Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1982 nr 33 poz. 296 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie norm amortyzacji budynków.
M.P. 1982 nr 33 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.
M.P. 1982 nr 33 poz. 294 uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1982 nr 33 poz. 293 uchylony Uchwała nr 272 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.
M.P. 1982 nr 33 poz. 292 uchylony Uchwała nr 271 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury.
M.P. 1982 nr 33 poz. 291 uchylony Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1982 nr 33 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1982 nr 33 poz. 289 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. o planie Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1983 r.
M.P. 1982 nr 33 poz. 288 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie bilansu płatniczego na 1983 r.
M.P. 1982 nr 33 poz. 287 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 grudnia 1982 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1983.
M.P. 1982 nr 32 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zasad obsługi kasowej budżetu państwa oraz współdziałania w kontroli jego wykonania.
M.P. 1982 nr 32 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1982 nr 32 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1982 nr 32 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego.
M.P. 1982 nr 32 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1982 nr 32 poz. 281 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1982 r. uchylające zarządzenie w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej.
M.P. 1982 nr 32 poz. 280 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1982 nr 32 poz. 279 obowiązujący Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki.
M.P. 1982 nr 32 poz. 278 uchylony Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
M.P. 1982 nr 32 poz. 277 uchylony wykazem Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wzorcowego statusu mistrza w państwowym zakładzie pracy.
M.P. 1982 nr 32 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1982 nr 31 poz. 275 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 31 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachunków bankowych.
M.P. 1982 nr 31 poz. 273 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.
M.P. 1982 nr 31 poz. 272 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie korzystania przez kombatantów z ulgowych przejazdów środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1982 r. w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych, położonych na terenach podgórskich i górskich.
M.P. 1982 nr 31 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 268 uznany za uchylony Uchwała nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
M.P. 1982 nr 31 poz. 267 uchylony Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1982 nr 31 poz. 266 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego.
M.P. 1982 nr 30 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wnoszenia opłat oraz wydatkowania środków funduszu finansowania prac geologicznych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1982 nr 30 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 262 uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 255 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie kar umownych przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami.
M.P. 1982 nr 30 poz. 260 uchylony wykazem Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie pracowniczych biletów kolejowych i autobusowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 259 obowiązujący Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczególnych uprawnień niektórych kategorii pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 258 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1982 nr 29 poz. 257 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1982 r. w sprawie oprocentowania lokat terminowych odpisów dewizowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 29 poz. 256 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1982 nr 29 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1982 nr 29 poz. 254 uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i powoływania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1982 nr 29 poz. 253 uchylony Uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1982 nr 29 poz. 252 uchylony Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia.
M.P. 1982 nr 29 poz. 251 uchylony wykazem Uchwała nr 227 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. zmieniająca uchwałę ustalającą wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.
M.P. 1982 nr 28 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1982 nr 28 poz. 249 uchylony wykazem Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach zimowych.
M.P. 1982 nr 28 poz. 248 uznany za uchylony Uchwała nr 226 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego w 1983 r.
M.P. 1982 nr 27 poz. 247 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1982 r. zmieniające wykaz urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których pracownikom inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego powierzyły prowadzenie spraw dotyczących niektórych zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 246 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 245 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 27 poz. 244 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 października 1982 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 27 poz. 242 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 listopada 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1982 nr 27 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania granic i obszarów stref ochronnych oraz orientacyjnych wskaźników ich szerokości.
M.P. 1982 nr 27 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1982 nr 26 poz. 239 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie oprocentowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowego i socjalnego na rachunkach bankowych niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 26 poz. 238 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1982 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw zagranicznych.
M.P. 1982 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1982 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych.
M.P. 1982 nr 26 poz. 236 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej produktów i usług na eksport w latach 1982 i 1983.
M.P. 1982 nr 26 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 25 poz. 234 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1982 nr 25 poz. 233 uchylony Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 11 października 1982 r. w sprawie zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.
M.P. 1982 nr 25 poz. 232 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 4 października 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1982 nr 25 poz. 231 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1982 nr 25 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania ministra finansów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.
M.P. 1982 nr 25 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1982 nr 25 poz. 227 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 226 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 225 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.
M.P. 1982 nr 25 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1982 nr 25 poz. 223 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1982 nr 25 poz. 222 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1982 nr 25 poz. 221 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania ministra finansów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 220 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 219 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1982 nr 25 poz. 218 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1982 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1982 nr 24 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.
M.P. 1982 nr 24 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1982 r. w sprawie włączenia do płac pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów rekompensat pieniężnych z tytułu podwyższenia cen detalicznych artykułów żywnościowych, opału i energii.
M.P. 1982 nr 24 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przechowywania, oszacowania i zbywania przedmiotów wartościowych przez urzędy celne.
M.P. 1982 nr 24 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 30 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1982 nr 24 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1982 r. w sprawie wprowadzenia dalszych ułatwień w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych.
M.P. 1982 nr 24 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1982 nr 24 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1982 nr 24 poz. 210 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1982 nr 24 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1982 nr 24 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1982 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1982 nr 23 poz. 207 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 września 1982 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu monet nominalnej wartości 100 zł, 200 zł, 1000 zł, 2000 zł i 10.000 zł.
M.P. 1982 nr 23 poz. 206 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 23 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1982 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia ośrodków resocjalizacyjnych oraz punktów konsultacyjnych dla narkomanów.
M.P. 1982 nr 23 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 września 1982 r. w sprawie opłat pobieranych przy zamianie lokali mieszkalnych oraz zasad tworzenia i zakresu działania biur pośrednictwa zamiany mieszkań.
M.P. 1982 nr 23 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1982 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1982 nr 23 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1982 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 200 uchylony wykazem Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zasad obliczania i trybu rozliczeń jednorazowego podatku stabilizacyjnego w 1982 r.
M.P. 1982 nr 23 poz. 199 uchylony wykazem Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 23 poz. 198 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.
M.P. 1982 nr 23 poz. 197 uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
M.P. 1982 nr 23 poz. 196 uchylony wykazem Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie inwestycji centralnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 195 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1982 nr 23 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1982 nr 22 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1982 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej.
M.P. 1982 nr 22 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 200 Rady Ministrów z dnia 6 września 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.
M.P. 1982 nr 22 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 6 września 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz utworzenia Funduszu Postępu Gospodarczego.
M.P. 1982 nr 22 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie określenia zasad korzystania przez nauczycieli oraz ich współmałżonków z ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami.
M.P. 1982 nr 22 poz. 189 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, w celach naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem.
M.P. 1982 nr 22 poz. 188 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 września 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych.
M.P. 1982 nr 21 poz. 187 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.
M.P. 1982 nr 21 poz. 186 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1982 nr 21 poz. 185 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1982 nr 21 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych.
M.P. 1982 nr 21 poz. 183 uchylony wykazem Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1982 r. w sprawie zapewnienia ładu i porządku społecznego w szkołach wyższych.
M.P. 1982 nr 20 poz. 182 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 sierpnia 1982 r. w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1982 nr 20 poz. 181 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1982 nr 20 poz. 180 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 9 sierpnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich.
M.P. 1982 nr 20 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 sierpnia 1982 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1982 nr 20 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1982 nr 20 poz. 177 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1982 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1964 r.
M.P. 1982 nr 20 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie wzorów umundurowania, dystynkcji i oznak dla członków ochotniczych straży pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
M.P. 1982 nr 20 poz. 175 uchylony wykazem Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1982 r. w sprawie dodatkowych zachęt do zwiększania produkcji w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 20 poz. 174 uchylony wykazem Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek spółdzielczych prowadzących działalność w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1982 nr 20 poz. 173 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1982 nr 20 poz. 172 uznany za uchylony Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie kredytu bankowego dla nauczycieli podejmujących pracę na terenie wsi lub małych miast.
M.P. 1982 nr 20 poz. 171 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1982 nr 20 poz. 170 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1982 nr 20 poz. 169 uchylony Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla sportowców.
M.P. 1982 nr 20 poz. 168 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 19 poz. 167 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł i 200 zł.
M.P. 1982 nr 19 poz. 166 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie pomocy kredytowej dla pracowników niektórych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.
M.P. 1982 nr 19 poz. 165 uchylony wykazem Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1982 nr 19 poz. 164 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie najniższych wynagrodzeń pracowników.
M.P. 1982 nr 19 poz. 163 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodzin o najniższych dochodach.
M.P. 1982 nr 19 poz. 162 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Państwa na bieżące naprawy domów wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych.
M.P. 1982 nr 19 poz. 161 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1982 nr 19 poz. 160 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie systemu analiz i ocen funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej.
M.P. 1982 nr 18 poz. 159 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 18 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1982 nr 18 poz. 157 uchylony Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie dysponowania przez przedsiębiorstwa państwowe częścią wpływów dewizowych ze zrealizowanej sprzedaży towarów i usług w eksporcie.
M.P. 1982 nr 18 poz. 156 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 18 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 18 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania ministra spraw zagranicznych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1982 nr 18 poz. 152 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów oraz odwołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1982 nr 18 poz. 151 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie odwołania ministra spraw zagranicznych.
M.P. 1982 nr 18 poz. 150 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 18 poz. 149 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1982 nr 18 poz. 148 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1982 nr 18 poz. 147 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1982 nr 18 poz. 146 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.
M.P. 1982 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1982 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1982 nr 17 poz. 143 uchylony wykazem Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1982 nr 17 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1982 nr 17 poz. 141 uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1982 nr 17 poz. 140 uchylony wykazem Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1982 nr 17 poz. 139 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1982 r. w sprawie funduszu finansowania prac geologicznych.
M.P. 1982 nr 17 poz. 138 obowiązujący Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania niektórych zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych do reformy gospodarczej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usuwania wad w spółdzielczych budynkach mieszkalnych oraz likwidacji zaległości w wykonywaniu elewacji.
M.P. 1982 nr 17 poz. 136 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1982 nr 17 poz. 135 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu.
M.P. 1982 nr 17 poz. 134 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 17 poz. 133 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1981 r. oraz udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1982 nr 16 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 czerwca 1982 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrotu tymi artykułami.
M.P. 1982 nr 16 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 czerwca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1982 nr 16 poz. 130 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1982 r. w sprawie kredytowania działalności związanej z uruchomieniem niektórych obiektów zbywanych na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.
M.P. 1982 nr 16 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie wypłaty odszkodowań w walutach zagranicznych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych krajowców dewizowych z tytułu szkód powstałych za granicą.
M.P. 1982 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1982 nr 16 poz. 127 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1982 nr 16 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1982 nr 16 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 16 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 3 czerwca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.
M.P. 1982 nr 15 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pn. "Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza - Mikronika 82".
M.P. 1982 nr 15 poz. 122 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 120 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy kredytowej dla ludności rolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz na zakup działek budowlanych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1982 nr 15 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1982 r. w sprawie przekazania Ministrowi Komunikacji uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu zużycia paliw płynnych w eksploatacji lokomotyw spalinowych, statków żeglugi śródlądowej i statków powietrznych lotnictwa cywilnego.
M.P. 1982 nr 15 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1982 r. w sprawie zwolnienia studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 15 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
M.P. 1982 nr 15 poz. 114 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania ministra - kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
M.P. 1982 nr 15 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 15 poz. 108 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1982 nr 14 poz. 107 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 1982 r. w sprawie kredytów na zagospodarowanie, udzielanych młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci.
M.P. 1982 nr 14 poz. 106 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1982 nr 14 poz. 105 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5000 złotych.
M.P. 1982 nr 14 poz. 104 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1982 r. uchylające zarządzenie w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.
M.P. 1982 nr 14 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie uznania ras bydła i ich odmian za odpowiednie do hodowli.
M.P. 1982 nr 14 poz. 102 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1982 r. w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytów dla młodych małżeństw.
M.P. 1982 nr 14 poz. 101 uchylony wykazem Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1982 nr 14 poz. 100 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1982 nr 14 poz. 99 uchylony wykazem Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do środków pieniężnych uzyskiwanych ze sprzedaży produktów rolniczych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 13 poz. 98 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 kwietnia 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia.
M.P. 1982 nr 13 poz. 97 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie składu, zakresu i trybu działania Naukowej Rady Statystycznej.
M.P. 1982 nr 13 poz. 96 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie zadań, składu i trybu działania Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej.
M.P. 1982 nr 13 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1982 nr 13 poz. 94 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1982 r.
M.P. 1982 nr 13 poz. 93 Oświadczenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 maja 1982 r. w sprawie porozumienia narodowego.
M.P. 1982 nr 12 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 kwietnia 1982 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1982 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 kwietnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 24 kwietnia 1982 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1982 nr 12 poz. 89 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia dla ludności rolniczej normatywnych kosztów budowy domu jednorodzinnego (lokalu) oraz określenia jego powierzchni.
M.P. 1982 nr 12 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych grup podatników w związku z rekompensatami pieniężnymi z tytułu wprowadzenia nowych cen detalicznych.
M.P. 1982 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 8 kwietnia 1982 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1982 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 16 kwietnia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1982 nr 11 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych kruszyw budowlanych oraz cementu luzem.
M.P. 1982 nr 11 poz. 84 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1980 r.
M.P. 1982 nr 11 poz. 83 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 kwietnia 1982 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1980 r.
M.P. 1982 nr 11 poz. 82 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 kwietnia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobku nie powodującego zawieszenia prawa do emerytury lub renty dla emerytów i rencistów wykonujących określone prace w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 81 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1982 r. w sprawie udzielania i stosowania w 1982 r. ulg podatkowych oraz dotacji w związku z wypłatą rekompensat pieniężnych z tytułu nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.
M.P. 1982 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 78 uchylony wykazem Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
M.P. 1982 nr 11 poz. 77 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 76 uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 75 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 marca 1982 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji jakości usług dla ludności.
M.P. 1982 nr 10 poz. 74 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1982 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1982 nr 10 poz. 72 uchylony wykazem Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 10 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie centralnego funduszu postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.
M.P. 1982 nr 10 poz. 70 uchylony wykazem Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek.
M.P. 1982 nr 10 poz. 69 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1982 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 68 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 66 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 10 poz. 65 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1982 r.
M.P. 1982 nr 9 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 marca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1982 nr 9 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1982 r. Regulamin czynności Naczelnego Sądu Administracyjnego.
M.P. 1982 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.
M.P. 1982 nr 9 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji bonów zbożowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 9 poz. 59 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 1 marca 1982 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1982 r.
M.P. 1982 nr 9 poz. 58 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 9 poz. 57 uznany za uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 56 uznany za uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie rozwoju ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.
M.P. 1982 nr 9 poz. 55 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od funduszu płac.
M.P. 1982 nr 9 poz. 54 uchylony wykazem Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie gospodarki finansowej spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców oraz w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich.
M.P. 1982 nr 8 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznych.
M.P. 1982 nr 8 poz. 52 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie dostosowania zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. do specyfiki działania przedsiębiorstw handlu wewnętrznego rynkowego.
M.P. 1982 nr 8 poz. 51 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w 1982 r.
M.P. 1982 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1982 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1982 r.
M.P. 1982 nr 8 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie powołania ministra do spraw cen oraz odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1982 nr 8 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie powołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
M.P. 1982 nr 8 poz. 47 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
M.P. 1982 nr 8 poz. 46 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 lutego 1982 r.
M.P. 1982 nr 8 poz. 45 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1982 nr 8 poz. 44 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1982 nr 7 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nagradzania i wyróżniania studentów przodujących w nauce oraz warunków korzystania przez studentów z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1982 nr 7 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania, terminów i trybu płatności podatków oraz terminów i trybu przekazywania do budżetu zysku nieprawidłowego przez przedsiębiorstwa państwowe w 1982 r.
M.P. 1982 nr 7 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1982 nr 7 poz. 40 uchylony wykazem Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 7 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1982 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa.
M.P. 1982 nr 7 poz. 38 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie powołania Inspekcji Cen.
M.P. 1982 nr 6 poz. 37 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia wykazu urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, których pracownikom inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego powierzyły prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych i egzekucji administracyjnej.
M.P. 1982 nr 6 poz. 36 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 1982 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 6 poz. 35 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz dostosowania ich do specyfiki niektórych przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.
M.P. 1982 nr 6 poz. 34 uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 6 poz. 33 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 31 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.
M.P. 1982 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie uchylenia ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 29 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie przedłużenia terminu składania zeznań za 1981 r. przez podatników podatku wyrównawczego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 28 uchylony wykazem Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1982 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie kredytów dla młodych małżeństw, udzielanych na zagospodarowanie.
M.P. 1982 nr 5 poz. 26 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie warunków zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.
M.P. 1982 nr 5 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1982 r. w sprawie powołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
M.P. 1982 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1982 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
M.P. 1982 nr 5 poz. 23 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1982 r. w sprawie odwołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
M.P. 1982 nr 5 poz. 22 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1982 r. w sprawie odwołania ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
M.P. 1982 nr 5 poz. 21 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1982 r.
M.P. 1982 nr 5 poz. 20 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 stycznia 1982 r.
M.P. 1982 nr 4 poz. 19 Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1982 nr 4 poz. 18 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.
M.P. 1982 nr 4 poz. 17 uznany za uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.
M.P. 1982 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.
M.P. 1982 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej pożyczki zbożowej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie funduszu aktywizacji zawodowej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 13 uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki.
M.P. 1982 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 10 uchylony wykazem Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu nagród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładczą.
M.P. 1982 nr 3 poz. 9 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1982 nr 3 poz. 8 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
M.P. 1982 nr 3 poz. 7 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu autorskiego.
M.P. 1982 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 stycznia 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1982 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.
M.P. 1982 nr 2 poz. 4 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie wykonywania przez korespondentów zagranicznych i dziennikarzy polskich czynności dziennikarskich na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1982 nr 2 poz. 3 uchylony Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1982 r. w sprawie statusu zakładowych radiowęzłów w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1982 nr 2 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji społecznych i zawodowych.
M.P. 1982 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie funkcjonowania gospodarki w okresie stanu wojennego.