Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1956 nr 106 poz. 1246 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 106 poz. 1245 uchylony Zarządzenie Państwowej Komisji Cen z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie cen detalicznych na używane samochody osobowe.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1244 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie postępowania z nadetatowymi samochodami osobowymi.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1243 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas magazynowania w jednostkach uczestniczących w obrocie.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1242 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych lub selekcjonowanych ważniejszych roślin uprawnych oraz dla osób wykonujących pomocnicze czynności hodowlane.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1241 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 października 1956 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie trybu ustalania nazwy stopnia wymienianego w dyplomie stwierdzającym ukończenie szkoły wyższej.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1239 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1238 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1237 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1236 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Prezesowi Głównego Urzędu Miar uprawnień do ustalania cen zbytu na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne produkowane przez jednostki im podległe.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1235 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1234 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania Ministrom: Górnictwa Węglowego, Hutnictwa, Przemysłu Maszynowego i Przemysłu Chemicznego uprawnień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) o charakterze przemysłowym.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1233 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Gospodarki Komunalnej i Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do ustalania cen zbytu na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa im podległe.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1232 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1956 r. uchylające zarządzenie z dnia 12 stycznia 1953 r. w sprawie wyrobu pieczywa cukierniczego.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1231 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie finansowania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości wydatków na współzawodnictwo, nagrody indywidualne, wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1230 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1229 uchylony wykazem Uchwała nr 794 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1956 nr 106 poz. 1228 uchylony Uchwała nr 746 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie przekazania terenowych pracowni przedsiębiorstwa "Biura Planów Regionalnych" prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1227 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1956 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 706 Prezydium Rządu z dnia 13 listopada 1956 r. zmieniającej uchwałę nr 344 z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych norm i stawek akordowych dla robotników zatrudnionych przy pracach załadunkowych i wyładunkowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1226 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1225 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie tymczasowych norm przebiegu niektórych opon samochodowych marki "Stomil".
M.P. 1956 nr 105 poz. 1224 uchylony Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1955 r. w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych i członków ich rodzin w przedmioty ortopedyczne.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1222 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia normy maksymalnego ubytku naturalnego owoców cytrusowych w obrocie detalicznym w okresie letnim.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie dostosowania przepisów o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych do warunków pracy państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1956 r. w sprawie szczegółowego planowania pokrycia finansowego w zakresie inwestycji limitowych na rok 1957.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1219 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów kont.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1218 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1217 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie opodatkowania za 1956 rok przewoźników, byłych członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1216 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw przemysłu średniego i wielkiego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1215 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla działających według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ramowego planu kont dla państwowych przedsiębiorstw transportu i łączności.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1212 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1211 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie sprzedaży zbędnych artykułów nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1210 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie terminu obowiązywania dotychczasowych przepisów o ogólnych warunkach dostawy oraz o trybie zaopatrzenia w wyroby hutnicze, odlewy staliwne nie obrobione, wyroby kute nie obrobione, wyroby blaszane, metalowe artykuły gospodarstwa domowego, używane beczki i bębny blaszane, druty, wyroby z drutów, wyroby śrubowe, artykuły podkownicze i czarne narzędzia.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1209 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 361 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1956 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk studentów szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Oświaty oraz Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1207 uchylony wykazem Uchwała nr 640 Prezydium Rządu z dnia 11 października 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1206 uchylony Uchwała nr 804 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie środków na rozbudowę morskiej floty handlowej.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1205 uchylony wykazem Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1204 uchylony wykazem Uchwała nr 745 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1203 uchylony wykazem Uchwała nr 744 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1956 nr 105 poz. 1202 uchylony Uchwała nr 743 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie nagradzania za uruchomienie nowych produkcji, doskonalenie techniki i wprowadzenie do przemysłu osiągnięć nauki i techniki.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1201 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 maja 1956 r. w sprawie sprzedaży niektórych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1200 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw resortu kultury i sztuki.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 379 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, transportowych, usługowych i obrotu towarowego.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1198 uchylony Uchwała nr 790 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaliczenia środków pracy do środków trwałych.
M.P. 1956 nr 104 poz. 1197 uchylony wykazem Uchwała nr 782 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1196 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 103 poz. 1195 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1194 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 października 1954 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1192 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1191 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 października 1956 r. o współudziale organów Państwowej Inspekcji Ochrony Wód w sprawach projektowania, budowy i odbioru urządzeń do oczyszczania ścieków w zakładach pracy.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1190 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie wprowadzenia planowej gospodarki wodnej na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1189 uchylony wykazem Uchwała nr 754 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie wypłaty uposażenia przewodniczącym, zastępcom przewodniczących i sekretarzom prezydiów rad narodowych w przypadku odwołania.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1188 uchylony wykazem Uchwała nr 726 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa.
M.P. 1956 nr 103 poz. 1187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie wzorów kart do głosowania, protokołów komisji wyborczych i zaświadczeń o wyborze posłów.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie zasad i trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia wyższych studiów ekonomicznych w charakterze eksternistów.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1185 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1184 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 grudnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 stycznia 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Zarządowi Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1183 Zarządzenie nr 374 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania w okresie czasowego unieruchomienia całości lub części zakładów pracy z powodu braku węgla.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1182 uchylony Zarządzenie nr 372 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1181 uchylony Uchwała nr 623 Prezydium Rządu z dnia 6 października 1956 r. w sprawie trybu opracowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej, wykonania i zatwierdzania prototypów oraz dopuszczania do seryjnej produkcji nowych maszyn i urządzeń.
M.P. 1956 nr 102 poz. 1180 uchylony Uchwała nr 742 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie cen sprzedażnych artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie zakładów rzemieślniczych oraz cen materiałów rozprowadzanych przez punkty sprzedaży detalicznej podległe Zarządowi Zaopatrzenia w Sprzęt i Artykuły Techniczne w Ministerstwie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1179 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 101 poz. 1178 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1956 r. o sprostowaniu błędów w uchwale Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1177 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1176 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników samodzielnych stanowisk pracy do spraw rent i pomocy społecznej prezydiów powiatowych, miejskich (miast stanowiących powiaty) i dzielnicowych rad narodowych.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy opracowywaniu norm dotyczących niektórych wyrobów przemysłowych oraz warunków ich przechowywania i obrotu.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia najniższej składki za jedno ubezpieczenie w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków położonych w miastach, a nie związanych z gospodarstwem rolnym.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1173 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samochodowych w jednostkach budżetowych.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 października 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 marca 1956 r. w sprawie zasad sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1171 Zarządzenie nr 365 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w I kwartale 1957 r.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 355 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw handlu zagranicznego.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1169 uchylony Uchwała nr 764 Prezydium Rządu z dnia 30 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę nr 287 z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie powołania Komisji Rządowej do Spraw Paliw i Energii Elektrycznej.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1168 uchylony wykazem Uchwała nr 768 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie powołania Rady Ekonomicznej.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1167 Uchwała nr 767 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany trybu ogłaszania list osób wyróżnionych odznakami "Racjonalizatora Produkcji", "Przodownika Pracy", "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji", "Zasłużonego Przodownika Pracy" i "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1956 nr 101 poz. 1166 uchylony Uchwała nr 740 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin celem określenia rozmiaru budowy (rozbudowy) zakładów eksploatujących złoża.
M.P. 1956 nr 101 poz. 1165 uchylony wykazem Uchwała nr 727 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie skrócenia czasu pracy przy konserwacji zabytków.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 14 listopada 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 100 poz. 1163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 sierpnia 1956 r. w sprawie zniesienia Urzędu Celnego w Krynkach.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1161 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 listopada 1956 r. w sprawie upoważnienia państwowych przedsiębiorstw handlowych do skupu artykułów spożywczych pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1160 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 18 października 1956 r. uchylające zarządzenie w sprawie normowania zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie prowadzenia przez gminne kasy spółdzielcze czynności zastępczych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1158 uchylony Uchwała nr 706 Prezydium Rządu z dnia 13 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę nr 344 z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych norm i stawek akordowych dla robotników zatrudnionych przy pracach załadunkowych i wyładunkowych.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1157 uchylony Uchwała nr 757 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji i racjonalizacji w spółdzielniach i w związkach spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1956 nr 100 poz. 1156 uchylony wykazem Uchwała nr 736 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatku specjalnego dla niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1155 uchylony wykazem Uchwała nr 720 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie pokrycia przez jednostki państwowe zobowiązań powstałych w związku z nabyciem mienia spółdzielczego przez dniem 17 grudnia 1955 r.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1154 uchylony Uchwała nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1956 nr 100 poz. 1153 uchylony wykazem Uchwała nr 694 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonywaną przez państwowe biura projektów.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1152 uchylony Pismo okólne nr 332 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 99 poz. 1150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 30 października 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 99 poz. 1149 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 listopada 1956 r. w sprawie książek zamówień dla osób wykonujących przemysł domowy i ludowy.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1148 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 września 1956 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1147 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 października 1956 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu chemicznego.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1146 Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 listopada 1956 r. w sprawie finansowania akcji usuwania pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1145 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Górnictwa Węglowego uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyjne z zakresu miernictwa górniczego podziemnego, wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwa.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1144 Zarządzenie nr 343 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie zasad obliczania premii.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1143 uchylony wykazem Uchwała nr 725a Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 24 września 1956 r. w sprawie dodatkowego nagradzania pracowników przyczyniających się do zmniejszenia zużycia paliw w zakładach przemysłowych w 1956 r.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1142 uchylony wykazem Uchwała nr 722 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie powołania prowadzących meldunki.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1141 uchylony Uchwała nr 683 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki gospodarcze podległe Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1140 Uchwała nr 738 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. uchylająca uchwałę z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1139 uchylony Uchwała nr 730 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1138 uchylony wykazem Uchwała nr 723 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie tymczasowego trybu wykonywania zadań zniesionych urzędów centralnych.
M.P. 1956 nr 99 poz. 1137 uchylony wykazem Uchwała nr 718 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. uzupełniająca uchwałę z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.
M.P. 1956 nr 98 poz. 1136 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 98 poz. 1135 uchylony Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 września 1956 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów, zasad sporządzania wykazów gruntów oraz opłat za odrysy z map i za odpisy i wyciągi z rejestrów i dokumentów stanowiących część operatu ewidencyjnego na obszarze m. st. Warszawy, m. Łodzi i miast stanowiących powiaty.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1134 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1133 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1132 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1131 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1130 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1129 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1128 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1127 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1126 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1125 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1124 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1123 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1122 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1111 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1109 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1108 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1107 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1105 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1104 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1103 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1102 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1101 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1100 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1099 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1098 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1097 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1096 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1095 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1094 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 maja 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1093 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1092 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1091 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1090 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1089 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1088 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1087 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1086 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1085 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1084 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1083 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1082 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1081 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1080 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1079 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1078 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1077 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1076 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1075 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1074 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1073 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1072 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1071 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1070 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1069 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1068 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1067 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1066 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1065 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1064 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1063 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 97 poz. 1062 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1061 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 14 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1060 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1059 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1956 r. w sprawie Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1058 uchylony wykazem Zarządzenie nr 322 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie ruchu racjonalizatorskiego w administracji.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1057 uchylony Uchwała nr 724 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Płac.
M.P. 1956 nr 96 poz. 1056 uchylony wykazem Uchwała nr 707 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1956 r. w sprawie zatrudnienia funkcjonariuszów zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1956 nr 95 poz. 1055 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 1956 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków.
M.P. 1956 nr 95 poz. 1054 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 października 1956 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych w ciągu roku 1955.
M.P. 1956 nr 95 poz. 1053 obowiązujący Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów II stopnia w charakterze eksternistów w wyższych szkołach technicznych, wyższych szkołach rolniczych i na uniwersytetach.
M.P. 1956 nr 95 poz. 1052 uchylony Zarządzenie Ministrów: Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu z dnia 31 października 1956 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1051 uchylony wykazem Pismo okólne nr 307 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie czasu pracy pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędach i instytucjach państwowych.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1050 Zarządzenie nr 303 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1956 r. w sprawie eksploatacji akumulatorów samochodowych.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1049 uchylony wykazem Uchwała nr 672a Prezydium Rządu z dnia 29 października 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samochodowych.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1048 uchylony wykazem Uchwała nr 688 Prezydium Rządu z dnia 19 października 1956 r. w sprawie przekazywania maszyn i urządzeń oraz nowej struktury organizacyjnej gminnych ośrodków maszynowych.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1047 uchylony Uchwała nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1956 nr 94 poz. 1046 uchylony wykazem Uchwała nr 653 Rady Ministrów z dnia 18 października 1956 r. w sprawie upoważnienia rad narodowych do zaokrąglania niektórych opłat za przejazd komunalnymi środkami komunikacji.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1045 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 93 poz. 1044 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 23 października 1956 r. w sprawie warunków używania samochodów ciężarowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do przewozu osób.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1043 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 października 1956 r. w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina".
M.P. 1956 nr 93 poz. 1042 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1041 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zasad obrotu butlami do gazów technicznych.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1040 Zarządzenie nr 296 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1956 nr 93 poz. 1039 uchylony wykazem Uchwała nr 617 Prezydium Rządu z dnia 6 października 1956 r. w sprawie wymiany znaczków pocztowych z zagranicą dla celów filatelistycznych.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1038 uchylony wykazem Uchwała nr 678 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie zniesienia obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów) i obniżenia górnej granicy rozkurzu.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1037 uchylony Uchwała nr 677 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.
M.P. 1956 nr 92 poz. 1036 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 92 poz. 1035 Uchwała nr 654 Prezydium Rządu z dnia 18 października 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1956 nr 92 poz. 1034 uchylony Uchwała nr 651 Prezydium Rządu z dnia 16 października 1956 r. w sprawie zasad oraz norm kosztorysowania i rozliczania dodatkowych kosztów budownictwa w okresie jesienno-zimowym.
M.P. 1956 nr 92 poz. 1033 uchylony Uchwała nr 650 Prezydium Rządu z dnia 16 października 1956 r. w sprawie ustalenia szerokości pasów drogowych dla niektórych dróg publicznych oraz usytuowania wzdłuż tych dróg urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych niskiego napięcia.
M.P. 1956 nr 91 poz. 1032 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 91 poz. 1031 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie kursu funta angielskiego.
M.P. 1956 nr 91 poz. 1030 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 25 października 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 91 poz. 1029 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 18 października 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 91 poz. 1028 uchylony wykazem Uchwała nr 575 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1956 r. w sprawie dodatkowego nagradzania pracowników przyczyniających się do zmniejszenia zużycia paliw w zakładach przemysłowych w 1956 r.
M.P. 1956 nr 91 poz. 1027 uchylony wykazem Uchwała nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową.
M.P. 1956 nr 91 poz. 1026 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 października 1956 r. w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1025 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczości Produkcyjnej.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1024 uchylony Instrukcja Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 23 października 1956 r. w sprawie sezonowej technicznej obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1023 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy techników dentystycznych.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1022 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 1956 r. w sprawie dyżurów lekarskich w sanatoriach uzdrowiskowych.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1021 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 300 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie wzoru "Zaświadczenia o prawie głosowania".
M.P. 1956 nr 90 poz. 1020 uchylony Zarządzenie nr 301 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie wysokości kosztów podróży członków komisji wyborczych.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1019 uchylony wykazem Uchwała Nr 655 Prezydium Rządu z dnia 16 października 1956 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w miastach i osiedlach.
M.P. 1956 nr 90 poz. 1018 uchylony wykazem Uchwała nr 610 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie rodzajów i wysokości stypendiów państwowych oraz warunków i trybu ich przyznawania i cofania w szkołach wyższych.
M.P. 1956 nr 89 poz. 1017 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 89 poz. 1016 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy.
M.P. 1956 nr 88 poz. 1015 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 88 poz. 1014 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1956 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1956 nr 88 poz. 1013 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 9 października 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 88 poz. 1012 uchylony wykazem Uchwała nr 667 Prezydium Rządu z dnia 23 października 1956 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina".
M.P. 1956 nr 88 poz. 1011 uchylony wykazem Uchwała nr 595 Prezydium Rządu z dnia 22 września 1956 r. w sprawie tymczasowych zasad premiowania pracowników umysłowych.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1010 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 26 września 1956 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1956 nr 87 poz. 1009 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 października 1956 r. w sprawie zasad i warunków rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1008 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1956 r. w sprawie określenia norm kosztów uzyskania wynagrodzeń dla osób wykonujących twórczość lub działalność lutniczą.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1007 uchylony wykazem Uchwała nr 608 Prezydium Rządu z dnia 3 października 1956 r. w sprawie przekazania Głównemu Urzędowi Statystycznemu prac statystyczno-sprawozdawczych w zakresie racjonalizatorstwa pracowniczego oraz w sprawie likwidacji prac statystyczno-sprawozdawczych w zakresie współzawodnictwa pracy.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1006 uchylony wykazem Uchwała nr 621 Rady Ministrów z dnia 6 października 1956 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy wchodzących w skład resortu łączności.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1005 uchylony wykazem Uchwała nr 519 Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1004 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 października 1956 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1003 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w sprawie regulaminu prac okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1956 nr 87 poz. 1002 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1956 nr 86 poz. 1001 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 86 poz. 1000 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 września 1956 r. w sprawie upoważnienia jednostek handlowych do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie artykułów przemysłowych chałupnikom, osobom wykonującym przemysł domowy lub ludowy oraz rzemieślnikom.
M.P. 1956 nr 86 poz. 999 uchylony Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.
M.P. 1956 nr 86 poz. 998 uchylony Zarządzenie nr 284 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1956 r. w sprawie likwidacji praktyki poufnego opiniowania pracowników.
M.P. 1956 nr 86 poz. 997 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. - Statut medalu "Za waszą wolność i naszą".
M.P. 1956 nr 86 poz. 996 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1956 r. w przedmiocie ustalenia podziału obszaru Państwa na okręgi wyborcze, liczby posłów, jaka ma być wybrana z każdego okręgu, oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych.
M.P. 1956 nr 85 poz. 995 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 85 poz. 994 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 85 poz. 993 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 85 poz. 992 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 85 poz. 991 Instrukcja Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1956 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ostrzeżeń kierowcom i traktorzystom, zatrzymywania pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych i wkładek kontrolnych do karty traktorzysty oraz nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1956 nr 85 poz. 990 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1956 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń dotyczących finansowania inwestycji.
M.P. 1956 nr 85 poz. 989 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1956 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1956 nr 84 poz. 988 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów zagranicznych służbowych i zwyczajnych oraz dokumentów podróży.
M.P. 1956 nr 84 poz. 987 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 274 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1956 r. w sprawie wzoru spisu wyborców.
M.P. 1956 nr 84 poz. 986 Zarządzenie nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie narzutów z tytułu kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych w produkcji budowlano-montażowej.
M.P. 1956 nr 84 poz. 985 uchylony wykazem Uchwała nr 607 Prezydium Rządu z dnia 3 października 1956 r. o zmianie uchwały z dnia 30 maja 1953 r. w sprawie powołania Rady Spółdzielczości Produkcyjnej.
M.P. 1956 nr 84 poz. 984 uchylony Uchwała nr 604 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie zasad zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz cen zakupu tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1956 i lat następnych.
M.P. 1956 nr 84 poz. 983 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 83 poz. 982 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 września 1956 r. w sprawie zniesienia powiatowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1956 nr 83 poz. 981 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 24 września 1956 r. w sprawie wykazu zawodów rzemieślniczych, w których należy stosować obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od uczniów odbywających naukę zawodu.
M.P. 1956 nr 83 poz. 980 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 19 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. na przedsiębiorstwa geodezyjne i geologiczne nadzorowane przez Ministra Gospodarki Komunalnej oraz trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i ustalania podstawy rozliczeń za roboty wykonywane przez te przedsiębiorstwa.
M.P. 1956 nr 83 poz. 979 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie trybu rozdziału materiałów przeznaczonych na zaopatrzenie zakładów usługowych prowadzonych przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej i indywidualnych rzemieślników w roku 1956.
M.P. 1956 nr 83 poz. 978 uchylony wykazem Uchwała nr 596 Prezydium Rządu z dnia 25 września 1956 r. w sprawie zniesienia stanowiska Generalnego Pełnomocnika Rządu dla Spraw Powszechnej Inwentaryzacji i przekazania jego zadań Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1956 nr 83 poz. 977 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 592 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i nagród przyznawanych pracownikom administracji szkół wyższych, pracownikom obsługi i robotnikom remontowym oraz dozorcom, portrierom i strażnikom, zatrudnionym w szkołach wyższych.
M.P. 1956 nr 83 poz. 976 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 591 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników obsługi oraz robotników remontowych zatrudnionych w szkołach wyższych.
M.P. 1956 nr 83 poz. 975 uchylony Uchwała nr 518 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów centralnych zarządów przemysłu.
M.P. 1956 nr 82 poz. 974 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1956 r. w sprawie przedstawienia kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1956 nr 82 poz. 973 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 sierpnia 1956 r. w sprawie zarobkowego przewozu osób i bagażu w samochodach łączności służących do transportu ładunków pocztowych.
M.P. 1956 nr 82 poz. 972 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 1956 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1956 nr 82 poz. 971 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych, niepełnych studiów wyższych lub wykształcenia średniego.
M.P. 1956 nr 82 poz. 970 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1956 r. w sprawie stosowania zwolnień i ulg na podstawie art. 22 prawa celnego.
M.P. 1956 nr 82 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego z dnia 17 września 1956 r. w sprawie recept skażania spirytusu.
M.P. 1956 nr 82 poz. 968 Zarządzenie nr 263 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 1956 r. w sprawie przekazania Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" niektórych szkół zawodowych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1956 nr 82 poz. 967 uchylony Uchwała nr 581 Prezydium Rządu z dnia 22 września 1956 r. o uzupełnieniu uchwały z dnia 1 października 1955 r. w sprawie zatrudnienia oficerów zawodowych zwolnionych ze służby wojskowej i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1956 nr 81 poz. 966 uchylony Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1956 r. w sprawie przeliczania wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych na poziom cen 1956 r.
M.P. 1956 nr 80 poz. 965 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 80 poz. 964 uchylony wykazem Pismo okólne nr 258 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców.
M.P. 1956 nr 80 poz. 963 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu).
M.P. 1956 nr 80 poz. 962 uchylony Zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1956 r. w sprawie praktyk dyplomowych studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych.
M.P. 1956 nr 79 poz. 961 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 79 poz. 960 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie od gradobicia ziemiopłodów kontraktowanych.
M.P. 1956 nr 79 poz. 959 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1956 r. w sprawie zezwolenia na wywóz za granicę i przywóz do kraju polskich pieniędzy w ruchu podróżnych.
M.P. 1956 nr 79 poz. 958 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 września 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnień do ustalania cen niektórych artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych pochodzących z importu.
M.P. 1956 nr 79 poz. 957 Zarządzenie nr 245a Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie przekazania ministrom niektórych uprawnień zastrzeżonych do właściwości Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1956 nr 79 poz. 956 uchylony wykazem Uchwała nr 560 Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. o zmianie uchwały z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1956 nr 78 poz. 955 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 1956 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1956 nr 78 poz. 954 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie sposobu obliczania oszczędności wynikających ze stosowania pracowniczych wynalazków, wzorów użytkowych, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1956 nr 78 poz. 953 uchylony Uchwała nr 521 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1956 nr 77 poz. 952 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 77 poz. 951 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 77 poz. 950 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 949 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 948 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 947 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 946 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 945 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 944 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 943 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 942 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 941 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 940 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 939 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 938 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 937 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 936 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 935 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 934 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 933 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 932 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 931 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 930 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 929 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 928 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 927 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 926 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 925 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 924 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 923 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 922 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 921 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 920 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 919 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 918 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 917 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 916 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 915 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 914 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 913 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 912 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 911 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 910 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 909 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 908 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 907 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 906 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 905 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 904 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 903 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 902 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 901 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 900 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 899 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 898 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 897 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 896 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 895 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 77 poz. 894 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 76 poz. 893 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 76 poz. 892 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 76 poz. 891 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1956 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planach sfinansowania inwestycji.
M.P. 1956 nr 76 poz. 890 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania produktów zamiennych na poczet obowiązkowych dostaw mleka oraz warunków zawieszania i umarzania zaległości w obowiązkowych dostawach mleka za rok 1955 i lata ubiegłe.
M.P. 1956 nr 76 poz. 889 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 5 września 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania czynności nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach.
M.P. 1956 nr 76 poz. 888 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego dopłat do biletów, pobieranych na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
M.P. 1956 nr 76 poz. 887 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1956 nr 76 poz. 886 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowej.
M.P. 1956 nr 76 poz. 885 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 września 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Ministrowi Finansów, Ministrowi Kultury i Sztuki i Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej uprawnień do ustalania cen zbytu na artykuły zaopatrzeniowe oraz roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa im podległe.
M.P. 1956 nr 75 poz. 884 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 75 poz. 883 uchylony Okólnik nr 242 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1956 r. w sprawie trybu postępowania przy korzystaniu z dokumentów stanu cywilnego przez urzędy, instytucje państwowe, jednostki gospodarki uspołecznionej oraz związki zawodowe.
M.P. 1956 nr 75 poz. 882 Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 30 lipca 1956 r. w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r.
M.P. 1956 nr 75 poz. 881 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 75 poz. 880 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 lipca 1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia stołówek studenckich.
M.P. 1956 nr 75 poz. 879 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia bufetów przyzakładowych i studenckich.
M.P. 1956 nr 75 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 22 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad, warunków i trybu zwalniania rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na wyposażenie w pierwsze zespołowe obory, chlewnie i owczarnie.
M.P. 1956 nr 75 poz. 877 uchylony wykazem Uchwała nr 513 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1956 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poddania kontroli dewizowej przesyłek pocztowych.
M.P. 1956 nr 75 poz. 876 Uchwała Rady Państwa z dnia 4 sierpnia 1956 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1956 nr 74 poz. 875 Zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie narzutów z tytułu kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych w produkcji budowlano-montażowej.
M.P. 1956 nr 73 poz. 874 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie kategorii pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, którym może być przyznany dodatek specjalny w wysokości 40% uposażenia zasadniczego.
M.P. 1956 nr 73 poz. 873 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie stanowisk w organach administracji służby zdrowia, na których mogą być zatrudnieni farmaceuci, oraz w sprawie dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.
M.P. 1956 nr 73 poz. 872 uchylony Uchwała nr 534 Prezydium Rządu z dnia 21 sierpnia 1956 r. w sprawie zaopatrzenia wsi w materiały budowlane i drewno budowlane.
M.P. 1956 nr 73 poz. 871 Uchwała nr 512 Prezydium Rządu z dnia 18 sierpnia 1956 r. o zmianie uchwały nr 270 z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1956 nr 73 poz. 870 uznany za uchylony Uchwała nr 547 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1956 r. w sprawie zniesienia stanowiska Pełnomocnika do Walki z Grzybem Domowym.
M.P. 1956 nr 73 poz. 869 uchylony wykazem Uchwała nr 545 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1956 r. w sprawie decentralizacji nadzorowania w spółdzielczości pracy.
M.P. 1956 nr 72 poz. 868 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii z dnia 22 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw podległych Centralnemu Urzędowi Kinematografii.
M.P. 1956 nr 72 poz. 867 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 sierpnia 1956 r. w sprawie zniesienia niektórych obowiązków ciążących na inwestorach.
M.P. 1956 nr 72 poz. 866 Zarządzenie nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1956 r. w sprawie właściwości organów państwowych upoważnionych do dalszego prowadzenia i realizacji spraw majątkowych b. Powszechnej Organizacji "Służby Polsce".
M.P. 1956 nr 71 poz. 865 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 lipca 1956 r. w sprawie współpracy wyższych szkół artystycznych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, urzędami i instytucjami w zakresie prac artystyczno-badawczych i artystyczno-usługowych.
M.P. 1956 nr 71 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk administracyjnych w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1956 nr 71 poz. 863 Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów inwestycyjnych.
M.P. 1956 nr 71 poz. 862 Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów inwestycyjnych.
M.P. 1956 nr 71 poz. 861 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1956 nr 70 poz. 860 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 7 lipca 1956 r. w sprawie norm ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1956 nr 70 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie szczegółowych warunków zatrudnienia, przy których przysługuje dodatek specjalny pracownikom stacji pogotowia ratunkowego.
M.P. 1956 nr 70 poz. 858 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie wymiaru i wyglądu tablic rejestracyjnych oraz tablic ze znakami próbnymi dla pojazdów mechanicznych.
M.P. 1956 nr 70 poz. 857 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1956 r. w sprawie przekazania kierownikom wydziałów finansowych uprawnień do umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1956 nr 70 poz. 856 Zarządzenie nr 227 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1956 r. w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości.
M.P. 1956 nr 70 poz. 855 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 70 poz. 854 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 69 poz. 853 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1956 r. w sprawie nadania statutu gromadzkim bibliotekom publicznym.
M.P. 1956 nr 69 poz. 852 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 31 lipca 1956 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1956 nr 69 poz. 851 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1956 r. w sprawie dodatku specjalnego dla kierowców samochodowych zatrudnionych lub przydzielonych do pracy w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1956 nr 69 poz. 850 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 sierpnia 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 lutego 1956 r. w sprawie zasad gospodarowania w roku 1956 bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielniach działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1956 nr 69 poz. 849 Uchwała nr 503a Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1956 r. w sprawie uproszczenia i uporządkowania przepisów inwestycyjnych.
M.P. 1956 nr 69 poz. 848 uchylony wykazem Uchwała nr 502a Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1956 r. w sprawie przekazania ministrom niektórych uprawnień zastrzeżonych Prezesowi Rady Ministrów i resortowym wiceprezesom Rady Ministrów.
M.P. 1956 nr 69 poz. 847 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1956 nr 68 poz. 846 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1956 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie wyprawek dla niemowląt.
M.P. 1956 nr 68 poz. 845 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1956 nr 68 poz. 844 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
M.P. 1956 nr 68 poz. 843 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 18 lipca 1956 r. w sprawie uzupełnienia "Norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji pojazdów samochodowych".
M.P. 1956 nr 68 poz. 842 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie częściowego zwolnienia wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1956 nr 68 poz. 841 Zarządzenie nr 222 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw resortu gospodarki komunalnej.
M.P. 1956 nr 68 poz. 840 Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw geologicznych.
M.P. 1956 nr 68 poz. 839 Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych wytwórni protez podległych Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
M.P. 1956 nr 68 poz. 838 uchylony wykazem Uchwała nr 486 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1956 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przez studentów szkół wyższych pracy zarobkowej.
M.P. 1956 nr 68 poz. 837 uchylony wykazem Uchwała nr 484 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1956 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1956 nr 67 poz. 836 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 835 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 834 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 833 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 832 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 831 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 830 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 829 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 828 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 827 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 826 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 825 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 824 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 823 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 822 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 821 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 820 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 819 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 818 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 817 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 816 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 815 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 814 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 813 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 812 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 811 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 810 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 809 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 808 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 807 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 806 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 805 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 804 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 803 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 802 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 801 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 800 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 799 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 798 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 797 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 796 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 795 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 794 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 793 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 792 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 791 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 790 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 789 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 788 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 787 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 786 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 785 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 784 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 783 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 782 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 781 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 780 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 779 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 778 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 777 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 776 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 67 poz. 775 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 66 poz. 774 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 66 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1956 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych w ciągu roku 1955.
M.P. 1956 nr 66 poz. 772 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne inwalidów - b. funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.
M.P. 1956 nr 66 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów.
M.P. 1956 nr 66 poz. 770 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie współpracy akademii wojskowych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, urzędami i instytucjami w zakresie prac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych.
M.P. 1956 nr 66 poz. 769 uchylony Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1956 r. w sprawie warunków uprawiania sportów żeglarskich i wioślarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.
M.P. 1956 nr 66 poz. 768 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 66 poz. 767 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 65 poz. 766 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 65 poz. 765 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 29 czerwca 1956 r. w sprawie odznaki honorowej członka personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych "Lot" "Za 1.000.000 km lotu".
M.P. 1956 nr 65 poz. 764 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 65 poz. 763 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 65 poz. 762 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 65 poz. 761 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 65 poz. 760 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego z dnia 28 lipca 1956 r. zmieniające zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 12 lipca 1954 r. w sprawie trybu i warunków zgłaszania uprawy tytoniu dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych oraz warunków przekazywania tytoniu przez instytuty naukowo-badawcze.
M.P. 1956 nr 65 poz. 759 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyjne wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwa.
M.P. 1956 nr 65 poz. 758 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie rozdziału zapasu premiowego mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1956 nr 64 poz. 757 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie dyżurów nocnych i pogotowia pracy w aptekach społecznych.
M.P. 1956 nr 64 poz. 756 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach otwartych.
M.P. 1956 nr 64 poz. 755 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie kategorii pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, którym może być przyznany dodatek specjalny w wysokości 40% uposażenia zasadniczego.
M.P. 1956 nr 64 poz. 754 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca salowych i uczniów w zawodzie połączona jest z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych.
M.P. 1956 nr 64 poz. 753 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1956 nr 64 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie stanowisk w wydziałach zdrowia (zarządach służby zdrowia) prezydiów rad narodowych, na których mogą być zatrudnione pielęgniarki i położne, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.
M.P. 1956 nr 64 poz. 751 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 lipca 1956 r. w sprawie przekazania Ministrowi Kolei, Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego i Ministrowi Żeglugi uprawnień do ustalania niektórych cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) o charakterze przemysłowym.
M.P. 1956 nr 64 poz. 750 uchylony Uchwała nr 466 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycyjnym.
M.P. 1956 nr 63 poz. 749 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 lipca 1956 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych owoców cytrusowych przy przewozie w transporcie drogowym.
M.P. 1956 nr 63 poz. 748 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie książeczek i legitymacji wojskowych.
M.P. 1956 nr 63 poz. 747 uchylony wykazem Uchwała nr 464 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1956 r. zmieniająca uchwałę z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie stopni i odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie Ministerstwa Kolei.
M.P. 1956 nr 62 poz. 746 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 6 lipca 1956 r. w sprawie trybu ustalania w resorcie przemysłu maszynowego cen zbytu wyrobów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz robót (usług) o charakterze przemysłowym.
M.P. 1956 nr 62 poz. 745 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia wzoru umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych, schronisk i zarządu zakładów dla nieletnich.
M.P. 1956 nr 62 poz. 744 uchylony wykazem Uchwała nr 462 Prezydium Rządu z dnia 25 lipca 1956 r. w sprawie stawek jednostkowych na roboty transportowe wewnętrzne w budownictwie.
M.P. 1956 nr 62 poz. 743 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 61 poz. 742 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 61 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania absolwentów wydziałów architektury politechnik na studia na wydział architektury wnętrz w Akademiach Sztuk Plastycznych w Warszawie i Krakowie oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
M.P. 1956 nr 61 poz. 740 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Kultury i Sztuki szkół, domów kultury, świetlic, muzeów, bibliotek i innych placówek do udzielania zamówień w zakresie drobnych robót budowlano-montażowych.
M.P. 1956 nr 61 poz. 739 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa Węglowego z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1956 nr 61 poz. 738 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1956 nr 61 poz. 737 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1956 r. o poborze w 1956 r.
M.P. 1956 nr 60 poz. 736 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uzupełnienia tabel stanowisk pracowników zarządów rolnictwa.
M.P. 1956 nr 60 poz. 735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 11 lipca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 grudnia 1955 r. w sprawie obowiązku zaopatrzenia pojazdów mechanicznych w sprawnie działające liczniki kilometrów.
M.P. 1956 nr 60 poz. 734 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 czerwca 1956 r. w sprawie ustalania cen zbytu na wyroby nietypowe i nietypowe roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Żeglugi i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1956 nr 60 poz. 733 Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót czerpalnych śródlądowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 732 Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania oraz składu i trybu powoływania komitetów kultury fizycznej przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 731 uchylony Uchwała nr 454 Prezydium Rządu z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za pracę na kursach i w zespołach nauczania dorosłych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 730 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 729 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 728 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 727 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 60 poz. 726 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 59 poz. 725 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 59 poz. 724 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za opracowanie edytorskie słowników technicznych i inne prace pomocnicze przy opracowywaniu tych słowników, wykonane w trybie prac zleconych przez państwowe przedsiębiorstwa wydawnicze.
M.P. 1956 nr 59 poz. 723 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 czerwca 1956 r. w sprawie używania samochodów prywatnych w sprawach służbowych.
M.P. 1956 nr 59 poz. 722 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1956 r. w sprawie udzielania przez organy przedsiębiorstw lasów państwowych posiadaczom lasów nie stanowiących własności Państwa, nie zorganizowanym w zespoły leśne, pomocy przy zagospodarowywaniu i ochronie tych lasów.
M.P. 1956 nr 59 poz. 721 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1956 r. w sprawie sporządzania dla lasów nie stanowiących własności Państwa planów gospodarstwa leśnego na koszt Państwa.
M.P. 1956 nr 59 poz. 720 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1956 r. w sprawie zalesienia na koszt Państwa gruntów leśnych lub nieużytków przeznaczonych pod uprawę leśną.
M.P. 1956 nr 59 poz. 719 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 59 poz. 718 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 maja 1955 r. w sprawie wydawania zleceń na kolejowe bilety kredytowane osobom biorącym udział w akcji pomocy żniwnej i zbioru okopowych w państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1956 nr 59 poz. 717 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 14 kwietnia 1956 r. w sprawie zniesienia Urzędów Celnych w Wałbrzychu i w Warszawie Dworzec Główny, zmiany nazwy Urzędu Celnego Dworzec Gdański w Warszawie oraz utworzenia w Warszawie na Dworcu Głównym Oddziału Urzędu Celnego Kolejowego w Warszawie.
M.P. 1956 nr 59 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie książek zamówień dla chałupników.
M.P. 1956 nr 59 poz. 715 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 13 marca 1956 r. w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych.
M.P. 1956 nr 59 poz. 714 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie służby asystencyjnej organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
M.P. 1956 nr 59 poz. 713 Uchwała nr 423 Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1956 r. zmieniająca uchwałę nr 522 z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zasad oraz trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji).
M.P. 1956 nr 59 poz. 712 uchylony wykazem Uchwała nr 443 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 1 sierpnia 1951 r. o powołaniu Naczelnego Architekta Warszawy.
M.P. 1956 nr 59 poz. 711 uchylony wykazem Uchwała nr 434 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1956 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowych i innych placówek naukowych uprawnionych do nadawania stopni kandydata nauk.
M.P. 1956 nr 58 poz. 710 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 709 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 708 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 707 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 706 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 705 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 704 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 703 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 702 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 701 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 700 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 699 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 698 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 697 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 696 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 695 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 694 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 693 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 692 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 691 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 690 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 689 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 688 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 687 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 686 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 685 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 684 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 683 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 682 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 681 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 680 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 679 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 678 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 676 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 675 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 674 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 673 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 672 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 671 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 670 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 669 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 668 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 667 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 666 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 665 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 664 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 663 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 662 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 661 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 660 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 659 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 658 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 657 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 655 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 654 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 653 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 652 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 651 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 650 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 649 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 648 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 647 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 646 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 645 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 644 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 643 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 642 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 641 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 640 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 639 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 638 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 637 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 636 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 635 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 634 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 633 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 632 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 631 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 630 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 629 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 marca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 58 poz. 628 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1956 nr 57 poz. 627 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1956 nr 57 poz. 626 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Pismo okólne nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1956 r. o zmianie pisma okólnego z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie udzielania przez państwowe jednostki gospodarcze zamówień spółdzielniom pracy oraz pomocniczym spółdzielniom rzemieślniczym.
M.P. 1956 nr 57 poz. 625 uchylony Instrukcja Ministrów Finansów i Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1956 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej dla ludności wiejskiej.
M.P. 1956 nr 57 poz. 624 Zarządzenie Ministrów: Oświaty, Rolnictwa, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Leśnictwa, Zdrowia, Kultury i Sztuki, Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie form pracy informacyjnej o warunkach studiów wyższych, zakresu i trybu działania szkolnych komisji rekrutacyjnych oraz trybu powoływania ich członków.
M.P. 1956 nr 57 poz. 623 Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
M.P. 1956 nr 57 poz. 622 uchylony Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie przyjmowania przez pracowników jednostki zlecającej prac zleconych od jednostki otrzymującej zlecenie.
M.P. 1956 nr 57 poz. 621 uchylony Uchwała nr 239 Prezydium Rządu z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie praktyki absolwentów średnich szkół zawodowych.
M.P. 1956 nr 57 poz. 620 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.
M.P. 1956 nr 56 poz. 619 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 56 poz. 618 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych suchego lodu w magazynowaniu.
M.P. 1956 nr 56 poz. 617 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 1956 r. w sprawie zaliczenia zakładu leczniczego pod nazwą "Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego" w Łodzi do zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1956 nr 56 poz. 616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 1956 r. w sprawie egzaminów ze znajomości leków dla osób zatrudnionych w drogeriach i sklepach zielarskich.
M.P. 1956 nr 56 poz. 615 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i trybu przelewania oraz rozliczania środków budżetowych na finansowanie inwestycji limitowych.
M.P. 1956 nr 56 poz. 614 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1956 r. w sprawie zaokrąglania kwot objętych fakturami wystawianymi przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i biura projektów przy rozliczeniach między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1956 nr 56 poz. 613 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 maja 1952 r. w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania, kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych.
M.P. 1956 nr 56 poz. 612 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie wyjazdów do niektórych krajów obcych na podstawie dowodów osobistych.
M.P. 1956 nr 56 poz. 611 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości przy wyjazdach za granicę - na czas pobytu za granicą - nie jest wymagane.
M.P. 1956 nr 56 poz. 610 uchylony wykazem Uchwała nr 416 Prezydium Rządu z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie odzieży ochronnej dla studentów odbywających szkolenie wojskowe w szkołach wyższych.
M.P. 1956 nr 56 poz. 609 uchylony wykazem Uchwała nr 406 Prezydium Rządu z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie specjalnego dodatku dla pracowników farmaceutycznych zatrudnionych w niektórych jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia.
M.P. 1956 nr 56 poz. 608 uchylony wykazem Uchwała nr 415 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia w kolumnach transportu sanitarnego.
M.P. 1956 nr 55 poz. 607 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne studentów szkół wyższych oraz członków ich rodzin.
M.P. 1956 nr 55 poz. 606 Zarządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. w sprawie instalacji gazowych.
M.P. 1956 nr 55 poz. 605 uchylony Uchwała nr 287 Prezydium Rządu z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie powołania Komisji Rządowej do Spraw Paliw i Energii Elektrycznej.
M.P. 1956 nr 55 poz. 604 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 298 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie utworzenia w gromadzkich radach narodowych i radach narodowych osiedli funduszów rozbudowy i konserwacji kin wiejskich.
M.P. 1956 nr 54 poz. 603 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 54 poz. 602 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 54 poz. 601 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1956 nr 54 poz. 600 uchylony Instrukcja Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej instrukcji tymczasowej z dnia 20 czerwca 1955 r. w sprawie dodatkowych warunków wydawania głuchoniemym i głuchym pozwoleń na prowadzenie motocykli.
M.P. 1956 nr 54 poz. 599 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1956 nr 54 poz. 598 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 597 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 596 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 595 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 594 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 593 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 592 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 591 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1956 nr 54 poz. 590 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1956 nr 54 poz. 589 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie zezwolenia na stosowanie odważników wywzorcowanych w jednostkach miar systemu angielskiego.
M.P. 1956 nr 54 poz. 588 uchylony Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie prowadzenia przez uspołecznione zakłady pracy ewidencji danych dotyczących stosunku pracowników do powszechnego obowiązku wojskowego (pomocniczej służby wojskowej kobiet).
M.P. 1956 nr 53 poz. 587 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców i strażników.
M.P. 1956 nr 53 poz. 586 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 września 1955 r. w sprawie ustalenia wzoru i trybu nadawania i pozbawiania odznaki honorowej "Zasłużony pracownik morza".
M.P. 1956 nr 53 poz. 585 uchylony wykazem Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie niektórych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawanych pracownikom prezydiów rad narodowych i terenowych organów podległych ministrom.
M.P. 1956 nr 52 poz. 584 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii z dnia 5 czerwca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziału Aktorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.
M.P. 1956 nr 52 poz. 583 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 12 maja 1956 r. w sprawie Funduszu Wyrównawczego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1956 nr 52 poz. 582 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie rozszerzenia zbiórki odpadków konsumpcyjnych.
M.P. 1956 nr 52 poz. 581 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie przekazania Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" uprawnień do ustalania niektórych cen zbytu na wyroby i cen na roboty (usługi) o charakterze przemysłowym, wykonywane w zakładach remontowo-montażowych, nadzorowanych przez tę Centralę.
M.P. 1956 nr 52 poz. 580 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania pomocy Państwa, zasad finansowania, zakresu opracowania dokumentacji oraz kontroli wykonywania czynów społecznych.
M.P. 1956 nr 51 poz. 579 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1956 nr 51 poz. 578