Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1989 nr 44 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r.
M.P. 1989 nr 44 poz. 362 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe, oraz wykazu krajów, z którymi obrót towarowy jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.
M.P. 1989 nr 44 poz. 361 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1989 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1990 r.
M.P. 1989 nr 44 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie postępowania z bronią przejętą przez organy spraw wewnętrznych do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku.
M.P. 1989 nr 44 poz. 359 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1989 nr 44 poz. 358 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.
M.P. 1989 nr 44 poz. 357 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 44 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1989 nr 44 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 1990/1991.
M.P. 1989 nr 44 poz. 354 uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1989 nr 44 poz. 353 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.
M.P. 1989 nr 44 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1989 nr 44 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych objętych obowiązkowym pośrednictwem w obrocie.
M.P. 1989 nr 43 poz. 350 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1989 nr 43 poz. 349 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 18 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1989 nr 43 poz. 348 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.
M.P. 1989 nr 43 poz. 347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1989 nr 43 poz. 346 uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1989 nr 43 poz. 345 uznany za uchylony Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia na 1990 r. stawki wpłat na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.
M.P. 1989 nr 43 poz. 344 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie powołania ministra łączności oraz odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 43 poz. 343 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie rządowych założeń polityki rolnej na 1990 r.
M.P. 1989 nr 43 poz. 342 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie wydarzeń w Rumunii.
M.P. 1989 nr 42 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 1989 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
M.P. 1989 nr 42 poz. 340 akt jednorazowy Uchwała nr XII/65/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 5 października 1989 r. w sprawie zmiany granicy między miastami Knurowem a Gliwicami.
M.P. 1989 nr 42 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1989 nr 42 poz. 338 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, ostrołęckim, płockim i siedleckim.
M.P. 1989 nr 42 poz. 337 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 41 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1989 nr 41 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 41 poz. 333 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie zasad i trybu ustalania nowego terminu ważności środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1989 nr 41 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.
M.P. 1989 nr 41 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego i podatku dochodowego.
M.P. 1989 nr 41 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w latach 1990-1994.
M.P. 1989 nr 41 poz. 329 uznany za uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.
M.P. 1989 nr 41 poz. 328 obowiązujący Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Borowiczki w województwie płockim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 327 obowiązujący Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Zwierzyniec w województwie zamojskim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 326 obowiązujący Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Gołczewo w województwie szczecińskim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 325 obowiązujący Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Obrzycko w województwie poznańskim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 324 obowiązujący Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Sędziszów w województwie kieleckim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 323 obowiązujący Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia miasta Kunów w województwie kieleckim.
M.P. 1989 nr 41 poz. 322 uznany za uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1989 nr 40 poz. 321 akt jednorazowy Uchwała nr IX/53/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 29 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Poddębice.
M.P. 1989 nr 40 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała nr XI/48/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Zwolenia.
M.P. 1989 nr 40 poz. 319 akt jednorazowy Uchwała nr VIII/45/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgorzelca i gminy Zgorzelec.
M.P. 1989 nr 40 poz. 318 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 17 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 40 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1989 nr 40 poz. 316 uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992.
M.P. 1989 nr 40 poz. 315 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
M.P. 1989 nr 40 poz. 314 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie protestów wyborczych i stwierdzenia nieważności wyboru posła.
M.P. 1989 nr 39 poz. 313 akt jednorazowy Uchwała nr VII/42/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 11 października 1989 r. w sprawie zmiany granic gmin Mircze i Tyszowce.
M.P. 1989 nr 39 poz. 312 akt jednorazowy Uchwała nr VI/40/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Głogowa.
M.P. 1989 nr 39 poz. 311 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1989 nr 39 poz. 310 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania kredytu refinansowego, granic oprocentowania kredytu udzielanego na niektóre cele oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1989 nr 39 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1989 nr 39 poz. 308 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1989 nr 39 poz. 307 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Legislacyjnej.
M.P. 1989 nr 39 poz. 306 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie powołania Rady Ekonomicznej.
M.P. 1989 nr 39 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1989 nr 39 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 listopada 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu.
M.P. 1989 nr 38 poz. 303 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1989 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen w październiku 1989 r.
M.P. 1989 nr 38 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 38 poz. 301 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 50.000 zł.
M.P. 1989 nr 38 poz. 300 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1989 nr 38 poz. 299 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1989 nr 38 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1989 nr 37 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych.
M.P. 1989 nr 37 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
M.P. 1989 nr 37 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 37 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1989 nr 37 poz. 293 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie szczególnych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1989 nr 37 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1989 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego.
M.P. 1989 nr 37 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzeń nauczycieli.
M.P. 1989 nr 37 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 października 1989 r. w sprawie niektórych zasad realizacji budżetu państwa w 1989 r.
M.P. 1989 nr 36 poz. 289 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1989 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent.
M.P. 1989 nr 36 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 36 poz. 287 akt jednorazowy Uchwała Nr VI/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 29 września 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Ryn.
M.P. 1989 nr 36 poz. 286 akt jednorazowy Uchwała Nr 47/VII/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 14 września 1989 r. w sprawie zmiany granic gmin Bodzanów i Borowiczki.
M.P. 1989 nr 36 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1989 r. w sprawie cen urzędowych za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych.
M.P. 1989 nr 36 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1989 nr 36 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków dochodowego i wyrównawczego od darowizn na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej prowadzonej przez osoby prywatne kościołów i innych związków wyznaniowych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 282 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1989 r. w sprawie wysokości wskaźnika indeksacyjnego.
M.P. 1989 nr 35 poz. 281 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania kredytu refinansowego, granic oprocentowania kredytu udzielanego na niektóre cele oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1989 nr 35 poz. 280 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 29 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 278 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych.
M.P. 1989 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1989 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.
M.P. 1989 nr 35 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczenia wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.
M.P. 1989 nr 35 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.
M.P. 1989 nr 35 poz. 274 uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób.
M.P. 1989 nr 35 poz. 273 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
M.P. 1989 nr 35 poz. 272 uchylony Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.
M.P. 1989 nr 35 poz. 271 uznany za uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 4 października 1989 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 35 poz. 270 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 25 września 1989 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1989 nr 35 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 1989 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 8 października 1989 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa piotrkowskiego.
M.P. 1989 nr 34 poz. 268 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie wysokości kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1989 r.
M.P. 1989 nr 34 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1989 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1989 nr 34 poz. 265 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.
M.P. 1989 nr 34 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1989 nr 34 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 25 września 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 34 poz. 262 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 13 września 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 34 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 13 września 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1989 nr 33 poz. 260 obowiązujący Uchwała Połączonych Izb Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1989 r. zawierająca wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa niegospodarności.
M.P. 1989 nr 33 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1989 nr 33 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 1989 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w szkołach wyższych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 257 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 21 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 256 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 8 września 1989 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1989 nr 32 poz. 255 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 254 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i norm sprzedaży wartości dewizowych osobom krajowym fizycznym na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą.
M.P. 1989 nr 32 poz. 252 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego, badawczego i technicznego pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1989 nr 32 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1989 r. w sprawie zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1989 nr 32 poz. 249 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1989 nr 32 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1989 nr 32 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1989 nr 32 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1989 nr 32 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 września 1989 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1989 nr 32 poz. 244 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 września 1989 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1989 nr 32 poz. 243 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 września 1989 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 31 poz. 242 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości składki na fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.
M.P. 1989 nr 31 poz. 241 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania kredytu refinansowego, granic oprocentowania kredytu udzielanego na niektóre cele oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1989 nr 31 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1989 nr 31 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1989 nr 31 poz. 238 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1989 nr 31 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne.
M.P. 1989 nr 30 poz. 236 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 sierpnia 1989 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego na 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1988 r.
M.P. 1989 nr 30 poz. 235 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.
M.P. 1989 nr 30 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania autorów utworów fotograficznych.
M.P. 1989 nr 30 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność w zakresie produkcji rurek drenarskich.
M.P. 1989 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1989 nr 30 poz. 231 uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu cen podstawowych artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.
M.P. 1989 nr 30 poz. 230 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
M.P. 1989 nr 30 poz. 229 uchylony Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych dla niektórych osób.
M.P. 1989 nr 30 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 30 poz. 227 uchylony wykazem Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa.
M.P. 1989 nr 30 poz. 226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie przeprowadzania społecznych przeglądów warunków pracy.
M.P. 1989 nr 30 poz. 225 uchylony Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992.
M.P. 1989 nr 30 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 30 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie odwołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 29 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1989 nr 29 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1989 nr 28 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie upoważnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1989 nr 27 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1989 nr 27 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń oraz uchylenia obowiązków dotyczących prowadzenia rachunków podstawowego i pomocniczego.
M.P. 1989 nr 27 poz. 217 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1989 nr 27 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1989 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych.
M.P. 1989 nr 27 poz. 215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1989 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem.
M.P. 1989 nr 26 poz. 214 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w drugim kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej i sferze produkcji materialnej w pierwszym półroczu 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 212 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 211 akt jednorazowy Uchwała nr 61 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 czerwca 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowy Dwór Mazowiecki i gminy Jabłonna.
M.P. 1989 nr 26 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1989 nr 26 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
M.P. 1989 nr 26 poz. 208 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy w 1989 r.
M.P. 1989 nr 26 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania lub potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
M.P. 1989 nr 26 poz. 206 uchylony Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 lipca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organów Senatu.
M.P. 1989 nr 26 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 lipca 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu.
M.P. 1989 nr 26 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 26 poz. 203 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 sierpnia 1989 r. w sprawie przyjęcia ustąpienia rządu.
M.P. 1989 nr 26 poz. 202 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 26 poz. 201 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie aktualnej sytuacji dochodowej ludności.
M.P. 1989 nr 25 poz. 200 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenia umowne mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1989 nr 25 poz. 199 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu oraz taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1989 nr 25 poz. 198 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P.1989 nr 25 poz. 197 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.
M.P. 1989 nr 25 poz. 196 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1989 nr 25 poz. 195 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań.
M.P. 1989 nr 25 poz. 194 akt jednorazowy Uchwała nr 60 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 czerwca 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Pruszkowa i gminy Michałowice.
M.P. 1989 nr 25 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1989 nr 25 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie wykupu nie zrealizowanych kart zaopatrzenia w mięso i jego przetwory.
M.P. 1989 nr 24 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1989 nr 24 poz. 190 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowych opłat za paliwa i energię zużyte w ilościach przekraczających limit.
M.P. 1989 nr 24 poz. 189 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.
M.P. 1989 nr 24 poz. 188 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.
M.P. 1989 nr 24 poz. 187 uchylony Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
M.P. 1989 nr 24 poz. 186 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych dla niektórych osób.
M.P. 1989 nr 24 poz. 185 uznany za uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1989 nr 24 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 1989 r.
M.P. 1989 nr 24 poz. 183 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1989 nr 24 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.
M.P. 1989 nr 23 poz. 181 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1989 nr 23 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
M.P. 1989 nr 23 poz. 179 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.
M.P. 1989 r nr 23 poz.178 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1989 nr 23 poz. 177 uznany za uchylony Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Transportu, Żeglugi i Łączności.
M.P. 1989 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 22 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1989 r. o zawieszeniu stosowania przepisów par. 13, 14, 15 i 17 Regulaminu miejscowej służby telefonicznej (V Tf-4) z dnia 22 sierpnia 1974 r. (zmiana z dnia 7 marca 1985 r., nr TLM 51010).
M.P. 1989 nr 22 poz. 174 uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie.
M.P. 1989 nr 22 poz. 173 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1989 nr 22 poz. 172 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie oprocentowania kredytu refinansowego, granic oprocentowania kredytu udzielanego na niektóre cele oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1989 nr 22 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.
M.P. 1989 nr 22 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 czerwca 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego.
M.P. 1989 nr 22 poz. 169 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1989 nr 22 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodnych oraz za żeglugę i spław przez krajowe przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej.
M.P. 1989 nr 22 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1989 r.
M.P. 1989 nr 22 poz. 166 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie nadania orderów społecznym zbiorowościom.
M.P. 1989 nr 22 poz. 165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie nadania orderów społecznym zbiorowościom.
M.P. 1989 nr 22 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1989 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senatorów.
M.P. 1989 nr 22 poz. 163 uznany za uchylony Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru członków Prezydium Senatu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 162 uznany za uchylony Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 161 uchylony Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie organów Senatu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 160 akt indywidualny Uchwała Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1989 r. w sprawie zatwierdzenia dekretów Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. i 1 lipca 1989 r.
M.P. 1989 nr 22 poz. 157 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lipca 1989 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów na Sejm.
M.P. 1989 nr 22 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1989 nr 22 poz. 155 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1989 nr 21 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lipca 1989 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 21 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lipca 1989 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X Kadencji.
M.P. 1989 nr 21 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 1989 r. o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 18 czerwca 1989 r.
M.P. 1989 nr 21 poz. 151 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 1989 r. o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 18 czerwca 1989 r.
M.P. 1989 nr 21 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r.
M.P. 1989 nr 21 poz. 149 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r.
M.P. 1989 nr 20 poz. 148 akt jednorazowy Uchwała nr VI/39/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie zmiany granic gmin Mielec i Niwiska.
M.P. 1989 nr 20 poz. 147 akt jednorazowy Uchwała nr 41/VII Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 22 maja 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Łomży.
M.P. 1989 nr 20 poz. 146 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1989 nr 20 poz. 145 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym.
M.P. 1989 nr 20 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1989 nr 20 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1989 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1989 nr 20 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1989 nr 20 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.
M.P. 1989 nr 20 poz. 139 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1989 nr 20 poz. 138 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1989 nr 20 poz. 137 obowiązujący Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1989 nr 20 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 20 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1989 nr 20 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1989 nr 20 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 9 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz sposobu jego noszenia.
M.P. 1989 nr 19 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 maja 1989 r. zmieniające niektóre zarządzenia wykonawcze do ustawy o łączności.
M.P. 1989 nr 19 poz. 131 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.
M.P. 1989 nr 19 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1989 nr 19 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1989 nr 19 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1989 nr 19 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1989 nr 19 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1989 nr 18 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie zasad zaliczania odpadów do odpadów promieniotwórczych oraz ich kwalifikowania i ewidencjonowania, a także warunków ich unieszkodliwiania, przechowywania i składowania.
M.P. 1989 nr 18 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie racjonalizacji użytkowania energii i paliw w gospodarce narodowej.
M.P. 1989 nr 18 poz. 123 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1988 r.
M.P. 1989 nr 18 poz. 122 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 maja 1989 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1988 r., z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1988 r., z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1988 r., o bilansie płatniczym PRL za rok 1988, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1988, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1988 r., planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1988 r., z gospodarki środkami Centralnych Funduszy Rozwoju Nauki i Techniki w 1988 r., z przebiegu realizacji w latach 1986-1988 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielania Rządowi absolutorium.
M.P. 1989 nr 17 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1989 nr 17 poz. 120 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 17 poz. 119 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 16 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1989 nr 16 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 16 poz. 116 uznany za uchylony Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1989 r.
M.P. 1989 nr 16 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 17 maja 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki PRL".
M.P. 1989 nr 16 poz. 114 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 maja 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego.
M.P. 1989 nr 15 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 9 maja 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1989 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Finansów i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 maja 1989 r. w sprawie ogólnych zasad przeprowadzania przetargów na waluty obce.
M.P. 1989 nr 15 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 15 poz. 110 uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1989 nr 15 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków rozwoju usług bytowych do 1990 r.
M.P. 1989 nr 15 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 14 poz. 107 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1989 r. w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe.
M.P. 1989 nr 14 poz. 106 obowiązujący Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom skierowanym do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług eksportowych.
M.P. 1989 nr 13 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz zakresu egzaminów doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych.
M.P. 1989 nr 13 poz. 104 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zaświadczenia o wyborze stosowanych w wyborach do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 13 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zaświadczeń o wyborze stosowanych w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 13 poz. 102 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 12 poz. 101 akt jednorazowy Uchwała nr 21/IV/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Lidzbarka.
M.P. 1989 nr 12 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 kwietnia 1989 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1989 nr 12 poz. 99 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1989 nr 12 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe, oraz bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych.
M.P. 1989 nr 12 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1989 nr 12 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie zasad opracowywania planów studiów i programów nauczania studiów dziennych prowadzonych w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki, Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
M.P. 1989 nr 12 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 63 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1989 nr 12 poz. 94 uchylony Uchwała Nr 60 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1989 nr 11 poz. 93 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 kwietnia 1989 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1989 nr 11 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993 oraz do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 11 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.
M.P. 1989 nr 11 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.
M.P. 1989 nr 11 poz. 89 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.
M.P. 1989 nr 11 poz. 88 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1989 nr 11 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 11 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1989 nr 11 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w 1985 r. wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 11 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
M.P. 1989 nr 10 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1989 nr 10 poz. 82 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1989 nr 9 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1989 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1989 nr 9 poz. 79 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1989 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1989 nr 9 poz. 77 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1989 nr 8 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 28 marca 1989 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.
M.P. 1989 nr 8 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
M.P. 1989 nr 8 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1989 nr 8 poz. 73 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1989 nr 8 poz. 72 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1989 nr 8 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 8 poz. 70 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1989 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1989 nr 8 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1989 r. w sprawie powołania ministra pracy i polityki socjalnej.
M.P. 1989 nr 7 poz. 68 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 1989 r. w sprawie granic oprocentowania wkładów na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek oraz wysokości prowizji od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1989 nr 7 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1989 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych.
M.P. 1989 nr 7 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1989 nr 6 poz. 65 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 1989 r. w sprawie zasad udzielania zezwoleń dewizowych na prowadzenie punktów kupna i sprzedaży walut obcych.
M.P. 1989 nr 6 poz. 64 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 10 lutego 1989 r. w sprawie korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne.
M.P. 1989 nr 6 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie trybu uzgadniania z organami dozoru technicznego wymagań technicznych lub warunków technicznych dozoru technicznego dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń lub nabycia za granicą licencji na ich produkcję.
M.P. 1989 nr 6 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie wykazu materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1989 nr 6 poz. 61 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1989 nr 6 poz. 60 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1989 nr 6 poz. 59 Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1989 r. zmieniająca uchwały w sprawie wynagradzania pracowników niektórych jednostek (zakładów) resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1989 nr 6 poz. 58 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1989 nr 5 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1989 nr 5 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 5 poz. 55 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 stycznia 1989 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych środkami transportu samochodowego.
M.P. 1989 nr 5 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1989 nr 5 poz. 53 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
M.P. 1989 nr 5 poz. 52 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1989 nr 5 poz. 51 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1989 nr 5 poz. 50 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1989 nr 5 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1989 nr 5 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 lutego 1989 r. w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 4 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zasad uprawiania lotniarstwa.
M.P. 1989 nr 4 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 4 lutego 1989 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektroenergetycznej.
M.P. 1989 nr 4 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1989 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego w 1989 r., pobieranego od rolników.
M.P. 1989 nr 4 poz. 44 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1989 nr 4 poz. 43 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1989 nr 4 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie określenia preferowanych dziedzin działalności gospodarczej dla spółek z udziałem podmiotów zagranicznych.
M.P. 1989 nr 4 poz. 41 uznany za uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie trybu przekazywania radom narodowym stopnia podstawowego przedsiębiorstw terenowych oraz zakładów i innych jednostek państwowych podporządkowanych wojewódzkim radom narodowym.
M.P. 1989 nr 4 poz. 40 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1989 nr 4 poz. 39 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1989 nr 4 poz. 38 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1989 nr 4 poz. 37 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1989 nr 4 poz. 36 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1989 nr 4 poz. 35 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1989 nr 3 poz. 34 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 33 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lutego 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej i sferze produkcji materialnej w roku 1988.
M.P. 1989 nr 3 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lutego 1989 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1988 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 lutego 1989 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pn. "Międzynarodowe Targi Wynalazków - 89".
M.P. 1989 nr 3 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1989 nr 3 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1989 nr 3 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie podwyżki emerytur i rent przyznanych w 1988 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 27 uchylony Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1989 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1989 nr 3 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1989.
M.P. 1989 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 22 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu kredytowego oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1989 r.
M.P. 1989 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie powołania ministra-kierownika Centralnego Urzędu Planowania.
M.P. 1989 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 22 listopada 1988 r. w sprawie uznania niektórych zarządzeń dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz turystyki ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.
M.P. 1989 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1989 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1989 nr 2 poz. 15 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 1989 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 20000 zł.
M.P. 1989 nr 2 poz. 14 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1989 r.
M.P. 1989 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie uznania niektórych resortowych zarządzeń ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.
M.P. 1989 nr 2 poz. 12 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 stycznia 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1989 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie uznania niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.
M.P. 1989 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.
M.P. 1989 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1989 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 stycznia 1989 r. w sprawie wykazu państw stron Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz państw stosujących do towarów pochodzenia polskiego klauzulę największego uprzywilejowania.
M.P. 1989 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Uchwała nr IV/20/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 20 grudnia 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Głogowa.
M.P. 1989 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach rękojmi i gwarancji.
M.P. 1989 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 5 stycznia 1989 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1989 nr 1 poz. 4 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 stycznia 1989 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1979-1988 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1988 r.
M.P. 1989 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992.
M.P. 1989 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała Nr 2 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1989 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała Nr 1 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.