Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 250 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania.
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1987 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nadania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą nie wymaga koncesji.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 14 listopada 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz Straży Ochrony Przyrody są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej mogą powierzać kierownikom państwowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządkowanych radzie narodowej, oraz sposobu powierzania.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 226 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 listopada 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 220 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji radcowskiej.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji.
Dz.U. 1987 nr 38 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1987 nr 38 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 215 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 210 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1987.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 209 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania przez najemcę obowiązków związanych z opróżnieniem lokalu oraz trybu i zakresu rozliczeń z tego tytułu między najemcą a wynajmującym.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 201 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1988 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 192 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 186 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze".
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 184 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 182 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 179 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu.
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 14 października w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich.
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 163 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji.
Dz.U. 1987 nr 29 poz. 159 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania referendum.
Dz.U. 1987 nr 28 poz. 157 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 1987 r. o nadaniu Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 156 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1987 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia lub przekazywania archiwom akt spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1987 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1987 nr 24 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 września 1986 r.
Dz.U. 1987 nr 24 poz. 135 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Phenianie dnia 28 września 1986 r.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu uprawnień w zakresie powierzonych im zadań.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 129 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 126 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1987 r. w sprawie udzielenia pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym nie będącym w stanie zapewnić wychowania, wykształcenia i opieki młodzieży.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 108 obowiązujący Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 106 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzony w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1987 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokołu z 1978 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, wraz z załącznikiem I, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 101 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV, i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 95 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 94 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1987 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 7 maja 1987 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach kombatantów.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 80 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 13 poz. 78 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 77 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 11 poz. 71 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w uspołecznionych zakładach pracy.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 58 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1987 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 56 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 lutego 1987 r. w sprawie zasad porównywania poziomu średniego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z poziomem średniego wynagrodzenia pracowników sfery produkcji materialnej w gospodarce uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 39 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 30 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 15 listopada 1979 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 29 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 17 listopada 1977 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym.
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1987 r. w sprawie przeznaczenia opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego.
Dz.U. 1987 nr 4 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1987 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach.
Dz.U. 1987 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 stycznia 1987 r. w sprawie profilaktycznych badań młodzieży.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1987 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1987 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.