Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. dotyczące przyjęcia przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 grudnia 1973 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania majątku Przedsiębiorstwa Budownictwa Jednorodzinnego w Warszawie Stołecznemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1973 nr 50 poz. 286 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1974 z dnia 15 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1973 nr 49 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pralniczych.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania koordynacji przez terenowe organy administracji państwowej.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 276 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Gdańsku prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu iłżeckiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich ogrodach zoologicznych.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach w drogownictwie komunalnym.
Dz.U. 1973 nr 45 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników niektórych państwowych jednostek inspekcji.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników terenowych organów statystyki państwowej.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia funkcjonariuszy administracji celnej.
Dz.U. 1973 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 260 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1973 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1973 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu i utworzenia Sądu Powiatowego w Zakopanem.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 48 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1969 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych, podpisanej w Warszawie dnia 8 marca 1973 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 247 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 1973 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 października 1957 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 245 obowiązujący Międzynarodowa konwencja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, sporządzona wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 października 1957 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1973 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisanego w Warszawie dnia 14 września 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 243 wygaśnięcie aktu Protokół w sprawie zmiany artykułu 15 ustęp 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r., podpisany w Warszawie dnia 14 września 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1973 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 241 uchylony Protokół w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzony w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 r. w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 28 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru podatkowego oraz ogólnych zasad wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 237 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 236 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach katowickim, lubelskim, łódzkim, warszawskim i wrocławskim.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 235 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim, Chorzowa i powiatu tarnogórskiego w województwie katowickim oraz Zamościa w województwie lubelskim.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 233 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie imienia Komisji Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 232 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 231 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 229 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 225 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 38 poz. 222 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zmianie art. 34 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 220 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1973 nr 37 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 września 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1973 r. w sprawie nadania Akademii Medycznej w Krakowie imienia Mikołaja Kopernika.
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych szkół.
Dz.U. 1973 nr 36 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Układu o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie potwierdzenia uczestnictwa i wypowiedzenia przez Fidżi Konwencji o uproszczeniu formalności celnych, sporządzonej w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego niektórym pracownikom świadczącym usługi agrolotnicze i dokonującym prób w locie oraz palaczom wagonów ogrzewczych.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 200 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 26 lipca 1973 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla hoteli i innych zakładów noclegowych.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1973 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 191 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 190 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Singapuru do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Zambii w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1973 r. w sprawie obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby pęcherzykowej świń.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1973 r. w sprawie opodatkowania przychodów z działalności zarobkowej w zakresie zbioru i sprzedaży odpadków użytkowych.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1973 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 175 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1973 r. w sprawie umorzenia niektórych należności państwowych oraz przyznania ulg podatkowych i dotacji dla osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, duchownych i pracowników kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 31 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 173 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 31 maja 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Chińską Republikę Ludową i Sierra Leone Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 171 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Arabskiej Republiki Libijskiej oraz uczestnictwa Fidżi i Barbadosu w Umowie dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Filipin do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Suazi i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Singapuru w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie zwalczania gzawicy bydła.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 161 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 29 poz. 160 uchylony Dekret z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru, zakresu działania oraz obowiązków i praw sołtysa i podsołtysa.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1973 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1973 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 154 obowiązujący Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1973 r. w sprawie opłaty targowej.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 142 obowiązujący Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1973 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 10 listopada 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 138 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 10 listopada 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 136 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa Mali i Zambii w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Francji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące przystąpienia Mali oraz potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Uzupełniającej konwencji w sprawach zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1973 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Energii Atomowej.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1973 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 marca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników, zatrudnionych w stoczniach morskich.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną - Polonia" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisanej w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 108 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, podpisana w Warszawie dnia 9 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 17 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1973 nr 16 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1973 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 16 poz. 103 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie wysokości opłaty uzdrowiskowej w m. Zakopanem.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 15 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 14 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny lub pobieranie nauki oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 marca 1973 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie utworzenia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, łąk i wrzosowisk.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 89 uznany za uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o utworzeniu Urzędu Energii Atomowej.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 87 akt jednorazowy Ustawa konstytucyjna z dnia 12 kwietnia 1973 r. o przedłużeniu kadencji rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie dodatków dla pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 78 obowiązujący Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzona w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 77 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1973 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1973 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani na rzecz armatorów zagranicznych i innych płatników zagranicznych.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia złożonego do tej konwencji.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 marca 1973 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji i Kuby do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz w Protokołem podpisania i Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Grecję Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 48 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 46 uznany za uchylony Konwencja dodatkowa do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotycząca odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokoły A i B, sporządzona w Bernie dnia 26 lutego 1966 r.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 19 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lutego 1973 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 6 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 38 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1973 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenia przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Senegal Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz wycofania zastrzeżenia złożonego przez Portugalię.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1973 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na trójchloroetylen (Tri).
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1973 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1973 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku.
Dz.U. 1973 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1973 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 1973 r. w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Arabię Saudyjską, Libijską Republikę Arabską oraz Senegal Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Gwineę Równikową Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 stycznia 1973 r. Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyśpieszone.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisanej w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 11 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii, podpisana w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Samoa Zachodniego do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego.