Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1955 nr 127 poz. 1639 uchylony Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie zasad zaliczania do jednej z grup inwalidów.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1638 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczanych w czasopismach.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1637 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat za usługi związane z pochowaniem zwłok, a wykonywane przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) pogrzebowe.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1636 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie premiowania dozorców łowieckich.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1635 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie ustalania wysokości i trybu pobierania opłat za usługi na targowiskach.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie zasad premiowania pracowników targowisk prowadzonych przez rady narodowe na budżecie.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1633 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1632 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1955 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania kredytów budżetowych w stosunku do rzeczowego wykonania usług przez państwowe ośrodki maszynowe.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1631 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia cen na posegregowane odpady użytkowe ze stali jakościowej klasy 2, 3 i 4.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1630 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania norm ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania i kontroli tych norm.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1629 uznany za uchylony Zarządzenie nr 399 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania Technikum Handlowego w Supraślu.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1628 uchylony wykazem Uchwała nr 953a Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie wyprawek dla niemowląt.
M.P. 1955 nr 127 poz. 1627 uchylony wykazem Uchwała nr 941 Prezydium Rządu z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie zasad urządzania i finansowania placówek kulturalno-oświatowych w zakładach pracy oraz w sprawie płac pracowników kulturalno-oświatowych.
M.P. 1955 nr 126 poz. 1626 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 126 poz. 1625 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa.
M.P. 1955 nr 125 poz. 1624 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 124 poz. 1623 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 124 poz. 1622 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 124 poz. 1621 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 124 poz. 1620 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 14 grudnia 1955 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników wydziałów rent i pomocy społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi).
M.P. 1955 nr 124 poz. 1619 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.
M.P. 1955 nr 124 poz. 1618 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia bufetów przyzakładowych i studenckich.
M.P. 1955 nr 124 poz. 1617 uchylony Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia "Zracjonalizowanego programu produkcji wyrobów metalowych".
M.P. 1955 nr 124 poz. 1616 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie współpracy z wyższymi szkołami ekonomicznymi.
M.P. 1955 nr 124 poz. 1615 uchylony Zarządzenie nr 390 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1955 r. w sprawie określenia organów państwowych obowiązanych do zawiadamiania urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach i o aktach mających stanowić podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.
M.P. 1955 nr 124 poz. 1614 uchylony Uchwała nr 993 Prezydium Rządu z dnia 17 grudnia 1955 r. o uzupełnieniu uchwały z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie przyznania matkom pracującym zasiłków chorobowych za okres nieobecności w pracy z powodu choroby dziecka.
M.P. 1955 nr 124 poz. 1613 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie powołania rad narodowych w nowoutworzonych osiedlach.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1612 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 123 poz. 1611 Instrukcja Ministra Żeglugi z dnia 28 października 1955 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób lub towarów statkami na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1610 Instrukcja Ministrów Żeglugi i Rolnictwa z dnia 28 października 1955 r. w sprawie przewozów międzybrzegowych na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 13 października 1955 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1955 nr 123 poz. 1608 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 10 października 1955 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1955 nr 123 poz. 1607 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Pomorskiej Akademii Medycznej imienia generała Karola Świerczewskiego.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1606 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o pracę z dozorcą łowieckim.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1605 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie zatrudnienia inwalidów wojskowych.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1604 uchylony wykazem Zarządzenie nr 384 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1955 r. w sprawie stanowisk w wydziałach zdrowia dyrekcji okręgowych kolei państwowych, na których mogą być zatrudnieni lekarze i lekarze dentyści, oraz dodatków funkcyjnych przywiązanych do tych stanowisk.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1603 uchylony Zarządzenie nr 383 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1955 r. w sprawie przyjmowania przez pracowników jednostek nadrzędnych prac zleconych od jednostek podległych.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1602 uchylony wykazem Uchwała nr 964 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 14 lipca 1953 r. ustalającej wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.
M.P. 1955 nr 123 poz. 1601 uchylony Uchwała nr 957a Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. o zmianie uchwały z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1600 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie brygad racjonalizatorskich.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1599 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie zasad organizacji wynalazczości pracowniczej.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1598 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie zasad premiowania i wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowywaniu pracowniczych wynalazków, wzorów użytkowych, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1597 uchylony Uchwała nr 911 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania twórców pracowniczych wynalazków, wzorów użytkowych, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1596 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 122 poz. 1595 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 121 poz. 1594 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 121 poz. 1593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie rozliczania się fakturami miesięcznymi za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego.
M.P. 1955 nr 121 poz. 1592 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 121 poz. 1591 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 121 poz. 1590 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1589 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 120 poz. 1588 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1587 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1955 r. w sprawie współpracy szkół wyższych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, urzędami i instytucjami w zakresie prac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1586 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowej.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 listopada 1955 r. w sprawie wielkości działek pod budowę domów jednorodzinnych dla spółdzielni mieszkaniowych.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1584 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 376 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie odpisów na fundusz zakładowy.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1583 uchylony wykazem Uchwała nr 955 Prezydium Rządu z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie sądów koleżeńskich w zakładach pracy.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1582 uchylony wykazem Uchwała nr 942 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie powołania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych wojewódzkich komisji cen.
M.P. 1955 nr 120 poz. 1581 Uchwała Rady Państwa z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie powołania rad narodowych w nowoutworzonych powiatach.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1580 Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 119 poz. 1579 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 października 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu cen.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1578 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 1955 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych resortu zdrowia do udzielania zamówień rzemieślnikom indywidualnym.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 października 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wykorzystania próżnych przebiegów ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1576 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 grudnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 lipca 1954 r. w sprawie organizacji terenowej koordynacji przewozów.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1575 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych produktów ziemniaczanych i ziarna kakaowego w magazynowaniu.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1574 uchylony wykazem Uchwała nr 892 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1955 r. w sprawie składu prezydiów wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
M.P. 1955 nr 119 poz. 1573 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 118 poz. 1572 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 118 poz. 1571 obowiązujący Zarządzenie nr 364 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: choszczeńskim, międzyrzeckim, łobeskim, słupskim, zielonogórskim, wałeckim, stargardzkim, nowogardzkim i wschowskim.
M.P. 1955 nr 118 poz. 1570 obowiązujący Zarządzenie nr 363 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych miejscowości w województwie bydgoskim.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1569 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1568 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1567 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1566 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1565 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1564 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1563 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1562 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1561 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1560 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1559 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1558 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1557 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1556 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1555 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1554 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1553 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1552 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1551 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1550 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1549 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1548 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 października 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1547 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1546 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1545 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1544 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1543 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1542 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1541 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1540 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1539 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1538 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1537 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1536 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1535 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1534 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1533 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1532 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1531 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1530 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1529 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1528 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 117 poz. 1527 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 116 poz. 1526 uchylony wykazem Instrukcja Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie doboru kandydatów na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższych w roku szkolnym 1956/57.
M.P. 1955 nr 116 poz. 1525 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie trybu odbioru robót budowlano-montażowych przez jednostki podległe Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1955 nr 116 poz. 1524 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1955 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1955 nr 116 poz. 1523 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 listopada 1955 r. w sprawie przyjmowania i wymiany uszkodzonych lub zatartych znaków pieniężnych.
M.P. 1955 nr 116 poz. 1522 Zarządzenie nr 366 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 lutego 1955 r. w sprawie zasad używania samochodów osobowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji społecznych oraz kontroli ich stosowania.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1521 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1520 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1519 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1518 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1517 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1516 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1515 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1514 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1513 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1512 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1511 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1510 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1509 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1508 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1507 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1506 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1505 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1504 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1503 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1502 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1501 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1500 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1499 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1498 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1497 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1496 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1495 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1494 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1493 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1492 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1491 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1490 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1489 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1488 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1487 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1486 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1485 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1484 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1483 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1482 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1481 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1480 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1479 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1478 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1477 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1476 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1475 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1474 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1473 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1472 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1471 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1470 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1469 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1468 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1467 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1466 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1465 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1464 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1463 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1462 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1461 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 115 poz. 1460 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 114 poz. 1459 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 1955 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1955 nr 114 poz. 1458 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 1 listopada 1955 r. w sprawie zmiany "Norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji pojazdów samochodowych".
M.P. 1955 nr 114 poz. 1457 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 listopada 1955 r. dotyczące rozpoczęcia używania znaczników probierczych typu 5A i 5B oraz wycofania z użycia znacznika probierczego typu 43.
M.P. 1955 nr 114 poz. 1456 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1955 r. w sprawie ustalania i wypłaty zaopatrzeń emerytalnych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1955 nr 113 poz. 1455 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 7 października 1955 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1955 nr 113 poz. 1454 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 5 października 1955 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1955 nr 113 poz. 1453 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 16 września 1955 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1955 nr 113 poz. 1452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 października 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków o ustalenie cen zbytu pomocy naukowych i sprzętu dla szkół i przedszkoli, produkowanych przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Oświaty.
M.P. 1955 nr 113 poz. 1451 uchylony Zarządzenie nr 352 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia wykazów przedmiotów niezbędnych do utrzymywania i użytkowania środków transportowych oraz terminów powstania obowiązku posiadania tych przedmiotów przez właścicieli środków transportowych.
M.P. 1955 nr 112 poz. 1450 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 111 poz. 1449 uchylony Uchwała nr 871 Prezydium Rządu z dnia 29 października 1955 r. w sprawie wzmożenia oszczędności materiałów drzewnych oraz właściwego gospodarowania tymi materiałami w poszczególnych dziedzinach gospodarki narodowej.
M.P. 1955 nr 110 poz. 1448 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 110 poz. 1447 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 listopada 1955 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Kolejarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1955 nr 110 poz. 1446 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 listopada 1955 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Hutnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1955 nr 110 poz. 1445 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 listopada 1955 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1955 nr 109 poz. 1444 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 109 poz. 1443 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 1955 r. w sprawie ogłoszenia ustalonych przez Narodowy Bank Polski kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1442 Pismo Okólne nr 353 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1955 r. w sprawie współpracy zakładów pracy z zakładami leczniczo-zapobiegawczymi przy zakładach pracy w zakresie zwalczania przyczyn absencji chorobowej.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1441 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 listopada 1955 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz żywienia zbiorowego.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1440 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów: Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego, Żeglugi i Finansów z dnia 31 października 1955 r. uchylające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie wysokości dodatków lokalnych dla pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych i handlowych za granicą.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1439 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Obrony Narodowej z dnia 24 października 1955 r. w sprawie zasad współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną w zakresie służby hydrograficznej.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1438 uchylony wykazem Uchwała nr 903 Prezydium Rządu z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie wynagradzania pracowników magazynowych.
M.P. 1955 nr 109 poz. 1437 uchylony Uchwała nr 845 Prezydium Rządu z dnia 29 października 1955 r. w sprawie dostosowania trybu zagospodarowywania przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych mienia będącego własnością Państwa do ogólnie obowiązujących zasad przekazywania środków majątku trwałego i obrotowego.
M.P. 1955 nr 108 poz. 1436 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 108 poz. 1435 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 108 poz. 1434 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 108 poz. 1433 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 108 poz. 1432 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1955 r. w sprawie odroczenia poboru podatków obrotowego i dochodowego oraz należności Społecznego Funduszu Oszczędnościowego w przypadkach upaństwowienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia nad przedsiębiorstwem przymusowego zarządu państwowego.
M.P. 1955 nr 108 poz. 1431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1955 r. w sprawie ulg dla niektórych grup dłużników w spłacie zaległości z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego, wynikającego z regulacji zobowiązań pieniężnych.
M.P. 1955 nr 108 poz. 1430 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 listopada 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu żywienia koni pociągowych w transporcie drogowym.
M.P. 1955 nr 108 poz. 1429 uchylony Uchwała nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.
M.P. 1955 nr 108 poz. 1428 uchylony wykazem Uchwała nr 737 Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. w sprawie taryfy opłat za usługi służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1427 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 107 poz. 1426 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 1955 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 1955 r. w sprawie regulaminu Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1424 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 listopada 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1423 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 1955 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników lasów doświadczalnych, pozostających pod zarządem Ministra Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1422 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 1955 r. w sprawie wojskowego szkolenia studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie w roku szkolnym 1955/56 i w latach następnych.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1421 uznany za uchylony Zarządzenie nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania przez Ministerstwo Finansów Technikum Rachunkowości w Tomaszowie Mazowieckim.
M.P. 1955 nr 107 poz. 1420 Uchwała nr 876 Prezydium Rządu z dnia 5 listopada 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zasad oraz trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji).
M.P. 1955 nr 106 poz. 1419 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 105 poz. 1418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministra Finansów z dnia 27 października 1955 r. w sprawie zarachowywania wpływów z kar pieniężnych porządkowych i sądowych z ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy oraz zwrotu wpływów z kar pieniężnych porządkowych.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1417 Tymczasowa Instrukcja Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1955 r. dotycząca ochrony zdrowia przy stosowaniu ciał promieniotwórczych w zakładach przemysłowych, w zakładach służby zdrowia i pracowniach naukowo-badawczych.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1416 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1955 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznaczania przez zakłady rybne towarów rynkowych danymi niezbędnymi dla zabezpieczenia interesów nabywców w obrocie towarowym.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1415 uchylony Zarządzenie Ministrów Hutnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 24 października 1955 r. w sprawie uzgadniania z prezydiami rad narodowych planów zaopatrzenia w gaz gospodarstw domowych.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1414 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1413 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1955 r. w sprawie uiszczania podatku od nabycia praw majątkowych od kwitów czynszowych.
M.P. 1955 nr 105 poz. 1412 uchylony wykazem Uchwała nr 863 Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. w sprawie umundurowania i oznak Służby Więziennej.
M.P. 1955 nr 104 poz. 1411 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 103 poz. 1410 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 102 poz. 1409 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1955 nr 102 poz. 1408 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 24 października 1955 r. w sprawie uzupełnienia tabel stanowisk pracowników zarządów rolnictwa.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 14 lipca 1955 r. w sprawie trybu rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych w jednostkach lasów państwowych.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1406 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1955 r. w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1955.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1405 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 października 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 maja 1951 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1404 uznany za uchylony Zarządzenie nr 333 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania Technikum Handlu Zagranicznego w Gdyni.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1403 uchylony wykazem Zarządzenie nr 325 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1402 uchylony wykazem Uchwała nr 841 Rady Ministrów z dnia 25 października 1955 r. w sprawie ulgowego nabywania uprawnień z "Karty Górnika" przez byłych górników powracających do pracy dołowej w kopalniach węgla kamiennego.
M.P. 1955 nr 102 poz. 1401 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 15 października 1955 r. w sprawie ufundowania sztandarów przechodnich Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz sztandarów przechodnich ministerstw i zarządów głównych związków zawodowych.
M.P. 1955 nr 101 poz. 1400 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 100 poz. 1399 uchylony wykazem Instrukcja Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 11 października 1955 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z dnia 11 października 1955 r. w sprawie uzupełnienia i zmian tabeli wynagrodzeń autorskich za opracowanie dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1397 uznany za uchylony Zarządzenie nr 317 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej szkół przemysłu naftowego.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1396 uchylony Uchwała nr 827 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków w uspołecznionych zakładach gastronomicznych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1395 uchylony Uchwała nr 824 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy przeglądzie i zmianie norm pracy.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1394 Uchwała nr 823 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie premiowania pracowników przemysłu maszynowego za opracowanie i uruchomienie nowej produkcji.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1393 uchylony wykazem Uchwała nr 822 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. o rozciągnięciu uchwały z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" na pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych resortu łączności oraz Ministerstwa Łączności.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1392 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1391 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1390 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1389 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1388 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 99 poz. 1387 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 98 poz. 1386 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1385 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1384 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1383 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1382 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1381 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1380 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1379 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1378 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1377 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1376 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1375 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1374 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1373 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1372 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1371 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1370 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1369 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1368 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1367 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1366 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1365 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1364 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1363 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1362 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1361 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1360 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1359 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1358 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1357 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1356 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1355 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1354 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1353 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1352 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1351 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1350 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1349 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1348 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1347 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1346 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1345 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1344 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1343 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1342 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1341 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1340 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1339 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1338 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1337 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1336 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1335 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1334 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1333 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 98 poz. 1332 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1331 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 1 października 1955 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów, referatów) ogólno-gospodarczych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1330 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 11 października 1955 r. w sprawie rozliczania robót wykonywanych w okresie rozpatrywania zastrzeżeń wykonawców przeciwko wycenie kosztorysowej oraz przejścia z rozliczeń na podstawie cen jednostkowych na rozliczenia w opraciu o kosztorys.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1329 Zarządzenie nr 312 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1955 r. w sprawie kontroli wykonania postanowień zakładowych umów zbiorowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1328 uchylony Zarządzenie nr 313 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1955 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się korespondencyjne i zaoczne.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1327 uchylony wykazem Zarządzenie nr 305 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1955 r. w sprawie tymczasowych zasad współdziałania technicznej inspekcji pracy z urzędami górniczymi w zakresie nadzoru nad zakładami górniczymi.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1326 uchylony wykazem Uchwała nr 804 Rady Ministrów z dnia 15 października 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie mieszkań reprezentacyjnych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1325 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1324 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1323 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1322 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1321 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 97 poz. 1320 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1319 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1318 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1317 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1316 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1315 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1314 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1313 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1312 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1311 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1310 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1309 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1308 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1307 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1306 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1305 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1304 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1303 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1302 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1301 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1300 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1299 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1298 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1297 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1296 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1295 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1294 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1293 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1292 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1291 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1290 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1289 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1288 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1287 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1286 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1285 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1284 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1283 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1282 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1281 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1280 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1279 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1278 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1277 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1276 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1275 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1274 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1273 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1272 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1271 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1270 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1269 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1268 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1267 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1261 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1260 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 96 poz. 1259 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1258 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1257 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1256 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1255 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1254 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1253 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1252 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1251 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1250 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1248 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1247 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1246 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1245 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1244 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1243 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1242 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1241 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1240 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1239 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1238 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1237 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1236 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1235 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1234 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1233 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1232 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1231 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1230 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1229 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1227 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1226 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1225 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1224 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1223 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1222 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1221 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1220 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1219 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1218 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1217 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1216 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1215 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1214 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1213 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1212 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1211 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1210 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1209 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 95 poz. 1208 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 94 poz. 1207 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 94 poz. 1206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii z dnia 30 września 1955 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkcję filmową oraz cen na produkty nietypowe i opłat za nietypowe usługi, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe nadzorowi Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii.
M.P. 1955 nr 94 poz. 1205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 22 sierpnia 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych jednostek podległych Centralnym Zarządom: Zakładów Zbożowych "PZZ", Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi oraz Przemysłu Młynarskiego.
M.P. 1955 nr 94 poz. 1204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1955 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty i usługi świadczone przez państwowe ośrodki maszynowe na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 października 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawania materiału rozpłodowego kur.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 października 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania koziarni za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1201 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli owiec poszczególnych ras i typów.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1200 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej poszczególnych ras i typów.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1199 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła poszczególnych ras.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1198 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 września 1955 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni poszczególnych ras i typów.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1197 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie organizacji ośrodków hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1955 nr 93 poz. 1196 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1195 Lista osób odznaczonych "Medalem 10-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1955 nr 92 poz. 1194 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 13 września 1955 r. w sprawie opisu odznaki "Przodujący Kolejarz", jej wzoru rysunkowego i wymiarów.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1193 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 października 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie rodzajów i kategorii uspołecznionych zakładów gastronomicznych.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1192 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 29 września 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 lipca 1955 r. w sprawie ustalenia wysokości i trybu pobierania opłat za korzystanie z urządzeń handlowych na targowiskach.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1191 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 3 października 1955 r. w sprawie zasad zaliczania do środków trwałych i przedmiotów nietrwałych remanentów środków pracy na koniec 1955 r.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1190 uchylony wykazem Uchwała nr 779 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1955 r. w sprawie zapewnienia właściwego poziomu technicznego eksportowanych maszyn i urządzeń nowych typów oraz wytwarzanych w indywidualnym wykonaniu eksportowym.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1189 uchylony Uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie planowej akcji usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach.
M.P. 1955 nr 92 poz. 1188 uchylony wykazem Uchwała nr 794 Rady Ministrów z dnia 1 października 1955 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów prezydiów rad narodowych w dziedzinie handlu.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1187 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1186 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1185 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1184 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1183 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1182 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1181 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1180 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1179 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1178 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1177 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1176 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1175 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1174 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1173 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1172 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1171 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1170 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1169 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1168 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1167 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1166 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1164 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1163 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1162 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1161 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1160 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1159 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1158 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1157 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1156 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1155 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1154 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1153 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1152 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1151 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1150 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1149 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1148 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1147 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1146 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1145 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1144 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 91 poz. 1143 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 90 poz. 1142 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 września 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 maja 1953 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych maszyn biurowych.
M.P. 1955 nr 90 poz. 1141 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Energetyki z dnia 29 września 1955 r. w sprawie ograniczenia stosowania kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi.
M.P. 1955 nr 90 poz. 1140 uchylony wykazem Uchwała nr 771 Rady Ministrów z dnia 24 września 1955 r. w sprawie uproszczenia trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym.
M.P. 1955 nr 90 poz. 1139 uchylony Uchwała nr 454 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzeń za pracę oraz w sprawie powołania Państwowej Komisji Płac.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1138 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1137 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1136 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1135 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1134 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1133 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1132 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1131 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1130 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1129 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1128 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1127 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1126 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1125 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1124 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1123 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1122 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1111 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1109 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1108 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1107 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1105 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1104 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1103 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1102 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1101 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1100 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1099 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1098 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1097 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1096 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1095 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1094 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1093 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1092 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1091 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1090 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1089 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1088 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1087 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1086 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1085 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1084 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1083 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1082 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1081 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1080 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1079 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1078 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 89 poz. 1077 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1076 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 1955 r. w sprawie utworzenia Sekcji Tłumaczy w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1075 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 1955 r. w sprawie studium eksternistycznego w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1074 uchylony Zarządzenie nr 297 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1955 r. w sprawie trybu urzędowania komisji do spraw szkód górniczych.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1073 uchylony wykazem Uchwała nr 783 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. o rozciągnięciu uchwały nr 455 Prezydium Rządu z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie premiowania pracowników wykonawstwa budowlanego za terminowe oddanie obiektów do użytku na przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe Ministrowi Łączności.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1072 uchylony Uchwała nr 782 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. w sprawie zatrudnienia oficerów zawodowych zwolnionych ze służby wojskowej i ich materialnego zaopatrzenia.
M.P. 1955 nr 88 poz. 1071 uchylony wykazem Uchwała nr 781 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników finansowo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1070 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 września 1955 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1069 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 1955 r. w sprawie dostarczania i wykorzystywania samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1068 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1955 r. w sprawie ustalenia wzoru i trybu nadawania i pozbawiania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza".
M.P. 1955 nr 87 poz. 1067 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 15 września 1955 r. w sprawie dokonywania zakupów warzyw, owoców i runa leśnego przez przedsiębiorstwa terenowego przemysłu spożywczego.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1066 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 1 września 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiego Biura Dozoru Technicznego.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1065 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 1 września 1955 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Śląskiego Biura Dozoru Technicznego.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1064 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 września 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień Zarządowi Głównemu Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" do ustalenia cen zbytu na maszyny i urządzenia oraz usługi wykonywane przez zakłady tej spółdzielni.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1063 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 20 września 1955 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji i doskonalenia produkcji, realizowania projektów racjonalizatorskich oraz uruchomienia produkcji ubocznej artykułów powszechnego użytku.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1062 obowiązujący Zarządzenie nr 293 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1955 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Karczmisko w powiecie piskim, województwie olsztyńskim.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1061 uchylony Uchwała nr 717 Prezydium Rządu z dnia 10 września 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia zasady generalnego wykonawcy robót budowlanych i montażowych.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1060 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1059 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1058 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1057 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1056 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1055 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1054 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1053 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1052 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1051 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1050 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1049 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1048 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1047 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1046 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 lipca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1045 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1044 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1043 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1042 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1041 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1040 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1039 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1038 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1037 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1036 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1035 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1034 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1033 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1032 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1031 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1030 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1029 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1028 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1027 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1026 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1025 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1024 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1023 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1022 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1021 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1020 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1019 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1018 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1017 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1016 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1015 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1014 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1013 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1012 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1011 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1010 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1009 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1008 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1007 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 86 poz. 1006 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 85 poz. 1005 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 85 poz. 1004 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie trybu finansowania akcji werbunkowej.
M.P. 1955 nr 85 poz. 1003 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 1955 r. w sprawie upoważnienia szkół wyższych do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1955 nr 85 poz. 1002 uchylony wykazem Zarządzenie nr 284 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, wakacyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.
M.P. 1955 nr 85 poz. 1001 uchylony wykazem Uchwała nr 706 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. w sprawie zasad premiowania pracowników zarządów państwowych ośrodków maszynowych w wojewódzkich zarządach rolnictwa oraz zmian w uposażeniach niektórych pracowników wojewódzkich zarządów rolnictwa.
M.P. 1955 nr 84 poz. 1000 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 1955 r. w sprawie współpracy szkół wyższych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, urzędami i instytucjami w zakresie prac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych.
M.P. 1955 nr 84 poz. 999 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 września 1955 r. w sprawie ustalania i wypłaty zaopatrzeń emerytalnych funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa publicznego i członkom ich rodzin.
M.P. 1955 nr 84 poz. 998 uchylony wykazem Uchwała nr 707 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. uzupełniająca uchwałę z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych.
M.P. 1955 nr 84 poz. 997 uchylony Uchwała nr 705 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. w sprawie podstaw ustalania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etatach sprzątaczek.
M.P. 1955 nr 84 poz. 996 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 84 poz. 995 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 994 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 września 1955 r. w sprawie opłat za używanie pojazdów samochodowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych przez pracowników tych jednostek dla celów niesłużbowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 993 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 września 1955 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należności za przejazdy własnym samochodem osobowym w celach służbowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 992 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 18 sierpnia 1955 r. w sprawie oznaczenia znakami towarowymi wyrobów innych niż powszechnego użytku, produkowanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1955 nr 83 poz. 991 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 1955 r. w sprawie regulaminu studiów aspiranckich dla osób pracujących zawodowo i odbywających aspiranturę w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1955 nr 83 poz. 990 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 września 1955 r. w sprawie obrotu i preparowania włosia końskiego.
M.P. 1955 nr 83 poz. 989 uchylony wykazem Uchwała nr 700 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 września 1952 r. w sprawie wykazu szkół wyższych uprawnionych do wydawania dyplomów o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz warunków i trybu ich nadawania w szkołach wyższych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 988 Uchwała nr 693 Prezydium Rządu z dnia 3 września 1955 r. w sprawie przedłużenia terminu do zatwierdzania projektów przez służbę architektoniczno-budowlaną.
M.P. 1955 nr 83 poz. 987 obowiązujący Uchwała nr 701 Rady Ministrów z dnia 3 września 1955 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższym szkolnictwie technicznym.
M.P. 1955 nr 83 poz. 986 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 985 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 984 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 983 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 83 poz. 982 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 981 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1955 nr 82 poz. 980 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie składu komisji do stwierdzania wagi ładunku przyjmowanego do przewozu taborem konnym oraz do ustalenia ilości usług opłacanych w zależności od czasu wynajmu taboru konnego i trybu postępowania tych komisji.
M.P. 1955 nr 82 poz. 979 uchylony wykazem Uchwała nr 655 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 978 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 977 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 976 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 975 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 82 poz. 974 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 973 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie poboru opłaty od środków transportowych: od koni.
M.P. 1955 nr 81 poz. 972 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie poboru opłaty od środków transportowych: łodzi motorowych, wiosłowych i żaglowych, promów, łodzi do przewozu towarów oraz jachtów kilowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 971 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie poboru opłaty od rowerów, transportowych wózków rowerowych, rowerów i wózków z silnikami pomocniczymi o pojemności skokowej do 50 cm sześciennych oraz motocykli z silnikami o takiej pojemności.
M.P. 1955 nr 81 poz. 970 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie poboru opłaty od środków transportowych: samochodów, ciągników, autobusów, motocykli, rowerów i wózków z silnikami pomocniczymi o pojemności skokowej ponad 50 cm sześciennych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 969 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1955 r. w sprawie poboru opłaty od środków transportowych i rowerów.
M.P. 1955 nr 81 poz. 968 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 1 czerwca 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 967 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 966 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 965 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 964 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 963 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 962 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 961 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 81 poz. 960 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 maja 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1955 nr 80 poz. 959 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie nadania odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1955 nr 80 poz. 958 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania owczarni za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1955 nr 80 poz. 957 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania chlewni za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1955 nr 80 poz. 956 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania obór za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1955 nr 80 poz. 955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu uznawania stajni za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1955 nr