Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 323 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 320 obowiązujący Protokół z 1978 r. dotyczący Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 318 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. zmieniającego Międzynarodową Konwencję dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich z dnia 10 października 1957 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 316 obowiązujący Protokół sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. zmieniający Międzynarodową Konwencję dotyczącą ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich z dnia 10 października 1957 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzonej w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 314 obowiązujący Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzona w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia terminu i zasad przejęcia przez Akademię Medyczną w Bydgoszczy Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Akademii Medycznej w Gdańsku.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie organizacji szpitali klinicznych.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego niektórych osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 305 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach, województwo lubelskie.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych.
Dz.U. 1984 nr 59 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad konwersji części kredytów obrotowych udzielanych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 298 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1984 r. w sprawie zasad udzielania kredytów jednostkom gospodarki uspołecznionej na pokrycie odroczonych należności zagranicznych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń przyrostu wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania zakładowych systemów wynagradzania w instytutach naukowo-badawczych i innych jednostkach o charakterze naukowo-badawczym nie będących jednostkami budżetowymi.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1984 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 282 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 279 akt jednorazowy Ustawa Konstytucyjna z dnia 3 grudnia 1984 r. o terminie upływu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 października 1984 r. w sprawie zasad doskonalenia i dokształcania pracowników upowszechniania kultury oraz zasad finansowania tej działalności.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie należności przysługujących społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1984 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o związkach zawodowych, dotyczących rozpoczynania działalności przez ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych i ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 października 1984 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 września 1984 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1984 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 września 1984 r. w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. w sprawie zasad korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z pojazdów lub innych przedmiotów należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, instytucji państwowych i obywateli oraz trybu dochodzenia roszczeń w wypadkach powstania z tego tytułu szkód w mieniu.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1984 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 251 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1984 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru radnych Gminnej Rady Narodowej w Lutowiskach, województwo krośnieńskie.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisanej w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 249 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypryjskiej, podpisana w Nikozji dnia 3 lipca 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 47 poz. 247 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1984 nr 46 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie uzgadniania rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji osobistych i zawodowych osób kierowanych do pracy za granicą.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania dzieci z karłowatością przysadkową w lek Somatohorm (Credcormon).
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zaspokajania przez Skarb Państwa niektórych roszczeń pracowniczych do przedsiębiorstwa państwowego po jego likwidacji lub upadłości.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ceł antydumpingowych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 233 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 230 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń transportu prywatnego oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1984 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Katolików Caritas za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń prywatnego handlu i usług oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów zakładowych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad zlecania przez rady narodowe organizacjom społecznym zadań w zakresie upowszechniania kultury i określania sposobu ich finansowania.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru instytucji upowszechniania kultury oraz ewidencji placówek upowszechniania kultury.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 201 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie wejścia w życie protokołu dotyczącego poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 16 października 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 199 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Montrealu dnia 16 października 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 38 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, działających przy zakładach karnych.
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii.
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 191 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1984 nr 36 poz. 190 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie zasad i trybu korzystania przez osoby otrzymujące zasiłki z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 182 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie poboru podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników za II półrocze 1984 r.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie czynszów najmu lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz państwowego gospodarstwa leśnego.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 177 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 171 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich oraz Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 10 października 1957 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową i szereg innych państw Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród z zysku oraz wpłat z tego tytułu przez niektóre uspołecznione jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1984 r. w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1984 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 162 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 9 listopada 1977 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 161 obowiązujący Poprawki przyjęte w Londynie dnia 14 listopada 1975 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Oświaty i Wychowania z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie zasad organizowania bezpłatnych form pomocy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na studia dla kandydatów, których uwarunkowania środowiskowe uzasadniają taką pomoc.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 151 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1984 r. w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 147 obowiązujący Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszania w pełnieniu obowiązków notariuszy, asesorów sądowych i notarialnych oraz aplikantów sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 141 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Ammanie dnia 16 listopada 1977 r.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Dz.U. 1984 nr 27 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów zwartych Milicji Obywatelskiej oraz oddziałów zwartych Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub przywrócenia porządku publicznego.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie rejestracji porozumień wprowadzających zakładowe systemy wynagradzania i rozpatrywania sporów związanych z odmową ich zarejestrowania.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 134 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad odpłatności za nabycie własności użytkowanych przez spółdzielnie produkcji rolnej nieruchomości rolnych stanowiących własność państwa.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 132 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 131 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o ustanowieniu "Medalu 40-lecia Polski Ludowej".
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, zakładów i innych jednostek państwowych, podporządkowanych radom narodowym poszczególnych stopni.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.
Dz.U. 1984 nr 25 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpiecznych kontenerach, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 118 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, podpisanego w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 116 obowiązujący Protokół dotyczący interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia morza substancjami innymi niż olej, podpisany w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1984 r. w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie przeprowadzenia w 1984 r. czerwcowego spisu rolniczego.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 108 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Państwa Kuwejtu o współpracy kulturalnej, podpisanej w Kuwejcie dnia 15 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 107 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Państwa Kuwejtu o współpracy kulturalnej, podpisana w Kuwejcie dnia 15 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1984 r. w sprawie wejścia w życie zmian do przepisów załączonych do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 104 obowiązujący Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 1984 nr 22 poz. 103 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r.
Dz.U. 1984 nr 22 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o utworzeniu Akademii Nauk Społecznych.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 95 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
Dz.U. 1984 nr 20 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spółek wodnych i ich związków.
Dz.U. 1984 nr 18 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1984 r. w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r., przyjętych w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 78 wygaśnięcie aktu Poprawki do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. przyjęte w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76 obowiązujący Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 75 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdujących się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 64 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: katowickim, kieleckim, legnickim, radomskim i wrocławskim.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia gminy Międzyzdroje w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 62 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia miast w województwach katowickim i szczecińskim.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 59 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1984 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie zakończenia działalności Społecznej Komisji Konsultacyjnej.
Dz.U. 1984 nr 12 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 48 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 46 obowiązujący Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony ryb i raków.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1984 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 41 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw, oraz do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 40 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1984 nr 10 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o nadaniu Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach imienia Georgi Dymitrowa.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym urlopu dla poratowania zdrowia.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 33 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 13 lutego 1984 r. o przedłużeniu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 26 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.
Dz.U. 1984 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia, zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 12 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o przyspieszeniu terminu wypłaty ostatniej raty podwyżki emerytur i rent.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie określenia wykroczeń, na które pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1984 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.