Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1934 nr 299 poz. 412 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 298 poz. 411 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych i strazy leśnej na obszarze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego, na rok służbowy 1935/36
M.P. 1934 nr 297 poz. 410 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie przyznania związkom spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1934 nr 297 poz. 409 Rozporządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszarów woj. pomorskiego, miasta-powiatu Bydgoszcz oraz powiatów szubińskiego, wyrzyskiego i inowrocławskiego z dnia 19 grudnia 1934 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Wydziału Rozjemczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 1934 r. o wysokości zarobków w budownictwie.
M.P. 1934 nr 297 poz. 408 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany talonu od obligacyj 5%-wej Pozyczki Konwersyjnej z 1924 r. na nowy arkusz kuponowy
M.P. 1934 nr 297 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 grudnia 1934 r. w sprawie pobierania opłat konsularnych przez użycie znaczków konsularnych w urzedach konsularnych w Anglji, Francji i Niemczech.
M.P. 1934 nr 296 poz. 406 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. w sprawie umorzenia 2-ej raty obligacyj I serji 3% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1934 nr 295 poz. 405 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. w sprawie umorzenia 14-ej raty obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1934 nr 294 poz. 404 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1934 r. w sprawie ustalenia klasyfikacji krajów, obowiązującej przy określaniu kraju zakupu, sprzedaży, pochodzenia i przeznaczenia - w statystyce celnej.
M.P. 1934 nr 294 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 grudnia 1934 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad znajdującym się w Polsce mieniem Spółki Akcyjnej pod firmą "Kolej Herby - Kielce, Spółka Akcyjna".
M.P. 1934 nr 293 poz. 402 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 292 poz. 401 Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1934 r. o Komisji Egzaminacyjnej dla techników dentystycznych
M.P. 1934 nr 291 poz. 400 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w zarządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Spółki Akcyjnej "Elektryczne Koleje Dojazdowe" w Warszawie pod budowę kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
M.P. 1934 nr 290 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1934 r. o uprawnieniach Dyrektorów Ceł oraz ustanowieniu oddziałów i podziale czynności w Dyrekcjach Ceł: we Lwowie, Mysłowicach, Poznaniu i Warszawie.
M.P. 1934 nr 289 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1934 r. o utworzeniu Okręgu Urzędowego Makoszowy w powiecie katowickim, w województwie śląskiem.
M.P. 1934 nr 289 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1934 o zniesieniu Okręgu Urzędowego Jędrysek w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim.
M.P. 1934 nr 288 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 287 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1934 r. w sprawie wprowadzenia w niektórych urzędach celnych wstępnego badania towarów.
M.P. 1934 nr 285 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa poleskiego na rok służbowy 1934/35.
M.P. 1934 nr 285 poz. 393 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1934 r. o powołaniu składu zarządu i komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1934 nr 283 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1934 r. o podziale powiatu rybnickiego na okręgi.
M.P. 1934 nr 282 poz. 391 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w Wykazie Statystycznym Towarów, służącym za podstawę zgłoszeń do statystyki celnej.
M.P. 1934 nr 281 poz. 390 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 36 z dnia 26 listopada 1934 r. L. D. IV. 37615/2/34
M.P. 1934 nr 281 poz. 389 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych, położonych w województwie poznańskiem z wyłączeniem powiatów: ostrowskiego, gnieźnieńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, wyrzyskiego i szubińskiego oraz miast: Ostrowa, Gniezna, Bydgoszczy i Inowrocławia.
M.P. 1934 nr 280 poz. 388 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 października 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw stolarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1934 nr 280 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 280 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 278 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania urzędów (podurzędów) celnych i posterunków celnych.
M.P. 1934 nr 277 poz. 384 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wykazie instytucyj uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1934 nr 276 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i bronzowych.
M.P. 1934 nr 276 poz. 382 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Towarzystwo popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych".
M.P. 1934 nr 276 poz. 381 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 275 poz. 380 Instrukcja z dnia 23 listopada 1934 r. dla osób prowadzących księgi stanu cywilnego, w sprawie wypełniania i odsyłania formularzy statystycznych, dotyczących ruchu naturalnego ludności, wydana na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności
M.P. 1934 nr 275 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz: trzody chlewnej, jaj kurzych w skorupkach, naturalnego masła krowiego, pierza wszelkiego oczyszczonego, względnie odkażonego, puchu ptaków wszelkiego, oczyszczonego względnie odkażonego, włosia i odpadków włosia wszelkiego przerobionego, sierści wszelkiej oczyszczonej oraz szczeciny i odpadków szczeciny wszelkich przerobionych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń.
M.P. 1934 nr 275 poz. 378 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. o wykazie Izb przemysłowo-handlowych i organizacyj gospodarczych, upranionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, przewidzianych w par. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie naturalnego masła krowiego.
M.P. 1934 nr 275 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. o wykazie organizacyj eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych przewidzianych w par. 6 rozporzadzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
M.P. 1934 nr 274 poz. 376 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. o wykazie Izb Przemysłowo-Handlowych i organizacyj gospodarczych, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia eksportowe, przewidziane w par. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
M.P. 1934 nr 274 poz. 375 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. o warunkach uzyskania zaświadczeń eksportowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
M.P. 1934 nr 273 poz. 374 Zarządzenie Wojewody Ślaskiego z dnia 20 listopada 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Radlinie.
M.P. 1934 nr 273 poz. 373 Zarządzenie Wojewody Ślaskiego z dnia 20 listopada 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Pszczynie.
M.P. 1934 nr 273 poz. 372 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 października 1934 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 9 maja 1934 r. w sprawie wykazu państw, których przepisy wymagają znakowania i opakowania jaj, odmiennych od przepisów obowiązujących w Polsce oraz trybu postępowania przy wywozie tych jaj.
M.P. 1934 nr 270 poz. 371 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 1934 r. L. 2750/34
M.P. 1934 nr 269 poz. 370 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1934 r. o utworzeniu Zarządów Tartaków Państwowych w Augustowie, Czarnej Wsi, Płocicznie, Walitach, Iwacewiczach, Kaliskach i Ustroniu.
M.P. 1934 nr 268 poz. 369 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1934 r. w sprawie przywrócenia debitu pocztowego i uchylenia zakazu rozpowszechniania na obszarze Państwa czasopisma "Oberschlesische Volksstimme".
M.P. 1934 nr 268 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 sierpnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów ekspedycyjnych w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 267 poz. 367 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L-IV/915/14 z dnia 7 listopada 1934 r. w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Łodzi
M.P. 1934 nr 266 poz. 366 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 listopada 1934 r. w sprawie kosztów kontroli cen węgla.
M.P. 1934 nr 265 poz. 365 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1934 r. w sprawie udzielenia Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu we Lwowie zezwolenia na dokonanie konwersji zaległosci w listach zastawnych.
M.P. 1934 nr 265 poz. 364 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w majatku Szczawin na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 265 poz. 363 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w miejscowości Sudoły - Chwałki na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 265 poz. 362 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w majatkach Mińsk "D" i Mińsk Pohulanka "D" na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 265 poz. 361 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w majatku Sklęczki na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 264 poz. 360 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Radomiu pod cmentarz wojskowy.
M.P. 1934 nr 264 poz. 359 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntó na rzecz Skarbu Państwa na rozbudowę Szpitala Państwowego dla Psychicznie Chorych w tworkach.
M.P. 1934 nr 264 poz. 358 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1934 r. o utworzeniu Komitetu Organizacji Drobnych Gospodarstw Wiejskich
M.P. 1934 nr 263 poz. 357 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przyznania związkom spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1934 nr 262 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zmianie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie nadawania telegramów w pociągach.
M.P. 1934 nr 261 poz. 355 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
M.P. 1934 nr 261 poz. 354 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1934 nr 261 poz. 353 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1934 nr 261 poz. 352 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1934 nr 261 poz. 351 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1934 nr 261 poz. 350 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1934 nr 260 poz. 349 Zarządzenie Wojewody Ślaskiego z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Żorach
M.P. 1934 nr 260 poz. 348 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1934 nr 260 poz. 347 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 260 poz. 346 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1934 nr 260 poz. 345 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1934 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1934 nr 259 poz. 344 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1934 nr 259 poz. 343 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 342 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 341 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 340 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 339 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 338 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 259 poz. 337 Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1934 nr 258 poz. 336 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 34 z dnia 26 października 1934 r. w sprawie clenia konfekcji.
M.P. 1934 nr 258 poz. 335 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 35 z dnia 26 października 1934 r. w sprawie stosowania cła konwencyjnego do towarów objętych poz. 778 taryfy celnej.
M.P. 1934 nr 258 poz. 334 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1934 r. w sprawie amortyzacji premjowej pożyczki inwestycyjnej.
M.P. 1934 nr 257 poz. 333 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1934 nr 257 poz. 332 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu
M.P. 1934 nr 255 poz. 331 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1934 r. w sprawie określenia terminu zniesienia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Stanisławowie
M.P. 1934 nr 253 poz. 330 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1934 r. o utworzeniu Zarządu Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych w Hajnówce.
M.P. 1934 nr 253 poz. 329 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 października 1934 r. o utworzeniu Zarządu Fabryki Dykt w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 253 poz. 328 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 253 poz. 327 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 253 poz. 326 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 252 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na zastosowanie zniżek celnych przy przywozie owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1934 r. o ustaleniu wzoru pozwolenia przywozu.
M.P. 1934 nr 251 poz. 323 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów w sprawie regulaminu komisji kwalifikacyjnej właściwej do kwalifikowania kandydatów z pośród wysłużonych podoficerów zawodowych na stanowiska w cywilnej służbie państwowej, samorządowej lub przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 322 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 33 z dnia 23 października 1934 r. w sprawie clenia orzechów kokosowych
M.P. 1934 nr 251 poz. 321 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 32 z dnia 15 października 1934 r. w sprawie przedkładania prób olejów skażonych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 320 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 31 z dnia 15 października 1934 r. w sprawie wwozu specyfiku farmaceutycznego p. n. "Lecigran"
M.P. 1934 nr 251 poz. 319 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 30 z dnia 6 października 1934 r. w sprawie wywozu wypałków pirytowych.
M.P. 1934 nr 251 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich służących do wyrobu barwników syntetycznych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. w sprawie istniejących na polskim obszarze celnym lotnisk celnych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 316 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o instytucjach naukowych i zakładach naukowo-badawczych, korzystających ze zwolnienia od cła przy przywozie z zagranicy przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 315 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o krajowych stacjach ochrony roślin oraz krajowych stacjach oceny nasion, uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia i pochodzenia roślin, względnie świadectw badania na kaniankę.
M.P. 1934 nr 250 poz. 314 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o urzędach celnych, uprawnionych do odprawy przywożonych z zagranicy wytworów produkcji roślinnej.
M.P. 1934 nr 250 poz. 313 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 października 1934 r. w sprawie barwienia przywożonych z zagranicy nasion roślin koniczynowatych.
M.P. 1934 nr 250 poz. 312 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. o organizacji i zakresie działania Urzędu Celnego w Gdyni.
M.P. 1934 nr 250 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1934 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Stanisławowie oraz Ekspozytury Celnej w Tarnowie
M.P. 1934 nr 249 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie podurzędów celnych, otwieranych w siedzibach przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1934 nr 249 poz. 309 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1934 r. o zasadach losowań amortyzacyjnych 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
M.P. 1934 nr 249 poz. 308 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 249 poz. 307 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesje zwyczajną
M.P. 1934 nr 249 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną.
M.P. 1934 nr 248 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 23 lutego 1931 r. o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła
M.P. 1934 nr 248 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1934 r. o zmianie statutu przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna"
M.P. 1934 nr 247 poz. 303 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 października 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa dla przebudowy kolei Podbrodzie - Królewszczyzna
M.P. 1934 nr 246 poz. 302 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1934 r. w sprawie udzielenia Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu w Warszawie zezwolenia na dokonanie konwersji zaległości w listach zastawnych.
M.P. 1934 nr 242 poz. 301 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wodzisławiu.
M.P. 1934 nr 242 poz. 300 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 października 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kochłowicach
M.P. 1934 nr 241 poz. 299 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zniesienia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Stanisławowie.
M.P. 1934 nr 238 poz. 298 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 238 poz. 297 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 238 poz. 296 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 236 poz. 295 Przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1934 r. , wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o noszeniu i używaniu broni przez pracowników Banku Polskiego.
M.P. 1934 nr 234 poz. 294 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 5 października 1934 r. o wolnem stanowisku sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
M.P. 1934 nr 229 poz. 293 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego, i białostockiego.
M.P. 1934 nr 228 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 września 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Torunia.
M.P. 1934 nr 225 poz. 291 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1934 r. o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Inspekcja Państwowych Lasów Śląskich".
M.P. 1934 nr 225 poz. 290 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1934 nr 224 poz. 289 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 września 1934 r. w sprawie zezwolenia niektórym urzędom pocztowym na sporządzenie protestów weksli z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2.000 zł.
M.P. 1934 nr 224 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 221 poz. 287 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 221 poz. 286 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 221 poz. 285 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1934 nr 219 poz. 284 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 sierpnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów ekspedycyjnych w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 216 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1934/35
M.P. 1934 nr 214 poz. 282 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w powiecie brzeskim na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 212 poz. 281 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. o strefach zakazanych w Polsce dla żeglugi powietrznej.
M.P. 1934 nr 210 poz. 280 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntu we wsi Dubowo.
M.P. 1934 nr 209 poz. 279 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 209 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 września 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1934 r. mocy obowiązującej dla zakładów przemysłowych i handlowych w powiecie ostrowskim w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 208 poz. 277 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 27 z dnia 30 sierpnia 1934 r. L. D. IV. 26944/2/34
M.P. 1934 nr 208 poz. 276 uchylony Instrukcja Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 września 1934 r. w sprawie badania przez rzeczoznawców wniosków o dopuszczenie do użytku konstrukcyj wytwornic acetylenowych i urządzeń zabezpieczających.
M.P. 1934 nr 208 poz. 275 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę portu lotniczego użytku publicznego w Nowosiółkach pod Wilnem.
M.P. 1934 nr 207 poz. 274 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów we wsi Zagórze i w majątku Torczyce.
M.P. 1934 nr 207 poz. 273 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu we Włocławku na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 206 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1934 nr 206 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Solnego
M.P. 1934 nr 206 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1934 nr 202 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1934 r. w sprawie umorzenia obligacyj 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1934 nr 201 poz. 268 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1934 nr 201 poz. 267 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 201 poz. 266 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1934 nr 201 poz. 265 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej Wilnie
M.P. 1934 nr 200 poz. 264 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 200 poz. 263 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 200 poz. 262 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 200 poz. 261 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni.
M.P. 1934 nr 199 poz. 260 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.
M.P. 1934 nr 199 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 198 poz. 258 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o wyborach do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1934 nr 198 poz. 257 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 22 sierpnia 1934 r. w sprawie skupu i zastawu obligacyj Pożyczki Narodowej w wypadkach losowych.
M.P. 1934 nr 196 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla niektórych gałęzi przemysłu na obszarze województwa pomorskiego i niektórych powiatów województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 195 poz. 255 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 18130/3/34 z dnia 13 sierpnia 1934 r. w sprawie postępowania przy odprawie celnej towarów nabywanych na targach-aukcjach.
M.P. 1934 nr 194 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich i drogowych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1934 nr 192 poz. 253 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1934 nr 192 poz. 252 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"
M.P. 1934 nr 191 poz. 251 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie przelewów obligacyj Pożyczki Narodowej.
M.P. 1934 nr 191 poz. 250 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie spłaty zobowiązań obligacjami Pożyczki Narodowej.
M.P. 1934 nr 190 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłów różnych i zakładów handlowych w niektórych powiatach województwa poznańskiego.
M.P. 1934 nr 190 poz. 248 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 sierpnia 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 189 poz. 247 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 26 z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ujednostajnienia clenia niektórych towarów.
M.P. 1934 nr 188 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w niektórych powiatach województwa poznańskiego
M.P. 1934 nr 186 poz. 245 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi w Wilnie.
M.P. 1934 nr 185 poz. 244 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 182 poz. 243 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 181 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1934 nr 180 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1934 r. w sprawie statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1934 nr 179 poz. 240 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1934 nr 178 poz. 239 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla przebudowy kolei wąskotorowej Dukszty - Druja.
M.P. 1934 nr 177 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 176 poz. 237 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Torunia.
M.P. 1934 nr 176 poz. 236 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Opieki Społecznej
M.P. 1934 nr 176 poz. 235 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
M.P. 1934 nr 176 poz. 234 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
M.P. 1934 nr 175 poz. 233 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa na budowę drogi w Wilnie.
M.P. 1934 nr 174 poz. 232 Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lipca 1934 r. o instytucjach uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych w myśl par. 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
M.P. 1934 nr 173 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego oraz dla wszystkich zakładów handlowych na obszarze m. Ostrowia i powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 173 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 172 poz. 229 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. w sprawie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów do rady miejskiej w m. st. Warszawie.
M.P. 1934 nr 171 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1934 nr 170 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 169 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 168 poz. 225 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego w mieście Starogardzie.
M.P. 1934 nr 168 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1934 nr 167 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla całego przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 167 poz. 222 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 17 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 166 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz przemysłów dla których nie istnieją specjalne taryfy i dla zakładów handlowych.
M.P. 1934 nr 166 poz. 220 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości wynagrodzenia członków wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
M.P. 1934 nr 165 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w m. Poznaniu i w województwie poznańskiem.
M.P. 1934 nr 165 poz. 218 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla uzdrowiska w Horyńcu, powiatu ciechanowskiego, województwa lwowskiego.
M.P. 1934 nr 164 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1934 nr 164 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Skarbowego w Słupcy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 163 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. w sprawie umorzenia obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej z 1926 r.
M.P. 1934 nr 163 poz. 214 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych dla Zakładu Zdrojowego Lubień Wielki, powiatu Gródek Jagielloński, województwa lwowskiego.
M.P. 1934 nr 162 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie.
M.P. 1934 nr 162 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie utworzenia Ekspozytury Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 161 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1934 w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami Państwa.
M.P. 1934 nr 161 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. w sprawie umorzenia w drodze skupu obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r. na ogólną sumę Marek Rzeszy Niemieckiej 130.000.
M.P. 1934 nr 160 poz. 209 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1934 r.
M.P. 1934 nr 159 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie korzystania z ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o popieraniu elektryfikacji.
M.P. 1934 nr 157 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni łącznie z podaniem jednolitego tekstu statutu.
M.P. 1934 nr 156 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1934 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie.
M.P. 1934 nr 155 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielanych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.
M.P. 1934 nr 154 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1934 r, w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych województwa pomorskiego m. Bydgoszczy i m. Inowrocławia oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1934 nr 151 poz. 203 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr. L-II/219/6 z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie taryf opłat na lotniskach państwowych użytku publicznego.
M.P. 1934 nr 151 poz. 202 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie utworzenia punktów przejściowych w Jabłonicy i Wyszkowie.
M.P. 1934 nr 150 poz. 201 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawa opalania swych mieszkań drewnem, otrzymywanym bezpłatnie z lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 150 poz. 200 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. w sprawie wydawania drewna opałowego funkcjonariuszom administracji lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 150 poz. 199 Zarządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1934 r. o częściowej zmianie Instrukcji z dnia 13 czerwca 1933 r. w sprawie trybu przyjmowania świadczeń w naturze, przewidzianych w art. 27 i 34 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz.U. R.P. Nr 22 poz. 163), na spłatę niektórych zaległych podatków oraz udziału w kosztach robót meljoracyjnych.
M.P. 1934 nr 149 poz. 198 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.21 z dnia 19 czerwca 1934 r. L. D. IV. 19525/2/34 w sprawie taryfikacji wiskozy
M.P. 1934 nr 148 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 148 poz. 196 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 148 poz. 195 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 146 poz. 194 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Kutnie na potrzeby wojskowe
M.P. 1934 nr 146 poz. 193 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Przemysłu i handlu z dnia 22 czerwca 1934 r. w o zmianie nazwy Okręgowego Urzędu Górniczego w Królewskiej Hucie na Okręgowy Urząd Górniczy w Chorzowie
M.P. 1934 nr 145 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 czerwca 1934 r. w sprawie umorzenia 13 raty obligacyj Serji I 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1934 nr 144 poz. 191 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1934 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1934 nr 143 poz. 190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na drogę Nowe Obłuże- Babi Dół pod Gdynią
M.P. 1934 nr 141 poz. 189 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 25 z dnia 13 czerwca 1934 r. w sprawie definicji mostownic, podrozjezdnic, timbrów i belek angielskich
M.P. 1934 nr 140 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1934 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania
M.P. 1934 nr 139 poz. 187 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie przeglądu statków rzecznych
M.P. 1934 nr 138 poz. 186 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.22 z dnia 8 czerwca 1934 r. w sprawie ceł wywozowych
M.P. 1934 nr 138 poz. 185 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Orderu Orła Białego
M.P. 1934 nr 137 poz. 184 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1934 r. o czasowym zawieszeniu funkcjonowania przedsięwzięć rozrywkowych z powodu żałoby narodowej
M.P. 1934 nr 136 poz. 183 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla Państwowego zakładu Zdrojowego Krynica, powiatu Nowy Sącz, województwa krakowskiego
M.P. 1934 nr 135 poz. 182 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej dla uzdrowiska Piwniczna, powiatu Nowy Sącz, województwa krakowskiego
M.P. 1934 nr 134 poz. 181 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i handlu z dnia 30 maja 1934 r. w sprawie wykazu rzeczoznawców, upoważnionych do urzędowego odbioru technicznego materjałów, używanych do budowy kotłów parowych
M.P. 1934 nr 133 poz. 180 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat za mieszkania, zajmowane przez funkcjonariuszów administracji lasów państwowych w budynkach, pozostających pod zarządem organów tej administracji
M.P. 1934 nr 132 poz. 179 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla funkcjonariuszów jednostek organizacyjnych szczególnych, podległych dyrekcjom lasów państwowych
M.P. 1934 nr 132 poz. 178 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. w sprawie mieszkań służbowych dla funkcjonariuszów nadleśnictw
M.P. 1934 nr 131 poz. 177 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich i drogowych na terenie m. Gdyni
M.P. 1934 nr 130 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 130 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 128 poz. 174 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 maja 1934 r. w sprawie opłat za czynności obliczania i badania wolnej (nadwodnej) burty morskich statków handlowych
M.P. 1934 nr 127 poz. 173 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr. L-II/219/3 z dnia 18 maja 1934 r. w sprawie zamknięcia lotniska w Lublinie do użytku publicznego
M.P. 1934 nr 126 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 126 poz. 171 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 126 poz. 170 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1934 nr 125 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie organizacji urzędów (ekspozytur) celnych i punktów przejściowych
M.P. 1934 nr 123 poz. 168 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1934 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych
M.P. 1934 nr 122 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1934 r. w sprawie zwinięcia Ekspozytury Pocztowo-Celnej w Przemyślu
M.P. 1934 nr 122 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 120 poz. 165 Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od opłat stemplowych.
M.P. 1934 nr 120 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 19 L.D.IV 16140/2/34 z dnia 23 maja 1934 r. w sprawie cła na skóry oraz inne przedmioty.
M.P. 1934 nr 119 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 maja 1934 r. o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz trzody chlewnej, naturalnego masła krowiego, pierza wszelkiego oczyszczonego, względnie odkażonego, włosia i odpadków włosia wszelkiego przerobionego, sierści wszelkiej oczyszczonej oraz szczeciny i odpadków szczeciny wszelkich przerobionych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń.
M.P. 1934 nr 119 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 maja 1934 r. o wydawaniu za pośrednictwem izb przemysłowo-handlowych zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz jaj.
M.P. 1934 nr 118 poz. 161 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na obszarze miasta Bielska.
M.P. 1934 nr 116 poz. 160 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 maja 1934 r. w sprawie wykazu państw, których przepisy wymagają znakowania i opakowania jaj, odmiennych od przepisów obowiązujących w Polsce oraz trybu postępowania przy wywozie tych jaj
M.P. 1934 nr 115 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 maja 1934 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r.
M.P. 1934 nr 115 poz. 158 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej użytku publicznego od stacji Druskieniki do Zdrojowiska Druskieniki
M.P. 1934 nr 114 poz. 157 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1934 r. o instytucjach uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych z myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej
M.P. 1934 nr 114 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1934 r. o instytucjach uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych w myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu i Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
M.P. 1934 nr 113 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1934. o opłatach portowych, pobieranych w państwowych morskich portach handlowych oraz o ustaleniu taryfy niektórych z tych opłat.
M.P. 1934 nr 112 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 maja 1934 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r.
M.P. 1934 nr 112 poz. 153 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych.
M.P. 1934 nr 110 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 kwietnia 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Poznania.
M.P. 1934 nr 108 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie wypłacania rent z ubezpieczenia od wypadków, na wypadek inwalidztwa oraz pracowników umysłowych w stosunkach pomiędzy Polską a Niemcami
M.P. 1934 nr 107 poz. 150 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na terenie gmin Brzeziny Śl. Brzozowice-Kamień, Chropaczów, Godula, Lipiny, Łagiewniki, Nowy Bytom, Nowe Hajduki, Orzechów, Piekary Śląskie, Ruda. Świętochłowice i Wielkie Hajduki w powiecie świętochłowickim.
M.P. 1934 nr 106 poz. 149 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 kwietnia 1934 r. L.D. IV. 13106 2 34 w sprawie poświadczeń na fakturach czeskich producentów porcelany.
M.P. 1934 nr 105 poz. 148 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.17 z dnia 27 kwietnia 1934 r. w sprawie taryfikacji wyrobów porcelanowych z obwódkami.
M.P. 1934 nr 104 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie badania zdolności do lotu i nadzoru technicznego nad balonami cywilnymi oraz adresów instytucyj, upoważnionych do badania zdolności i nadzoru statków powietrznych.
M.P. 1934 nr 103 poz. 146 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 1934 r. o wolnem stanowisku sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
M.P. 1934 nr 102 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1934 r. o amortyzacji i losowaniu 4% pożyczki inwestycyjnej.
M.P. 1934 nr 101 poz. 144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na cele wojskowe gruntów w gminie Rudak.
M.P. 1934 nr 101 poz. 143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 1934 r. w sprawie utworzenia w Tomaszowie Mazowieckim ekspozytury starostwa brzezińskiego, województwa łódzkiego.
M.P. 1934 nr 99 poz. 142 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.
M.P. 1934 nr 99 poz. 141 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. w sprawie zmiany zarządcy państwowego Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk.
M.P. 1934 nr 99 poz. 140 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1934 nr 98 poz. 139 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 98 poz. 138 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 97 poz. 137 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.
M.P. 1934 nr 97 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 marca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na terenie miasta i powiatu Inowrocław.
M.P. 1934 nr 95 poz. 135 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.17 z dnia 13 kwietnia 1934 r. w sprawie ceł.
M.P. 1934 nr 94 poz. 134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1934 r. o instytucjach naukowych i zakładach naukowo-badawczych, mających prawo przywozu z zagranicy bez cła - środków, preparatów i przyrządów naukowych.
M.P. 1934 nr 94 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1934.
M.P. 1934 nr 91 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej".
M.P. 1934 nr 89 poz. 131 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 13 kwietnia 1934 r. w sprawie przemysłu okrężnego w Miasteczku.
M.P. 1934 nr 88 poz. 130 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu T.16 z dnia 10 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia sieczki i paciorków szklanych.
M.P. 1934 nr 87 poz. 129 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa-Radom.
M.P. 1934 nr 86 poz. 128 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów folwarku Bruss.
M.P. 1934 nr 85 poz. 127 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów we wsi Sadków i w kolonjach: Nowa Dąbrowa, Długojów Górny i Długojów.
M.P. 1934 nr 85 poz. 126 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 kwietnia 1934 r. o wyznaczeniu terminu wyborów do izb rzemieślniczych.
M.P. 1934 nr 83 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. o sposobie obliczania opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń oraz o trybie jej uiszczania
M.P. 1934 nr 83 poz. 124 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1934 nr 82 poz. 123 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 stycznia 1934 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych, których zaświadczenia będą uwzględniane przy inspekcji statków i które są uprawniane do obliczania wolnej burty statków.
M.P. 1934 nr 82 poz. 122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o stroju urzędowym członków Trybunału Kompetencyjnego.
M.P. 1934 nr 82 poz. 121 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1934 nr 81 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1934 r. w sprawie istniejących na obszarze Polski lotnisk użytku publicznego.
M.P. 1934 nr 80 poz. 119 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 78 poz. 118 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ustalenia cen za przyjmowane zwrotne butelki po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego, prowizji dla sprzedawców za skup tych butelek oraz warunków, którym mają odpowiadać skupowane butelki.
M.P. 1934 nr 77 poz. 117 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 15 z dnia 26 marca 1934 r. w sprawie taryfikacji towaru w związku z postanowieniami uwagi 1 do działu VIII taryfy celnej.
M.P. 1934 nr 77 poz. 116 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1934 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych.
M.P. 1934 nr 75 poz. 115 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
M.P. 1934 nr 75 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1934 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1934 nr 74 poz. 113 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r. o odznaczeniu "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1934 nr 74 poz. 112 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r. o odznace honorowej członków Polskiej Akademii Literatury.
M.P. 1934 nr 73 poz. 111 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi łączącej szosę państwową Lida - Nowogródek z koszarami wojskowemi.
M.P. 1934 nr 72 poz. 110 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.11 z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie przywozu tranu.
M.P. 1934 nr 72 poz. 109 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.12 z dnia 12 marca 1934 r. w sprawie taryfikacji wyrobów ze szkła.
M.P. 1934 nr 72 poz. 108 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Grajewie na potrzeby wojskowe.
M.P. 1934 nr 70 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego.
M.P. 1934 nr 69 poz. 106 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1934 nr 68 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 20 lutego 1934 r. w sprawie umorzenia obligacji Serji I 10%-owej pożyczki kolejowej
M.P. 1934 nr 68 poz. 104 Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego wyższych urzędów górniczych.
M.P. 1934 nr 67 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1934 r. wydane za zgodą Prezesa Rady Ministrów o Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym.
M.P. 1934 nr 66 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. o zwrocie cła przy wywozie spirytusu etylowego
M.P. 1934 nr 65 poz. 101 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania postanowień zawartych z rozdziale III (Ułatwienia rzeczowe) umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym z dnia 22 grudnia 1931 r.
M.P. 1934 nr 64 poz. 100 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1934 nr 64 poz. 99 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 64 poz. 98 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 64 poz. 97 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1934 nr 64 poz. 96 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1934 nr 63 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 marca 1934 r. o umorzeniu we wszystkich dziesięciu serjach Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 63 poz. 94 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Polskiej Izby Rolniczej
M.P. 1934 nr 62 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1934 nr 62 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1934/35
M.P. 1934 nr 62 poz. 91 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu.
M.P. 1934 nr 62 poz. 90 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu
M.P. 1934 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie przywrócenia debitu pocztowego niektórym czasopismom niemieckim
M.P. 1934 nr 60 poz. 86 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1934 r. L. D. IV. 8661/3/34 w sprawie stosowania zakazów przywozu niektórych towarów
M.P. 1934 nr 60 poz. 85 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1934 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 11 października 1933 r. w sprawie stosowania ceł maksymalnych
M.P. 1934 nr 59 poz. 84 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1934 r. o przepisach rachunkowych i kasowych, regulujących obrót Bonami Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 58 poz. 83 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 1 marca 1934 r. w sprawie wydawania do wolnego obrotu wełny surowej i pranej bez świadectw pochodzenia
M.P. 1934 nr 58 poz. 82 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1934 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji 1934/35 r. na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu)
M.P. 1934 nr 58 poz. 81 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 1934 r. Nr 2561/34
M.P. 1934 nr 56 poz. 80 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 5 marca 1934 r. o wolnych stanowiskach sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego
M.P. 1934 nr 55 poz. 79 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lutego 1934 r. Nr D.IV.4546/1/34 w sprawie odprawy celnej zagranicznych materiałów propagandowo - turystycznych
M.P. 1934 nr 54 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1934 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Tarnopolu
M.P. 1934 nr 51 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1934 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Poznaniu
M.P. 1934 nr 50 poz. 70 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1934 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych
M.P. 1934 nr 49 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej we Włocławku
M.P. 1934 nr 48 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1934 r. o umorzeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 48 poz. 67 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1934 o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1934 nr 47 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1934 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Warszawie
M.P. 1934 nr 46 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Grudziądzu
M.P. 1934 nr 45 poz. 64 Uchwała Komisji Polubownej, ustalająca warunki pracy i płacy na rok służbowy 1934/35 dla robotników rolnych na terenie Województwa Krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa. Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg i Jarosław Województwa Lwowskiego, przedłużająca ważność umowy zbiorowej
M.P. 1934 nr 45 poz. 63 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 1934 r.
M.P. 1934 nr 44 poz. 62 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego
M.P. 1934 nr 43 poz. 61 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie zasiłku wyrównawczego dla starszych gajowych, gajowych i strażników w administracji lasów państwowych
M.P. 1934 nr 43 poz. 60 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla przedłużenia bocznicy kolejowej w Kowlu
M.P. 1934 nr 42 poz. 59 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1934 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Krakowskiej Izby Rolniczej
M.P. 1934 nr 42 poz. 58 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.9 z dnia 12 lutego 1934 r. w sprawie cła od "masonitu"
M.P. 1934 nr 42 poz. 57 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzeń, dotyczących wykonywania ropozrządzeń w sprawie zwrotu cła przy wywozie zagranicę niektórych towarów wytworzonych w kraju
M.P. 1934 nr 41 poz. 56 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1934 r. w sprawie umorzenia Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 41 poz. 55 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lutego 1934 r. o wewnętrznej organizacji dyrekcyj lasów państwowych
M.P. 1934 nr 40 poz. 54 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 12 lutego 1934 r. w sprawie instytucyj, upoważnionych do badania zdolności statków powietrznych do lotu i nadzoru technicznego na tymi statkami
M.P. 1934 nr 40 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 lutego 1934 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli prywatnych statków powietrznych
M.P. 1934 nr 39 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Stanisławowie
M.P. 1934 nr 36 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Łucku
M.P. 1934 nr 35 poz. 50 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.8 z dnia 3 lutego 1934 r. L.D. IV. 1418/2/33 w sprawie łat bukowych
M.P. 1934 nr 35 poz. 49 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.7 z dnia 31 stycznia 1934 r. L.D. IV. 32480/2/33 w sprawie ekstraktu quebrachowego
M.P. 1934 nr 35 poz. 48 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1934 r. w sprawie umorzenia Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 33 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Lublinie
M.P. 1934 nr 31 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 stycznia 1934 r. o losowaniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1934 nr 30 poz. 45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej"
M.P. 1934 nr 29 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Wilnie
M.P. 1934 nr 28 poz. 43 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Mierzwiączka, w powiecie puławskim, na cele wojskowe
M.P. 1934 nr 28 poz. 42 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1933 r. ustalającej wynagrodzenie za grunt w Suwałkach, wywłaszczony na potrzeby wojskowe
M.P. 1934 nr 27 poz. 41 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1934 nr 26 poz. 40 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.ros.osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 26 poz. 39 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 1934 r. Nr 2556/34
M.P. 1934 nr 25 poz. 38 uchylony Instrukcja w sprawie poboru i zarachowywania opłat katastralnych
M.P. 1934 nr 25 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1934 o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1934 nr 24 poz. 36 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1934 r. o wewnętrznej organizacji Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych
M.P. 1934 nr 23 poz. 35 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1934 nr 22 poz. 34 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej we Lwowie
M.P. 1934 nr 21 poz. 33 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.3 z dnia 11 stycznia 1934 r. N.D.IV 35764/2/33 w sprawie zapalniczek
M.P. 1934 nr 21 poz. 32 Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku)
M.P. 1934 nr 20 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych na terenie województw poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1934 nr 20 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1934 nr 20 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 3 stycznia 1933 r. o organizacji zarządu dróg wodnych.
M.P. 1934 nr 20 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1934 r. w sprawie umorzenia w drodze losowania we wszystkich dziesięciu serjach Bonów Funduszu Inwestycyjnego, wypuszczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r.
M.P. 1934 nr 19 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie umorzenia w drodze losowania we wszystkich dziesięciu serjach Bonów Funduszu Inwestycyjnego, wypuszczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r.
M.P. 1934 nr 19 poz. 26 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie umorzenia obligacji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 r. na łączną sumę nominalną 6.600 000 zł.
M.P. 1934 nr 18 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Nowogródku.
M.P. 1934 nr 17 poz. 24 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1934 nr 16 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1933/34 r.
M.P. 1934 nr 16 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1934 r. w sprawie sposobu umorzenia długu obligacyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
M.P. 1934 nr 16 poz. 21 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1934 nr 15 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Brześciu n/Bugiem.
M.P. 1934 nr 14 poz. 19 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjetych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1934 r.
M.P. 1934 nr 12 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Kielcach.
M.P. 1934 nr 11 poz. 17 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1934 r. o umorzeniu obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej z 1926 r.
M.P. 1934 nr 10 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o wywłaszczeniu gruntu, zajętego pod strzelnicę szkolną w Starogardzie.
M.P. 1934 nr 10 poz. 15 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Lwowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1934 nr 9 poz. 14 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o warunkach uzyskania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymania kwitów wywozowych przy wywozie lnu i pakuł lnianych
M.P. 1934 nr 8 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 6 poz. 12 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1934 nr 5 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Łodzi.
M.P. 1934 nr 4 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rzemieślniczej w Krakowie.
M.P. 1934 nr 3 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod przebudowę kolei wąskotorowej Dąbie Kolskie-Sompolno.
M.P. 1934 nr 3 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji kolejowej Krzywda.
M.P. 1934 nr 3 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie zwinięcia ekspozytury celnej Karolina.
M.P. 1934 nr 2 poz. 6 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie zryczałtowania składki za ubezpieczenie na wypadek choroby pozostających bez pracy pracowników umysłowych.
M.P. 1934 nr 2 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie umorzenia 12 raty obligacyj I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1934 nr 2 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie umorzenia 1-szej raty obligacyj I Serji 3% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1934 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1933 r. o powołaniu składu zarządu Związku izb rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1934 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1933 r. w przedmiocie częściowej zmiany załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1931 r.
M.P. 1934 nr 1 poz. 1 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o wysokości stopy technicznej, przewidzianej w art. 295 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.