Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1972 nr 58 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.
M.P. 1972 nr 58 poz. 311 uznany za uchylony Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Komitetu Ministrów do Spraw Kultury, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1972 nr 57 poz. 310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 306 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od lokali w budynkach pozostających w zarządzie lub administracji niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 57 poz. 305 uchylony Uchwała nr 333 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych w 1972 r.
M.P. 1972 nr 57 poz. 304 uchylony wykazem Uchwała nr 324 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wynagradzania pracowników państwowych komisji arbitrażowych za protokołowanie w godzinach nadliczbowych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 303 uchylony Uchwała nr 317 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie funduszu socjalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej i opieki społecznej.
M.P. 1972 nr 57 poz. 302 uchylony wykazem Uchwała nr 309 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę inwalidów wojennych i wojskowych.
M.P. 1972 nr 56 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1972 nr 56 poz. 300 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1972 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 56 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 315 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania Centralnego Związku Rzemiosła i Izb Rzemieślniczych z organami administracji państwowej i Naczelną Radą Spółdzielczą.
M.P. 1972 nr 56 poz. 298 uchylony wykazem Uchwała nr 314 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw zaopatrzenia szkół "Cezas".
M.P. 1972 nr 56 poz. 297 uchylony Uchwała nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1972 nr 56 poz. 296 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 55 poz. 295 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie regulaminu wzorcowego gminnej rady narodowej (rady narodowej miasta i gminy).
M.P. 1972 nr 55 poz. 294 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji gminnych rad narodowych oraz rad narodowych miast i gmin.
M.P. 1972 nr 55 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 grudnia 1972 r. o planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 1973 r.
M.P. 1972 nr 54 poz. 292 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 listopada 1972 r. w sprawie ogólnych warunków umów składu towarów w chłodniach składowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 54 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 listopada 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1972 nr 54 poz. 290 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 1972 r. w sprawie współdziałania w akcjach ratowniczych wojskowych straży pożarnych i pododdziałów jednostek wojskowych z terenowymi strażami pożarnymi.
M.P. 1972 nr 54 poz. 289 uchylony Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 54 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1972 r. w sprawie cykli realizacji inwestycji.
M.P. 1972 nr 53 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1972 r. zmieniająca instrukcję w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 listopada 1972 r. w sprawie powołania prokuratur powiatowych w województwach bydgoskim, lubelskim, łódzkim, olsztyńskim, poznańskim i rzeszowskim.
M.P. 1972 nr 53 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 284 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1972 nr 53 poz. 283 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1972 nr 53 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1972 r. w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 281 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1972 r. w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1972 nr 53 poz. 280 Uchwała nr 300 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1972 r. zmieniająca statut organizacyjny przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1972 nr 52 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 października 1972 r. w sprawie powołania oraz zniesienia niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa rzeszowskiego.
M.P. 1972 nr 52 poz. 278 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uchylenia przepisów dotyczących planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i naprawy pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1972 nr 52 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie uiszczenia opłat paszportowych.
M.P. 1972 nr 52 poz. 276 uchylony wykazem Uchwała nr 290 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1972 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1972 nr 52 poz. 275 uchylony wykazem Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.
M.P. 1972 nr 52 poz. 274 uchylony wykazem Uchwała nr 267 Rady Ministrów z dnia 13 października 1972 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu.
M.P. 1972 nr 51 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 50 zł.
M.P. 1972 nr 51 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1972 nr 51 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.
M.P. 1972 nr 51 poz. 270 uchylony Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1972 r. w sprawie rozwoju i finansowania zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego budownictwa.
M.P. 1972 nr 50 poz. 269 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 50 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Łączności z dnia 23 października 1972 r. w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.
M.P. 1972 nr 50 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 października 1972 r. w sprawie zmiany fundatora stypendium oraz zwolnień od obowiązku wynikającego z umowy stypendialnej.
M.P. 1972 nr 50 poz. 266 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 24 października 1972 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatku specjalnego.
M.P. 1972 nr 50 poz. 265 uchylony wykazem Uchwała nr 275 Rady Ministrów z dnia 27 października 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości.
M.P. 1972 nr 49 poz. 264 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 października 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie - Giełdzie pn. "Nauka i Technika - Gospodarce Województwa Katowickiego" w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1972.
M.P. 1972 nr 49 poz. 263 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 7 października 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Centralnych Zakładów Automatyzacji Hutnictwa "CZAH" w Katowicach do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych oraz do pomiaru ciśnienia.
M.P. 1972 nr 49 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 października 1972 r. w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami komunalnych przedsiębiorstw (zakładów) komunikacyjnych.
M.P. 1972 nr 49 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1972 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1972 nr 49 poz. 260 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1972 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym spółdzielni i ich związków z tytułu szkolenia uczniów.
M.P. 1972 nr 48 poz. 259 uchylony Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 r. w sprawie podatku od funduszu płac.
M.P. 1972 nr 48 poz. 258 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 października 1972 r. o perspektywicznym programie mieszkaniowym.
M.P. 1972 nr 47 poz. 257 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 października 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 47 poz. 256 uchylony Uchwała nr 258 Rady Ministrów z dnia 3 października 1972 r. w sprawie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi i autobusami zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1972 nr 47 poz. 255 uchylony wykazem Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 22 września 1972 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Na Straży Pokoju".
M.P. 1972 nr 46 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 września 1972 r. w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami.
M.P. 1972 nr 46 poz. 253 uchylony Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 15 września 1972 r. w sprawie wytycznych do ustalenia cen detalicznych artykułów rynkowych pochodzących z produkcji uzupełniającej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych.
M.P. 1972 nr 46 poz. 252 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 7 października 1972 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 45 poz. 251 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 września 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 45 poz. 250 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1972 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1972 nr 45 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 września 1972 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo niektórych domów jednorodzinnych, lokali w małych domach mieszkalnych i domach wielomieszkaniowych z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
M.P. 1972 nr 45 poz. 248 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1972 nr 45 poz. 247 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 sierpnia 1972 r. w sprawie określenia urlopów płatnych zaliczanych przy ustalaniu szczebla uposażenia zasadniczego i awansowaniu do wyższego szczebla nauczycieli akademickich.
M.P. 1972 nr 45 poz. 246 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1972 nr 45 poz. 245 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich.
M.P. 1972 nr 45 poz. 244 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1972 nr 45 poz. 243 uchylony Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 22 września 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania i nagradzania pracowników za gospodarcze wykorzystanie paliw odpadowych i za oszczędne zużywanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energii cieplnej.
M.P. 1972 nr 45 poz. 242 uchylony wykazem Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 20 września 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1972 nr 45 poz. 241 uznany za uchylony Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej.
M.P. 1972 nr 45 poz. 240 uchylony wykazem Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie urlopów na prowadzenie działalności twórczej.
M.P. 1972 nr 45 poz. 239 uchylony Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 r. w sprawie przeszkolenia w jednostkach wojskowych osób podlegających wojskowemu szkoleniu studentów oraz w sprawie szkolenia obronnego studentów.
M.P. 1972 nr 44 poz. 238 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 sierpnia 1972 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w przedsiębiorstwie górniczym.
M.P. 1972 nr 44 poz. 237 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiących załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1972 nr 44 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1972 r. w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi.
M.P. 1972 nr 44 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1972 nr 44 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
M.P. 1972 nr 43 poz. 233 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 września 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 43 poz. 232 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 lipca 1972 r. w sprawie warunków usługowego wypału cegły surowej wysuszonej i zasad odpłatności za te usługi.
M.P. 1972 nr 42 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie stosowania dodatkowych świateł przez statki rybackie uprawiające rybołówstwo na wodach Północnego Atlantyku.
M.P. 1972 nr 42 poz. 230 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Ministrów w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1972 nr 42 poz. 229 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 1972 r. uchylające zarządzenie w sprawie korzystania z jednorazowych biletów służbowych na przejazd miejskimi środkami komunikacyjnymi.
M.P. 1972 nr 42 poz. 228 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1972 r. w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 227 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 sierpnia 1972 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1972 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1972 nr 41 poz. 224 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1972 r. w sprawie kontroli ruchu na drogach publicznych.
M.P. 1972 nr 41 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
M.P. 1972 nr 40 poz. 222 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 sierpnia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 40 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1972 r. w sprawie trybu przyjmowania do pracy oraz wstępnych badań lekarskich pracowników.
M.P. 1972 nr 40 poz. 220 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie sporządzania kalkulacji wstępnej prac badawczych.
M.P. 1972 nr 40 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 19 lipca 1972 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad wydawania zleceń przez jednostki nadrzędne.
M.P. 1972 nr 40 poz. 218 uchylony wykazem Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego usprawnienia obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1972 nr 39 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 lipca 1972 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1972 nr 39 poz. 216 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1954 roku.
M.P. 1972 nr 39 poz. 215 uchylony wykazem Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1972 r. w sprawie zapobiegania nieuzasadnionemu wzrostowi kosztów inwestycji.
M.P. 1972 nr 39 poz. 214 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.
M.P. 1972 nr 39 poz. 213 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.
M.P. 1972 nr 38 poz. 212 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie zasad ustalania wartości użytkowej i przeznaczania na złom lub do rozbiórki statków morskich i żeglugi śródlądowej.
M.P. 1972 nr 38 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1972 r. w sprawie skażania spirytusu i obrotu spirytusem.
M.P. 1972 nr 38 poz. 210 Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 7 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania nauczycielom dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1972 nr 38 poz. 209 uchylony Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1972 nr 37 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1972 r. w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1972 r.
M.P. 1972 nr 37 poz. 207 uchylony Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1972 nr 37 poz. 206 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie Sądu Dyscyplinarnego dla Sędziów Sądów Wojskowych.
M.P. 1972 nr 36 poz. 205 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 36 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 czerwca 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XLI Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1972.
M.P. 1972 nr 36 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej".
M.P. 1972 nr 36 poz. 202 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1972 nr 36 poz. 201 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 lipca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania działalności przewodnika po muzeach, na wystawach i po zabytkach nieruchomych.
M.P. 1972 nr 36 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1972 r. w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek gotówkowych ludności.
M.P. 1972 nr 36 poz. 199 uchylony Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.
M.P. 1972 nr 36 poz. 198 uznany za uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
M.P. 1972 nr 35 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 35 poz. 196 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXX Targach Krajowych - Jesień 1972 w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1972.
M.P. 1972 nr 35 poz. 195 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych oraz zasad i trybu zatwierdzania tych osób przez urzędy górnicze.
M.P. 1972 nr 35 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1972 nr 35 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. w sprawie eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych.
M.P. 1972 nr 35 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia niektórych budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na własność Państwa, zasad rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowania niektórych innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1972 nr 35 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie jednolitych norm pracy oraz cen jednostkowych na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowych.
M.P. 1972 nr 35 poz. 190 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 35 poz. 189 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1972 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1971 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1972 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1972 nr 34 poz. 188 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 34 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1972 r. w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych.
M.P. 1972 nr 34 poz. 186 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1972 r.
M.P. 1972 nr 33 poz. 185 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 33 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.
M.P. 1972 nr 33 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1972 nr 33 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.
M.P. 1972 nr 33 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skażaniu spirytusu i obrocie spirytusem.
M.P. 1972 nr 33 poz. 180 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1972 nr 32 poz. 179 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1972 r. w sprawie zapewnienia rytmicznej pracy zakładów w sezonie urlopowym.
M.P. 1972 nr 32 poz. 178 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 maja 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na pokazie pod nazwą "Racjonalizacja handlu" w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tym pokazie w roku 1972 r.
M.P. 1972 nr 32 poz. 177 uchylony Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badań nad Młodzieżą.
M.P. 1972 nr 32 poz. 176 uznany za uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego.
M.P. 1972 nr 32 poz. 175 uznany za uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Programów Szkolnych.
M.P. 1972 nr 32 poz. 174 uchylony wykazem Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do eksploatacji.
M.P. 1972 nr 31 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1972 nr 31 poz. 172 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za 1971 r.
M.P. 1972 nr 31 poz. 171 Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1972 r. uchylająca uchwałą w sprawie zwiększenia zainteresowania gromad realizacją zaległości finansowych wsi.
M.P. 1972 nr 31 poz. 170 uchylony wykazem Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu".
M.P. 1972 nr 31 poz. 169 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie powołania Ministra do Spraw Kombatantów.
M.P. 1972 nr 30 poz. 168 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie ustalenia wzoru znaczka służbowego inspektora gospodarki samochodowej.
M.P. 1972 nr 30 poz. 167 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1972 nr 30 poz. 166 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1972 r. w sprawie nabywania uprawnień własnościowych do mieszkań spółdzielczych.
M.P. 1972 nr 30 poz. 165 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1972 nr 30 poz. 164 uchylony wykazem Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1972 r. w sprawie opracowania projektu narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa na 1973 r.
M.P. 1972 nr 30 poz. 163 uchylony wykazem Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie zaostrzenia walki z pijaństwem i alkoholizmem.
M.P. 1972 nr 29 poz. 162 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 29 poz. 161 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie Postępu Techniczno-Pedagogicznego w szkolnictwie zawodowym m.st. Warszawy w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1972.
M.P. 1972 nr 29 poz. 160 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 29 poz. 159 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1972 r. w sprawie zaliczania niektórych przedmiotów wyposażenia zakładów usługowych do środków nietrwałych.
M.P. 1972 nr 29 poz. 158 uchylony wykazem Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1972 r. w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.
M.P. 1972 nr 28 poz. 157 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
M.P. 1972 nr 28 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
M.P. 1972 nr 28 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie eksploatacji sieci gazowych.
M.P. 1972 nr 28 poz. 154 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie funduszu nagród w placówkach żywienia przyzakładowego.
M.P. 1972 nr 28 poz. 153 uchylony wykazem Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1972 r. w sprawie rozwoju produkcji lokalnej i ubocznej materiałów budowlanych.
M.P. 1972 nr 28 poz. 152 Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
M.P. 1972 nr 27 poz. 151 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 27 poz. 150 uchylony wykazem Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1972 r. w sprawie rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych do roku 1975.
M.P. 1972 nr 27 poz. 149 uchylony wykazem Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie zmian organizacyjnych w zakresie gospodarki wodnej.
M.P. 1972 nr 26 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 kwietnia 1972 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi i przyczepami.
M.P. 1972 nr 26 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1972 nr 26 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Instytut Turystyki.
M.P. 1972 nr 26 poz. 145 uchylony Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie obowiązku, zasad i trybu rozliczeń z budżetem Państwa kwot pochodzących z przedawnionych roszczeń pieniężnych przez niektóre jednostki państwowe.
M.P. 1972 nr 25 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1972 r. w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1972 nr 25 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1972 nr 25 poz. 142 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 marca 1972 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1971 r.
M.P. 1972 nr 25 poz. 141 uchylony wykazem Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie zasad bilansowania robót budowlano-montażowych i uproszczenia trybu ich zlecania.
M.P. 1972 nr 25 poz. 140 uchylony wykazem Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1972 r. w sprawie skróconego czasu pracy w portach morskich podległych Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1972 nr 25 poz. 139 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1972 nr 25 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1972 nr 25 poz. 137 uchylony wykazem Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zaopatrzeniu ludności w opał.
M.P. 1972 nr 24 poz. 136 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 kwietnia 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 23 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 marca 1972 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1972 nr 23 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1972 r. w sprawie zapasów nieprawidłowych podlegających bieżącej przecenie i zasad rozliczania skutków tej przeceny.
M.P. 1972 nr 23 poz. 133 uchylony wykazem Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwestycji.
M.P. 1972 nr 23 poz. 132 uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych w 1972 r.
M.P. 1972 nr 22 poz. 131 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 22 poz. 130 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Finansów z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1972 nr 22 poz. 129 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1972 r. w sprawie zasad finansowania i zwrotu stypendiów naukowych wypłacanych uczestnikom studiów doktoranckich dla pracujących.
M.P. 1972 nr 22 poz. 128 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1972 r. w sprawie zniesienia Komisji Organizacji Zarządzania.
M.P. 1972 nr 21 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1972 r. o zmianie regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 21 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1972 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów na Sejm.
M.P. 1972 nr 21 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1972 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1972 nr 20 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1972 nr 20 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie przyjęcia dymisji Rządu.
M.P. 1972 nr 20 poz. 122 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1972 nr 20 poz. 121 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1972 nr 19 poz. 120 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1972 nr 19 poz. 119 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1972 nr 19 poz. 118 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1972 nr 19 poz. 117 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1972 nr 19 poz. 116 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1972 r. w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1972 nr 19 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1972 nr 18 poz. 114 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 18 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie cen skupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1972 nr 18 poz. 112 uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1972 nr 18 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 marca 1972 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VI kadencji.
M.P. 1972 nr 17 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 marca 1972 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 19 marca 1972 r.
M.P. 1972 nr 16 poz. 109 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 marca 1972 r. w sprawie ogłoszenia zmiany do Polskiej Normy.
M.P. 1972 nr 16 poz. 108 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1972 nr 16 poz. 107 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 lutego 1972 r. w sprawie określenia organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 16 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 22 lutego 1972 r. w sprawie utworzenia w Zielonej Górze Oddziału Urzędu Celnego w Rzepinie.
M.P. 1972 nr 16 poz. 105 obowiązujący Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 1972 r. w sprawie wysokości składek państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkostwa zbiorowego w stowarzyszeniach naukowo-technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.
M.P. 1972 nr 16 poz. 104 uchylony Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1972 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen przedmiotów niepełnowartościowych.
M.P. 1972 nr 15 poz. 103 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 lutego 1972 r. w sprawie zaliczenia do klas czystości niektórych rzek.
M.P. 1972 nr 15 poz. 102 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lutego 1972 r. w sprawie ramowych zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej.
M.P. 1972 nr 15 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.
M.P. 1972 nr 15 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1972 nr 15 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 lutego 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1972 nr 15 poz. 98 uchylony wykazem Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.
M.P. 1972 nr 14 poz. 97 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1972 nr 14 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1972 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1972 nr 14 poz. 95 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju usług.
M.P. 1972 nr 14 poz. 94 uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa.
M.P. 1972 nr 13 poz. 93 uznany za uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1972 r. w sprawie usprawnienia działania niektórych naczelnych organów administracji z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P. 1972 nr 13 poz. 92 uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów.
M.P. 1972 nr 13 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1972 r. w sprawie zakazu sprzedaży niektórych napojów alkoholowych w dniach 18 i 19 marca 1972 r.
M.P. 1972 nr 13 poz. 90 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1972 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń.
M.P. 1972 nr 13 poz. 89 uchylony Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gazownictwa.
M.P. 1972 nr 13 poz. 88 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1972 nr 12 poz. 87 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1972 nr 12 poz. 86 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 stycznia 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1972 nr 12 poz. 85 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 1972 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1972 nr 12 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1972 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.
M.P. 1972 nr 11 poz. 83 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXIX Targach Krajowych - Wiosna 1972 w roku 1972 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1972.
M.P. 1972 nr 11 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1972 nr 11 poz. 81 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego w zakładach pracy.
M.P. 1972 nr 11 poz. 80 uchylony wykazem Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1972 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w 1972 r. w przedsiębiorstwach państwowych i grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1972 nr 11 poz. 79 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę Rady Państwa z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie nadawania orderów i odznaczeń za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach.
M.P. 1972 nr 10 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 10 poz. 77 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dnia 19 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.
M.P. 1972 nr 10 poz. 76 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 28 stycznia 1972 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i kompletnych obiektów.
M.P. 1972 nr 10 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.
M.P. 1972 nr 10 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie funduszów celowych.
M.P. 1972 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 10 poz. 72 uchylony Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1972 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1972 nr 10 poz. 71 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1972 nr 10 poz. 70 uchylony wykazem Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości.
M.P. 1972 nr 9 poz. 69 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lutego 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 9 poz. 68 uchylony Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1972 nr 9 poz. 67 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.
M.P. 1972 nr 9 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.
M.P. 1972 nr 9 poz. 65 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1972 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1972 r.
M.P. 1972 nr 9 poz. 64 uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie usprawnienia organizacji pracy kierowników naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji oraz kierowników jednostek gospodarczych i instytucji.
M.P. 1972 nr 9 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych.
M.P. 1972 nr 9 poz. 62 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1972 r. w sprawie wymiaru urlopów wypoczynkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach naukowo-badawczych oraz w bibliotekach naukowych.
M.P. 1972 nr 9 poz. 61 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1972 nr 9 poz. 60 uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1972 r. w sprawie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1972 nr 9 poz. 59 uchylony wykazem Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych.
M.P. 1972 nr 8 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.
M.P. 1972 nr 8 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.
M.P. 1972 nr 8 poz. 56 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.
M.P. 1972 nr 8 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie zasad i trybu realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych.
M.P. 1972 nr 8 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie zasad ustalania norm zaludnienia lokali mieszkalnych.
M.P. 1972 nr 8 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.
M.P. 1972 nr 8 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie ustalenia kategorii potrzeb mieszkaniowych oraz kolejności i trybu ich zaspokajania przy przydziale mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych i zakładów pracy.
M.P. 1972 nr 8 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1972 nr 8 poz. 50 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie inspekcji gospodarki samochodowej.
M.P. 1972 nr 8 poz. 49 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie funduszu na nagrody i cele socjalno-bytowe w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1972 nr 7 poz. 48 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 7 poz. 47 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1972 r. w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1972 nr 7 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1972 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.
M.P. 1972 nr 7 poz. 45 uchylony Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1972 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
M.P. 1972 nr 7 poz. 44 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie produkcji, poprawy jakości i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz w sprawie zasad gospodarowania tą odzieżą.
M.P. 1972 nr 6 poz. 43 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1972 nr 6 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie norm dla towarów rolno-spożywczych pochodzących z importu.
M.P. 1972 nr 6 poz. 41 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 1972 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1972 r.
M.P. 1972 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1972 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o kolejach do kolei rozrywkowych i linowych.
M.P. 1972 nr 6 poz. 39 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1972 nr 6 poz. 38 uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu.
M.P. 1972 nr 6 poz. 37 uchylony Uchwała nr 316 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją.
M.P. 1972 nr 6 poz. 36 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1972 nr 5 poz. 35 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1972 nr 5 poz. 34 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 5 poz. 33 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1972 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie utworzenia oddziału pocztowego Urzędu Celnego w Szczecinie.
M.P. 1972 nr 5 poz. 31 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1972 r. w sprawie nieodpłatnego przekazywania niektórych ruchomych składników majątkowych przez państwowe jednostki organizacyjne.
M.P. 1972 nr 5 poz. 30 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1972 nr 5 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1972 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie formacji samoobrony.
M.P. 1972 nr 5 poz. 27 uchylony wykazem Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1972 r. w sprawie zasiłków z ubezpieczenia społecznego za czas opieki nad dzieckiem.
M.P. 1972 nr 5 poz. 26 uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1972 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.
M.P. 1972 nr 5 poz. 25 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1972 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw widowiskowych.
M.P. 1972 nr 4 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1972 nr 4 poz. 23 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1972 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1972-1975.
M.P. 1972 nr 4 poz. 22 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie środków oddziaływania na prawidłową realizację inwestycji finansowanych z terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej.
M.P. 1972 nr 4 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie wpłat miesięcznych oraz trybu i terminów rozliczania podatku dochodowego przez jednostki spółdzielcze.
M.P. 1972 nr 4 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów.
M.P. 1972 nr 4 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie podatku obrotowego od przedsiębiorstw podległych Komitetowi Drobnej Wytwórczości i przez niego nadzorowanych oraz spółdzielni i ich związków.
M.P. 1972 nr 4 poz. 18 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek.
M.P. 1972 nr 4 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1972 nr 3 poz. 16 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany zasięgu działalności Prokuratury Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim i Prokuratury Powiatowej w Kępnie.
M.P. 1972 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1972 r. w sprawie sporządzania przez prezydia rad narodowych spisów wyborców do wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1972 nr 1 poz. 12 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1972 nr 1 poz. 11 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 grudnia 1971 r. w sprawie przejazdów służbowych na obszarze gromad.
M.P. 1972 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie książek skarg i wniosków w uspołecznionych przedsiębiorstwach i spółdzielniach usługowych oraz ich placówkach i zakładach.
M.P. 1972 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Maszynowego z dnia 4 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1972 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
M.P. 1972 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1972 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu ratalnego.
M.P. 1972 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1972 nr 1 poz. 4 uchylony wykazem Uchwała nr 310 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Instytut Szkła.
M.P. 1972 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 300 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1972 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 299 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy administracji celnej.
M.P. 1972 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za usługi świadczone przez placówki żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania tych placówek.