Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 523 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 522 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1919 r. o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 520 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. obowiązującej w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 519 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. o obrocie ziemniakami i nasionami oleistymi w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 518 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przedłużeniu terminów przedawnienia, oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 517 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o państwowych podatkach i opłatach stemplowych, obowiązujących na terenie b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 516 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o ochronie lokatorów w byłej Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 97 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o wprowadzeniu odpowiedzialności kolei za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie towarów i bagażu.
Dz.U. 1919 nr 97 poz. 514 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do art. 10 ust. 3, art. 11 i 12 Ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r., o rzeczowych świadczeniach wojennych, w przedmiocie utworzenia Komisji Rekwizycyjnych Okręgowych i Głównej.
Dz.U. 1919 nr 96 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ustanowienia stosunku marek polskich do koron.
Dz.U. 1919 nr 95 poz. 512 uchylony Rozporządzenie z dnia 4 listopada 1919 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.
Dz.U. 1919 nr 95 poz. 511 uchylony Przepis wykonawczy do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 95 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 508 Przepisy o organizacji powiatowych komend Policji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej.
Dz.U. 1919 nr 940 poz. 507 Przepisy o organizacji okręgowych komend Policji, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia terminu dla poboru podatku procentowego od zwierząt.
Dz.U. 1919 nr 94 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie normalnego szacunku zwierząt domowych w celu pobierania podatku procentowego.
Dz.U. 1919 nr 93 poz. 504 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1919 nr 93 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Skarbu w przedmiocie zmiany terminu do pobierania podatku zasadniczego od zwierząt domowych.
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 502 Sprostowanie do rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji władz administracyjnych pierwszej instancji (starostw) na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zmianie taryf i warunków przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych kolejami państwowemi Okręgu Warszawskiego.
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 500 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. w przedmiocie zmiany punktu 2 art. 19 Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o orderze wojskowym "Virtuti Militari".
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 499 Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o spisie podoficerów.
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Włocławskim.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie chełmskim.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 494 Rozporządzenie o ustanowieniu na obszarze b. Galicji tymczasowo trzech Komend Okręgowych Policji Państwowej.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 492 Ustawa z dnia 20 listopada 1919 r. o walucie w obrębie byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Sokólskim.
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 490 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. "o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji".
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 489 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych pierwszej instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 488 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. określające zasady zespolenia urzędów i organów powiatowej administracji państwowej.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 486 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 485 Ustawa z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 484 Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o tymczasowej nadzwyczajnej komisji rewizyjnej.
Dz.U. 1919 nr 89 poz. 483 Ustawa tymczasowa z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 482 Uchwała Sejmu z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie uchylenia mocy dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 481 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 października 1919 r. o ratyfikacji konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 480 Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 23 obowiązującej w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskiem ustawy o reprezentacji powiatowej.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 479 Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw gminnych, obowiązujących w miastach Galicji, jakoteż rozszerzenia zakresu działania galicyjskich rad miejskich (gminnych).
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 478 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 477 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych i w porozumieniu z Ministrami: Kolei Żelaznych, Skarbu oraz Ochrony Pracy i Opieki Społecznej o wprowadzeniu obowiązku osobistych świadczeń wojennych w celu oczyszczenia torów kolejowych od zasp śnieżnych.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania Ustawy z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 475 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze byłej Galicji do Policji Państwowej na zasadzie art. 3 Przep. Przejściowych do Ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1919 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 lipca 1919 r. normującej stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o postępowaniu uproszczonem w sprawach o zbrodnie i występki na ziemiach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 472 Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o wieku pełnoletności w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1919 nr 86 poz. 471 Rozporządzenie w przedmiocie uregulowania obrotu sianem i zaopatrzenia armji w siano.
Dz.U. 1919 nr 86 poz. 470 Ustawa z dnia 28 października 1919 r. w sprawie zmiany ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 86 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmiany p.3 § 9, §§ 17 i 18 część I Tymczasowej Taryfy Towarowej, obowiązującej w okręgach Warszawskim i Radomskim z dnia 1 listopada 1919 r.
Dz.U. 1919 nr n86 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie taryfy ulgowej dla drzewa budulcowego na szlakach polskich kolei państwowych w Małopolsce i Śląsku.
Dz.U. 1919 nr 86 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie skrócenia terminu do załadowania i wyładowania przesyłek, oraz podwyższenia postojowego, jak również w sprawie czasowej zmiany niektórych przepisów regulaminu ruchu na szlakach polskich kolei państwowych w Małopolsce i Śląsku.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 466 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 465 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o skróceniu terminu przechowywania ładunków węgla kamiennego i drzewa opałowego na stacjach Warszawskiego węzła.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1919 nr 84 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie przerobionym.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 462 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o wprowadzeniu z dniem 1 listopada 1919 r. "Tymczasowej Taryfy Towarowej na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi Okręgów Warszawskiego i Radomskiego"
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia należności za przewóz towarów od granicy pod Suchąhorą do Suchejhory lub naodwrót.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia należności za przewóz towarów od granicy pod Leluchowem do Orłowa lub naodwrót.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei w sprawie przepisów taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czesko-słowackiemi.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmiany postanowień, dotyczących załadowania, wyładowania i przeładowania oraz złożenia z podwody i nałożenia na podwody przesyłek.
Dz.U. 1919 nr 83 poz. 453 Rozporządzenie dodatkowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zakazu polowania na kuropatwy w sezonie 1919/1920.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 450 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie obliczania przewoźnego za przesyłki, zatrzymane na stacjach pośrednich Małopolski i Śląska w razie zawieszenia cywilnego ruchu towarowego.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 449 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wyłączenia stacji Granica z wewnętrznej taryfy towarowej austrjackich kolei państwowych.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Aprowizacji w przedmiocie zakazu wywozu poza granice Polski koni pełnej krwi angielskiej.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 447 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie zarządu stadnin państwowych.
Dz.U. 1919 nr 81 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.
Dz.U. 1919 nr 80 poz. 445 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 79 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpłatnym przewozie żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby poza stacje Białystok, Brześć i Chełm do ziem wschodnich Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1919 nr 79 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zaprowadzenia nauki uzupełniającej w myśl dekretu o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 78 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie zniesienia wolności od opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1919 nr 78 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1919 nr 77 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o podwyższeniu osiowego (postojowego) w obrębie Dyrekcji Radomskiej.
Dz.U. 1919 nr 77 poz. 439 akt jednorazowy Dekret Naczelnika Państwa o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy węzła kolejowego warszawskiego.
Dz.U. 1919 nr 76 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia miejscowej taryfy węglowej dla Małopolski i Śląska.
Dz.U. 1919 nr 76 poz. 437 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 76 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Urzędów Ziemskich oraz pozostających w związku z niemi spraw i agend i przekazania ich kompetencji Głównego Urzędu Ziemskiego.
Dz.U. 1919 nr 75 poz. 435 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o rozpoczęciu czynności Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1919 nr 75 poz. 434 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o utworzeniu oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1919 nr 75 poz. 433 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. w przedmiocie ustroju i czynności Prokuratorji Generalnej.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie ogłoszeń treści lekarskiej.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie uregulowania obrotu przetworami ropy naftowej, podlegającemi sekwestrowi na podstawie dekretu Rządu Polskiego z dnia 23 listopada 1918 roku oraz na podstawie b. cesarsko-austrjackiego rozporządzenia z dnia 10 października 1914 r.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 430 Rozporządzenie o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego użytkowania.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 429 uchylony Statut Urzędów Miar.
Dz.U. 1919 nr 73 poz. 428 uchylony Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 roku normujące przenoszenie własności nieruchomości ziemskich.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 427 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie uposażenia pisarzy gminnych i ich pomocników na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminu wyjaśnienia i zdecydowania, które z wywłaszczeń, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych, mają być utrzymane w mocy.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 424 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 423 Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych.
Dz.U. 1919 nr 71 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1919 nr 71 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie badania żywności i przedmiotów użytku publicznego.
Dz.U. 1919 nr 71 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie organizacji Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1919 nr 70 poz. 419 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych w sprawie podwyższenia taryf kolejowych w Małopolsce i na Śląsku.
Dz.U. 1919 nr 70 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian miejscowej taryfy towarowej b. austrjackich kolei państwowych, jako też zniesienia różnych taryf towarowych w bezpośredniej komunikacji ze stacjami polskich kolei państwowych b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 70 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych dotyczące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolejach lokalnych Lwów - Stojanów, Lwów - Podhajce i Tarnopol - Zbaraż.
Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1919 nr 68 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o taryfach towarowych, obowiązujących na kolejach polskich w komunikacji z państwami, powstałemi na obszarze dawnych Austro-Węgier.
Dz.U. 1919 nr 68 poz. 414 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 413 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych dotyczące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolei lokalnej Lwów (Kleparów) - Jaworów.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o ulgach dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 411 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie organizacji Urzędu Stadnin Państwowych.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 410 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 roku - o urzędzie patentowym.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 409 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. orderu wojskowego "Virtuti Militari".
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 408 Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. o powołaniu aptekarzy do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 407 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 405 Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. zmieniająca postanowienia § 8a i § 16 galicyjskiej ustawy o konkurencji kościelnej z dnia 15 sierpnia 1866 r. w brzmieniu noweli z dnia 16 kwietnia 1896 r. obowiązująca na terytorjum b. Galicji.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 404 Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 403 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. zmieniająca postanowienia galicyjskiej ustawy gminnej, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 402 Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1919 nr 66 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 399 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w wojsku polskiem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 398 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie udzielenia Ministerstwu Spraw Wojskowych kredytu w sumie 2.750.000 mk. dla wypłacenia zaległych poborów oficerom i szeregowym II Korpusu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 397 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o powołaniu pracowników kolei, poczty, żeglugi parowej, telegrafu i telefonu do służby w armji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 395 Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 393 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o uzupełniających wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dalszych części b. zaboru pruskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 392 Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 391 Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 389 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o tymczasowym sądownictwie wojskowem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 388 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. w przedmiocie umów przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 387 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1919 r. o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 385 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 384 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o upoważnieniu Rządu do wydania rozporządzenia, normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 383 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o zabezpieczeniu sprzętu i zasiewów rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 382 Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o prawach, obowiązujących w okręgu sądowym białostockiem w zakresie sądownictwa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64 poz. 381 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 380 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wprowadzenia sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o rozszerzeniu mocy postanowienia z dnia 15 marca r.b. w przedmiocie bezpłatnego przewozu żywności i t. d. do Lwowa na wszystkie stacje kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 377 Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. o przyznaniu funkcjonarjuszom państwowym, nauczycielom szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 376 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 375 Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. w przedmiocie niektórych zmian w Kodeksie Karnym i Ustawie Postępowania Karnego, oraz w przedmiocie tekstu Kodeksu Karnego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 374 Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 373 Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o przymusowem nauczaniu w wojsku polskiem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 372 Ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowym szczepieniu ochronnem przeciwko ospie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 371 uchylony Zasadnicza ustawa sanitarna z dnia 19 lipca 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 370 Ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. o budowie kolei Rzeszów-Sandomierz.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 369 Ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. o przebudowie węzła kolejowego warszawskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 62 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zniesieniu ogłoszenia b. austrjackich kolei państwowych, dotyczącego taryfowania cukru karmnego dla bydła.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 365 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządu na terenie b. zaboru austrjackiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 61 poz. 363 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 60 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1919 r., dotyczące wykonania ustawy w przedmiocie sądów doraźnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 361 Obwieszczenie w sprawie sprostowania pomyłki w §§ 28 i 35 rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu do dekretu Naczelnika Państwa o wprowadzeniu podatku od zysków wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o przepisach przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego w komunikacji z państwami, powstałemi na obszarze dawnych Austro-Węgier.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 359 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego taryfach towarowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 358 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego przepisach przewozowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 11 lipca 1919 r. normująca stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 356 Ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 59 poz. 355 Ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. o zasiłku w kwocie 4,5 miljona koron dla szkół Głównego Zarządu Tow. Szkoły Ludowej w Krakowie, prowadzonych dla mniejszości polskich w Galicji Wschodniej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 58 poz. 354 Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia Publicznego w sprawie końcowego egzaminu lekarskiego dla absolwentów uniwersytetów niemieckich, pochodzących z ziem polskich b. cesarstwa niemieckiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 58 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie tymczasowego podwyższenia wynagrodzenia sądowych znawców lekarzy w postępowaniu karnem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 58 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 58 poz. 351 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia linji celnej między dawnem Królestwem Kongresowem a Wielkopolską.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 350 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o wprowadzeniu odpowiedzialności kolei za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie towarów i bagażu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kolnie, gub. Łomżyńskiej z siedzibą w Jedwabnem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 347 Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia Publicznego w przedmiocie uzupełniających egzaminów lekarskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 346 uchylony Rozporządzenie o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 345 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1919 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 56 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o podwyższeniu postojowego na linjach galicyjskich b. austrjackich kolei państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 56 poz. 343 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych w sprawie stosowanych na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfach na przewóz towarów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 56 poz. 342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1919 r. w przedmiocie przejęcia w byłym zaborze austrjackim przez Ministerstwo Robót Publicznych spraw, należących do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.U. 1919 nr 55 poz. 341 Ustawa z dnia 30 czerwca 1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 54 poz. 340 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o wprowadzeniu taryfy wyjątkowej na przewóz smoły pogazowej na odcinku Skalmierzyce-Warszawa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 54 poz. 339 Rozporządzenie o odroczeniu wyborów poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach 24-go okręgu wyborczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 53 poz. 338 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania błędów w dekrecie o rejestrze handlowym i w dekrecie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 53 poz. 337 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego w Warszawie, Łodzi i niektórych powiatach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 53 poz. 336 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 52 poz. 335 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1919 r. o ochronie lokatorów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 51 poz. 334 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o podwyższeniu taryfy przewozowej dla stacji Cieszyn w miejscowej taryfie, części II, kolei Koszycko-Bogumińskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 51 poz. 333 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zniesieniu rozporządzeń b. rządu austrjackiego, wydanych w sprawach taryf kolejowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 51 poz. 332 Ustawa z dnia 26 czerwca 1919 r. o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 331 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Ustawodawczego w przedmiocie sprostowania błędów w ustawie o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 330 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o odwołaniu taryfy ulgowej na przejazd pątników do Częstochowy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 329 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o podziale ładunków wagonowych pomiędzy klasy 2 i 3, względnie taryfy wyjątkowe 2 i 3 na kolejach okręgów Warszawskiego i Radomskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 326 Ustawa z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1919 r. o spisie oficerów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 49 poz. 324 Rozporządzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 48 poz. 323 Rozporządzenie Rady Ministrów o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w okręgach sądów okręgowych w Rzeszowie i Tarnowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 47 poz. 322 Ustawa z dnia 12 czerwca 1919 r. o tymczasowym dodatku do poborów oficerów i żołnierzy i o dodatkach dla ich rodzin.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 46 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpłatnym przewozie artykułów żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby do Cieszyna.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 46 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Skarbu w wykonaniu dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 45 poz. 319 Postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie zatwierdzenia statutów normalnych zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 45 poz. 318 Rozporządzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych gminach 22-go okręgu wyborczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 45 poz. 317 Ustawa z dnia 5 czerwca 1919 r. o przedłużeniu umownych czasokresów do przedsiębrania robót, celem wydobywania minerałów, zawierających żywice ziemne.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 316 Obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 315 Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy mk. 50.000.000 za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 313 Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 312 Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie dalszego kredytu dla Skarbu Państwa w wysokości pięciuset miljonów marek w Polskiej Kasie Pożyczkowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 311 Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 44 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmiany granic okręgowych dyrekcji więziennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 308 Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o tymczasowym zaopatrzeniu wdów i sierot po wojskowych Wojska Polskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 307 Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o przedłużeniu czasu służby popisowym roczników 1896, 1897, 1898 i 1899, powołanym na obszarze Generalnego Okręgu Krakowskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 43 poz. 306 Ustawa z dnia 15 maja 1919 r. w sprawie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa o unieważnieniu koncesji na budowę i odbudowę kolei żelaznych lub na roboty, dotyczące żeglugi rzecznej, nadanych przez b. rząd rosyjski i b. władze okupacyjne.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 42 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o stosowaniu taryfy klasy II-ej do przewozu kwasu siarkowego w ładunkach wagonowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 42 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpłatnym przewozie do Wilna żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby, pochodzących z ofiar.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 42 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zmiany art. 100 ustawy Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 42 poz. 302 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowej regulacji płac profesorów, docentów prywatnych i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyższych na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie organizacji Zarządów Dóbr Państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 299 uchylony Rozporządzenie o legalnych jednostkach miar.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 298 Ustawa z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 297 Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie udzielania kredytu gwarancyjnego do sumy 20 miljonów (dwudziestu miljonów) angielskich funtów sterlingów dla przemysłowców włókienniczych przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie wymiany znaków obiegowych, znajdujących się na ziemiach polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 40 poz. 295 Rozporządzenie o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 33 (Białostockim) i 34 (Bielskim) okręgach wyborczych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 40 poz. 294 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1919 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej z dnia 28 listopada 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów w okręgach 33 i 34.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o trybie postępowania z osobami, podróżującemi koleją bez biletów lub z biletami niewłaściwemi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 292 uchylony Ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznem upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat skarbowych od umów ubezpieczenia.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie organizacji państwowego instytutu meteorologicznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia czwartego urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w m. Zagórowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o skróceniu terminu do załadowania i wyładowania przesyłek oraz o podwyższeniu postojowego na linjach b. austrjackich kolei państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji austrjacko-węgierskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w przedmiocie regulaminu Komitetu drogowego przy Ministerstwie Robót Publicznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 285 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. w sprawie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. o Tymczasowej Kasie Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 284 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o obwałowaniu lewego brzegu Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do Zawichostu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 283 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 282 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o zatwierdzeniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 38 poz. 281 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie określenia osób, zajmujących się handlem drobnym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 36 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 35 poz. 276 Rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zastosowaniu do przewozu ziemniaków w ładunkach wagonowych taryfy klasy nr 3.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie opłat od podań, wnoszonych w drodze telegraficznej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Skarbu w wykonaniu art. 54 dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie podatku majątkowego, dotyczącego wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w miastach na obszarze b. okupacji niemieckiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Instytutu Torfowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 33 poz. 270 Rozporządzenie wykonawcze o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego z części ziem polskich b. zaboru pruskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o sposobie obliczania opłat za przewóz ładunków wagonowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 268 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o budowie linji kolejowej Kutno-Strzałków.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 267 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o budowie linji kolejowej Płock-Sierpc i przebudowie wązkotorowej linji Nasielsk-Sierpc.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 266 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o budowie linji kolejowej Łódź-Kutno-Płock.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 265 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 32 poz. 264 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 31 poz. 263 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 31 poz. 262 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 31 poz. 261 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji Austrjacko-Węgierskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 31 poz. 260 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1919 r. w sprawie powołania dyplomowanych lekarzy do czynnej służby wojskowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przedmiocie sprostowania błędów w dekrecie o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 258 Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu w przepisach wykonawczych do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie ograniczenia terminu ważności biletów kolejowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 256 Postanowienie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych w sprawie zniżki taryfowej na przewóz pątników do Częstochowy i z powrotem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o zmniejszeniu terminu na załadowanie wagonów węglem kamiennym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o obowiązujących na kolejach polskich w dawnym zaborze rosyjskim przepisach i taryfach na przewóz pasażerów, bagażu i towarów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 30 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 5 kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej, objętej dekretami poz. 46 i 47 nr 18 Dziennika Praw Państwa Polskiego z 6 grudnia 1918 roku, celem przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z części ziem polskich b. zaboru pruskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 29 poz. 252 Ustawa z dnia 28 marca 1919 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5 miljardów franków.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 29 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 28 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o obniżeniu taryfy na przewóz w ładunkach wagonowych cegieł, dachówek i rur drenowych (sączków).
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 28 poz. 249 Rozporządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu na trzy miesiące stanu wyjątkowego na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie udzielania rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o sposobie obliczania opłat za przewóz siana i słomy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 246 Ustawa z dnia 26 marca 1919 r. w przedmiocie wstrzymania biegu przedawnienia niektórych roszczeń na obszarze byłego zaboru austrjackiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 27 poz. 245 Ustawa z dnia 26 marca 1919 r. w przedmiocie obowiązkowego stemplowania papierowych znaków pieniężnych, ich opodatkowania i częściowej ich wymiany na asygnaty pożyczki państwowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 26 poz. 244 Postanowienie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie bezpłatnego przewozu artykułów żywności i innych do Lwowa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 26 poz. 243 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy z dnia 19 grudnia 1918 r. na miasta: Warszawę, Łódź, Pabjanice, Zgierz, Ozorków, Tomaszów, Żyrardów, Sosnowiec, Włocławek, Zawiercie, Dąbrowę i Częstochowę.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 25 poz. 242 Uchwała Sejmu z dnia 14 marca 1919 r. o powołaniu kandydatów listy nr 1 i w 35-tym okręgu wyborczym na posłów do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 25 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie Statutu Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 24 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie administracji państwowej Galicji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 24 poz. 239 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie eksmisji w drodze administracyjnej osób i instytucji, zajmujących bez należytej podstawy prawnej pomieszczenia w gmachach państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 24 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 24 poz. 237 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 23 poz. 236 Ustawa z dnia 7 marca 1919 r. w przedmiocie przyznania prawa pupilarności papierom pożyczki państwowej z dnia 30 października 1918 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 23 poz. 235 uchylony Ustawa tymczasowa z dnia 8 marca 1919 r. w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 22 poz. 234 Ustawa z dnia 7 marca 1919 r. w przedmiocie poboru roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901 do służby wojskowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 21 poz. 233 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia trzeciego sądu pokoju w Częstochowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 21 poz. 232 Uchwała Rady Ministrów o szkołach powszechnych z niemieckim językiem nauczania.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 20 poz. 231 Przepisy wykonawcze do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 20 poz. 230 Ustawa z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 20 poz. 229 uchylony Ustawa Sejmowa z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 228 Obwieszczenie Ministra Skarbu w sprawie wyjaśnienia dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie upoważnienia Dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250 miljonów marek polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 226 akt indywidualny Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 18 poz. 225 Dekret o aplikacji sądowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia trzeciej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Częstochowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 223 uchylony Dekret w przedmiocie zatwierdzania statutów zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 222 uchylony Dekret o tymczasowych przepisach pocztowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 221 Dekret w przedmiocie zmiany art. 5-go dekretu o karach za lichwę wojenną.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 220 uchylony Dekret w przedmiocie tekstu kodeksu karnego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 219 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie amnestji z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 218 akt jednorazowy Dekret o święcie narodowym z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 217 akt jednorazowy Dekret o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 216 uchylony Dekret o wywozie towarów za granicę, przywozie z zagranicy i przewozie tranzytowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 215 uchylony Dekret o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 214 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie zmiany Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 213 Statut Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 212 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie przeniesienia siedziby centralnej kasy spółek rolniczych ze Lwowa do Warszawy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 211 uchylony Dekret o miarach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 210 uznany za uchylony Dekret o ustawie tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 209 uchylony Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 208 Dekret o zmianie przepisów przechodnich do dekretu o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych z dnia 18 grudnia 1918 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 207 Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 206 Dekret w przedmiocie uchylenia rozporządzeń b. władz okupacyjnych w zakresie sądowego Prawa Karnego dla osób cywilnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 205 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 204 uchylony Dekret w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 145 poz. 203 Przepisy tymczasowe o wynagrodzeniu adwokatów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 202 Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 201 Dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 200 Dekret w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 199 Dekret w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 198 uchylony Dekret w sprawie zmiany art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 197 uchylony Dekret w przedmiocie rekwizycji lokali na potrzeby urzędów państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 196 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 195 Dekret o unieważnieniu koncesji na budowę i odbudowę kolei żelaznych lub na roboty dotyczące żeglugi rzecznej, nadanych przez b. rząd rosyjski i b. władze okupacyjne.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 194 Dekret o powołaniu do czynnej służby wojskowej lekarzy weterynaryjnych w wieku do 45 lat życia.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 193 Dekret w przedmiocie powołania do Sejmu Ustawodawczego Polaków, którzy w 1918 r. posiadali mandat poselski do parlamentu Rzeszy Niemieckiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 192 Dekret o szkołach z niemieckim językiem wykładowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 191 Dekret w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych oraz podatku od spadków i darowizn.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 190 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych dla ubezpieczeń wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskiem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 189 Rozporządzenie o wysokości dodatków krajowych do państwowych podatków na potrzeby Galicji w r. 1919.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 188 Dekret o rozciągnięciu na okręgi sądowe bialski i suwalski przepisów, dotyczących zarządu i wymiaru sprawiedliwości, obecnie obowiązujących w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 187 Dekret o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 186 uchylony Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 185 Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 184 Dekret w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 183 uchylony Dekret o najwyższej Izbie Kontroli Państwa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 182 uchylony Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 181 uchylony Dekret w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 180 Dekret w przedmiocie przymusowego szczepienia ochronnego przeciwko ospie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 179 Dekret w przedmiocie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z dnia 9 czerwca 1888 r., uchwalonej przez ogólne zebranie połączonych władz Towarzystwa w dniu 5 i 11 marca 1918 roku.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 178 Dekret w przedmiocie nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 177 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 176 Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 175 Dekret o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 174 uchylony Dekret w przedmiocie jednostki monetarnej waluty polskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 173 Dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 172 Dekret w przedmiocie rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 171 Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 170 Dekret w przedmiocie dyzlokacji sądów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 169 uchylony Dekret w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 168 uchylony Dekret o odpowiedzialności za uchylenie się od służby wojskowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 167 Dekret w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 166 Dekret o wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego w 2-gim gimnazjum we Lwowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 165 uchylony Dekret o rozciągnięciu na wydział teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów tegoż Uniwersytetu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 164 uchylony Dekret o rejestrze handlowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 163 uchylony Dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 162 Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 161 uchylony Dekret o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 160 Dekret w przedmiocie kar za niewypełnienie obowiązków ławnika.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 159 uchylony Dekret o częściowej zmianie dekretu z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 158 Dekret o przekazaniu dozoru nad kotłami parowemi "Warszawskiemu Stowarzyszeniu Dozoru nad kotłami parowemi".
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 157 uchylony Dekret w przedmiocie sekwestru skór i garbników.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 156 Dekret upoważniający Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do podjęcia parcelacji majątków b. ros. banku Włościańskiego i do wydzierżawiania dóbr państwowych małorolnym i bezrolnym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 155 uchylony Dekret o przejściu kolei zbudowanych przez b. władze okupacyjne pod zarząd Ministerstwa Komunikacji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 154 Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o uprawnieniu Komisarzy Ludowych do wymierzania kar w drodze postępowania administracyjno-karnego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 153 Dekret w przedmiocie uzupełnienia przepisów o organizacji Milicji Ludowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 152 uchylony Dekret o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 151 Dekret w przedmiocie skarbowości powiatowych związków komunalnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 150 Dekret w przedmiocie skarbowości gmin miejskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 149 Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów o zarządzie drogami kołowemi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 148 Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 147 uchylony Dekret o obowiązku szkolnym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 146 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o zakładach drukarskich i składach druków.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 145 Dekret w przedmiocie opłat od podań oraz świadectw urzędowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 144 uchylony Dekret o zakazie wywozu kruszców w monetach, sztabach i wyrobach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 143 uchylony Dekret w sprawie zmiany dekretu z dnia 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 142 Dekret o utworzeniu Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 141 Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 140 Dekret o samorządzie miejskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139 Dekret o ochronie znaków towarowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 138 Dekret o ochronie wzorów rysunkowych i modeli.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 137 uchylony Dekret o patentach na wynalazki.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 136 Dekret w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 135 Dekret w przedmiocie podatku majątkowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 134 uchylony Dekret w przedmiocie statutu Polskiego Państwowego Banku Rolnego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie posiadania broni palnej i materjałów wybuchowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 132 uchylony Dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 12 poz. 131 uchylony Dekret w przedmiocie taksy dla komorników sądowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 130 uchylony Dekret w sprawie uregulowania produkcji spirytusu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 129 uchylony Dekret o skarbie narodowym, powstałym z ofiar prywatnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 128 Dekret w przedmiocie poboru jednorazowej państwowej daniny od nieruchomości i majątku w kapitale.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 127 Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 10 poz. 126 Dekret w sprawie odpowiedzialności za niedostarczania ziemiopłodów w terminach przepisanych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 10 poz. 125 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przeniesienia siedziby Komisji Ziemskiej Okręgowej z Łodzi do Piotrkowa.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 10 poz. 124 Dekret w przedmiocie sekwestru surowców, półfabrykatów i towarów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 9 poz. 123 uchylony Dekret o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 9 poz. 122 Dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 9 poz. 121 Dekret w przedmiocie zawieszenia biegu terminów i przedawnień.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 120 Dekret o powołaniu do służby czynnej wojskowej lekarzy w wieku do 35 lat.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 119 uchylony Dekret w sprawie niektórych zmian w tymczasowej ustawie o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 118 Dekret o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 117 uchylony Dekret w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 116 uchylony Dekret o ochronie lokatorów i zapobieganiu brakowi mieszkań.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 115 Dekret w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 114 Dekret w sprawie utworzenia tymczasowych powiatowych Rad aprowizacyjnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o stowarzyszeniach z dnia 3-go stycznia 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 112 Przepisy wykonawcze do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, gub. Siedleckiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 111 Dekret w sprawie częściowego poboru.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 110 Przepisy o ustanowieniu państwowego nadzoru mieszkaniowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 109 uchylony Dekret w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją przy Ministerstwie Aprowizacji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 108 Dekret w sprawie utworzenia Państwowej Rady Aprowizacyjnej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 107 Dekret w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej art. 99-102 Kodeksu Karnego z 1903 roku.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 106 Statut Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spiżu.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 105 Dekret w przedmiocie opłat skarbowych od umów ubezpieczenia.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 104 Dekret w przedmiocie przepisów skarbowych dla obszarów Polski, które podlegały władzy b. cesarsko-niemieckiego naczelnego dowódcy na wschodzie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 6 poz. 103 Dekret w przedmiocie kar za przechowywanie lub użycie broni palnej i materjałów wybuchowych w miejscowości, ogłoszonej w stanie wyjątkowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 6 poz. 102 akt jednorazowy Dekret o przedłużeniu terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w dwudziestym okręgu wyborczym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 6 poz. 101 akt jednorazowy Dekret o przedłużeniu terminu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w drugim okręgu wyborczym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 100 Rozporządzenie wykonawcze Ministerstwa Skarbu w przedmiocie norm zastawowych dla polskich papierów procentowych i banknotów rosyjskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 99 Dekret w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze okupacyjne co do majątku publicznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 98 uchylony Dekret o organizacji policji komunalnej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 97 uchylony Dekret o nadaniu praw wyborczych obywatelom, którzy po 5 grudnia 1918 r. powrócili do kraju.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 96 uchylony Dekret o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywaniu obowiązków poselskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 95 Dekret w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Politechnice Warszawskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 94 Dekret w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 93 uchylony Dekret o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 92 Dekret w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych służby weterynaryjnej i przekazania tejże służby kompetencji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 91 Przepisy tymczasowe o wynagrodzeniu urzędników inspekcji pracy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 90 uchylony Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 4 poz. 89 Dekret w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 500.000.000 marek polskich.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 88 uchylony Dekret o stowarzyszeniach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 87 Rozporządzenie szczegółowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zastosowaniu w przemyśle cukrowniczym Dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 86 uchylony Postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 85 uchylony Rozporządzenie w przedmiocie utworzenia Komisji Ziemskich Okręgowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 84 uchylony Dekret o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 3 poz. 83 uchylony Dekret w przedmiocie wyborów sędziów handlowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 2 poz. 82 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego w st. m. Warszawie i w pow. Warszawskim.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 1 poz. 81 Dekret w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej części czwartej Kodeksu Karnego z r. 1903.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 1 poz. 80 Dekret o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 1 poz. 79 uchylony Dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 1 poz. 78 uchylony Dekret o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 1 poz. 77 Dekret w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Białej, gub. Siedleckiej.