Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1981 r. w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie odłożenia terminu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.
Dz.U. 1981 nr 32 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1981 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 176 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 173 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 172 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 września 1979 r.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 168 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20 września 1979 r.
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie obowiązku złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zakazu noszenia przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 158 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 155 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154 uchylony Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1981 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bydgoskim, gdańskim, krośnieńskim, płockim i suwalskim.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1981 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 147 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zniesienia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1981 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1981 r. w sprawie wieku emerytalnego dla niektórych grup pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopów dla pracowników hamowni silników kolejowych i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 27 poz. 140 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 139 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 136 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 października 1981 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zadań, składu i trybu działania komisji do walki ze spekulacją.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 131 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 117 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1981 r. w sprawie wyłączenia niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1981 r. w sprawie szczególnych uprawnień pracowników górnictwa zatrudnionych pod ziemią.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektórych pracowników zatrudnionych w portach morskich.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 109 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1981 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 98 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 91 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 80 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1981 nr 17 poz. 76 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1981 nr 16 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1981 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz Protokole haskim z dnia 28 września 1955 r. zmieniającym tę konwencję.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na bezwodnik kwasu octowego oraz kwas octowy o stężeniu ponad 80%.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 71 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskim.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagrodzenia za te utwory.
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1981 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1981 nr 14 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 62 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1981 nr 13 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 60 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 57 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 55 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. w sprawie rejestracji organizacji międzyzwiązkowych.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 48 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 43 obowiązujący Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 40 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie terminu zakończenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1981 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.
Dz.U. 1981 nr 8 poz. 32 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisane w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisanego w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 29 obowiązujący Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisany w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 24 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom górnictwa głębinowego w 1981 r.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 1981 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej na obszarze morskich portów i przystani.
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 19 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1981 z dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 18 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 17 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 16 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1980 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1980 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 6 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 149 dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1981 nr 2 poz. 4 obowiązujący Konwencja nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji studenckich.
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1980 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 1 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.