Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w niektórych sprawach pracowniczych w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji społeczno-zawodowych organizacji rolników.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji środków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 297 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia Państwowego Funduszu Kombatantów i zarządzania tym funduszem.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie przyznawania w drodze wyjątku emerytur lub rent kombatantom oraz pozostałym po nich członkom rodzin.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1982 r. o przyjęciu załącznika A-1 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego formalności celnych poprzedzających złożenie zgłoszenia celnego.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 290 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 44 poz. 288 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1983 z dnia 29 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu świadczeń i szczególnych uprawnień przysługujących kombatantom.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1982 r. o przyjęciu załącznika D-3 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego kontroli dokumentów stwierdzających pochodzenie towarów.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 276 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym z tytułu przeznaczenia zysku na cele rozwojowe oraz na inne cele uzasadnione społecznie.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnianiu absolwentów.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad amortyzacji niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 1983 r.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 262 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 258 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Sekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" na "Liga Kobiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 244 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 243 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1982 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1982 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 234 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisana w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1982 r. w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1982 r. w sprawie wysokości odpisów dewizowych na Centralny Fundusz Rozwoju Kultury.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i w portach rzecznych żeglugi śródlądowej przy przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów, azbestu, rud metali oraz zboża.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1982 nr 34 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1982 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 września 1982 r. w sprawie zasad i ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykazu stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 218 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 215 uchylony Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Ustawa z dnia 16 września 1982 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 września 1982 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 września 1982 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 202 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1982 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 199 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1982 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatku obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez spółdzielcze zakłady usługowe prowadzone według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 194 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Bagdadzie dnia 16 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1982 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu węgla kamiennego i brunatnego, energetycznego oraz naftowo-gazowniczego, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki, objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach nadawania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handlu zagranicznego.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania inspekcji cen, jej organizacji wewnętrznej oraz zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli cen.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 lipca 1982 r. w sprawie podwyższenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania obowiązku podatkowego (rejestracji podatkowej) przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1982 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, częstochowskim, kaliskim, krośnieńskim, leszczyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, skierniewickim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia miasta Poręby w województwie katowickim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 163 uchylony Dekret z dnia 30 lipca 1982 r. o zmianie ustawy o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1982 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzenia łowieckiego planu hodowlanego.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym banków i innych instytucji finansowych oraz Polskiego Monopolu Loteryjnego.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tych warunków.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie wejścia w życie podpisanej w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 150 wygaśnięcie aktu Umowa podpisana w Berlinie dnia 9 grudnia 1981 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wykonania Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 148 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie poboru składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji w sprawach normalizacji, miar, probiernictwa i jakości upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczególnych warunków przechodzenia na emeryturę oraz uprawnień z tytułu wypadków przy pracy górników.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu do Spraw Kombatantów.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Cen.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 129 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 17 poz. 127 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń dla osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" na podstawie umowy agencyjnej.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. zmieniająca ustawę o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1982 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji, sporządzonego w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 116 obowiązujący Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji sporządzone w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1982 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Rzymie dnia 16 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 15 poz. 114 obowiązujący Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Rzymie dnia 16 maja 1978 r.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia sportowcom pobierającym stypendia sportowe.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1982 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników osiągających przychody z niektórych działów specjalnych oraz z furmaństwa.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 92 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 89 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 85 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ujednoliceniu terminu upływu kadencji rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 73 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71 obowiązujący Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat w miastach.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów z niektórych usług hotelarskich.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1982 nr 8 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1982 nr 8 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1982 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 62 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 60 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 59 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 57 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie zwalczania chorób tytoniu.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób pobierających te stypendia.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 32 obowiązujący Protokół sporządzony w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 27 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 stycznia 1982 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 24 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 80 lat życia.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 20 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy i wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Sprawiedliwości, działających przy zakładach karnych.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 3 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Protokół sporządzony w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.