Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra do Spraw Kombatantów z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie trybu ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie odsetek za opóźnienie w zapłacie należności za dostawy, roboty i usługi wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i na cele emerytalne oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie wyjątkowego przyznawania i podwyższania emerytur oraz rent kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych oraz pozostałym po nich członkom rodzin.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i Więźniów Obozów Koncentracyjnych i zarządzania tym funduszem.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 232 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. zmieniająca ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 44 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1976 z dnia 19 grudnia 1975 r.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na niektóre należności budżetowe od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz właściwości organów do udzielania ulg w spłacie, zaniechania ustalania oraz umarzania tych należności.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1975 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.
Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 1975 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych, terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 41 poz. 212 uznany za uchylony Konwencja o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzona w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 40 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających.
Dz.U. 1975 nr 40 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1975 nr 39 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1975 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 listopada 1975 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi oraz z zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków w bankach spółdzielczych.
Dz.U. 1975 nr 37 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1975 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1975 nr 36 poz. 199 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 obowiązujący Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o udzielaniu poręczeń państwowych.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o dalszym zwiększeniu świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 184 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 września 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1975 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1975 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1975 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 169 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 166 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1975 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 31 poz. 163 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Ślesina w województwie konińskim.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1975 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 30 poz. 158 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1975 r. w sprawie określenia uprawnień naczelników powiatów w zakresie ruchu drogowego, które przechodzą do wojewodów.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 154 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 sierpnia 1975 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Sudanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Mauritius Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1975 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 139 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.
Dz.U. 1975 nr 26 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1975 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 131 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 24 poz. 129 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w przenośny sprzęt pożarniczy.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie przejęcia przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uprawnień organów administracji państwowej stopnia powiatowego dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 111 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby, podpisana w Hawanie dnia 12 maja 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 105 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie określenia siedzib okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i uprawnień Ministra Finansów oraz jego organów w zakresie dochodów państwa i kontroli finansowej.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 89 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 86 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 85 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie organizacji i zasad działania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych oraz trybu postępowania przed Komisją.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązków zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 79 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie ochrony ryb i raków.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania brucelozy zwierząt.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Konstantynowa Łódzkiego w powiecie i województwie łódzkim.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 73 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów rzemieślników z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 67 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1975 nr 11 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 marca 1975 r. w sprawie najniższych kwot zasiłku pogrzebowego.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu II dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 r., sporządzonego w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 59 wygaśnięcie aktu Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, sporządzony w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 57 uznany za uchylony Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzone w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1975 r. w sprawie jednolitych metod postępowania przy zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51 obowiązujący Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 49 obowiązujący Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 20 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1975 r. w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez niektóre zespoły spod działania przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1975 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń i ceł na towary przywożone z zagranicy i na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1975 nr 6 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1975 r. w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1975 r. Regulamin czynności okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 28 uchylony Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 26 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie określenia rodzajów studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 16 obowiązujący Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 14 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 12 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1975 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 9 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego podatku majątkowego.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 1 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.