Wyszukiwanie

organizacje międzynarodowe

Liczba znalezionych aktów: 380.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 134 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
Dz.U. 2024 poz. 1 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2023 poz. 807 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym
Dz.U. 2023 poz. 783 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2023 poz. 707 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym
Dz.U. 2022 poz. 2730 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 1629 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji i danych osobowych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2020 poz. 158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2018 poz. 2110 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
Dz.U. 2018 poz. 1873 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Dz.U. 2018 poz. 478 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
Dz.U. 2017 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
Dz.U. 2017 poz. 259 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
Dz.U. 2016 poz. 1982 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzonego w Monako dnia 14 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2016 poz. 1981 obowiązujący Protokół poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzony w Monako z dnia 14 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2016 poz. 1732 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
Dz.U. 2015 poz. 1578 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2014 poz. 1448 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
Dz.U. 2012 poz. 530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
Dz.U. 2012 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 883 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2011 nr 148 poz. 882 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 11 obowiązujący Umowa ustanawiająca Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzona w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1046 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej, podpisanego w Genewie w dniu 17 grudnia 2004 r., Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzonego w Genewie dnia 18 marca 2004 r.
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 193 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzony w Genewie dnia 18 marca 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 77 poz. 512 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1695 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1524 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1523 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1801 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1475 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1474 obowiązujący Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1473 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.
Dz.U. 2004 nr 139 poz. 1472 wygaśnięcie aktu Konwencja Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 22 października 1996 r.
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1206 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1347 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1346 obowiązujący Poprawki do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjęte w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1345 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1344 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1343 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT)), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1342 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (UNMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1341 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmienionej konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjętej w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1340 obowiązujący Zmieniona Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjęta w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1339 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1338 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1186 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1065 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2078 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 207 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzona w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1647 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1365 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzonego w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 268 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1166 uchylony Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 743 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 742 obowiązujący Umowa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 października 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 741 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 740 obowiązujący Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 738 obowiązujący Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 737 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 736 obowiązujący Umowa dotycząca statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzona w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 1998 nr 127 poz. 840 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1998 nr 99 poz. 630 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 609 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz Protokołu dodatkowego do tej umowy, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 97 poz. 605 obowiązujący Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
Dz.U. 1998 nr 92 poz. 582 uchylony Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzony w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 491 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Protokołów dodatkowych nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiących jej integralną część, sporządzonych w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 490 obowiązujący Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiącymi jej integralną część, sporządzone w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1998 nr 39 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Dz.U. 1998 nr 34 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przed Międzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Człowieka.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1996 nr 9 poz. 54 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 618 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 485 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 98 poz. 483 obowiązujący Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 266 uchylony Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 530 obowiązujący Umowa w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzona w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 483 obowiązujący Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 160 dotyczącej statystyki pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 246 obowiązujący Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 78 obowiązujący Konwencja nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27 czerwca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 22 poz. 76 obowiązujący Konwencja nr 141 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca organizacji pracowników rolnych i ich roli w rozwoju gospodarczym i społecznym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38 wygaśnięcie aktu Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 57 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 147 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 69 obowiązujący Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 19 września 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 46 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1988 r. w sprawie wejścia w życie dokumentu "Postanowienia umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej", sporządzonego w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 106 obowiązujący Protokół o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzony w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 30 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 15 listopada 1979 r.
Dz.U. 1987 nr 5 poz. 29 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 17 listopada 1977 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), sporządzonej w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 309 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) sporządzona w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1984 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 162 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 9 listopada 1977 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 161 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 14 listopada 1975 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1983 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Porozumienia dotyczącego stosowania artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonej w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 19 obowiązujący Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienie Eksploatacyjne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) sporządzone w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 17 poz. 74 obowiązujący Porozumienie o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Berlinie dnia 20 września 1976 r.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 51 obowiązujący Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 43 obowiązujący Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 33 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 26 obowiązujący Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Aktu wprowadzającego poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 1 obowiązujący Akt wprowadzający poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Rzymie dnia 15 września 1962 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 227 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Rzymie dnia 15 września 1962 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. dotyczące ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonego w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 195 uznany za uchylony Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzony w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 188 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 130 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Austrię i Etiopię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 57 uznany za uchylony Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzone w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51 obowiązujący Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 49 obowiązujący Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 266 obowiązujący Protokół Dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 234 obowiązujący Porozumienie o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 51 obowiązujący Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 20 obowiązujący Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) z dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1973 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 241 uchylony Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzony w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Chińską Republikę Ludową i Sierra Leone Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 78 obowiązujący Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzona w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 44 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Cejlon Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Chile Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Malajzję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Węgry Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 222 obowiązujący Porozumienie o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęte przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1970 nr 25 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 1970 r. w sprawie sprostowania tekstu oświadczenia rządowego z dnia 4 kwietnia 1970 r. dotyczącego Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Liban Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 9 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Barbados Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 25 obowiązujący Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 17 maja 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 210 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym , podpisany w Montrealu dnia 27 maja 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, sporządzonej w Paryżu dnia 12 października 1955 roku.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu, sporządzonego w Paryżu dnia 16 listopada 1966 r., zmieniającego artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1968 nr 42 poz. 293 obowiązujący Protokół sporządzony w Paryżu dnia 11 listopada 1966 r., zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1968 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197 obowiązujący Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1968 r. w sprawie podpisania przez Urugwaj Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 14 poz. 80 obowiązujący Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1968 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 223 obowiązujący Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 obowiązujący Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. w sprawie podpisania przez Maltę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 46 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Liban i Kubę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisanej w Moskwie dnia 22 października 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 259 uchylony Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisana w Moskwie dnia 22 października 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 12 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rezolucji nr 1991 (XVIII) zawierającej poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1965 r. w sprawie wystąpienia Indonezji z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na mocy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., oraz wycofania deklaracji Wielkiej Brytanii dotyczącej Sarawaku i Północnego Borneo.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Trynidad i Tobago oraz Rumunię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Filipiny Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Algierię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 269 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące wejścia w życie poprawek do artykułów XIV i XV Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 137 obowiązujący Protokoły dotyczące poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. przyjęte w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109 obowiązujący Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Maroko Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie poprawki do art. 13 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię i Nigerię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 76 obowiązujący Konwencja o wystawach międzynarodowych podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i Protokół zmieniający tę Konwencję podpisany w Paryżu dnia 10 maja 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74 obowiązujący Konwencja o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej podpisana w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 199 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 197 uznany za uchylony Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podpisany w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 139 obowiązujący Deklaracja ratyfikacyjna poprawek do art. 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia dnia 28 maja 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212 obowiązujący Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1959 r. dotyczące przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 191 obowiązujący Konwencja w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisana w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24 obowiązujący Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1958 r. w sprawie zmian wprowadzonych do tekstu Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 roku.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 283 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187 obowiązujący Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 12 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1955 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 204 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85 obowiązujący Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 531 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 458 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie złożenia przez Pakistan i Izrael dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wychowania, nauki i kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., oraz przystąpienia do niej szeregu państw.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburg, Australii oraz Libanu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 185 obowiązujący Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 478 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienia i Protokółu, podpisanych w Nowym Yorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477 obowiązujący Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 380 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1948 r. w sprawie złożenia przez Ekwador, Liberię, Kubę, Luksemburg, Kolumbię, Urugwaj, Honduras, Włochy, Salwador i Afganistan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308 obowiązujący Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 292 wygaśnięcie aktu Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 290 wygaśnięcie aktu Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286 obowiązujący Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych zatwierdzona przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 72 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, jak również porozumienia zawartego przez rządy reprezentowane na międzynarodowej konferencji zdrowia oraz protokółu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 450 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 448 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 367 obowiązujący Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 247 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia polskiego dokumentu akceptacyjnego Konwencji, dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 242 obowiązujący Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisana w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90 obowiązujący Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 6 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg Państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz o zgłoszeniu przystąpień do układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu w dniu 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 559 obowiązujący Układ wprowadzający zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r., w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, podpisany w Paryżu dnia 31 maja 1937 r.
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpienia do Konwencji i Statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanych w Genewie wraz z Aktem końcowym dnia 12 lipca 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 6 poz. 35 obowiązujący Konwencja i Statut o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy, Akt końcowy.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 401 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę oraz inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, wraz z regulaminem tego Urzędu, podpisanych w Paryżu dnia 29 października 1927 r.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 400 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisana w Paryżu dnia 29 października 1927 r.
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1931 roku w sprawie zgłoszenia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku.
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8 obowiązujący Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku).
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 277 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1925 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767 obowiązujący Międzynarodowe porozumienie o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootij, podpisane w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 1924 r.).
Dz.U. 1924 nr 103 poz. 946 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1924 r. w sprawie przystąpienia Osad Indyj Francuskich do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 380 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu do Walki z Epizootjami.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 703 obowiązujący Konwencja Międzynarodowa w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 702 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r. porozumienia z Państwami, należącemi do Konwencji Międzynarodowej, w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1922 nr 8 poz. 58 Oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 432 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.
M.P. 2020 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.14.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 10 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2020 poz. 9 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2019 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.30.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 972 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2016 poz. 1144 uchylony Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.
M.P. 2016 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 351 obowiązujący Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
M.P. 2015 poz. 1030 obowiązujący Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
M.P. 2015 poz. 94 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-56-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 33 poz. 389 obowiązujący Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie
M.P. 2007 nr 90 poz. 973 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2007 nr 76 poz. 812 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
M.P. 2006 nr 32 poz. 354 Komunikat Nr 5/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 26 poz. 297 Komunikat Nr 4/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
M.P. 2006 nr 3 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonego w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.
M.P. 2006 nr 3 poz. 46 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 33 poz. 587 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2004 nr 33 poz. 586 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2003 nr 43 poz. 646 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanym w Brukseli dnia 15 maja 2001 r.
M.P. 2003 nr 43 poz. 645 obowiązujący Poprawka Nr 1 podpisana w Rzymie dnia 16 maja 2002 r. do Porozumienia dotyczącego Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanego w Brukseli dnia 15 maja 2001 r., między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministerstwem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra Obrony Narodowej, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca udziału Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 43 poz. 644 obowiązujący Porozumienie między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministrem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej, Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji i Sekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisane w Brukseli dnia 15 maja 2002 r.
M.P. 2002 nr 32 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
M.P. 2002 nr 32 poz. 502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r.
M.P. 2002 nr 18 poz. 328 Komunikat Nr 5/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2001 nr 42 poz. 673 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Polskiej Unii Międzyparlamentarnej.
M.P. 1999 nr 41 poz. 625 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w składzie odwodu strategicznego w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.
M.P. 1999 nr 41 poz. 624 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii.
M.P. 1999 nr 41 poz. 623 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1999 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 1999 nr 41 poz. 622 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1999 r. o przedłużeniu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 1999 nr 21 poz. 297 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie.
M.P. 1998 nr 12 poz. 201 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie zadań stojących przed Polską w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo w Unii Europejskiej.
M.P. 1998 nr 9 poz. 174 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
M.P. 1997 nr 15 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1074 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 1 października 1996 r., dotyczącej zakończenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1997 nr 10 poz. 74 uznany za uchylony Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie decyzji nr 1/96, 3/96 oraz 4/96 Rady Stowarzyszenia między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi.
M.P. 1996 nr 46 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Związkowi Sportu Niepełnosprawnych "START" zadań i uprawnień Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
M.P. 1996 nr 21 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.
M.P. 1995 nr 64 poz. 697 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 1022 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 listopada 1995 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1994 nr 59 poz. 510 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa.
M.P. 1994 nr 39 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu państw objętych zakazem eksportu broni i wyposażenia wojskowego na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
M.P. 1994 nr 34 poz. 279 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. w sprawie wezwania Rządu do ograniczenia tak zwanej listy negatywnej w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
M.P. 1994 nr 23 poz. 188 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie dodatkowych wymogów postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełniania kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej.
M.P. 1993 nr 33 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 18 kwietnia 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1993 nr 18 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie uznania rejonu Krajiny (Chorwacja) za strefę działań wojennych.
M.P. 1992 nr 16 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.
M.P. 1992 nr 3 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1991 nr 16 poz. 106 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie działania Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.