Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 248 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 listopada 1986 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 247 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczkowego poboru w 1987 r. podatku rolnego od gruntów i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Produkcyjny Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych "Opakomet" w Krakowie.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 228 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1986 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 46 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1987 z dnia 18 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1986 nr 45 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w kształceniu politechnicznym uczniów szkół ogólnokształcących.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w dziedzinie kontroli oraz trybu przeprowadzania kontroli.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1986 r. w sprawie korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie określenia osób prawnych, które mogą być wyznaczone syndykami upadłości w postępowaniu upadłościowym w stosunku do przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 201 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 października 1986 r. w sprawie zwalczania zarazy ogniowej roślin.
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego.
Dz.U. 1986 nr 41 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisanej w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 40 poz. 194 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską, podpisana w Tunisie dnia 6 marca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 193 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1986 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisanej w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 183 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, podpisana w Warszawie dnia 14 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1986 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 37 poz. 181 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 września 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, przyjętych w Londynie dnia 20 listopada 1981 r. oraz poprawek do tej konwencji, przyjętych w Londynie dnia 17 czerwca 1983 r.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 175 obowiązujący Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzona w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r.
Dz.U. 1986 nr 35 poz. 173 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Nairobi dnia 6 listopada 1982 r.
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu podjęcia niektórych rodzajów działalności gospodarczej na terenach górskich i górzystych.
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 170 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 29 września 1986 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1986.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad osobami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1986 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie nadzoru naukowego Polskiej Akademii Nauk nad instytutami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez stowarzyszenia oraz zakresu stosowania do tych instytutów przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 sierpnia 1986 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1986 nr 31 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Atenach dnia 3 maja 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 147 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego Państwa, podpisana w Atenach dnia 3 maja 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 146 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zmniejszenia procentu odpisów amortyzacyjnych oraz warunków korzystania przez przedsiębiorstwa państwowe z ulg we wpłatach tych odpisów.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie szczególnych warunków przyjęcia na stanowisko referendarza i sekretarza sądowego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lipca 1986 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 czerwca 1986 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarach kolejowych przez wyznaczone organy kolejowej służby zdrowia.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1986 nr 27 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 126 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 124 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie przekazania akademiom medycznym niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 123 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1986 r. w sprawie zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, podlegających obowiązkowi zgłoszenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1986 nr 25 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1986 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych do jednostek badawczo-rozwojowych wykonujących w całości lub w znacznej części badania naukowe na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1986 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 114 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisane w Moskwie dnia 14 maja 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 23 poz. 113 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 111 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 104 wygaśnięcie aktu Protokół do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 102 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 10 stycznia 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie odrębnych form działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 97 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 96 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 lutego 1986 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 16 poz. 85 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 15 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 82 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1986 nr 14 poz. 79 uchylony Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad zatrudniania w szkołach wyższych osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich praw i obowiązków.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach mieszanych.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie opłat za korzystanie z lotnisk cywilnych oraz lotniczych urządzeń i służb naziemnych w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1986 r. w sprawie powołania okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1986 r. w sprawie zasad współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 46 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 44 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 42 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1986 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych i sporządzania opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 34 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie podwyższonego wymiaru czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986-1990.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 32 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie określenia przypadków i warunków, w których pracownik nabywa prawo do rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi mimo nieprzepracowania w jednym zakładzie pracy całego roku.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród w uspołecznionych zakładach pracy nie będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie niektórych wynagrodzeń i świadczeń za czas efektywnie nie przepracowany, stanowiących podstawę ustalania wysokości nagród.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 7 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1986 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1986 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1986 r.