Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1959 nr 104 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 104 poz. 563 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie przeznaczenia kwot osiągniętych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego ze sprzedaży pozyskanej zwierzyny.
M.P. 1959 nr 104 poz. 562 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich.
M.P. 1959 nr 104 poz. 561 uchylony Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zapewnienia wyczerpujących i terminowych wyjaśnień w związku w wystąpieniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1959 nr 104 poz. 560 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1958 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1958 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1959 nr 104 poz. 559 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1959 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1960 r.
M.P. 1959 nr 103 poz. 558 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 103 poz. 557 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 103 poz. 556 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1959 r. w sprawie trybu zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.
M.P. 1959 nr 103 poz. 555 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie uiszczania opłat paszportowych.
M.P. 1959 nr 103 poz. 554 uchylony Uchwała nr 480 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1959 nr 103 poz. 553 uznany za uchylony Uchwała nr 476 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1959 nr 102 poz. 552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie.
M.P. 1959 nr 102 poz. 551 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 102 poz. 550 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Oświaty oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1959 nr 102 poz. 549 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty i Spraw Zagranicznych z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1959 nr 102 poz. 548 uchylony Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych doktora i docenta w zależności od gałęzi nauki lub dyscypliny naukowej.
M.P. 1959 nr 102 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1959 r. w sprawie opodatkowania ubytków piwa w browarach.
M.P. 1959 nr 102 poz. 546 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 102 poz. 545 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
M.P. 1959 nr 102 poz. 544 uchylony wykazem Zarządzenie nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1959 r. w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub działaniem siły wyższej.
M.P. 1959 nr 101 poz. 543 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie przedstawienia kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1959 nr 101 poz. 542 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 1959 r. w sprawie trybu ustalania cen zbytu na wyroby nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez podległe przedsiębiorstwa.
M.P. 1959 nr 101 poz. 541 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1959 r. w sprawie trybu postępowania organów zatrudnienia w zakresie przyjmowania oświadczeń od pracowników podejmujących zatrudnienie, nie posiadających legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1959 nr 101 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1959 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
M.P. 1959 nr 100 poz. 539 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie stosowania koordynacji wymiarowej w budownictwie.
M.P. 1959 nr 100 poz. 538 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 100 poz. 537 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 100 poz. 536 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 100 poz. 535 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 100 poz. 534 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 100 poz. 533 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1959 nr 99 poz. 532 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie właściwości organów, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
M.P. 1959 nr 98 poz. 531 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1959 r. w sprawie spisu próbnego.
M.P. 1959 nr 98 poz. 530 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania przeglądu lekarskiego żołnierzy rezerwy, studentów szkół wyższych odbywających wojskowe szkolenie oraz kobiet przeniesionych do rezerwy.
M.P. 1959 nr 98 poz. 529 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie leczenia poborowych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1959 nr 97 poz. 528 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 97 poz. 527 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 526 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 525 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 524 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 523 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 522 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 97 poz. 521 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 listopada 1959 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 96 poz. 520 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 96 poz. 519 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1959 nr 96 poz. 518 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.
M.P. 1959 nr 96 poz. 517 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 96 poz. 516 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 96 poz. 515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 12 listopada 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1956 r. w sprawie zasad, warunków i trybu zwalniania rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na wyposażenie w pierwsze zespołowe obory, chlewnie i owczarnie.
M.P. 1959 nr 96 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 listopada 1959 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1959 nr 96 poz. 513 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Państwowej Komisji Cen z dnia 20 listopada 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie ustalania wysokości i trybu pobierania opłat za usługi na targowiskach.
M.P. 1959 nr 96 poz. 512 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1959 nr 96 poz. 511 uchylony wykazem Zarządzenie nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1959 r. w sprawie trybu zatrudniania studentów szkół wyższych.
M.P. 1959 nr 96 poz. 510 uchylony wykazem Uchwała nr 440 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie zasad tworzenia w roku 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1959 nr 96 poz. 509 uchylony wykazem Uchwała nr 438 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1959 r. w sprawie zadań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 96 poz. 508 uchylony wykazem Uchwała nr 415 Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie podziału zadań przewozowych pomiędzy transportem kolejowym i transportem samochodowym.
M.P. 1959 nr 95 poz. 507 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 95 poz. 506 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 95 poz. 505 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 95 poz. 504 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 listopada 1959 r. w sprawie robót budowlano-montażowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe przy budowie szkół ze środków państwowych i społecznych.
M.P. 1959 nr 95 poz. 503 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1959 r. w sprawie zasad klasyfikacji kosztów inwestycji oraz wyceny składników majątkowych uzyskanych w wyniku inwestycji.
M.P. 1959 nr 94 poz. 502 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 1959 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1959 nr 94 poz. 501 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 94 poz. 500 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 94 poz. 499 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 października 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.
M.P. 1959 nr 94 poz. 498 uchylony Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie uwzględnienia w ewidencji pracowników i osób pobierających naukę danych dotyczących stosunku tych osób do powszechnego obowiązku wojskowego.
M.P. 1959 nr 93 poz. 497 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 93 poz. 496 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych.
M.P. 1959 nr 93 poz. 495 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 października 1959 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego w poniedziałki.
M.P. 1959 nr 92 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 października 1959 r. w sprawie uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 91 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 91 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 października 1959 r. w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1959 nr 90 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 1959 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stypendia pieniężne naukowe dla studentów akademii medycznych.
M.P. 1959 nr 90 poz. 490 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1959 r. w sprawie zasad obliczania czynszów za budynki i sale o przeważającym charakterze teatrów świetlnych, stanowiące własność osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, a pozostające w użytkowaniu przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych podlegających Naczelnemu Zarządowi Kinematografii.
M.P. 1959 nr 90 poz. 489 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 90 poz. 488 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 90 poz. 487 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 90 poz. 486 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1959 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1959 nr 90 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1959 r. w sprawie upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych do wystawiania listów komisyjnych i udzielania exequatur.
M.P. 1959 nr 89 poz. 484 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1959 r. w sprawie sprostowania błędu.
M.P. 1959 nr 89 poz. 483 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 17 października 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 listopada 1953 r. w sprawie granic terytorialnych pomiędzy śródlądowymi drogami wodnymi a drogami morskimi.
M.P. 1959 nr 89 poz. 482 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 89 poz. 481 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 89 poz. 480 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 89 poz. 479 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 1959 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.
M.P. 1959 nr 89 poz. 478 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 19 września 1959 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na pomocniczych pracowników nauki w szkołach wyższych, oraz warunków i trybu ich powoływania i zwalniania.
M.P. 1959 nr 89 poz. 477 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1959 r. w sprawie zezwolenia dla rzeczników patentowych na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1959 nr 89 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1959 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania nadzoru nad działalnością rzeczników patentowych.
M.P. 1959 nr 89 poz. 475 uchylony wykazem Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1959 r. w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1959 nr 89 poz. 474 uchylony Uchwała nr 401 Rady Ministrów z dnia 1 października 1959 r. w sprawie opodatkowania kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym.
M.P. 1959 nr 88 poz. 473 Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 3 października 1959 r. w sprawie operatywnych planów kwartalnych biur (samodzielnych pracowni) projektów na IV kwartał 1959 r.
M.P. 1959 nr 88 poz. 472 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 88 poz. 471 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 stycznia 1959 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1959 nr 88 poz. 470 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1959 r. w sprawie trybu rozliczeń dotacji przedmiotowych.
M.P. 1959 nr 88 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1959 r. w sprawie ustalania czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków oraz wzoru obliczania okresu użytkowania wykończonej lub nadbudowanej części budynku.
M.P. 1959 nr 88 poz. 468 uchylony wykazem Uchwała nr 420 Rady Ministrów z dnia 15 października 1959 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1959 nr 87 poz. 467 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 25 września 1959 r. o wprowadzeniu zmian do instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów".
M.P. 1959 nr 87 poz. 466 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 87 poz. 465 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 87 poz. 464 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 87 poz. 463 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 87 poz. 462 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 87 poz. 461 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 października 1959 r. w sprawie opłat za pozyskaną zwierzynę łowną na terenach obwodów łowieckich, uiszczanych przez dzierżawcę przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie.
M.P. 1959 nr 87 poz. 460 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 września 1959 r. w sprawie wzorów umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
M.P. 1959 nr 87 poz. 459 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia uposażenia i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1959 nr 87 poz. 458 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1959 r. w sprawie zasad podziału zysków oraz zasad i trybu rozliczeń z tytułu zysków i strat pomocniczych gospodarstw rolnych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Rolnictwa.
M.P. 1959 nr 87 poz. 457 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej z tytułu zysków i strat z budżetami terenowymi lub z budżetem centralnym.
M.P. 1959 nr 86 poz. 456 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 października 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
M.P. 1959 nr 86 poz. 455 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 października 1959 r. w sprawie robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 86 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od imprez urządzanych przez Komitety Budowy Szkół Tysiąclecia.
M.P. 1959 nr 85 poz. 453 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 85 poz. 452 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 85 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1959 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1959 nr 85 poz. 450 uchylony wykazem Zarządzenie nr 5 Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 września 1959 r. w sprawie premiowania kierowców samochodowych, zatrudnionych w prezydiach rad narodowych, za zdanie opon krajowych nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.
M.P. 1959 nr 84 poz. 449 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 września 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 84 poz. 448 uchylony Instrukcja Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 25 września 1959 r. zmieniająca instrukcję z dnia 29 grudnia 1953 r. w sprawie karania mandatami karnymi za wykroczenia żeglugowe mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1959 nr 84 poz. 447 Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 sierpnia 1959 r. w sprawie współpracy resortów przemysłu ciężkiego i gospodarki komunalnej w zakresie spraw dotyczących gazownictwa.
M.P. 1959 nr 84 poz. 446 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Przemysłu Ciężkiego z dnia 23 września 1959 r. w sprawie zaopatrzenia ludności gromad w gaz z gazociągów dalekosiężnych.
M.P. 1959 nr 84 poz. 445 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1959 nr 84 poz. 444 uchylony wykazem Uchwała nr 394 Rady Ministrów z dnia 17 września 1959 r. w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy.
M.P. 1959 nr 83 poz. 443 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Finansów z dnia 16 września 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku, pokrywania strat oraz finansowania środków obrotowych w przedsiębiorstwach nadzorowanych przez zarządy budownictwa, podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1959 nr 83 poz. 442 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 września 1959 r. o sporządzaniu i uzupełnianiu mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1959 nr 83 poz. 441 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 83 poz. 440 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 83 poz. 439 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 83 poz. 438 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1959 r. w sprawie pokrycia normatywów środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego środkami własnymi i pasywami stałymi.
M.P. 1959 nr 83 poz. 437 uchylony Uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1959 nr 82 poz. 436 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 82 poz. 435 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 82 poz. 434 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 82 poz. 433 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 82 poz. 432 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1959 nr 81 poz. 431 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 września 1959 r. w sprawie oznakowania ciężarowych pojazdów samochodowych, należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz przez niego nadzorowanych.
M.P. 1959 nr 81 poz. 430 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 81 poz. 429 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 81 poz. 428 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 81 poz. 427 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 81 poz. 426 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłacanych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów.
M.P. 1959 nr 81 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydium rad narodowych z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich jednostek nadrzędnych.
M.P. 1959 nr 81 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich zjednoczeń przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 81 poz. 423 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1959 r. w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu.
M.P. 1959 nr 81 poz. 422 uchylony wykazem Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1959 nr 80 poz. 421 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 80 poz. 420 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 80 poz. 419 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1959 r. w sprawie werbunku robotników.
M.P. 1959 nr 80 poz. 418 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1959 r. w sprawie postępowania o wyrównanie szkód wyrządzonych w majątku jednostek organizacyjnych więziennictwa.
M.P. 1959 nr 79 poz. 417 uchylony wykazem Uchwała nr 384 Rady Ministrów z dnia 17 września 1959 r. w sprawie środków zabezpieczających dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac.
M.P. 1959 nr 78 poz. 416 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 78 poz. 415 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 78 poz. 414 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 78 poz. 413 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 78 poz. 412 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 sierpnia 1959 r. o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych.
M.P. 1959 nr 78 poz. 411 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 1959 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu lekarskiego kobiet w celu ustalenia zdolności do służby wojskowej.
M.P. 1959 nr 77 poz. 410 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 77 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 sierpnia 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostawy obuwia, galanterii i artykułów futrzarskich.
M.P. 1959 nr 76 poz. 408 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 sierpnia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 76 poz. 407 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 76 poz. 406 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wysokości dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad wypłacania tych dodatków.
M.P. 1959 nr 76 poz. 405 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kwalifikowania pracowników administracyjnych na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania.
M.P. 1959 nr 76 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1959 r. w sprawie stosowania dopłat przez zakłady pracy do kolejowych miesięcznych biletów pracowniczych.
M.P. 1959 nr 76 poz. 403 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1959 r. w sprawie wprowadzenia częściowego pokrycia środkami własnymi i pasywami stałymi normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1959 nr 76 poz. 402 uchylony Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych.
M.P. 1959 nr 75 poz. 401 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 sierpnia 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 75 poz. 400 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Oświaty z dnia 22 sierpnia 1959 r. w sprawie kontroli nauki zawodu i dokształcania się młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.
M.P. 1959 nr 75 poz. 399 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie produkcji przetworów i wyrobów garmażeryjnych z ryb, ich zbytu oraz zaopatrzenia prywatnych przetwórni rybnych w surowce do przetwórstwa.
M.P. 1959 nr 75 poz. 398 uchylony Uchwała nr 350 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia wojewódzkich zarządów państwowych gospodarstw rolnych, przekazania wojewódzkim radom narodowym przedsiębiorstw podległych tym zarządom i utworzenia wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1959 nr 75 poz. 397 uchylony wykazem Uchwała nr 331 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie zmiany terminu podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich radom narodowym.
M.P. 1959 nr 74 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 74 poz. 395 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 sierpnia 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 74 poz. 394 Pismo okólne nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1959 r. w sprawie skracania terminu użytkowania budynków i lokali w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, odbudowanych środkami państwowymi ze zniszczeń wojennych.
M.P. 1959 nr 74 poz. 393 uchylony wykazem Uchwała nr 345 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozszerzenia pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego, spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województw gdańskiego i białostockiego.
M.P. 1959 nr 73 poz. 392 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1959 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1958 r.
M.P. 1959 nr 73 poz. 391 uchylony Uchwała nr 366 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie koordynacji akcji społecznej i inwestycji związanych z rozwojem radiofonii i telewizji.
M.P. 1959 nr 73 poz. 390 uchylony wykazem Uchwała nr 359 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie tworzenia za rok 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników leśnych zakładów doświadczalnych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1959 nr 73 poz. 389 uchylony Uchwała nr 358 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
M.P. 1959 nr 72 poz. 388 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 1959 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1959 nr 72 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 72 poz. 386 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 72 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 72 poz. 384 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 72 poz. 383 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 72 poz. 382 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1959 r. w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1959 nr 72 poz. 381 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1959 nr 72 poz. 380 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie wyjątkowych zasad przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych za rok 1959 w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 72 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 sierpnia 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.
M.P. 1959 nr 72 poz. 378 uchylony Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie przejazdów kolejami za miesięcznymi biletami pracowniczymi oraz zasad ich opłacania.
M.P. 1959 nr 71 poz. 377 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie terenowej koordynacji przewozów.
M.P. 1959 nr 71 poz. 376 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie należności za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne kwestionowane przez zleceniodawców.
M.P. 1959 nr 71 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.
M.P. 1959 nr 71 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie zabezpieczenia materiału siewnego konopi jednopiennych od szkodliwych zapyleń.
M.P. 1959 nr 71 poz. 373 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku chleba pszennego, sitkowego z mąki pszennej typ 1400.
M.P. 1959 nr 71 poz. 372 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Handlu Zagranicznego z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1959 nr 71 poz. 371 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.
M.P. 1959 nr 71 poz. 370 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
M.P. 1959 nr 71 poz. 369 uchylony Uchwała nr 346 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1959 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przywilejów dla górników w górnictwie rud, kruszców i kopalń glinki ogniotrwałej.
M.P. 1959 nr 70 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1959 r. w sprawie trybu zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.
M.P. 1959 nr 70 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 29 lipca 1957 r. - Przepisy o lokalizacji inwestycji.
M.P. 1959 nr 70 poz. 366 uchylony wykazem Uchwała nr 336 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.
M.P. 1959 nr 70 poz. 365 uchylony wykazem Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie.
M.P. 1959 nr 69 poz. 364 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 363 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 362 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w zawodach, których wykonywanie wymaga ukończenia szkoły zawodowej lub odbycia nauki zawodu oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu.
M.P. 1959 nr 69 poz. 361 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 lipca 1959 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1959 nr 69 poz. 360 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła poszczególnych ras.
M.P. 1959 nr 69 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusz rezerwowy, rozwoju i inwestycyjny przez państwowe przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego podległe prezydiom rad narodowych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich jednostek nadrzędnych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie zasad wykonywania przez właściwe organy prezydiów rad narodowych oraz szkoły zadań w zakresie kontroli wypełniania obowiązku szkolnego.
M.P. 1959 nr 69 poz. 356 uchylony wykazem Zarządzenie nr 138 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie zasad i trybu współdziałania urzędów górniczych z organami administracji państwowej w zakresie stosowania do zakładów górniczych przepisów prawa wodnego, przepisów o gospodarce wodnej, energetycznej i gazowniczej oraz o dozorze technicznym.
M.P. 1959 nr 69 poz. 355 uchylony wykazem Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych na obszarze województwa olsztyńskiego do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1959 nr 69 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1959 r. w sprawie zwolnień od pracy członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1959 nr 68 poz. 353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków przekwaterowania najemców z lokali spółdzielczych oraz przyjmowania ich na członków spółdzielni na ulgowych warunkach spłaty wkładu mieszkaniowo-budowlanego.
M.P. 1959 nr 68 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1959 nr 68 poz. 351 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1959 r. w sprawie powiększenia emisji I serii skarbowych bonów inwestycyjnych.
M.P. 1959 nr 68 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1959 nr 67 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 67 poz. 348 uchylony wykazem Okólnik Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 lipca 1959 r. w sprawie dostaw, robót i usług, których wykonywanie przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej nie wymaga stwierdzenia posiadania przez te jednostki uprawnienia przemysłowego.
M.P. 1959 nr 67 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 lutego 1957 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych.
M.P. 1959 nr 66 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 listopada 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1959 nr 66 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1959 r. w sprawie przejęcia przez właściwe do spraw rent organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) wypłaty zaopatrzeń dla byłych właścicieli niektórych lasów przejętych na własność Państwa.
M.P. 1959 nr 66 poz. 344 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 66 poz. 343 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 66 poz. 342 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 66 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 66 poz. 340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 lipca 1959 r. o szczegółowych wytycznych metod obliczania wysokości udziałów użytkowników w kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metod ustalania opłat jednorazowych.
M.P. 1959 nr 66 poz. 339 uchylony wykazem Uchwała nr 317 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1959 r. w sprawie określenia przypadków wydawania zezwoleń przez okręgowe urzędy górnicze na wzniesienie, przebudowę lub zniesienie budynków i urządzeń zakładu górniczego za zgodą innych organów.
M.P. 1959 nr 66 poz. 338 uchylony Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. zmieniająca uchwałę nr 46 z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.
M.P. 1959 nr 65 poz. 337 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1959 nr 65 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego.
M.P. 1959 nr 65 poz. 335 uchylony wykazem Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych.
M.P. 1959 nr 65 poz. 334 uchylony wykazem Uchwała nr 316 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1959 r. w sprawie przejęcia przez Ministra Oświaty niektórych szkół zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1959 nr 65 poz. 333 uchylony wykazem Uchwała nr 287 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyznania radom narodowym części marży realizowanej przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową w latach 1959 i 1960.
M.P. 1959 nr 64 poz. 332 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1959 nr 64 poz. 331 uchylony Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1959 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy cywilnych za udział w komisjach poborowych i wojskowych przeglądach lekarskich.
M.P. 1959 nr 64 poz. 330 uchylony wykazem Uchwała nr 314 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1959 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów średnich i wyższych szkół rolniczych.
M.P. 1959 nr 64 poz. 329 uchylony wykazem Uchwała nr 307 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1959 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników zatrudnionych w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
M.P. 1959 nr 63 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie zarachowywania przez przedsiębiorstwa państwowe wpływów i wydatków z tytułu kar umownych za niewykonanie umów dostawy.
M.P. 1959 nr 63 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.
M.P. 1959 nr 63 poz. 326 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie ustalenia wzoru pisma przydzielającego mieszkanie służbowe oraz wzoru umowy najmu takiego mieszkania.
M.P. 1959 nr 63 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.
M.P. 1959 nr 63 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu środkami ochrony roślin.
M.P. 1959 nr 63 poz. 323 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie werbunku robotników.
M.P. 1959 nr 63 poz. 322 uchylony wykazem Uchwała nr 276 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników.
M.P. 1959 nr 62 poz. 321 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 62 poz. 320 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 62 poz. 319 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 62 poz. 318 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 lipca 1959 r. w sprawie pozwoleń na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym.
M.P. 1959 nr 62 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie zasad systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego, wojewódzkich zjednoczeń przemysłu terenowego materiałów budowlanych oraz wojewódzkich zarządów budownictwa terenowego.
M.P. 1959 nr 62 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym za rok 1958/1959 państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1959 nr 62 poz. 315 uchylony wykazem Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowego.
M.P. 1959 nr 62 poz. 314 uchylony wykazem Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku za rok gospodarczy 1958/59 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa.
M.P. 1959 nr 61 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie zasad rejonizacji umów na dostawy towarów na cele rynkowe w branży papierniczej oraz materiałów biurowych i kreślarskich na rok 1959.
M.P. 1959 nr 61 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji leśnej prezydiów rad narodowych.
M.P. 1959 nr 61 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 61 poz. 310 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 61 poz. 309 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 61 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 2 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 września 1958 r. w sprawie prowadzenia ewidencji butli do gazów technicznych przez zakłady produkujące gazy techniczne i przez wojewódzkie hurtownie wyrobów przemysłu chemicznego.
M.P. 1959 nr 61 poz. 307 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie określenia trybu i terminu zwrotu pobranych przez studentów kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych.
M.P. 1959 nr 61 poz. 306 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie środków specjalnych państwowych szkół muzycznych I stopnia oraz państwowych ognisk muzycznych.
M.P. 1959 nr 61 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1959 r. w sprawie zezwolenia na wywóz za granicę "Potwierdzeń należności" (Certificates of Credit) i "Wojskowych zleceń wypłaty" (Military Payment Orders).
M.P. 1959 nr 61 poz. 304 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1959 nr 61 poz. 303 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Finansów i Handlu Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 1959 r. w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 61 poz. 302 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wykorzystania lokali oraz sprawowania kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycznym zagęszczeniem lokali.
M.P. 1959 nr 61 poz. 301 uchylony wykazem Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Katowickim Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego - Pyłownia w Sosnowcu.
M.P. 1959 nr 61 poz. 300 uchylony wykazem Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie rachunkowości pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowych.
M.P. 1959 nr 60 poz. 299 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 czerwca 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 60 poz. 298 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 60 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1959 r. w sprawie zakresu wykonywania przez Państwową Inspekcję Handlową kontroli jakości towarów, powoływania rzeczoznawców oraz orzekania o zniszczeniu lub oddaniu do przerobu artykułów stanowiących przedmiot obrotu towarowego.
M.P. 1959 nr 60 poz. 296 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1959 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego.
M.P. 1959 nr 60 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1959 r. w sprawie zezwolenia na wykorzystywanie w eksporcie wewnętrznym zagranicznych środków płatniczych uzyskanych z niektórych tytułów.
M.P. 1959 nr 60 poz. 294 uchylony wykazem Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie poddania kobiet odbywających studia w akademiach medycznych wojskowemu szkoleniu studentów oraz powoływania absolwentek tych akademii przeniesionych do rezerwy na przeszkolenie wojskowe.
M.P. 1959 nr 60 poz. 293 uchylony Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie ustalania cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych w związku z eksportem.
M.P. 1959 nr 59 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 59 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 59 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1959 r. w sprawie zużycia surowców (receptury) przy produkcji pieczywa piekarniczego.
M.P. 1959 nr 58 poz. 289 Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1959 r. zmieniająca instrukcję z dnia 8 marca 1959 r. dla wydziałów komunikacji drogowej prezydiów rad narodowych w sprawie czynności biurowych związanych z wydawaniem i cofaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
M.P. 1959 nr 58 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1959 r. zmieniająca instrukcję z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
M.P. 1959 nr 58 poz. 287 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1959 nr 58 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Łączności oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1959 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w resorcie łączności objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1959 nr 58 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 5 września 1954 r. w sprawie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
M.P. 1959 nr 58 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1959 nr 58 poz. 283 uchylony Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się korespondencyjne i zaoczne.
M.P. 1959 nr 58 poz. 282 uchylony Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1959 r. w sprawie zasad ustalania okresów pracy i ciągłości pracy uprawniających do nagród za wieloletnią pracę (gratyfikacji jubileuszowych).
M.P. 1959 nr 58 poz. 281 uchylony Uchwała nr 241 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie jednolitych norm czasu i stawek jednostkowych dla robotników zatrudnionych przy ręcznych pracach załadunkowych i wyładunkowych.
M.P. 1959 nr 58 poz. 280 uchylony wykazem Uchwała nr 228 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie przygotowania pomieszczeń zastępczych dla osób usuwanych z lokali mieszkalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń.
M.P. 1959 nr 58 poz. 279 uchylony wykazem Uchwała nr 213a Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie premiowego funduszu dewizowego dla kopalń węgla kamiennego.
M.P. 1959 nr 58 poz. 278 uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1959 nr 57 poz. 277 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania osób szkolących pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1959 nr 57 poz. 276 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. o zmianie uchwały nr 59 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1959 nr 57 poz. 275 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 czerwca 1959 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1959 nr 56 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1959 nr 56 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie postępowania w razie wypadków lotniczych.
M.P. 1959 nr 56 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 kwietnia 1959 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1959 nr 56 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 oraz wycofania z obiegu banknotów po zł 2 i po zł 5 z datą emisji 1 lipca 1948 r.
M.P. 1959 nr 56 poz. 270 uchylony wykazem Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie premiowania kierowców za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.
M.P. 1959 nr 55 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1958 r.
M.P. 1959 nr 55 poz. 268 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 maja 1959 r. w sprawie sprostowania trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1959 nr 55 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania norm dla artykułów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1959 nr 55 poz. 266 Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie zasad kontroli, opracowywania i wykonywania operatywnych planów państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów, wyceny przyjmowanych przez te biura (samodzielne pracownie) zleceń na prace projektowe, kształtowania się funduszu płac oraz wynagrodzeń pracowników w tych biurach (samodzielnych pracowniach), jak również wydajności pracy.
M.P. 1959 nr 55 poz. 265 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.
M.P. 1959 nr 55 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1959 r. w sprawie sprawdzania wartości materiału siewnego i powoływania urzędowych próbobiorców materiałów siewnych.
M.P. 1959 nr 55 poz. 263 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1959 r. wprowadza się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1959 nr 55 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 7 lutego 1956 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych oraz nauczycieli zawodu w niektórych szkołach wyższych.
M.P. 1959 nr 55 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1959 nr 55 poz. 260 uchylony wykazem Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1959 r. w sprawie zwolnień pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji w wyboru z Związku Harcerstwa Polskiego.
M.P. 1959 nr 55 poz. 259 obowiązujący Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie uprawnień do umundurowania i dodatku za wysługę lat dla pracowników kolejowych przenoszonych do biur projektów budownictwa kolejowego.
M.P. 1959 nr 55 poz. 258 uchylony wykazem Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.
M.P. 1959 nr 54 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 54 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1959 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1959 nr 53 poz. 255 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie listy odmian skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1956 r.
M.P. 1959 nr 53 poz. 254 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 53 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1959 r. w sprawie zasad finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.
M.P. 1959 nr 53 poz. 252 uchylony Zarządzenie nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1959 r. w sprawie trybu ustalania ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1959 nr 52 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji zdecentralizowanych dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne.
M.P. 1959 nr 52 poz. 250 uchylony wykazem Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1959 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Nowej Huty".
M.P. 1959 nr 52 poz. 249 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zapobiegania tworzeniu się oraz upłynniania zbędnych zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w przedsiębiorstwach obrotu materiałami zaopatrzeniowymi.
M.P. 1959 nr 51 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie udzielania przez przedsiębiorstwa budownictwa terenowego pomocy budownictwu realizowanemu w ramach czynów społecznych, budownictwu spółdzielczemu oraz zorganizowanemu przez zespoły chłopskie budownictwu indywidualnemu na wsi.
M.P. 1959 nr 51 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 maja 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy.
M.P. 1959 nr 51 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 51 poz. 245 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 243 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 242 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 241 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 240 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 239 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 238 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 237 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 51 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie lekarzy właściwych do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej.
M.P. 1959 nr 51 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1959 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1959 nr 51 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu rybami.
M.P. 1959 nr 51 poz. 233 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m kwadratowego budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1959 nr 51 poz. 232 uchylony wykazem Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie wprowadzenia opłaty komorniczej.
M.P. 1959 nr 50 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 50 poz. 230 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 50 poz. 229 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 228 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 227 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 225 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 50 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym.
M.P. 1959 nr 50 poz. 222 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie wypuszczenia I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenia zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji.
M.P. 1959 nr 50 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1959 nr 50 poz. 220 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w 1959 r. w niektórych przedsiębiorstwach państwowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1959 nr 49 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.
M.P. 1959 nr 48 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie trybu wyrównywania różnic cen państwowym przedsiębiorstwom przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 48 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich zjednoczeń przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 48 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjny przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 47 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
M.P. 1959 nr 47 poz. 214 uchylony wykazem Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie tworzenia za rok gospodarczy 1958/59 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników jednostek organizacyjnych lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1959 nr 47 poz. 213 uchylony wykazem Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 1959 dorocznego spisu rolnego.
M.P. 1959 nr 46 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania odbioru robót komunikacyjnych.
M.P. 1959 nr 45 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie ustalenia terminów rozpoczęcia i trwania praktyk studenckich wyższych szkół rolniczych w 1959 r.
M.P. 1959 nr 45 poz. 210 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1959 r. w sprawie przyznania udziału radom narodowym gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów w zaległych obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych, realizowanych w gotówce oraz w naturze.
M.P. 1959 nr 45 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1959 r. w sprawie sprawowania zarządu budynków służących celom użytkowym, zajmowanych przez użytkowników należących do różnych resortów.
M.P. 1959 nr 45 poz. 208 uchylony wykazem Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych.
M.P. 1959 nr 45 poz. 207 uchylony wykazem Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1959/60 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.
M.P. 1959 nr 44 poz. 206 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1959 r. w sprawie uproszczonych wzorów sprawozdań finansowych przeznaczonych do publikacji.
M.P. 1959 nr 44 poz. 205 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1959 nr 44 poz. 204 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1959 nr 43 poz. 203 uchylony wykazem Pismo okólne nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 258 z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców.
M.P. 1959 nr 43 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów.
M.P. 1959 nr 43 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła poszczególnych ras.
M.P. 1959 nr 43 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie premiowania pracowników państwowych przedsiębiorstw za racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
M.P. 1959 nr 43 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 grudnia 1957 r. w sprawie zasad finansowania warsztatów szkolnych wyodrębnionych w gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych podległych Ministrowi Oświaty, finansowanych z budżetu centralnego.
M.P. 1959 nr 43 poz. 198 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych zespołom produkującym materiały budowlane na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkół.
M.P. 1959 nr 43 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1959 nr 43 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 kwietnia 1959 r. zmieniające wytyczne w sprawie pobierania opłat za wanny i piece kąpielowe w lokalach mieszkalnych.
M.P. 1959 nr 43 poz. 195 uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1952 r. w sprawie ustalenia wykroczeń, za które organy Milicji Obywatelskiej upoważnione są do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1959 nr 43 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
M.P. 1959 nr 42 poz. 193 uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 42 poz. 192 uchylony Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych.
M.P. 1959 nr 41 poz. 191 uchylony wykazem Okólnik nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 1959 r. w sprawie zaproszeń członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przez naczelne organy administracji państwowej.
M.P. 1959 nr 41 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1959 nr 41 poz. 189 obowiązujący Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1959 nr 41 poz. 188 uchylony wykazem Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1959 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli na kursach ogólnokształcących dla dorosłych.
M.P. 1959 nr 41 poz. 187 akt posiada tekst jednolity Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego.
M.P. 1959 nr 40 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w spółdzielczych zakładach produkcyjnych.
M.P. 1959 nr 40 poz. 185 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych podległych Ministrom Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego oraz w zakładach produkcyjnych podległych radom narodowym.
M.P. 1959 nr 40 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1959 nr 40 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1959 nr 40 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w zakładach produkcyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1959 nr 40 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1959 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1959 nr 40 poz. 180 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie planowego zwalczania gruźlicy.
M.P. 1959 nr 39 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 39 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zatwierdzania założeń i opiniowania projektów wstępnych niektórych inwestycji resortu kultury i sztuki, realizowanych w planach terenowych.
M.P. 1959 nr 39 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej.
M.P. 1959 nr 39 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez sołtysów.
M.P. 1959 nr 39 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie źródeł finansowania inwestycji i remontów kapitalnych w jednostkach państwowych na rok 1959 r.
M.P. 1959 nr 39 poz. 174 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1959 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
M.P. 1959 nr 38 poz. 173 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku nieprawidłowego oraz niezależnego od działalności przedsiębiorstw.
M.P. 1959 nr 38 poz. 172 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1959 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1959 .
M.P. 1959 nr 37 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 kwietnia 1959 r. w sprawie badania lekarskiego kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów mechanicznych.
M.P. 1959 nr 37 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 kwietnia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 37 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1959 nr 37 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.
M.P. 1959 nr 37 poz. 167 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 36 poz. 166 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 1959 r. w sprawie ustalenia trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1959 nr 36 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 kwietnia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1959 nr 36 poz. 164 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 kwietnia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 36 poz. 163 uchylony wykazem Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie finansowania wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników w niektórych przedsiębiorstwach resortu gospodarki komunalnej w 1959 r.
M.P. 1959 nr 35 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników średnich szkół medycznych.
M.P. 1959 nr 35 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 4 kwietnia 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostaw cukru.
M.P. 1959 nr 35 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1959 nr 35 poz. 159 uchylony wykazem Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1959 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1959 r.
M.P. 1959 nr 35 poz. 158 uchylony wykazem Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie zasad i trybu uzgadniania z prezydiami wojewódzkich rad narodowych utworzenia bądź likwidacji przedsiębiorstw i wyodrębnionych zakładów pracy objętych planem centralnym, zmian w produkcji tych przedsiębiorstw oraz otrzymywania przez prezydia wojewódzkich rad narodowych wskaźników ich planów i sprawozdań z wykonania.
M.P. 1959 nr 34 poz. 157 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1959 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1959 nr 34 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 marca 1959 r. w sprawie norm zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
M.P. 1959 nr 34 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie ograniczenia stosowania w instalacjach elektrycznych przewodów i kabli z żyłami miedzianymi oraz przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej.
M.P. 1959 nr 34 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie sporządzenia bilansu potrzeb inwestycyjnych do 1965 r. i lokalizacji szkół podstawowych w miastach.
M.P. 1959 nr 34 poz. 153 Zarządzenie Ministra Oświaty i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie zmian normatywu technicznego projektowania budownictwa szkół podstawowych.
M.P. 1959 nr 33 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 marca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach przemysłowych, geologicznych, transportowych oraz innych przedsiębiorstwach usługowych w celu nauki zawodu, przyuczania do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy.
M.P. 1959 nr 33 poz. 151 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz w środkach na finansowanie inwestycji scentralizowanych.
M.P. 1959 nr 33 poz. 150 uchylony Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zaopatrzenia drobnej wytwórczości w materiały rozdzielane.
M.P. 1959 nr 33 poz. 149 uchylony Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie tworzenia przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlano-montażowe, handlowe i usługowe rezerw na roszczenia dochodzone w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.
M.P. 1959 nr 32 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 lutego 1959 r. w sprawie należności za roboty budowlano-montażowe kwestionowane przez zleceniodawców.
M.P. 1959 nr 32 poz. 147 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 4 marca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego.
M.P. 1959 nr 32 poz. 146 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 marca 1959 r. w sprawie wprowadzenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach związanych z konserwacją, naprawą i budową torowisk tramwajowych oraz pracą w warsztatach wydziału drogowego komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1959 nr 32 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych.
M.P. 1959 nr 31 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie przepisów o uprawianiu żeglugi i spławu oraz utrzymaniu i eksploatacji wód granicznych na odcinku rzeki Odry od znaku granicznego nr 433 do znaku granicznego nr 755, na Nysie Łużyckiej od znaku granicznego nr 391 do znaku granicznego nr 432 oraz koło Nowego Warpna-Altwarp.
M.P. 1959 nr 30 poz. 143 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 marca 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 30 poz. 142 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1959 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.
M.P. 1959 nr 30 poz. 141 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 marca 1959 r. w sprawie zasad przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości, sposobu znakowania i formy graficznej znaku.
M.P. 1959 nr 30 poz. 140 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 marca 1959 r. w sprawie wprowadzenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zajezdni tramwajowych i trolejbusowych.
M.P. 1959 nr 30 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1959 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1959 nr 30 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1959 i 1960.
M.P. 1959 nr 29 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 23 marca 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostaw maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych oraz części wymiennych.
M.P. 1959 nr 29 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie weryfikacji zysków i strat przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1959 nr 29 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1959 nr 29 poz. 134 uchylony wykazem Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu chemicznego, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.
M.P. 1959 nr 29 poz. 133 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.
M.P. 1959 nr 28 poz. 132 uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1959 r. w sprawie usunięcia zaniedbań w zakresie nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych.
M.P. 1959 nr 28 poz. 131 Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 26 marca 1959 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym biurom (samodzielnym pracowniom) projektów środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1959 nr 28 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1959 nr 28 poz. 129 uchylony Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie zadrzewienia kraju w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
M.P. 1959 nr 27 poz. 128 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 25 marca 1959 r. o wydaniu instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów".
M.P. 1959 nr 27 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 25 lutego 1954 r. w sprawie prowadzenia rejestru rowerów i warunków sprawdzania znajomości przepisów o ruchu drogowym.
M.P. 1959 nr 27 poz. 126 Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1959 r. w sprawie zasad rozdziału urlopów wypoczynkowych.
M.P. 1959 nr 27 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1959 r. o poborze w 1959 r.
M.P. 1959 nr 27 poz. 124 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1959 nr 26 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 26 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 3 marca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.
M.P. 1959 nr 26 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lutego 1959 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów mleczarskich.
M.P. 1959 nr 26 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie trybu postępowania przy scalaniu zaległości z tytułu podatku gruntowego, składki na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych dostaw obowiązkowych oraz w sprawie sposobu likwidacji tych zaległości.
M.P. 1959 nr 25 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 lutego 1959 r. w sprawie robót budowlano-montażowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 25 poz. 118 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 25 poz. 117 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 listopada 1958 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 13 listopada 1948 r. o należnościach funkcjonariuszów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Leśnictwa w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
M.P. 1959 nr 25 poz. 116 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 stycznia 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych urzędach celnych.
M.P. 1959 nr 25 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1959 nr 25 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie nadzoru zwierzchniego nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów.
M.P. 1959 nr 25 poz. 113 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1959 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1959 nr 24 poz. 112 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 24 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1959 nr 24 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1959 nr 24 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1959 nr 24 poz. 108 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1959 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych dla biegłych księgowych.
M.P. 1959 nr 23 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 23 poz. 106 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 23 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 23 poz. 104 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 23 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pozwoleń pracownikom resortu gospodarki komunalnej na doraźne wykonywanie projektów w budownictwie.
M.P. 1959 nr 22 poz. 102 uchylony Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 lutego 1959 r. - Wytyczne dla wydziałów budownictwa prezydiów rad narodowych w sprawie wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.
M.P. 1959 nr 22 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lutego 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1959 nr 22 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1959 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup absolwentów od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy.
M.P. 1959 nr 22 poz. 99 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1959 r. w sprawie zasad normowania środków obrotowych i ustalania pasywów stałych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych.
M.P. 1959 nr 22 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1959 r. w sprawie trybu odprowadzania opłat plantatorskich, potrącanych z należności za zakontraktowane produkty rolne, począwszy od zbiorów 1957 r.
M.P. 1959 nr 22 poz. 97 uchylony wykazem Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie sprzedaży odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1959 nr 22 poz. 96 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie nadawania sztandarów przechodnich Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz sztandarów przechodnich ministerstw i zarządów głównych związków zawodowych załogom, które uzyskały najlepsze wyniki we współzawodnictwie pracy.
M.P. 1959 nr 21 poz. 95 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1959 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1959 r.
M.P. 1959 nr 20 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 20 poz. 93 Instrukcja Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 1959 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach.
M.P. 1959 nr 20 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 lutego 1959 r. w sprawie obniżenia ceny państwowych nieruchomości rolnych na terenie Ziem Zachodnich i w południowej części województwa rzeszowskiego dla niektórych kategorii nabywców.
M.P. 1959 nr 20 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1959 nr 20 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 lutego 1959 r. w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach.
M.P. 1959 nr 20 poz. 89 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie publikowania sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym.
M.P. 1959 nr 20 poz. 88 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1957 r. i sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1957 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1959 nr 19 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 19 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 lutego 1959 r. w sprawie trybu ustalania cen na wyroby i opłat (taryf) za usługi w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1959 nr 19 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa pn. "Państwowe Wydawnictwo Naukowe".
M.P. 1959 nr 19 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1959 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1959 nr 19 poz. 83 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1959 r. w sprawie premiowych wkładów oszczędnościowych w Powszechnej Kasie Oszczędności z przeznaczeniem na wypoczynek i turystykę w kraju i za granicą.
M.P. 1959 nr 19 poz. 82 uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1959 r. w sprawie gospodarki makulaturą oraz zwiększenia wykorzystania tego surowca dla przemysłu papierniczego.
M.P. 1959 nr 18 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1959 nr 18 poz. 80 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 1959 r. o uprawnieniach uczestników ochotniczych hufców pracy przy Związku Młodzieży Socjalistycznej w zakresie odbywania służby wojskowej.
M.P. 1959 nr 17 poz. 79 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 stycznia 1959 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń.
M.P. 1959 nr 17 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1959 nr 17 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie obowiązku zaopatrzenia w taksomierze dorożek samochodowych na terenie miasta Kielc.
M.P. 1959 nr 17 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie przedmiotu działania i rodzajów zakładów gastronomicznych.
M.P. 1959 nr 17 poz. 75 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 29 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 grudnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.
M.P. 1959 nr 17 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
M.P. 1959 nr 17 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1959 nr 17 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o ustalaniu minimum zapasów artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności w jednostkach handlowych.
M.P. 1959 nr 17 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie zmiany uchwały nr 941 Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie zasad urządzania i finansowania placówek kulturalno-oświatowych w zakładach pracy oraz w sprawie płac pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1959 nr 17 poz. 70 uchylony Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie budowy przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności.
M.P. 1959 nr 16 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 stycznia 1959 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.
M.P. 1959 nr 16 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.
M.P. 1959 nr 16 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie źródeł i zasad finansowania inwestycji i remontów kapitalnych w jednostkach państwowych na rok 1959.
M.P. 1959 nr 15 poz. 66 uznany za uchylony Pismo okólne Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.
M.P. 1959 nr 15 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1959 r. w sprawie trybu rozliczeń różnic budżetowych.
M.P. 1959 nr 15 poz. 64 uchylony wykazem Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1959 r. w sprawie trybu postępowania przy uzgadnianiu z urzędami górniczymi zezwoleń na zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości, położonej w obrębie obszaru górniczego, oraz na wzniesienie lub przebudowę budowli i urządzeń na takiej nieruchomości.
M.P. 1959 nr 15 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie zmiany ceny zakupu krajowego tytoniu ze zbiorów 1959 r.
M.P. 1959 nr 15 poz. 62 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.
M.P. 1959 nr 15 poz. 61 uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 15 poz. 60 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1959 nr 14 poz. 59 uchylony wykazem Okólnik Ministra Komunikacji z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie współpracy wojewódzkich zarządów dróg publicznych z prezydiami wojewódzkich rad narodowych w dziedzinie gospodarki na drogach publicznych.
M.P. 1959 nr 14 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 14 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1959 nr 14 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1959 nr 14 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu.
M.P. 1959 nr 14 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie przedłużenia dla niektórych grup podatników terminu składania zeznań o wysokości dochodów i przychodów podlegających podatkowi wyrównawczemu.
M.P. 1959 nr 14 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych zezwoleń na urządzenie loterii fantowych.
M.P. 1959 nr 14 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie zwolnienia od podatku od wynagrodzeń wynagrodzeń należnych pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy, przekazywanych na fundusz budowy szkół.
M.P. 1959 nr 14 poz. 51 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w 1959 r. w niektórych przedsiębiorstwach państwowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1959 nr 14 poz. 50 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zadań powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1959 nr 14 poz. 49 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zakończenia eksperymentów ekonomicznych podjętych na podstawie uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1957 r. oraz w sprawie zasad i trybu prowadzenia dalszych prac doświadczalnych w dziedzinie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw.
M.P. 1959 nr 13 poz. 48 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1959 nr 13 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Łodzi.
M.P. 1959 nr 13 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 stycznia 1959 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki, świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 13 poz. 45 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 stycznia 1959 r. w sprawie zasad działania i zakresu uprawnień państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych i przedsiębiorstw świadczących na ich rzecz usługi, nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1959 nr 13 poz. 44 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1959 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w terenowych jednostkach służby weterynaryjnej resortu rolnictwa.
M.P. 1959 nr 13 poz. 43 uchylony wykazem Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie organizacji przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i powołania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1959 nr 13 poz. 42 uchylony wykazem Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 261 Prezydium Rządu z dnia 2 kwietnia 1955 r. w sprawie zasad planowania i wykorzystania kredytów budżetowych przeznaczonych na cele zwalczania stonki ziemniaczanej oraz innych szkodników i chorób roślinnych występujących w nasileniu klęskowym.
M.P. 1959 nr 13 poz. 41 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 stycznia 1959 r. w sprawie zasad współpracy Najwyższej Izby Kontroli i rad narodowych.
M.P. 1959 nr 12 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 11 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 24 grudnia 1958 r. w sprawie warunków dostawy złomu metali, popiołów, zgarów, żużli, odprysków, pyłów i szlamów metali nieżelaznych oraz ich stopów.
M.P. 1959 nr 10 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 17 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.
M.P. 1959 nr 10 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 stycznia 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.
M.P. 1959 nr 10 poz. 36 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1958 r. w sprawie zasad normowania środków obrotowych i ustalania pasywów stałych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1959 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie produkcji i obrotu wyrobami garmażeryjnymi oraz normowania zaopatrzenia surowcowego.
M.P. 1959 nr 9 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy.
M.P. 1959 nr 8 poz. 33 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1959 r. w sprawie zasad systemu finansowego zjednoczeń.
M.P. 1959 nr 8 poz. 32 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1958 r. w sprawie uznania szkół dla więźniów za szkoły specjalne.
M.P. 1959 nr 8 poz. 31 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 16 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 listopada 1957 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi służbami architektoniczno-budowlanymi w zakresie opracowywania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli.
M.P. 1959 nr 7 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu działania zespołów odbudowy lub budowy zagród wiejskich.
M.P. 1959 nr 7 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1959 r. o zmianie zarządzenia z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1959 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa państwowego "Wydawnictwa Normalizacyjne".
M.P. 1959 nr 6 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych.
M.P. 1959 nr 6 poz. 26 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1959 nr 6 poz. 25 uchylony wykazem Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie nr 141 z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie organizacji i uprawnień służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1959 nr 6 poz. 24 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji środków trwałych.
M.P. 1959 nr 5 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1958 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od lokali, przypadającego od najemców z art. 4 dekretu o najmie lokali.
M.P. 1959 nr 5 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie biegłych księgowych uprawnionych do udziału w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych w roku 1958.
M.P. 1959 nr 5 poz. 21 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1959 nr 5 poz. 20 uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. zmieniająca uchwałę nr 77 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1958 r. w sprawie ustalania wysokości odsetek, prowizji i opłat bankowych banków państwowych.
M.P. 1959 nr 5 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała nr 524 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie organizacji służby skupu w aparacie rad narodowych.
M.P. 1959 nr 5 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 523 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie zniesienia Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.
M.P. 1959 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie norm ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.
M.P. 1959 nr 4 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1959 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1959 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1959 nr 3 poz. 13 uchylony Uchwała nr 533 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie organizacji państwowego przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
M.P. 1959 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Uchwała nr 527 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych.
M.P. 1959 nr 3 poz. 11 Uchwała nr 518 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1959 nr 3 poz. 10 uchylony wykazem Uchwała nr 517 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna.
M.P. 1959 nr 3 poz. 9 uchylony Uchwała nr 510 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie organizacji państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1959 nr 2 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1958 r. w sprawie uruchomienia środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych.
M.P. 1959 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1959 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.
M.P. 1959 nr 2 poz. 5 uchylony Uchwała nr 494 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu opłat z tytułu uczestniczenia państwowych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych.
M.P. 1959 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1959 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 499 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie ustalania cen za roboty geodezyjne i kartograficzne.
M.P. 1959 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 485 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uznania za zakładowe domy mieszkalne niektórych domów, pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych zakładów pracy.
M.P. 1959 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 432 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.