Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 990 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 1 grudnia 1934 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 29 listopada 1934 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 10 czerwca 1921 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, o utrzymaniu porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich, na niektóre miejscowości.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 988 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lutego 1931 r. o badaniu mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1934 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 985 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie poboru dodatków do podatku spożywczego od cukru.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 984 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 983 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1934 r. o zaliczeniu gospodarstw wiejskich do grupy A i B w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1934 r. o przedstawianiu do zatwierdzenia środków reklamowania filmów.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 980 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 979 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 marca 1933 r. o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 977 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 976 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 975 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie dodatków do podatku spożywczego od cukru.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 974 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 971 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie uiszczania opłat sądowych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 970 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz sądów okręgowych w Kielcach, Lublinie, Radomiu i Zamościu.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 969 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłatach sądowych, notarjalnych i pisarzy hipotecznych, za czynności, związane z działalnością Banku Akceptacyjnego.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 968 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj w bankach państwowych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 965 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1934 r. o przyjmowaniu złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej na spłatę zaległości podatkowych.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 964 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zwolnienia niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 963 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 961 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przestrzeganiu porządku na kolejach użytku publicznego.
Dz.U. 1934 nr 108 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1934 nr 108 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gminnych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 958 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Norwegję i przez Honduras aktów przystąpienia do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 957 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją, z dnia 29 sierpnia 1931 roku.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 956 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do traktatu między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 955 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r. i w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do powyższej konwencji.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 954 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1934 r. o wypuszczeniu I serji 5% państwowej renty wieczystej.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka świeże.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 952 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie opłat stemplowych wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
Dz.U. 1934 nr 107 poz. 951 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 950 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych, o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy oraz o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1933 r. o ustanowieniu granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie publicznym.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 948 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 946 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1934 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 października 1934 r. - Ordynacja telefoniczna.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o częściowem uchyleniu postanowień art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1934 r. w sprawie zniesienia powiatowego wydziału hipotecznego przy Sądzie Grodzkim w Sosnowcu i zmiany właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu w sprawach hipotecznych.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o spłacie zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i o zasadach zastawu tych obligacyj.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1934 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych 2, 5 i 10 złotych.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1934 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 936 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji, dotyczącej niewolnictwa.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 935 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 934 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 932 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1934 r. w sprawie zmiany organizacji Izby Skarbowej I we Lwowie oraz Izby Skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 930 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 929 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1934 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnień rządowych na wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie lub rozdzielanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 926 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 925 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 924 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego.
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 126 prawa górniczego.
Dz.U. 1934 nr 103 poz. 922 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminach dla techników dentystycznych.
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 października 1934 r. o zmianie przepisów o demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 920 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przez kilka państw przystąpień do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1934 nr 102 poz. 919 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie.
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do wydziałów powiatowych.
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 917 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 916 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 915 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Meksyku dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 914 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Rumunję i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych aktu dodatkowego do konwencji międzynarodowej z dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 913 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję za Tunis dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 912 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Szwecji do międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 911 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1934 r. w sprawie odbywania w Sanoku roków sądu przysięgłych.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 909 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1934 r. w sprawie kontroli cen węgla.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 907 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1934 r. wydane co do § 11 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za czynności urzędowe, dokonywane na podstawie ustawy elektrycznej.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 906 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Francji za Algerję, za niektóre kolonje francuskie oraz za Kamerun, do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 października 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine Medina).
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej w sprawie przebywania wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych o ustawianiu, używaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Częstochowy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 98 poz. 901 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1934 nr 98 poz. 900 wygaśnięcie aktu Konwencja o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisana w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z protokółem dodatkowym i jednym załącznikiem (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 899 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Turecki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 898 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 897 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 34 i 40 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 896 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do protokółu, dotyczącego zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych konwencji urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 895 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 894 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Państwa Północnego Borneo, oraz przystąpienia Republiki Chili do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 893 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 891 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu z pod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - Przepisy dla wolnych obszarów celnych w portach morskich.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 888 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1934 r. o ograniczeniach, dotyczących uprawiania handlu i przemysłu, wznoszenia budowli i zamieszkiwania na terenie wolnych obszarów celnych w portach morskich, oraz ograniczeniach ruchu osobowego pomiędzy wolnemi obszarami celnemi w portach morskich a resztą polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 885 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o dodatkach służbowych dla niższych funkcjonarjuszów państwowych z tytułu zatrudnienia w niedziele i święta.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 884 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie naturalnego masła krowiego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 881 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 879 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 878 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na owoce południowe, towary kolonjalne i oleje roślinne.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 877 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 875 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. o wyjaśnieniach uzupełniających taryfę celną wywozową.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustanowieniu taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 872 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1934 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 871 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 870 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych umów polsko-gdańskich.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 869 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 868 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustaw: z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych oraz z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 867 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 866 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie opodatkowania spadków i darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 865 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o przerachowaniu niektórych należności.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 864 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem.
Dz.U. 1934 nr 96 poz. 863 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o monopolu spirytusowym i o sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 861 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych oraz o ustanowieniu prawa budowy.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 860 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 858 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 857 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 856 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o sądach pracy.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 853 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1934 r. o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. o całkowitem uchyleniu postępowania doraźnego.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 851 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 850 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 849 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 847 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorjalnego.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 846 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 845 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 844 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. uzupełniającego rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w stosunku do wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez b. rosyjskie banki ziemskie oraz b. rosyjskie towarzystwa kredytowe miejskie, których zarządy miały siedzibę prawną poza granicami Państwa Polskiego.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 843 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie przymusowo wykupywane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej lub przejęte na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 842 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 841 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 840 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 839 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj, w bankach państwowych.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 838 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1934 r. o ulgach celnych na śledzie.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 837 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Przepisy o kosztach sądowych.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 833 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 832 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie prowadzenia przemysłu kominiarskiego.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1934 r. w sprawie przyjmowania weksli, płatnych w siedzibie miejscowego urzędu pocztowego, do zaprotestowania.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 826 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1934 r. o wolnym obszarze celnym w Gdyni.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 824 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 823 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu art. 97 i art. 104 Ordynacji Podatkowej.
Dz.U. 1934 nr 91 poz. 821 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1934 r. o wykonaniu Ordynacji Podatkowej.
Dz.U. 1934 nr 90 poz. 820 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do prawa celnego, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 września 1934 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarskich.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 814 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 812 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 811 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 810 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 809 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 808 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 807 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 806 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 805 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 804 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Panamę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 803 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 802 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Brazylję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 801 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 800 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 798 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę i Meksyk dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 797 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia o paczkach pocztowych.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1934 r. o wyborach członków izb wojewódzkich w województwach pomorskiem i poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 795 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1934 r. w sprawie zmiany granic 1 Urzędu Skarbowego w Drohobyczu.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 794 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień kilku państw do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z załącznikiem.
Dz.U. 1934 nr 87 poz. 793 wygaśnięcie aktu Konwencja o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisana wraz z załącznikiem w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 792 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorja: Basutoland, Protektoratu Bechuanaland i Swaziland konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 791 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Królestwa Iraku do konwencji i statutu o utworzeniu Unji Międzynarodowej niesienia pomocy.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 790 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Brazylji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1934 r. o utworzeniu w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1934 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie i sprzedaży gruntów państwowych w Mościcach.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zamianie, sprzedaży i bezpłatnem odstąpieniu niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 785 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zezwoleniu na sprzedaż niektórych nieruchomości fundacji "Zakłady Kórnickie".
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 784 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie, Lublinie i Lwowie, zniesienia Sądu Okręgowego w Sanoku i zmiany granic sądów okręgowych w Jaśle, Krakowie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Wadowicach.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wojskowej służbie pomocniczej.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 782 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty wieczystej.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 781 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie przejęcia świadczeń niemieckiego ubezpieczenia społecznego przez polskie zakłady ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 780 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zniesieniu państwowego Funduszu Kredytowego, Państwowego Funduszu Gospodarczego i Funduszu na przedterminową spłatę długów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 779 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie włączenia Drukarni Państwowych do przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna".
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 778 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o tymczasowych organach ustrojowych gminy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wywłaszczaniu na cele kolejowe.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 776 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 774 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. o obliczaniu i poborze podatku od energji elektrycznej.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1934 r. o opłatach za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Sprawiedliwości, w sprawie wykonania art. 48 i 49 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 24 marca 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych o uprawnieniach do otrzymania kwatery stałej, przejściowej lub nagłej przez formacje i osoby wojskowe oraz osoby cywilne, pracujące w wojsku na stanowisku etatowem.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 765 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o odpowiedzialności solidarnej za naruszenie przepisów podatkowych.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 764 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 763 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 762 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 761 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Iraku do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1934 nr 84 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o urządzaniu i utrzymywaniu pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych.
Dz.U. 1934 nr 83 poz. 758 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 sierpnia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1934 nr 83 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r., z dnia 29 listopada 1930 r. i ustawą z dnia 17 marca 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1934 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Opieki Społecznej, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari".
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 753 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjne między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze w dniu 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 752 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 751 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 750 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 749 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1934 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1934 r. w sprawie wypuszczenia serji II pożyczki budowlanej.
Dz.U. 1934 nr 81 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1934 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr w uniwersytetach państwowych.
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 744 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o zamianie gruntów państwowych w powiecie bialskim, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 743 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.
Dz.U. 1934 nr 80 poz. 742 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o budowie i stanie technicznym wytwornic acetylenowych.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu w sprawie określenia, jakie gospodarstwa rolne uważa się za prowadzone w większym rozmiarze.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 1934 r. o sprostowaniu błędu w tekście francuskim konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 736 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 735 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przez Irak przystąpienia do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 734 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie przystąpienia Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Węgier do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 732 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1934 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandji do traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 730 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zaliczeniu nawigatorów i pilotów powietrznych do kategorji pracowników umysłowych.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 728 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1934 r. o warunkach hodowli szczurów piżmowych.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Kielc gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 726 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisany w Brukseli dnia 10 czerwca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 78 poz. 725 wygaśnięcie aktu Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 9 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 724 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych.
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 722 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 stycznia 1928 r. o sposobie ustalenia i wypłaty odszkodowania i wynagrodzenia za zatrzymanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów przez formacje wojskowe.
Dz.U. 1934 nr 77 poz. 721 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Norwegją, dotyczące clenia syropu zwykłego i melasy, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 720 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 719 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1931 r. o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 718 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 717 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o wymiarze i poborze państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 716 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1934 nr 76 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1934 r. w sprawie utraconych obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rejestracji przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przewozu z zagranicy przez terytorjum polskie ryb, raków i innych skorupiaków oraz surowców i przetworów, pochodzenia zwierzęcego.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 704 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przywozu z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad powiatowych.
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za analizy, wykonane w Państwowym Zakładzie Higjeny.
Dz.U. 1934 nr 74 poz. 701 Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 14 października 1933 r., 31 października 1933 r., 15 listopada 1933 r. i 30 listopada 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1934 r. w sprawie zawierania umów ubezpieczeń bezpośrednich w walucie zagranicznej.
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 699 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lipca 1934 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 698 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w formie wymiany not z dnia 30 listopada i 13 grudnia 1933 r. w sprawie przedłużenia prowizorycznego porozumienia handlowego z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 697 wygaśnięcie aktu Prowizoryczne porozumienie handlowe między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 695 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Bukareszcie, w dniu 26 marca 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w sprawie obliczania i ogłaszania wartości złota.
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1934 r. o funduszu pożyczkowo-zapomogowym ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 czerwca 1934 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych.
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 691 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie.
Dz.U. 1934 nr 72 poz. 690 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Francją, dotycząca ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisana w Warszawie, dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 688 Rozporządzenie III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (przepisy, dotyczące gminy wiejskiej).
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1934 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag ze skalami wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 686 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ustaleniu wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 684 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie granic okręgu ochrony sanitarnej Zakopanego.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 683 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1934 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 lipca 1934 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 682 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r. do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej.
Dz.U. 1934 nr 71 poz. 680 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej eksploatacji linij komunikacji powietrznej z dnia 9 maja 1930 r., podpisany w Bukareszcie dnia 2 maja 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 679 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1934 r. o ustanowieniu śląskiej okręgowej izby lekarskiej.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1934 r. w sprawie oznaczenia numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacyj komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 676 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lipca 1934 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 1 do 16 września 1934 r. włącznie.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 674 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, dotyczącego stosunków handlowych między Polską i Danją, podpisanego wraz z aneksami A i B w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 673 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący stosunków handlowych między Polską i Danją, podpisany w Kopenhadze dnia 10 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 672 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Polską a Szwecją, dotyczącego stosunków handlowych pomiędzy obydwoma krajami, podpisanego wraz z załącznikami A i B w Warszawie dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 70 poz. 671 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący stosunków handlowych między Polską a Szwecją, podpisany w Warszawie dnia 21 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 670 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1934 r. o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 11 i 25 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych wartości 5 i 10 złotych.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 668 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu zborowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu skałackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tłumackiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu rohatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kołomyjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wyrzyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szubińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu szamotulskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 658 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu mogileńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu krotoszyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kępińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu inowrocławskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu chodzieskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu starogardzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sępoleńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kartuskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu sanockiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu niżańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu kolbuszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarosławskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu żywieckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu wadowickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowosądeckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu jasielskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bocheńskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1934 r. o podziale powiatu bialskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad temi zbiórkami.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1934 nr 69 poz. 636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zwolnieniu od opłat niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 635 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu trembowelskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu podhajeckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu czortkowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu buczackiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodzkiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śniatyńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu stryjskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nadwórniańskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kosowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kałuskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu horodeńskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu żnińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wrzesińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu śremskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu średzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu poznańskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu ostrowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu obornickiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotomyskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu międzychodzkiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leszczyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu jarocińskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu bydgoskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu wąbrzeskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu toruńskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu tczewskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu świeckiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu morskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubawskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu kościerskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu grudziądzkiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu działdowskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu chojnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu łańcuckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubaczowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu leskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotarskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 68 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu gorlickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie umowy między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych Rozdział X Konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 590 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Niemcami, podpisana w Berlinie dnia 14 lutego 1933 r. o zmianie przepisów wykonawczych Rozdział X Konwencji między Niemcami a Polską i W. M. Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec z dnia 21 kwietnia 1921 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 589 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę o obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 67 poz. 588 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Niemcami o przewozie więźniów między Prusami Wschodniemi i pozostałą częścią Niemiec przez Polskę i obszar Wolnego Miasta Gdańska, podpisana wraz z dwoma załącznikami w Berlinie, dnia 13 lutego 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 587 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 lipca 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o warunkach przyjmowania obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej przez zakłady ubezpieczeń tytułem wpłat na składki.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. o spłacie zobowiązań obligacjami 6% pożyczki wewnętrznej i o zasadach zastawu tych obligacyj.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 584 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. w sprawie ksiąg pisarzy hipotecznych, urzędujących na obszarach, gdzie obowiązują przepisy hipoteczne z roku 1818 i 1825.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 583 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 66 poz. 582 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 65 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1934 nr 65 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Bułgarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł. dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do powyższej konwencji.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Wielkiej Brytanji deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Trengganu konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o określeniu napaści.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 574 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Krzemieńcu i Wiśniowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Równem.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o powierzeniu powiatowemu wydziałowi hipotecznemu przy Sądzie Grodzkim w Słonimie prowadzenia ksiąg hipotecznych dla okręgu Sądu Grodzkiego w Dereczynie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu złoczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zbaraskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudziechowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyślańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu borszczowskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu stanisławowskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dolińskiego w województwie stanisławowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 562 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu wolsztyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gostyńskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu czarnkowskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chełmińskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brodnickiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu turczańskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu sokalskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu samborskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rzeszowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rudeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przeworskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu przemyskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu mościskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu lwowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krośnieńskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu jaworowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu gródeckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu drohobyckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dobromilskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzozowskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu bóbreckiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu ropczyckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu myślenickiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu limanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu krakowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu dąbrowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chrzanowskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu brzeskiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, ropczyckiego i jasielskiego w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 530 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic województw krakowskiego i lwowskiego.
Dz.U. 1934 nr 63 poz. 529 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Estonją, podpisanej w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym i wzorami weterynaryjnych świadectw nr 1, 2, 3 i 4.
Dz.U. 1934 nr 63 poz. 528 wygaśnięcie aktu Konwencja weterynaryjna między Polską a Estonją, podpisana w Tallinnie dnia 26 września 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o ustaleniu ilości notarjuszów z siedzibą w Białymstoku.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1934 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w okręgu sądu okręgowego w Równem.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Opieki Społecznej w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1932 r. o dokumentach, upoważniających do przekraczania granicy.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określeniu cen aptecznych.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Portowej Komisji Rozjemczej.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1934 r. dotyczące notyfikacji o zatwierdzeniu polsko-niemieckiego porozumienia w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Krakowie dnia 17 maja 1934 r.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 518 wygaśnięcie aktu Polsko-niemieckie porozumienie w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dodatkowej między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 13 lutego 1933 r., dotyczącej uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 516 wygaśnięcie aktu Konwencja dodatkowa między Polską a Niemcami z dnia 13 lutego 1933 r. dotycząca uregulowania transportów wojskowych, przewidzianych w artykule 109, ustęp 1, zdanie 2 konwencji między Polską a Niemcami w sprawie wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 514 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1934 r. o zmianie granic miasta Głowna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1934 nr 60 poz. 513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 512 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej, przewidzianej w art. 510, 547 i 670 kodeksu handlowego.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji.
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 507 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 19 czerwca 1933 r. o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, podpisany w Moskwie dnia 9 lipca 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 58 poz. 506 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o spławie materjałów drzewnych na rzekach granicznych, wraz z protokółem końcowym, podpisana w Warszawie, dnia 19 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wadach głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1934 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Słoninie.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 500 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Podgórz w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 499 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Rohatyna w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Uhnowa w powiecie rawskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.
Dz.U. 1934 nr 56 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1934 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o wysokości tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11, 13 i 22 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 495 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w celu wykonania ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli.
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 493 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 55 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1934 r. w sprawie sprostowania błędów w ogłoszeniu kodeksu zobowiązań i przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań.
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1934 r. o barwieniu lodu sztucznego.
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o kwalifikowaniu nauczycieli.
Dz.U. 1934 nr 54 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3 - 5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności.
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad.
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 487 wygaśnięcie aktu Protokół podpisany w Moskwie dnia 5 maja 1934 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o przedłużeniu Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie dnia 25 lipca 1932 r.
Dz.U. 1934 nr 53 poz. 486 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu zagranicznego przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu miejskiego.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 484 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 483 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1934 r. o wycofaniu z obiegu pięciozłotowych monet srebrnych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 481 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o przekazywaniu składek emerytalnych za funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1934 r. o rejestrze skazanych.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1934 r. o postępowaniu rozjemczem przed komisjami rozjemczemi dla spraw lekarskich.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o przyznaniu pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" prawa wyboru zaopatrzeń i o dodatku do zaopatrzeń.
Dz.U. 1934 nr 51 poz. 474 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1934 r. o prawie wyboru zaopatrzenia emerytalnego i o dodatku do uposażenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1934 nr 50 poz. 473 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 472 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 470 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic województw tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 468 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wrzesińskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 467 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Gniezna w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 466 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Bydgoszczy w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 465 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 464 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 463 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów tucholskiego i sępoleskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 462 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tucholskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 461 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i tczewskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 460 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów świeckiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 459 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów starogardzkiego i chojnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 458 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów lubawskiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 457 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 456 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i morskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 455 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów kartuskiego i kościerskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 454 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 453 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów grudziądzkiego i brodnickiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów działdowskiego i lubawskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 451 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i tucholskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chojnickiego i kościerskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic powiatów chełmińskiego i toruńskiego w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 49 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. o zmianie granic miasta Grudziądza w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie siedleckim.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa kieleckiego.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 445 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz o postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów radziechowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kopyczynieckiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 442 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów buczackiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 441 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: stryjskiego, dolińskiego i żydaczowskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o wyłączeniu z powiatu nadwórniańskiego przysiółka Majdan Graniczny i włączeniu go do powiatu kołomyjskiego.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kałuskiego, stanisławowskiego i tłumackiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 n 48 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów wrzesińskiego i średzkiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i obornickiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów nowotomyskiego i poznańskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: mogileńskiego, gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 434 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 433 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 432 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: kościańskiego, śremskiego, gostyńskiego i leszczyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 431 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów kępińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 430 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarocińskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 429 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów gostyńskiego i rawickiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 428 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów: czarnkowskiego, obornickiego i gnieźnieńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 427 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów samborskiego i dobromilskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów rudeckiego i gródeckiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 425 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów lubaczowskiego i jaworowskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów drohobyckiego i samborskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego niektórych miast w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 421 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w niektórych miastach w powiecie bielskim i sokólskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Chwarzno, Płociczno, Lipy, Nowy Cis i Wygonin oraz obszarów dworskich Bartel i Cis w powiecie kościerskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 418 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Leszna w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 417 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1934 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. o wydawaniu obligacyj 6% pożyczki wewnętrznej oraz zasadach ich obrotu.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 września 1933 r. o wypuszczeniu 6% pożyczki wewnętrznej.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 414 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zborowskiego i brodzkiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 411 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów zaleszczyckiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 410 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów tarnopolskiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 409 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów trembowelskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i trembowelskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów podhajeckiego i brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 406 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów brzeżańskiego i tarnopolskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 405 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic powiatów borszczowskiego i czortkowskiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 404 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Inowrocławia w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Władysławowie, w powiecie konińskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 402 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mokrylas i obszaru dworskiego Hamer w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 401 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Laski, Łążek, Zazdrość oraz obszaru dworskiego Sarnia Góra w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 400 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1934 nr 46 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1934 r. o nadawaniu mocy obowiązującej orzeczeniom w sprawie warunków pracy dozorców domowych w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic obszarów dworskich Ostrowite i Dębowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 397 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Łosiny i obszaru dworskiego Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 396 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błądzim, Mukrz i obszaru dworskiego Wierzchlas w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 395 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1934 r. o podniesieniu miasteczka Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie lwowskiem do rzędu miast, objętych ustawą gminną z 1889 r.
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Sądowej Wiszni w powiecie mościskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1934 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa krakowskiego.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1934 r. w sprawie zmiany przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.
Dz.U. 1934 nr 45 poz. 391 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie wykonania art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 390 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1932 r. w sprawie opłaty za doręczenia sądowe w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 389 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Pobiedziska w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 388 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 387 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dziegciarnia i obszaru dworskiego Runowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z dziewięciu i dwunastomiesięcznemi terminami płatności.
Dz.U. 1934 nr 44 poz. 385 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o zmianie granic okręgów sądów okręgowych w Grudziądzu i Toruniu.
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 maja 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych na szczupaki, leszcze i okonie.
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 383 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Nadwórna w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1934 nr 43 poz. 381 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Budapeszcie, dnia 28 listopada 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Swarzędza w powiecie poznańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 379 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Ostrowa w powiecie ostrowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 378 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Mosina w powiecie śremskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Kruszwicy w powiecie mogileńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 42 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 375 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 maja 1934 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 1934 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 374 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Środy w powiecie średzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic m. Książa w powiecie śremskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 372 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Krotoszyna w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 371 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Działdowa w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1934 r. o zawieraniu związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji województwa śląskiego.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1934 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 368 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 367 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1934 nr 41 poz. 365 uchylony Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 364 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 363 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Syjamu dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających i przystąpieniu Rządu Chin do tej konwencji.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo i Chili dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Wolne Państwo Irlandji dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Jugosławji do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1934 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 356 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Murowana Goślina w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 355 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1934 r. o zmianie granic miasta Czempinia w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 354 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1934 r. w sprawie nadania gminie wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem ustroju miasta.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1934 r. w sprawie należnych sędziom kosztów przeniesienia.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w powiecie koneckim.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 350 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349 uchylony Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 348 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1934 r. o cłach wywozowych.
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 347 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. - Ordynacja Podatkowa.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1934 r. w sprawie znaczków stemplowych.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie patentów statkowych.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 342 uchylony Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach.
Dz.U. 1934 nr 37 poz. 341