Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1988 nr 37 poz. 347 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1988 nr 37 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zakresu egzaminów wstępnych na pierwszy rok studiów dziennych i zaocznych w akademiach medycznych.
M.P. 1988 nr 37 poz. 345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1988 nr 37 poz. 344 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 listopada 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
M.P. 1988 nr 37 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1988 r. w sprawie przyjęć na I rok studiów dziennych w szkołach wyższych.
M.P. 1988 nr 37 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1988 nr 37 poz. 341 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania zasad dysponowania i administrowania wojewódzkimi funduszami przeciwalkoholowymi do rozwiązań ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 36 poz. 340 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1989 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1988 nr 36 poz. 339 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie określenia wysokości obrotu, norm niektórych wynagrodzeń uznawanych za koszty uzyskania przychodów oraz kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 1988 nr 36 poz. 338 akt jednorazowy Uchwała nr IV/22/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Lublina.
M.P. 1988 nr 36 poz. 337 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/225/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina.
M.P. 1988 nr 36 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1988 nr 36 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1988 nr 36 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 grudnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania towarów i usług do grup towarów o podobnym stopniu przetworzenia, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
M.P. 1988 nr 36 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 grudnia 1988 r. w sprawie najmu kolejowych wagonów towarowych.
M.P. 1988 nr 36 poz. 332 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu.
M.P. 1988 nr 36 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.
M.P. 1988 nr 36 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.
M.P. 1988 nr 36 poz. 329 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1988 nr 36 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1988 nr 36 poz. 327 uchylony Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania zasad dysponowania i administrowania funduszem rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach do rozwiązań ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 36 poz. 326 uznany za uchylony Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy na 1989 r.
M.P. 1988 nr 35 poz. 325 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopów i wagi monet nominalnej wartości 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł i 1 zł.
M.P. 1988 nr 35 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1988 nr 35 poz. 323 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, legnickim, lubelskim, olsztyńskim, radomskim, wałbrzyskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie tarnowskim.
M.P. 1988 nr 35 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1988 nr 35 poz. 321 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1988 r. w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.
M.P. 1988 nr 35 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu nadawania "Medalu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe", tytułów "Mistrz Sportu" i "Zasłużony Mistrz Sportu" oraz ustalenia wzorów Medalu i odznak tych tytułów, a także sposobu ich noszenia.
M.P. 1988 nr 35 poz. 319 uznany za uchylony Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1988 nr 35 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 35 poz. 317 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1988 nr 35 poz. 316 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1988 nr 34 poz. 315 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1988 nr 34 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.
M.P. 1988 nr 34 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1988 nr 34 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie rolników.
M.P. 1988 nr 34 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1988 nr 34 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.
M.P. 1988 nr 34 poz. 309 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
M.P. 1988 nr 34 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie umowne ryzyka zakłócenia przebiegu produkcji i ryzyka prowadzenia działalności innowacyjno-wdrożeniowej.
M.P. 1988 nr 34 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych i ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1988 nr 34 poz. 306 akt jednorazowy Uchwała nr III/17/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Chełma i gminy Chełm.
M.P. 1988 nr 34 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 października 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grup towarów, których eksport uprawnia do stosowania jednolitych stawek odpisów dewizowych.
M.P. 1988 nr 33 poz. 304 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1988 r. w sprawie wysokości kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1988 r.
M.P. 1988 nr 33 poz. 303 uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1988 nr 33 poz. 302 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 10 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1988 nr 33 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1988 nr 33 poz. 300 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 listopada 1988 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1988 nr 33 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1989 r.
M.P. 1988 nr 33 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1988 nr 32 poz. 297 obowiązujący Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.
M.P. 1988 nr 32 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 27 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.
M.P. 1988 nr 32 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać pracownie rentgenowskie, oraz zasad pracy związanej z posługiwaniem się aparatami rentgenowskimi.
M.P. 1988 nr 32 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 1988 r. uchylające zarządzenie w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.
M.P. 1988 nr 32 poz. 293 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1988 nr 32 poz. 292 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1988 nr 32 poz. 291 uznany za uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie określenia pełnomocnego organu państwowego zapewniającego uczestnictwo strony polskiej w Systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów.
M.P. 1988 nr 32 poz. 290 uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1988 nr 32 poz. 289 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1988 nr 32 poz. 288 uchylony Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.
M.P. 1988 nr 32 poz. 287 uznany za uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1988 nr 32 poz. 286 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Oleszyce w województwie przemyskim.
M.P. 1988 nr 32 poz. 285 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Żukowo w województwie gdańskim.
M.P. 1988 nr 32 poz. 284 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie utworzenia miasta Łomianki w województwie stołecznym warszawskim.
M.P. 1988 nr 32 poz. 283 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie rad społeczno-gospodarczych przy wojewódzkich radach narodowych.
M.P. 1988 nr 31 poz. 282 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 31 poz. 281 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 31 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.
M.P. 1988 nr 31 poz. 279 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 31 poz. 278 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 30 poz. 277 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 października 1988 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.
M.P. 1988 nr 30 poz. 276 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 października 1988 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.
M.P. 1988 nr 30 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 września 1988 r. w sprawie zezwolenia na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.
M.P. 1988 nr 30 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.
M.P. 1988 nr 30 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1988 nr 30 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.
M.P. 1988 nr 30 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie ustalenia wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.
M.P. 1988 nr 30 poz. 270 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.
M.P. 1988 nr 30 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 października 1988 r. w sprawie zasad sporządzania projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów tych planów oraz kontroli ich realizacji.
M.P. 1988 nr 30 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1988 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku docenta w szkole wyższej osób posiadających stopień naukowy doktora.
M.P. 1988 nr 30 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1988 nr 30 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.
M.P. 1988 nr 30 poz. 265 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
M.P. 1988 nr 30 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie dodatkowej podwyżki emerytur i rent.
M.P. 1988 nr 30 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 października 1988 r. w sprawie programu prac rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 30 poz. 262 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 października 1988 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 29 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci cieplnych.
M.P. 1988 nr 29 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1988 nr 29 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych.
M.P. 1988 nr 29 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów eksternistycznych w szkołach wyższych.
M.P. 1988 nr 29 poz. 257 uchylony Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1988 nr 29 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniająca uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych jednostek (zakładów).
M.P. 1988 nr 29 poz. 255 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 28 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 września 1988 r. w sprawie przeprowadzania badań stanu zdrowia kandydatów do Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1988 nr 28 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie produkcji leków gotowych w aptekach.
M.P. 1988 nr 28 poz. 252 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1988 nr 28 poz. 251 uchylony Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. w sprawie specjalizacji zawodowej ekonomistów.
M.P. 1988 nr 28 poz. 250 uchylony wykazem Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. w sprawie uchylenia upoważnień naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1988 nr 28 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 59 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej, w związku z art. 1, 46 i 47 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
M.P. 1988 nr 28 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 28 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1988 nr 28 poz. 246 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1988 nr 28 poz. 245 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1988 nr 28 poz. 244 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1988 nr 28 poz. 243 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1988 nr 28 poz. 242 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 września 1988 r. w sprawie powołania prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Wisła-Odra".
M.P. 1988 nr 27 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1988 nr 27 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zasad odstępowania między jednostkami gospodarki nie uspołecznionej walut wymienialnych gromadzonych na rachunkach odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1988 nr 27 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.
M.P. 1988 nr 27 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1988 r. w sprawie wykazu funduszów celowych i rachunków scentralizowanych, które stają się dochodami Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.
M.P. 1988 nr 26 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie zakwalifikowania niektórych towarów do grupy towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.
M.P. 1988 nr 26 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na działki budowlane.
M.P. 1988 nr 26 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gromadzenia i gospodarowania środkami Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 26 poz. 233 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1988 nr 26 poz. 232 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1988 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze świadczenia usług rolniczych przy użyciu własnego sprzętu.
M.P. 1988 nr 26 poz. 231 Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1988 nr 26 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Bitwy pod Lenino oraz sposobu jego noszenia.
M.P. 1988 nr 26 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie realizacji reformy oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
M.P. 1988 nr 26 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków.
M.P. 1988 nr 26 poz. 227 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie odwołania Rady Ministrów.
M.P. 1988 nr 25 poz. 226 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 17 sierpnia 1988 r. w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1988 nr 25 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 15 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1988 nr 25 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 lipca 1988 r. w sprawie zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych oraz zasad ich reprezentowania.
M.P. 1988 nr 25 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1988 r. w sprawie zakresu oraz zasad szkolenia osób odpowiedzialnych za stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich.
M.P. 1988 nr 25 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 sierpnia 1988 r. w sprawie zezwolenia na pokrywanie przez osoby krajowe w walucie polskiej kosztów niektórych świadczeń na rzecz cudzoziemców przebywających w Polsce w związku z zawieraniem lub realizacją kontraktów handlu zagranicznego.
M.P. 1988 nr 25 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania ryczałtu za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych przez strażników Państwowej Straży Rybackiej.
M.P. 1988 nr 25 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 lipca 1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz zlecenia przedsiębiorstwu państwowemu "Porty Lotnicze" niektórych zadań w zakresie ruchu lotniczego.
M.P. 1988 nr 25 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 sierpnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.
M.P. 1988 nr 25 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego.
M.P. 1988 nr 25 poz. 217 uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.
M.P. 1988 nr 25 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 24 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1988 nr 23 poz. 214 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1988 nr 23 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1988 nr 23 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1988 nr 23 poz. 211 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1988 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1988 r.
M.P. 1988 nr 23 poz. 210 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
M.P. 1988 nr 23 poz. 209 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 29 sierpnia 1988 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 22 poz. 208 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lipca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad odstępowania między jednostkami gospodarki uspołecznionej odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1988 nr 22 poz. 207 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania kontroli celnej w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie ulg w opłatach taryfowych za niektóre usługi telefoniczne świadczone na rzecz kombatantów oraz wdów (wdowców) pozostałych po kombatantach.
M.P. 1988 nr 22 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 204 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.
M.P. 1988 nr 22 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie norm zużycia budynków podlegających ubezpieczeniu ustawowemu.
M.P. 1988 nr 22 poz. 202 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie praw i obowiązków oraz kwalifikacji osób prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami szkół zawodowych i młodocianymi pracownikami.
M.P. 1988 nr 22 poz. 201 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Inspekcji Wagonów.
M.P. 1988 nr 22 poz. 200 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 199 uchylony Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1988 nr 22 poz. 198 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1988 nr 22 poz. 197 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1988 nr 22 poz. 196 uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.
M.P. 1988 nr 21 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie zakresu usług produkcyjnych dla rolnictwie za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
M.P. 1988 nr 21 poz. 194 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 lipca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 193 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1988 nr 21 poz. 192 uchylony Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1988 nr 21 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 15 lipca 1988 r.
M.P. 1988 nr 21 poz. 190 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie nadania orderów społecznym zbiorowościom.
M.P. 1988 nr 21 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie ustanowienia odznaki przewodniczącego rady narodowej oraz określenia wzoru legitymacji przewodniczącego rady narodowej i legitymacji radnego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 188 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 21 poz. 187 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 186 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 185 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie informacji Rządu o realizacji uchwały Sejmu z dnia 3 lipca 1984 r. wraz z programem realizacji zadań doraźnych i kierunkowych podejmowanych w celu zintensyfikowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 21 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1988 r. w sprawie aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej.
M.P. 1988 nr 21 poz. 183 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1988 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1987 r., planu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1987 r., planu kredytowego w 1987 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1987, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1987, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1987 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1987 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1987 r., z przebiegu realizacji w latach 1986 i 1987 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1988 nr 20 poz. 182 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1988 nr 20 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 6 czerwca 1988 r. w sprawie zasad ochrony fizycznej materiałów jądrowych.
M.P. 1988 nr 20 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokół obiektu jądrowego.
M.P. 1988 nr 20 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru przepisów resortowych.
M.P. 1988 nr 20 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 14 czerwca 1988 r. w sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych dotyczących mebli sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego.
M.P. 1988 nr 20 poz. 177 uchylony Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1988 nr 20 poz. 176 uchylony wykazem Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie stosowania w jednostkach gospodarczych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1988 nr 19 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1988 nr 19 poz. 174 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w zbiorze taryf składek za ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1988 nr 19 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.
M.P. 1988 nr 19 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1988 nr 19 poz. 171 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie wysokości norm niektórych wynagrodzeń uznawanych za koszty uzyskania przychodów dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 19 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 1988 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1987 r.
M.P. 1988 nr 19 poz. 169 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1988 nr 19 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 20 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu oraz gier zespołowych, w których zawodnikom mogą być przyznawane stypendia sportowe.
M.P. 1988 nr 19 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1988 nr 19 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 19 poz. 165 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1988 nr 19 poz. 164 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zezwolenia na wypłatę złotych osobom zagranicznym tytułem kieszonkowego w bezdewizowej wymianie wczasowo-turystycznej.
M.P. 1988 nr 19 poz. 163 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1988 nr 19 poz. 162 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1988 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady narodowej, jej prezydium i komisji.
M.P. 1988 nr 18 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 18 poz. 159 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1988 nr 18 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1988 r. uchylająca uchwałę z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 18 poz. 157 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych.
M.P. 1988 nr 18 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie powołania ministra spraw zagranicznych.
M.P. 1988 nr 18 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania ministra spraw zagranicznych.
M.P. 1988 nr 18 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1988 nr 18 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1988 nr 18 poz. 152 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1988 nr 18 poz. 151 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1988 nr 18 poz. 150 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1988 nr 18 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1988 nr 18 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1988 nr 18 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 czerwca 1988 r. w sprawie realizacji w 1987 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1988 nr 18 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 czerwca 1988 r. w sprawie realizacji ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1988 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
M.P. 1988 nr 17 poz. 144 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.
M.P. 1988 nr 17 poz. 143 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia spisu osób duchownych oraz mieszkań znajdujących się na terenie instytucji wyznaniowych.
M.P. 1988 nr 17 poz. 142 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 24 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego oraz zasad rozliczeń między stronami z tytułu świadczenia usług żywienia przyzakładowego.
M.P. 1988 nr 17 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.
M.P. 1988 nr 17 poz. 140 Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1988 nr 17 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1988 nr 17 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 maja 1988 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów dziennych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
M.P. 1988 nr 17 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.
M.P. 1988 nr 17 poz. 136 uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1988 nr 16 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie wypadków uzasadniających korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.
M.P. 1988 nr 16 poz. 134 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do rad narodowych w 1988 r.
M.P. 1988 nr 16 poz. 133 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1988 nr 16 poz. 132 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 15 poz. 131 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1988 nr 15 poz. 130 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalania w układach zbiorowych pracy stopni szkodliwości dla zdrowia, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństwa występujących na stanowiskach pracy, uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie.
M.P. 1988 nr 15 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 15 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 15 poz. 127 uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1988 nr 15 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania.
M.P. 1988 nr 15 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 maja 1988 r. w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1988 nr 14 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
M.P. 1988 nr 14 poz. 123 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 14 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalania przez terenowe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych miejsca zamieszkania i miejsca pracy niektórych dłużników Skarbu Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.
M.P. 1988 nr 14 poz. 121 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1988 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy wyborów hutniczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 14 poz. 120 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
M.P. 1988 nr 14 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 maja 1988 r.
M.P. 1988 nr 13 poz. 118 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 kwietnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1988 nr 13 poz. 117 akt jednorazowy Uchwała nr XXV/174/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie zmiany granic gmin Grudziądz i Rogóźno.
M.P. 1988 nr 13 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej niektórych czynności bankowych oraz obsługi dewizowej ludności.
M.P. 1988 nr 13 poz. 115 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Opieki nad Majdankiem".
M.P. 1988 nr 13 poz. 114 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa".
M.P. 1988 nr 13 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi.
M.P. 1988 nr 13 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace.
M.P. 1988 nr 13 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1988 nr 13 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych.
M.P. 1988 nr 13 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Rady Motoryzacyjnej.
M.P. 1988 nr 12 poz. 108 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, gromadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 12 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 marca 1988 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą.
M.P. 1988 nr 12 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 12 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1988 nr 12 poz. 105 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.
M.P. 1988 nr 12 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie biorących udziału w głosowaniu w wyborach do rad narodowych.
M.P. 1988 nr 12 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.
M.P. 1988 nr 12 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 marca 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.
M.P. 1988 nr 12 poz. 101 uznany za uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1988 nr 12 poz. 100 uznany za uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.
M.P. 1988 nr 12 poz. 99 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.
M.P. 1988 nr 11 poz. 98 akt jednorazowy Uchwała nr XXIV/190/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Lwówka.
M.P. 1988 nr 11 poz. 97 uchylony Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r.
M.P. 1988 nr 11 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Ogólnokrajowego Kolegium Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa przedstawicieli organizacji społecznych innych niż wymienione w art. 42 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych w pracach wojewódzkich kolegiów wyborczych i kolegiów wyborczych stopnia podstawowego.
M.P. 1988 nr 11 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zebrań obywateli oraz sposobu wysuwania przez te zebrania osób proponowanych na kandydatów na radnych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 94 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci kolegiów wyborczych, wzorów protokołów przyjęcia zgłoszeń osób wysuniętych na kandydatów na radnych, wzorów list wyborczych oraz zasad przechowywania dokumentacji kolegiów wyborczych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 93 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów zarejestrowania list wyborczych, protokołów głosowania, protokołów z wyborów oraz zaświadczeń o wyborze.
M.P. 1988 nr 11 poz. 91 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 90 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 89 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1988 nr 10 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.
M.P. 1988 nr 10 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie opłat administracyjnych i manipulacyjnych pobieranych przez szkoły wyższe.
M.P. 1988 nr 10 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1988 nr 10 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
M.P. 1988 nr 10 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1988 nr 9 poz. 83 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1988 nr 9 poz. 82 uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1988 nr 9 poz. 81 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1988 nr 9 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie warunków dopuszczania do odbywania studiów w roku akademickim 1988/89 w akademiach wychowania fizycznego.
M.P. 1988 nr 9 poz. 79 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie zakresu i trybu wykonywania przez prokuratorów nadzoru penitencjarnego.
M.P. 1988 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie uznania należności w innej formie niż wpływ w clearingu za równorzędną dla wpływów clearingowych oraz ustalenia przeliczników stosowanych przy finansowaniu wydatków clearingowych z rachunków podstawowych i finansowaniu wydatków wolnodewizowych z rachunków dodatkowych.
M.P. 1988 nr 9 poz. 77 uznany za uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 1988 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1988 r.
M.P. 1988 nr 9 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia emerytur i rent.
M.P. 1988 nr 9 poz. 75 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1988 nr 9 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy powszechnej elektryfikacji wsi.
M.P. 1988 nr 9 poz. 73 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony pracy".
M.P. 1988 nr 9 poz. 72 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 marca 1988 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1988 nr 9 poz. 71 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 marca 1988 r. w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 8 poz. 70 uchylony Obwieszczenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
M.P. 1988 nr 8 poz. 69 akt jednorazowy Uchwała nr 198 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Legionowa oraz gminy Skrzeszew.
M.P. 1988 nr 8 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1988 nr 8 poz. 67 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników.
M.P. 1988 nr 8 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1988 r. w sprawie organizacji i trybu działania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów, a także zasad wynagradzania stale urzędujących członków tej komisji.
M.P. 1988 nr 8 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w produkcji i opracowaniu filmów twórców, wykonawców i innych grup zawodowych.
M.P. 1988 nr 7 poz. 64 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1988 nr 7 poz. 63 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1988 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1988 r.
M.P. 1988 nr 7 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji gruntów.
M.P. 1988 nr 7 poz. 61 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 6 poz. 60 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty.
M.P. 1988 nr 6 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać sprzęt dozymetryczny stosowany w ochronie radiologicznej, oraz wymagań dotyczących ewidencjonowania wyników pomiarów dozymetrycznych.
M.P. 1988 nr 6 poz. 58 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 6 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawie określenia procentu wpłat uczestników Wspólnoty Węgla Kamiennego na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki, które podlegają przekazaniu na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego Wspólnoty.
M.P. 1988 nr 6 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawie określenia procentu wpłat uczestników Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki, które podlegają przekazaniu na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego Wspólnoty.
M.P. 1988 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1988 nr 5 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1987 r.
M.P. 1988 nr 5 poz. 53 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1988 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku 1987.
M.P. 1988 nr 5 poz. 52 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 5 poz. 51 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1988 r. w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych gromadzonych w bankach przez osoby fizyczne.
M.P. 1988 nr 5 poz. 50 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1988 nr 5 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie zasad i trybu ustalania nowego terminu ważności środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
M.P. 1988 nr 5 poz. 48 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1988 nr 5 poz. 47 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1988 nr 5 poz. 46 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży wyrobów czekoladowych.
M.P. 1988 nr 5 poz. 45 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1988 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 5 poz. 44 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1988 r. w sprawie powołania ministra pracy i polityki socjalnej.
M.P. 1988 nr 5 poz. 43 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1988 r. w sprawie odwołania ministra pracy i polityki socjalnej.
M.P. 1988 nr 5 poz. 42 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1988 r. w sprawie programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej oraz działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 41 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 40 uznany za uchylony Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1988 nr 4 poz. 39 uznany za uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1988 nr 4 poz. 38 Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 37 uznany za uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów naprawczych sprzętu medycznego (zakładów techniki medycznej) oraz zakładów (warsztatów) ortopedycznych resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1988 nr 4 poz. 36 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1988 nr 4 poz. 34 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1988 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w 1984 r. wyborów do rad narodowych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 32 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1988 nr 4 poz. 31 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1988 nr 3 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1988 nr 3 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.
M.P. 1988 nr 3 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1988 nr 3 poz. 27 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.
M.P. 1988 nr 3 poz. 26 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.
M.P. 1988 nr 3 poz. 25 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa.
M.P. 1988 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.
M.P. 1988 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w 1988 r.
M.P. 1988 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent.
M.P. 1988 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1988 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen.
M.P. 1988 nr 3 poz. 19 Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
M.P. 1988 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1988 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Finansów z dnia 5 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1988 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 stycznia 1988 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wykazu podstawowych usług związanych z produkcją roślinną, na które ustala się w 1987 r. ceny regulowane.
M.P. 1988 nr 2 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1978-1987 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1987 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1988 nr 2 poz. 13 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1988 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie realizacji budżetu państwa na rok 1988.
M.P. 1988 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie planu kredytowego, bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej na 1988 r.
M.P. 1988 nr 2 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 stycznia 1988 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1988 r.
M.P. 1988 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji.
M.P. 1988 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 1987 r. w sprawie określenia organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia egzekucji administracyjnej niektórych należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę.
M.P. 1988 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zadań, składu i trybu działania Rady do Spraw Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym.
M.P. 1988 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1988 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.