Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1983 nr 44 poz. 266 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 20 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1983 nr 44 poz. 265 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1983 nr 44 poz. 264 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 44 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 1 grudnia 1983 r. w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1983 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 44 poz. 261 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 260 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jednorodzinnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1982 r.
M.P. 1983 nr 44 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania następstw wypadków wynikłych u osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
M.P. 1983 nr 44 poz. 258 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.
M.P. 1983 nr 44 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1983 nr 44 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.
M.P. 1983 nr 43 poz. 255 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dotacji budżetowej na budowę domów jednorodzinnych, lokali w małych domach mieszkalnych lub w domach wielomieszkaniowych oraz jej hipotecznego zabezpieczenia.
M.P. 1983 nr 43 poz. 254 akt jednorazowy Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1983 nr 43 poz. 253 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 43 poz. 252 uchylony wykazem Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.
M.P. 1983 nr 43 poz. 251 uchylony wykazem Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Mistrza".
M.P. 1983 nr 43 poz. 250 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 43 poz. 249 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1983 nr 43 poz. 248 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1984 r.
M.P. 1983 nr 43 poz. 247 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1984.
M.P. 1983 nr 43 poz. 246 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie bilansu płatniczego na 1984 r.
M.P. 1983 nr 42 poz. 245 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1983 nr 42 poz. 244 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1983 nr 42 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych oraz stałego doskonalenia metodyki ustalania wysokości ubytków w gospodarce magazynowej i transporcie.
M.P. 1983 nr 42 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do nauczania w szkoleniu kursowym bądź egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów silnikowych oraz w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1983 nr 42 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.
M.P. 1983 nr 42 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad pokrywania wydatków poniesionych przez zakłady pracy w związku z przeprowadzeniem praktyk studenckich.
M.P. 1983 nr 42 poz. 239 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację szczególnie ważnych zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1983 nr 42 poz. 238 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1983 nr 41 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji.
M.P. 1983 nr 41 poz. 236 uchylony Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie funduszu przeciwalkoholowego.
M.P. 1983 nr 41 poz. 235 uchylony wykazem Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1983 r. w sprawie udzielania studentom szkół wyższych pomocy w gromadzeniu środków finansowych na wkłady mieszkaniowe.
M.P. 1983 nr 41 poz. 234 uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
M.P. 1983 nr 40 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 39 poz. 232 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu bankowego dla absolwentów na zagospodarowanie.
M.P. 1983 nr 39 poz. 231 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1983 nr 39 poz. 230 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1983 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1983 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1983 nr 39 poz. 227 uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej.
M.P. 1983 nr 39 poz. 226 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1983 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1983 nr 39 poz. 225 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1983 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1983 nr 38 poz. 224 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1981 r.
M.P. 1983 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 38 poz. 222 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".
M.P. 1983 nr 38 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1983 r. w sprawie nadania Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Notera.
M.P. 1983 nr 38 poz. 220 uchylony wykazem Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1983 nr 38 poz. 219 uchylony wykazem Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie ustanowienia tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.
M.P. 1983 nr 38 poz. 218 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1983 nr 38 poz. 217 uznany za uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla bankowości PRL".
M.P. 1983 nr 38 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra obrony narodowej.
M.P. 1983 nr 38 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra-kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
M.P. 1983 nr 38 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra sprawiedliwości.
M.P. 1983 nr 38 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 212 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 211 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości.
M.P. 1983 nr 38 poz. 210 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 209 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1983 nr 38 poz. 208 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju.
M.P. 1983 nr 38 poz. 207 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska ministra obrony narodowej.
M.P. 1983 nr 37 poz. 206 uchylony wykazem Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1983 nr 36 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 października 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1983 nr 36 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie utworzenia Funduszu Literatury.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1983 nr 36 poz. 202 uchylony Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1983 nr 36 poz. 201 Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1983 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 35 poz. 200 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 1983 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 200 zł.
M.P. 1983 nr 35 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1983 nr 35 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 października 1983 r. w sprawie ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1983 nr 35 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1983 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 35 poz. 196 uchylony wykazem Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1983 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Ochotniczymi Hufcami Pracy przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
M.P. 1983 nr 35 poz. 195 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych eksperymentalnego systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców i materiałów.
M.P. 1983 nr 35 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie zasad organizacji służb socjalnych oraz sposobów wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.
M.P. 1983 nr 35 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1983 nr 34 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie czasu pracy niektórych pracowników przemysłu poligraficznego.
M.P. 1983 nr 34 poz. 191 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie warunków zwiększenia zakresu realizacji urządzeń melioracji wodnych w latach 1984 i 1985.
M.P. 1983 nr 34 poz. 190 uchylony wykazem Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie typizacji w budownictwie.
M.P. 1983 nr 34 poz. 189 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli, publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 34 poz. 188 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 34 poz. 187 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 34 poz. 186 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. w sprawie organizacji czynów społecznych.
M.P. 1983 nr 34 poz. 185 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. w sprawie organizacji konkursu "Mistrz Gospodarności".
M.P. 1983 nr 33 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 września 1983 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych.
M.P. 1983 nr 33 poz. 183 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatku za te prace.
M.P. 1983 nr 33 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1983 nr 33 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.
M.P. 1983 nr 33 poz. 180 uchylony Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 12 września 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznak: "Racjonalizator Produkcji", "Zasłużony Racjonalizator Produkcji" oraz "Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji".
M.P. 1983 nr 32 poz. 179 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1977 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1983 nr 32 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1983 nr 32 poz. 177 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".
M.P. 1983 nr 32 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 12 września 1983 r. w sprawie niektórych dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej.
M.P. 1983 nr 32 poz. 175 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1983 r. w sprawie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1983 nr 31 poz. 174 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 8 września 1983 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, objętych kredytowaniem.
M.P. 1983 nr 31 poz. 173 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.
M.P. 1983 nr 31 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1983 nr 31 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1983 nr 31 poz. 170 uchylony Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 8 września 1983 r. w sprawie utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka".
M.P. 1983 nr 31 poz. 169 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1983 nr 31 poz. 168 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1983 nr 31 poz. 167 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.
M.P. 1983 nr 31 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie zniesienia Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.
M.P. 1983 nr 30 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie regulacji obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1983 nr 30 poz. 164 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1983 nr 30 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1983 nr 30 poz. 162 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 23 sierpnia 1983 r. w sprawie ramowych zasad i trybu wnioskowania, planowania i realizacji inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji właściwego terenowego organu administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 30 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych.
M.P. 1983 nr 30 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1983 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1983 nr 30 poz. 159 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1983 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 29 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
M.P. 1983 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1983 nr 29 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie poprawy warunków działalności w usługach bytowych w latach 1983-1985.
M.P. 1983 nr 29 poz. 155 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1983 r. zmieniające uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1983 nr 28 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1983 nr 28 poz. 153 uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1983 nr 27 poz. 152 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu oraz trybu opracowywania, uzgadniania i ogłaszania normatywnych aktów prawnych.
M.P. 1983 nr 27 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 150 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1983 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1983 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 lipca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1983 nr 26 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1965 r.
M.P. 1983 nr 26 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu oznakowań obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badań Problemów Młodzieży.
M.P. 1983 nr 26 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.
M.P. 1983 nr 26 poz. 141 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie służby prasowej w administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 140 uznany za uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko ze środków zakładowego funduszu socjalnego.
M.P. 1983 nr 26 poz. 139 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 138 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie powołania ministra administracji i gospodarki przestrzennej.
M.P. 1983 nr 26 poz. 137 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1983 r.
M.P. 1983 nr 25 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1983 nr 25 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1983 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni.
M.P. 1983 nr 25 poz. 134 Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie zasad i warunków wydawania zagranicznym właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do użytku osobistego.
M.P. 1983 nr 25 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1983 nr 25 poz. 132 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1982 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1982 oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1983 nr 24 poz. 131 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1983 nr 24 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Naczelną Organizacją Techniczną i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
M.P. 1983 nr 23 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1983 r. w sprawie Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku oraz wojewódzkich funduszów turystyki i wypoczynku.
M.P. 1983 nr 23 poz. 128 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 23 poz. 127 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy.
M.P. 1983 nr 23 poz. 126 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie dalszego rozwoju samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego.
M.P. 1983 nr 23 poz. 125 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie wdrażania reformy gospodarczej.
M.P. 1983 nr 22 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 22 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 r.
M.P. 1983 nr 21 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 22 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1983 nr 21 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym z tytułu podjęcia uzupełniającej produkcji ubocznej na potrzeby rynku.
M.P. 1983 nr 21 poz. 120 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz dla niektórych podatników zatrudniających takie osoby.
M.P. 1983 nr 21 poz. 119 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.
M.P. 1983 nr 21 poz. 118 uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży detalicznej towarów oraz ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów trwałego użytku, sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego.
M.P. 1983 nr 21 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad udzielania dotacji przedmiotowych.
M.P. 1983 nr 20 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1983 nr 20 poz. 115 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1983 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.
M.P. 1983 nr 20 poz. 113 uchylony wykazem Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu słomą makową.
M.P. 1983 nr 20 poz. 112 Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie zwolnienia studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1983 r.
M.P. 1983 nr 19 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 czerwca 1983 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1982 w celach emerytalno-rentowych.
M.P. 1983 nr 19 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
M.P. 1983 nr 19 poz. 109 uchylony Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji centralnych.
M.P. 1983 nr 19 poz. 108 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.
M.P. 1983 nr 18 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 13 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na fundusz surowców wtórnych.
M.P. 1983 nr 18 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej i Finansów z dnia 13 maja 1983 r. w sprawie ustalenia listy paliw, energii i surowców, za których oszczędność osiągniętą w wyniku realizacji poczynań modernizacyjnych przyznaje się jednostkom gospodarczym ulgę w podatku dochodowym.
M.P. 1983 nr 18 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1983 nr 18 poz. 104 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów umundurowania, dystynkcji i oznak oraz wzorów odzieży specjalnej funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1983 nr 18 poz. 103 Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wydawania decyzji dotyczących zajmowania lokali biurowych na terenie m. st. Warszawy przez państwowe instytucje centralne.
M.P. 1983 nr 18 poz. 102 uchylony wykazem Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów górniczych.
M.P. 1983 nr 18 poz. 101 uchylony wykazem Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.
M.P. 1983 nr 17 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie cen napojów alkoholowych w niektórych przedsiębiorstwach turystycznych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 98 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 97 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. w sprawie finansowania wydatków związanych z prowadzeniem współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z krajami socjalistycznymi.
M.P. 1983 nr 17 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 17 poz. 94 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. w sprawie rządowego programu działań antyinflacyjnych oraz programu oszczędnościowego.
M.P. 1983 nr 17 poz. 93 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. w sprawie obsadzania mandatów poselskich.
M.P. 1983 nr 16 poz. 92 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 200 zł.
M.P. 1983 nr 16 poz. 91 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1983 nr 16 poz. 90 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 15 poz. 88 akt jednorazowy Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1983 r.
M.P. 1983 nr 15 poz. 87 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie zamrożenia cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1983 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 14 poz. 84 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1983 nr 14 poz. 83 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1983 nr 14 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 kwietnia 1983 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 14 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.
M.P. 1983 nr 13 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1983 nr 13 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1983 nr 13 poz. 78 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie niektórych okresów zaliczanych do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
M.P. 1983 nr 13 poz. 77 uchylony wykazem Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1983 nr 12 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów".
M.P. 1983 nr 12 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1983 nr 12 poz. 74 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1983 r. w sprawie zakresu i trybu konsultacji ze związkami zawodowymi.
M.P. 1983 nr 12 poz. 73 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania ministra gospodarki materiałowej.
M.P. 1983 nr 12 poz. 72 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania ministra gospodarki materiałowej.
M.P. 1983 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1983 nr 12 poz. 70 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1983 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1983 nr 12 poz. 68 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
M.P. 1983 nr 12 poz. 67 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
M.P. 1983 nr 12 poz. 66 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 65 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania sekretarza Rady Państwa.
M.P. 1983 nr 12 poz. 62 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1983 nr 12 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1983 nr 12 poz. 60 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1983 nr 11 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i ratownictwa statków powietrznych.
M.P. 1983 nr 11 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.
M.P. 1983 nr 10 poz. 57 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw miejscowości w niektórych województwach.
M.P. 1983 nr 10 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1983 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych zarządzeń, okólników i pism okólnych Prezesa Rady Ministrów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1983 nr 10 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1983 nr 10 poz. 54 uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1983 nr 10 poz. 53 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 10 marca 1983 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 9 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1983 r. w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli podatkowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 8 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1983 nr 8 poz. 48 uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 47 uznany za uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.
M.P. 1983 nr 8 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1983 nr 7 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów.
M.P. 1983 nr 7 poz. 44 uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, placówek gastronomicznych, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.
M.P. 1983 nr 6 poz. 43 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 lutego 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1983 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ulgi dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych.
M.P. 1983 nr 6 poz. 41 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1983 r.
M.P. 1983 nr 6 poz. 40 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1983 nr 6 poz. 39 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1983 nr 6 poz. 38 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 37 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 1983 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 stycznia 1983 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 35 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1983 nr 5 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lutego 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1983 nr 5 poz. 33 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 lutego 1983 r. w sprawie inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniających do ulgi w podatku dochodowym.
M.P. 1983 nr 5 poz. 32 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 lutego 1983 r. w sprawie zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalenia obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.
M.P. 1983 nr 5 poz. 31 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 5 poz. 30 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego.
M.P. 1983 nr 5 poz. 29 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1983 r.
M.P. 1983 nr 4 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1983 nr 4 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.
M.P. 1983 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1983 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1983 r.
M.P. 1983 nr 4 poz. 25 uchylony wykazem Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.
M.P. 1983 nr 4 poz. 24 uchylony wykazem Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1983 nr 3 poz. 23 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 3 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia do klas czystości niektórych rzek.
M.P. 1983 nr 3 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.
M.P. 1983 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1983 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.
M.P. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1983 nr 2 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 6 stycznia 1983 r. uchylające zarządzenie w sprawie pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czasie obowiązywania stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
M.P. 1983 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 16 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 15 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1983 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1983 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych.
M.P. 1983 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1983 nr 2 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1983 nr 1 poz. 9 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1983 nr 1 poz. 8 akt jednorazowy Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przedłużenia na 1983 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1983 nr 1 poz. 7 uchylony Uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla sportowców.
M.P. 1983 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1983 nr 1 poz. 5 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.