Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1935 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Brodnicy i w Obornikach oraz o zmianie siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Starogardzie.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. o utworzeniu w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 609 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mircze w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 608 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kurjanka w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 606 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sławków i Bolesław w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 grudnia 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli ludowych szkół rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 603 wygaśnięcie aktu Protokół między Polską a Niemcami w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków gospodarczych, podpisany wraz z załączonem do niego Porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych, w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego w Warszawie dnia 11 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 601 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisane w Warszawie dnia 11 października 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 600 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 599 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1935 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1935 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Staszowie i Sandomierzu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wpadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 listopada 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych.
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany uprawnień do zwalniania od egzaminów praktycznych kandydatów na stanowiska urzędników I, II i III kategorji w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 590 wygaśnięcie aktu Protokół polsko-niemiecki z dnia 30 sierpnia 1935 r. o przejściach granicznych i drogach celnych.
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 589 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do Umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 588 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa konwencja pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych i Porozumienie dotyczące prenumeraty gazet i czasopism, podpisane w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 587 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o wyznaczeniu i podziale wewnętrznego kontyngentu cukru na okres kampanijny 1936/37.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1935 r. o czasowem zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj robotników sezonowych.
Dz.U. 1935 nr 92 poz. 584 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Rumunji i Z. S. R. R. do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych z dnia 30 marca 1931 r. oraz w sprawie stosowania tej konwencji do Algerji.
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie skreślenia znaków S. A. w konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 580 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1935 nr 91 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1935 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych od obowiązku uiszczania opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei linowej użytku publicznego z Zakopanego (Kuźnice) na Kasprowy Wierch w Tatrach.
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej.
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 576 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1935 nr 90 poz. 575 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Haiti aktu przystąpienia do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 573 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji i Afganistanu do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 569 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Abisynji do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych z dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji i Związku Socjalistycznych Republik Rad do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi z dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawie terminu końcowego kadencji ławników sądów pracy.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 563 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Blizne i Młociny w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję, Japonję i Z. S. R. R. dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 559 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych układu, dotyczącego sygnałów morskich oraz układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 558 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 557 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 556 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 555 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 554 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 553 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o wyznaczeniu i rozdziale kontyngentu oraz określeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1935 r. o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o organizacji i zakresie działania Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 546 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 545 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 544 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. w sprawie wierzytelności hipotecznych i listów zastawnych towarzystw kredytowych miejskich.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 542 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 541 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego między Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. wraz z protokółem podpisania.
Dz.U. 1935 nr 87 poz. 540 wygaśnięcie aktu Protokół taryfowy między Polską a Finlandją, podpisany w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 539 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, z dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 538 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 536 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanię i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1935 r. o prowadzeniu dzienników wiertniczych i przekrojów (profilów) otworów wiertniczych przy poszukiwaniach górniczych, oraz o przechowywaniu próbek przewierconych skał.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1935 r. o przekazaniu okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 530 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. o ulgach w spłacie kredytów, udzielonych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 529 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Związkową Republiką Austrjacką.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wolnem Państwem Irlandzkiem z dnia 19 października 1934 r. w sprawie pomiaru tonnażu statków handlowych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 526 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1935 r. w sprawie zniesienia nadzwyczajnego podatku od niektórych zajęć zawodowych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 523 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 522 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 521 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 520 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pomocy finansowej instytucjom kredytowym.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1935 nr 85 poz. 518 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notarjuszów.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515 obowiązujący Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określaniu wartości naturaljów, wchodzących w skład zarobku pracowników rolnych.
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. o ustroju miasta Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 512 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 83 poz. 511 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 30 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1935 r. o kosztach, związanych z uregulowaniem stanu hipotecznego lub prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 507 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 506 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 505 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 504 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie obniżenia komornego oraz zmiany ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 503 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.
Dz.U. 1935 nr 81 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.
Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501 Ustawa z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 500 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 499 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żółwia za gatunek chroniony.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o taksie wynagrodzenia gmin za egzekucję należności sądowych.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1935 r. w sprawie oznaczenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 494 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 493 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r., do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 491 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu taryfowego między Polską a Holandją z dnia 11 grudnia 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 79 poz. 489 wygaśnięcie aktu Układ taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Holandją, podpisany wraz z listami A i B oraz protokółem podpisania w Hadze dnia 11 grudnia 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. wydane co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ulgach w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zwinięciu Oddziału Urzędu Celnego w Bydgoszczy-Lotnisko.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich.
Dz.U. 1935 nr 77 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego.
Dz.U. 1935 nr 77 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o uzupełnieniu przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zakresie działania organów ustrojowych miasta Zakopanego w sprawach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 października 1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o dozorcach skarbowych.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych.
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o działalności organów ochrony kolei poza obszarem kolejowym.
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania niemi i kontroli ich zużycia.
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 473 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 października 1935 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1935.
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1935 nr 75 poz. 471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski, białostocki, bielski i sokólski w województwie białostockiem niektórych przepisów kodeksu cywilnego z 1825 r. o uprawnieniu dzieci nieślubnych.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1935 r. o powołaniu asystentów inspekcyjnych.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu gryzoniów polnych.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 września 1935 r. o tępieniu korówki wełnistej.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 464 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu taryfowego z dnia 8 stycznia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji.
Dz.U. 1935 nr 74 poz. 463 wygaśnięcie aktu Protokół taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji, podpisany w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 462 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tekście międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 461 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Traktatu Ekstradycyjnego z dnia 22 listopada 1927 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej wyższych urzędów górniczych.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o zniesieniu komisji uzdrowiskowej i wydziału wykonawczego w uzdrowisku Zakopane.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 457 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 października 1935 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu dodatkowego, podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 72 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości o ustalaniu wysokości i sposobu pokrywania kosztów funkcjonowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu przy urzędach wojewódzkich.
Dz.U. 1935 nr 72 poz. 455 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Jabłonowo I w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 453 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Warszawie dnia 21 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 450 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 21 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 449 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1935 nr 71 poz. 448 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 446 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 444 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Chin do konwencji i statutu z dnia 12 lipca 1927 r. o utworzeniu Unji Międzynarodowej Niesienia Pomocy.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong, Osady Cieśninowe i Wschodnie Indje holenderskie międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia niżej wymienionych państw do porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 441 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do porozumienia z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1935 r. o nadzorze policyjno-budowlanem nad wykonywanemi robotami budowlanemi.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 437 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 436 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Iran dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 435 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Wenezuelę dokumentu ratyfikacyjnego oraz przystąpienia Albanji do międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 434 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Unję Południowo-Afrykańską i Chiny dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 29 października 1927 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Bułgarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1935 nr 69 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przymusowej sprzedaży nieruchomości w pasie granicznym.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 sierpnia 1935 r. w sprawie wykonania art. 15, 100, 101 i 105 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 427 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia 1935 r. o Komisjach Filmowych.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 426 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 425 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 424 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Orła Białego".
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1935 r. o odprawie celnej tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu kostnego.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 23 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1930 r. o przenoszeniu oficerów rezerwowych z innych korpusów osobowych na oficerów zawodowych korpusu oficerów sądowych.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 418 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 8 kwietnia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 417 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 416 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na brzoskwinie świeże.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 414 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1935 r. o przewozie emigrantów do krajów zaoceanicznych.
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 413 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Bibljotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego".
Dz.U. 1935 nr 66 poz. 412 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: "Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie".
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 411 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Z. S. R. R. do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1935 r. o ubezpieczeniu brackiem w powiecie będzińskim.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 lipca 1935 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służbę na terenie W. M. Gdańska.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla funkcjonarjuszów państwowych oraz oficerów i szeregowych Straży Granicznej, pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 406 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zwolnienia tłuszczu kakaowego z pod opodatkowania.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. w sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1935 nr 64 poz. 404 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1935 r. o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Warszawskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 400 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1935 nr 63 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu o rozmiarach osobnych kwater stałych i opłatach za nie.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 398 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 397 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1935 r. o prowadzeniu dzienników okrętowych i maszynowych na polskich statkach handlowych.
Dz.U. 1935 nr 62 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1935 r. o spuście drzewa luzem na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1935 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne.
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1935 r. o urządzeniach pasażerskich na statkach morskich oraz o certyfikatach pasażerskich.
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1935 nr 61 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 388 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych.
Dz.U. 1935 nr 60 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 386 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych".
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1935 r. o pobieraniu ceł przez urzędy celne w biletach Banku Polskiego i polskich monetach zdawkowych oraz o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. o organizacji wyszkolenia Straży Więziennej.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 383 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r. o przechowywaniu karbidu przez zakłady przemysłowe.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 382 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 380 wygaśnięcie aktu Umowa handlowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisana w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 378 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 377 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz przystąpienia do niej Ekwadoru.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 376 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na wyspy Kanałowe i wyspę Man konwencji między Polską i Wielką Brytanją z dnia 26 sierpnia 1931 r. o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o letnich bluzach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 372 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za rozparcelowane grunty państwowe.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 371 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Skarbu z dnia 20 lipca 1935 r. o umarzaniu nieściągalnych opłat na Państwowy Fundusz Drogowy.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej - kobiet.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 367 wygaśnięcie aktu Porozumienie o statystyce przyczyn zgonów, podpisane wraz z protokółem podpisania w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1935 r. w sprawie minimalnej wysokości rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonych na zasadzie IV Księgi Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Rumja w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 362 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1935 r. o szczególnych formach pośredniczenia ubezpieczeniowego.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie koncesjonowania przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu polsko-sowieckiego z dnia 26 lipca 1934 r., zmieniającego niektóre postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej z dnia 24 kwietnia 1924 r.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 358 wygaśnięcie aktu Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zmieniający niektóre postanowienia Konwencji o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej z dnia 24 kwietnia 1924 r., podpisany w Moskwie dnia 26 lipca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 55 poz. 357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. w sprawie wypuszczenia 6% Pożyczki Inwestycyjnej.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1935 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń i uiszczaniu składek za pracowników, podlegających tylko ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych, z wyjątkiem pracowników rolnych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1935 r. o asystentach inspekcyjnych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ulgach w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XV Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 31 sierpnia do 15 września 1935 r. włącznie.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1935 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badanie i stemplowanie wytwornic acetylenowych oraz za badanie urządzeń zabezpieczających.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydanego co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1935 nr 54 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 czerwca 1935 r. w sprawie ulg w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego.
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 347 wygaśnięcie aktu Prowizoryczne porozumienie handlowe między Polską a Hiszpanją, podpisane w Madrycie dnia 2 listopada 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 346 wygaśnięcie aktu Porozumienie celne między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Warszawie dnia 1 grudnia 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 345 wygaśnięcie aktu Porozumienie celne między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 344 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Danją, dotyczące protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r., podpisane w Warszawie dnia 1 maja 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 343 Porozumienie między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, oraz dni 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 342 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dni 15 i 31 grudnia 1933 r., z dni 15 i 31 stycznia, 14 i 15 lutego, 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. w sprawie ostatecznej odprawy celnej przywozowej i odprawy warunkowej przywozowej towarów dostawianych do urzędów celnych położonych w okręgu Dyrekcji Ceł w Gdańsku.
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 lipca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni.
Dz.U. 1935 nr 51 poz. 338 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1935 r. w sprawie udzielenia koncesji, zawierającej zmiany i uzupełnienia ustawy (koncesji) Towarzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A., zatwierdzonej dnia 20 czerwca 1911 r.
Dz.U. 1935 nr 51 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych i Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu posterunku celnego w Jabłonicy.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. o utworzeniu w Grajewie oddziału Urzędu Celnego w Grajewie.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1935 r. o utworzeniu Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o rejestracji statków i łodzi żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. - Przepisy, dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higjeny przy robotach budowlanych.
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 328 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 . o wyborach do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 49 poz. 327 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 r. o wyborach do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 48 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 322 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczące ubezpieczeń społecznych, podpisane w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 321 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 320 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu.
Dz.U. 1935 nr 47 poz. 319 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1935 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1935 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Radomyśl nad Sanem w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji Państwowej.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. i porozumienia między Rządem Polskim a Rządem Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych.
Dz.U. 1935 nr 46 poz. 312 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisany wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r. i Porozumienie w formie not, wymienionych w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Szwajcarskim w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 311 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 stycznia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnień robotników, zatrudnionych zagranicą, do zasiłków na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 1935 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa zdołbunowskiego w Ostrogu, w województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 306 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w obszarach warownych i rejonach umocnionych.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 305 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 18 września 1934 r. o wykonaniu ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) Protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. o zmianie Protokółu, podpisanego w Teheranie dnia 14 kwietnia 1928 r., dotyczącego zastąpienia przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Konwencji Handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) Porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej.
Dz.U. 1935 nr 45 poz. 303 wygaśnięcie aktu Protokół między Polską a Persją, podpisany w Teheranie dnia 22 maja 1934 r., zmieniający polsko-perski Protokół z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zastąpieniu przez nowy tekst dawnego tekstu art. VI Umowy Handlowej między Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r., dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 czerwca 1935 r. o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa.
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 czerwca 1935 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1935 nr 44 poz. 298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o obowiązku zatrudniania inwalidów wojennych i wojskowych w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do układu między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski za W. M. Gdańsk do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1934 r. o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1935 r. o zniesieniu ekspozytur Starostwa Grodzkiego w Łodzi.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1935 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wyłączeniu przemysłu ludowego i domowego oraz pracy chałupniczej z pod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty tych wierzytelności.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1935 r. o zmianie granic miasta Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o postępowaniu odwoławczem od decyzyj wojewódzkich biur Funduszu Pracy i ich ekspozytur.
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o Komisji Likwidacyjnej mienia Kasy Oszczędnościowo-Zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej oraz o trybie przeprowadzenia likwidacji tej Kasy.
Dz.U. 1935 nr 41 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o ulgach dla dłużników Skarbu Państwa i instytucyj prawa publicznego z tytułu należności prywatno-prawnych, mających charakter długów rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 17 kwietnia 1935 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 40 poz. 275 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisana w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1934 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1935 r. o ustaleniu kwoty imiennej 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej oraz ilości i wysokości emisyj tej pożyczki.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Państwem Irlandji, dotyczącego pomiaru tonnażu statków, podpisanego w Dublinie dnia 19 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 39 poz. 270 obowiązujący Układ między Polską a Irlandją, dotyczący pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisany w Dublinie dnia 19 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum Gujany Holenderskiej (Surinam) i Curacao konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Ekwador dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanji do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Chili do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. w sprawie zastępstwa wojewodów.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1935 r. - Regulamin Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1935 nr 37 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu o składzie i regulaminie Stałej Komisji Doradczej do spraw ochrony przed pożarami i innemi klęskami.
Dz.U. 1935 nr 37 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie planu umorzenia obligacyj serji pierwszej 5% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 260 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulgowej spłaty zaległości w samoistnych daninach komunalnych.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni oddziału Urzędu Celnego w Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Goleszowie.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego w Chochołowie.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie ustanowienia państwowego stada ogierów w Berdówce.
Dz.U. 1935 nr 35 poz. 251 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytorjów brytyjskich do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Kostariki do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie ustalenia liczy i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Siedlcach w Białej Podlaskiej.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany właściwości wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych w Chojnicach i Toruniu.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorjalnego.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 kwietnia 1935 r. o zmianie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie należytości od wpisu prawa własności.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie umarzania zaległych w postępowaniu cywilnem a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli w sprawie zwinięcia Urzędu Depozytów Sądowych we Lwowie.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu wysokości odszkodowania dla gorzelni, które utraciły charakter rolniczy.
Dz.U. 1935 nr 33 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 25, 30, 49, 51, 131, 158 ust. 2, 305, 318 ust. 3, 318a, 326, 327 i 329a ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i co do §§ 25, 30, 48, 49, 51, 158 ust. 4, 162 ust. 1, 165 ust. 3, 176 ust. 3, 196 ust. 2, 247, 249, 252, 304, 305, 318 ust. 3, 318a oraz 329a ust. 1 i 2 - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 234 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów, wydane co do §§ 13-17, 24-31 i 45-47 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 233 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnień od cła.
Dz.U. 1935 nr 32 poz. 232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 231 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o organizacji i trybie postępowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o częściowej zmianie taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1935 nr 31 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 226 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej.
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 kwietnia 1935 r. o opłacie za nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 223 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 kwietnia 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei Sierpc-Brodnica i Sierpc-Toruń.
Dz.U. 1935 nr 29 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1935 r. o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 kwietnia 1935 r. o ustalaniu stopy procentowej pożyczek budowlanych.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1935 r. o stosunku władz wojskowych do miejscowych cywilnych władz rządowych oraz samorządowych w obszarach warownych i rejonach umocnionych.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o wprowadzeniu ograniczeń w obszarze warownym Wilno.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, podpisanej w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 217 obowiązujący Konwencja między Polską a Wielką Brytanją o wzajemnem uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonnażu statków handlowych, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 216 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 215 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 214 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. o poborze rekruta w 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1935 nr 28 poz. 209 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 1935 r. o sprostowaniu błędów w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej między Polską a Austrją z dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1935 r. w sprawie przekazania niektórych obowiązków wójtów powiatowym władzom administracji ogólnej.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 205 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu, dotyczącego przyjęcia postanowień specjalnych dla przewozu towarów, wysyłanych kolejami żelaznemi za listem przewozowym na zlecenie, podpisanego w Rzymie dnia 31 marca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 204 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 203 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 202 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 201 Ustawa z dnia 22 marca 1935 r. o majątkach, pozostałych po b. ziemstwach i innych b. zrzeszeniach publiczno-prawnych.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 200 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198 uchylony Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spółdzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o oznaczeniu instytucyj kredytu długoterminowego, uprawnionych do dokonywania konwersji.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 194 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 193 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącego ubezpieczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 192 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacyj zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 191 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego wraz z załącznikiem w Warszawie dnia 11 października 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 190 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 189 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 1 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 188 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i osiedleńczego między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Abisynji, podpisanego w Paryżu dnia 26 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 187 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego wraz z listami A i B i protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r., oraz 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Warszawie w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. między Rządem Polskim a Rządem Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 186 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Hiszpanją z dnia 2 listopada 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 185 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 184 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 183 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 182 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 180 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1933/34.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 179 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1932/33.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 178 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o uwolnieniu od odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa podatkowe.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 177 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 176 Ustawa z dnia 22 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1935 r. o wyjęciu niektórych rodzajów statków morskich z pod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie statków.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1935 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notarjuszy na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6% Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od darowizn.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 171 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o budowie normalnotorowych kolei: Mława-Ostrołęka, Ziegrz-Wyszków i Nowojelnia-Nowogródek.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 169 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. o ustaleniu cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej o mocy 55 promili.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1935 r. o ustaleniu wzoru i zasadniczych warunków umowy o dzierżawę obwodu rybackiego.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1935 r. o ogłaszaniu orzeczeń o tworzeniu i zmianach obwodów rybackich.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o wykonywaniu przewozu osób kolejami użytku prywatnego.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 163 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 162 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 161 Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 160 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego, dotyczącego stosunków handlowych między Polską a Finlandją, podpisanego wraz z aneksami A i B, oraz protokółem podpisania w Warszawie dnia 30 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 24 poz. 159 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-sowieckiego z dnia 26 lipca 1934 roku do konwencji kolejowej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 24 kwietnia 1924 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwję umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych, podatków pośrednich i podatku gruntowego oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 154 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 153 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1935 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1935 r. o wykonywaniu przez Fundusz Pracy pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 150 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: 1) protokółu polsko-perskiego, podpisanego w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. w sprawie zmiany pierwotnego tekstu art. VI konwencji handlowej pomiędzy Polską a Persją z dnia 19 marca 1927 r.; 2) porozumienia w formie not, wymienionych w Teheranie dnia 22 maja 1934 r. między Rządem Polskim a Perskim w sprawie klauzuli bałtyckiej.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 149 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w formie wymiany not z dnia 15 i 30 grudnia 1933 r. oraz z dnia 15 i 31 stycznia, 14, 15 i 28 lutego i 2 marca 1934 r., dotyczących przedłużenia porozumienia celnego między Polską a Niemcami z dnia 14 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 148 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 147 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Danją z dnia 1 maja 1934 r., dotyczącego protokółu taryfowego polsko-duńskiego z dnia 10 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 146 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 22 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 145 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 144 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokółem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 143 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 142 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 141 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 140 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokółu dodatkowego do tej konwencji.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 139 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1935 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 135 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 133 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1935 r. o organizacji Centralnego Biura i wojewódzkich biur do spraw finansowo-rolnych.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 132 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 131 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 129 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 127 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 126 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 125 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 124 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji układu taryfowego pomiędzy Polską a Holandją, podpisanego wraz z listami zniżek celnych A i B i protokółem podpisania w Hadze dnia 11 grudnia 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 123 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dnia 13 i 27 stycznia, 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 122 Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej.
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 121 Ustawa skarbowa z dnia 24 marca 1935 r. na okres od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. o zniżce celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Albanji do konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 109 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1935 r. o ujednostajnieniu okresów umorzenia i innych warunków wierzytelności długoterminowych i listów zastawnych instytucyj kredytu długoterminowego oraz o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od wierzytelności tych instytucyj.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Lublinie.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1935 r. o odjęciu uprawnień organom samorządu terytorjalnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego i podziale tych uprawnień pomiędzy władze administracji ogólnej a wydziały powiatowe w powiatach: brzezińskim, łęczyckim, łódzkim, sieradzkim, w województwie łódzkiem.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 105 Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 marca 1935 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu, VI Targom Katowickim i Wystawie Elektrotechnicznej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1935 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niezaliczone w poczet miast osiedle Traby w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1935 r. o ulgach dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o oznaczaniu wagi na ładunkach przewożonych na statkach.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 97 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do konwencji z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1935 nr 17 poz. 93 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1935 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 90 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1935 nr 16 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 87 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. o ustaleniu kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 80 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 77 obowiązujący Konwencja między Polską a Argentyną dotycząca odszkodowań za wypadki przy pracy, podpisana w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów, bądź też przystąpień do niej.
Dz.U. 1935 nr 14 poz. 75 wygaśnięcie aktu Konwencja o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisana w Genewie dnia 24 września 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zejandji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 stycznia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją.
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko pośrednikom ubezpieczeniowym.
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem.
Dz.U. 1935 nr 12 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu kolonij, protektoratów i innych terytorjów brytyjskich do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Południowej Rodezji do konwencji z dnia 2 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji z dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 60 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1935 r. o utworzeniu Sądu Grodzkiego w Janowie w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1935 r. w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 26 października 1933 r. między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 56 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Wielką Brytanją dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 55 Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m. st. Warszawy praw papierów pupilarnych.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o uzbrojeniu organów ochrony kolei.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 52 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1935 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań dla wymiaru podatku dochodowego na rok 1935 przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte), prowadzące księgi handlowe lub gospodarcze oraz terminu płatności przedpłaty.
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936.
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 44 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gąsawa i Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie przystąpienia Republiki Honduras do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zawieszania przez urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich egzekucyj, prowadzonych przez instytucje kredytowe.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych.
Dz.U. 1935 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 6 poz. 33 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna wraz z regulaminami telegraficznym, telefonicznym, radjokomunikacyjnemi i odnośnemi załącznikami, podpisana w Madrycie w dniach 9-10 grudnia 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 5 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem z dnia 17 marca 1932 r.
Dz.U. 1935 nr 5 poz. 31 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 30 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1934 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdyni.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 27 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Września-Południe i Września-Północ w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 26 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1935 r.
Dz.U. 1935 nr 4 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1935 r. o zakresie nadzoru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nad ubezpieczalniami społecznemi i o likwidacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 22 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 21 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o wykonywaniu nadzoru nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Mennicy Państwowej.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 17 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 16 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 11 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniom Dozoru Kotłów.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o obniżeniu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania gmin przy wykonywaniu ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne.