Position PDFStatus Title
M.P. 1951 nr 106 poz. 1559 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Drewna.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1558 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 1951 r. w sprawie zakresu powszechnej elektryfikacji we wsiach i osiedlach.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1557 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Odlewnictwa do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1556 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1951 r. w sprawie organizacji finansowej i systemu finansowego na 1952 r. niektórych przedsiębiorstw, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1555 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie zasad bilansowania i sporządzania sprawozdań rocznych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1951 r. w sprawie przekazania organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Prezydium Rady Ministrów - w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1551 uchylony wykazem Uchwała nr 895 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1550 uchylony wykazem Uchwała nr 774 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Centralnego Urzędu Kinematografii oraz listy podległych przedsiębiorstw, zakładów i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1546 uznany za uchylony Orzeczenie nr 18 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 listopada 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1545 uchylony Okólnik nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 20 grudnia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1543 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 grudnia 1951 r. w sprawie przyrzeczenia i ślubowania służbowego nauczycieli szkół artystycznych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1542 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie składu osobowego i regulaminu czynności Komitetu do Spraw Wyścigów Konnych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1541 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Tworzyw Sztucznych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1540 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Farmaceutycznemu.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1539 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Celulozowo-Papierniczemu.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1538 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Syntezy Chemicznej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1537 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Chemii Nieorganicznej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1536 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Chemii Ogólnej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1535 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Włókien Sztucznych i Syntetycznych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1534 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Barwników i Półproduktów.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1533 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Tworzyw Sztucznych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1532 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Farmaceutycznego.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1531 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Celulozowo-Papierniczego.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1530 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Syntezy Chemicznej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1529 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1528 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego przemysłu pod nazwą Główny Instytut Chemii Przemysłowej do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1527 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1526 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Barwników i Półproduktów.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1525 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1524 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1523 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1522 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie koordynacji wydawnictw z dziedziny ochrony pracy.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1521 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministrom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1520 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie określenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz w sprawie zasad wynagradzania tych robotników.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1519 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad ustalania kategorii zaszeregowania osobistego robotników w zakładach produkcyjnych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1518 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad normowania pracy młodocianych.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1517 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie tuczu gospodarczego trzody chlewnej oraz wykorzystania odpadków pokonsumpcyjnych.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1516 uchylony Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 października 1951 r. w sprawie sposobu obliczania oszczędności, wynikających ze stosowania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 grudnia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1514 uchylony Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 20 września 1951 r. w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".
M.P. 1951 nr 104 poz. 1513 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie robotniczo-inżynierskich brygad racjonalizatorskich.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1512 uznany za uchylony Zarządzenie nr 193 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia okręgów i siedziby dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 104 poz. 1510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1509 uchylony Pismo okólne nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1508 Instrukcja Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie podziału funkcji w wydziałach, oddziałach i referatach geodezyjnych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1507 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1506 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie sposobu ważenia zwierząt rzeźnych na miejscach obrotu oraz mięsa w obrocie hurtowym.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1505 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Skórzanego.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1504 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych odszkodowań.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1503 uchylony Uchwała nr 882 Prezydium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie organizacji finansowej i trybu finansowania Państwowych Ośrodków Maszynowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1502 uchylony wykazem Uchwała nr 879 Prezydium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. zmieniająca uchwałę nr 226 Prezydium Rządu z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie usprawnienia systemu rachunkowości uspołecznionych przedsiębiorstw umożliwiającego pogłębienie rozrachunku gospodarczego i planowania kosztów własnych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1501 uchylony Uchwała nr 878 Prezydium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1500 uchylony Uchwała nr 877 Prezydium Rządu z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1499 uchylony wykazem Uchwała nr 835 Prezydium Rządu z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie powierzenia zakładom pracy, zatrudniającym ponad 50 pracowników, obliczania i wypłaty zasiłków pieniężnych przysługujących z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1498 uchylony wykazem Uchwała nr 887 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1497 uchylony Uchwała nr 880 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. uzupełniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie rozliczeń terenowych przedsiębiorstw państwowych z tytułu środków obrotowych z budżetami terenowymi.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1496 uchylony Uchwała nr 840 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 103 poz. 1492 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 102 poz. 1491 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zmiany organizacji Instytutu Badawczego Leśnictwa.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1489 Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowych zasad angażowania personelu pedagogicznego studiów przygotowawczych w szkołach wyższych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1488 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania prezydiom rad narodowych zarządu nieruchomości mieszkalnych, sprawowanego przez centralne zarządy, centrale handlowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1487 uchylony Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1486 uchylony wykazem Uchwała nr 847 Prezydium Rządu z dnia 8 grudnia 1951 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 111 Prezydium Rządu o roli, zadaniach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysłowych zakładach pracy - na uspołecznione zakłady wykonawstwa budowlano-montażowego.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1485 uchylony wykazem Uchwała nr 838 Prezydium Rządu z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniająca uchwałę nr 393 Prezydium Rządu w sprawie delegowania pracowników władz, urzędów i przedsiębiorstw podległych do organów centralnych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1484 uchylony Uchwała nr 834 Prezydium Rządu z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie przywilejów dla górników zatrudnionych w podziemnych kopalniach soli kamiennej.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1483 uchylony wykazem Uchwała nr 828 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zagospodarowania użytków rolnych w obrębie miast i terenów bezpośrednio przyległych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1482 uznany za uchylony Uchwała nr 818 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie tworzenia wojewódzkich zarządów miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i robót specjalnych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1481 uznany za uchylony Uchwała nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zatwierdzania projektów urbanistycznych i architektonicznych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1480 uchylony wykazem Uchwała nr 815 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1479 uchylony wykazem Uchwała nr 814 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w pracowniach naukowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 101 poz. 1477 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 4 grudnia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1475 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1951 r. w sprawie typów aptek otwartych, zakresu ich czynności i wyposażenia.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1474 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 100 poz. 1473 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 100 poz. 1472 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 października 1950 r. w sprawie zgłaszania walut obcych, monet złotych oraz złota i platyny.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1471 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie rejestracji znaków towarowych dla towarów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1470 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów dokumentacji kapitalnych remontów.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1469 uchylony wykazem Uchwała nr 832 Prezydium Rządu z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie przekazania drobnych zakładów państwowego przemysłu graficznego radom narodowym.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1468 uchylony wykazem Uchwała nr 805 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie podziału zadań w ciężarowym transporcie drogowym.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 100 poz. 1463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1462 uznany za uchylony Orzeczenie nr 17 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1461 uznany za uchylony Orzeczenie nr 1 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 października 1951 r. w sprawie przejścia przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1421 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 99 poz. 1400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1399 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 98 poz. 1398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 27 listopada 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1397 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1951 r. w sprawie przekazania przedsiębiorstwu państwowemu "Polskie Zdrojowiska" majątku zniesionych fundacji pod nazwą "Dom Zdrowia imienia św. Mikołaja" w Busku-Zdroju i "Sanatorium imienia św. Tadeusza" w Ciechocinku.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1396 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie upoważnienia podległych organów do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1395 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 października 1951 r. w sprawie sposobu zgłaszania zapotrzebowania na usługi transportowe i powoływania do ich świadczenia.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1394 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 15 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 98 poz. 1393 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 98 poz. 1392 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1951 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1391 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 października 1951 r. w sprawie wyznaczenia opłat za korzystanie ze środków komunikacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1951 nr 98 poz. 1390 uchylony wykazem Zarządzenie nr 185 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 listopada 1951 r. zmieniające zarządzenie nr 129 z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenklatury poszczególnych rodzajów tych użytków.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1389 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1388 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1387 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1386 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1385 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1384 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów o rozmieszczeniu ładunku w pojazdach samochodowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1383 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1951 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie indywidualnego nabywania biletów ulgowych do teatrów świetlnych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1382 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1951 r. uzupełniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian w ubezpieczeniu brackim.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1381 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie udzielenia zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1380 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 października 1951 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Bytomiu i Oddziału Pocztowo-Celnego Urzędu Celnego we Wrocławiu.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1379 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 13 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu sycowskiego w województwie wrocławskim obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 97 poz. 1378 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu leskiego w województwie rzeszowskim obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 97 poz. 1377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1951 r. w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredytowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1376 uchylony wykazem Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie wyłączenia środków przewozowych energetyki od obowiązku dostarczenia na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1375 uchylony wykazem Uchwała nr 775 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie gospodarki ogumieniem samochodowym.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1374 uchylony wykazem Uchwała nr 803 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie zasad i trybu uchwalania terenowych budżetów dodatkowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1373 Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych domów małych dzieci.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1372 uchylony wykazem Uchwała nr 784 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1371 uchylony wykazem Uchwała nr 772 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1370 uchylony wykazem Uchwała nr 669 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. zmieniająca instrukcję nr 10 w sprawie zaszeregowania kierowników wydziałów (oddziałów, referatów) w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1348 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1347 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 97 poz. 1346 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 96 poz. 1345 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 96 poz. 1344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 15 listopada 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 1951 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1342 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 1951 r. w sprawie przekazania przez Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek Biura Sprzedaży Surowic i Szczepionek przedsiębiorstwu państwowemu Centrala Handlowa Farmaceutyczna "Centrofarm".
M.P. 1951 nr 96 poz. 1341 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie zmiany statutu Centrali Rzemieślniczej, Centrali Spółdzielczo-Państwowej.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1339 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1951 r. w sprawie ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw przemysłu średniego i wielkiego na rok 1953.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1338 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie zasad rozliczenia między przedsiębiorstwami wykonawczymi budowlano-montażowymi a zleceniodawcami robót budowlano-montażowych z tytułu kosztów wynikłych z zatrudnienia robotników zamiejscowych.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1337 uchylony Uchwała nr 777 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia do planów inwestycyjnych Centralnych Zarządów Przemysłu budownictwa ośrodków zdrowia w zakładach przemysłowych.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1336 uchylony wykazem Uchwała nr 776 Prezydium Rządu z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie umorzenia wierzytelności b. izb aptekarskich z tytułu zaległych składek członkowskich b. właścicieli i dzierżawców aptek, przejętych na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 96 poz. 1335 uchylony wykazem Uchwała nr 771 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Leśnictwa.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1334 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 95 poz. 1333 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 95 poz. 1332 uznany za uchylony Orzeczenie nr 9 Ministra Żeglugi z dnia 23 czerwca 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1331 uznany za uchylony Orzeczenie nr 17 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 17 sierpnia 1951 r. o przejęciu i przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1330 Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 września 1951 r. o dostosowaniu przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 lipca 1951 r. w sprawie określenia organów właściwych do przyjmowania i oceniania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień i do rozstrzygania sporów o wysokość wynagrodzenia za te wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia, jak również trybu postępowania tych organów - do organizacji jednostek podległych Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 10 listopada 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1328 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 1951 r. w sprawie trybu przekazywania czynności i akt sądów dyscyplinarnych zniesionych izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1327 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie zwrotu opakowań szklanych.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1326 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 listopada 1951 r. w sprawie statutu Urzędu Dozoru Technicznego.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1325 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 września 1951 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłowego Telekomunikacji.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1324 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1951 r. w sprawie obowiązku okresowego uzgadniania przez inwestorów zapisów księgowych w zakresie finansowania inwestycji z bankami finansującymi inwestycje.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1323 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 października 1951 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organa zastępstwa prawnego terenowych przedsiębiorstw państwowych, nad którymi zwierzchni nadzór sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1322 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1951 r. w sprawie określenia władz wojskowych uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe i o trybie postępowania w tych sprawach.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego uzupełnienia tabeli stanowisk dla pracowników wydziałów (referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1320 Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1951 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Centralnego Zarządu Warsztatów Szkolnych.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1319 uchylony wykazem Uchwała nr 726 Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw i instytucji podlegających Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1318 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie zniesienia fundacji pod nazwą "Fundacja Ks. St. Staszica".
M.P. 1951 nr 94 poz. 1317 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 94 poz. 1316 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 94 poz. 1315 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 1951 r. w sprawie zakresu świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 października 1951 r. w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Dołujach.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1313 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 września 1951 r. w sprawie ustalenia zasad kontraktacji i umów ramowych z przewoźnikami prywatnymi o przewóz środków opałowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie dyscypliny w zakresie działalności inwestycyjnej.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1311 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 11 września 1951 r. w sprawie zawierania umów w zakresie dostaw, robót i usług z osobami, nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 18 października 1951 r. w sprawie oznaczenia specjalności stopnia inżyniera dla absolwentów b. Wyższego Kursu Melioracyjnego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1309 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1951 r. w sprawie przekazów pieniężnych nadawanych przez jednostki budżetu Państwa.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1308 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie stosowania wzoru umowy ramowej dotyczącej sporządzania dokumentacji technicznej dla inwestycji.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1307 uznany za uchylony Zarządzenie nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1951 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 28 czerwca 1951 r. w sprawie indywidualnego nabywania biletów ulgowych do teatrów świetlnych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1306 uchylony Zarządzenie nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1951 r. w sprawie gromadzenia i przekazywania zużytych znaczków pocztowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1305 uchylony wykazem Uchwała nr 769 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1304 uchylony wykazem Uchwała nr 767 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla studentów II roku Wyższej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza na okres od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1303 uchylony Uchwała nr 760 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1302 uchylony wykazem Uchwała nr 749 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 94 poz. 1297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1296 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 93 poz. 1295 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 93 poz. 1294 uznany za uchylony Orzeczenie nr 63 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 sierpnia 1951 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1293 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 27 października 1951 r. w sprawie księgowania wymiany pojazdów samochodowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 30 października 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1291 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 października 1951 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia należnego osobom nie będącym państwowymi jednostkami gospodarczymi za postawienie magazynów i nie wykorzystanych budynków do dyspozycji dla wykonania zadań związanych z planowym rozdziałem zboża i przetworów zbożowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1290 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zwrotu opakowań stosowanych w branży papierniczej.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1289 Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 11 października 1951 r. w sprawie przekazania rektorom szkół podległych Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki uprawnień władzy naczelnej w zakresie decydowania o potrzebie stosowania dodatkowej normy zaludnienia mieszkań zajmowanych przez niektórych pracowników nauki.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie określenia specjalności stopnia inżyniera dla absolwentów Wydziału Mleczarskiego b. Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 4 lipca 1951 r. w sprawie określenia specjalności stopnia inżyniera dla absolwentów b. Wyższych Szkół Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Łodzi.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1286 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 1 października 1951 r. w sprawie organizacji połączonego aparatu inkasentów należności za gaz i prąd elektryczny oraz obsługi technicznej odbiorców.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1285 uznany za uchylony Zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1951 r. o zmianie zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Leśnictwa oraz w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Leśnictwa.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1284 uchylony wykazem Zarządzenie NR 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przekazania uprawnień władzy naczelnej w stosunku do wydziałów i referatów geodezyjnych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1283 uchylony wykazem Uchwała nr 736 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1282 uchylony wykazem Uchwała nr 734 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1281 uchylony wykazem Uchwała nr 733 Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1280 uchylony wykazem Uchwała nr 699a Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. o zmianie uchwały nr 625 Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 93 poz. 1275 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1274 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 92 poz. 1273 uznany za uchylony Orzeczenie nr 3 Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 26 lipca 1951 r. o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1951 r. w sprawie postawienia Banku Polskiego w stan likwidacji.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1271 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach uspołecznionych, działających na zasadach rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1270 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 23 października 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania w roku 1951 wydatków organizacyjno-rozruchowych w nowobudujących się przedsiębiorstwach i zakładach lub w powstających na skutek działalności inwestycyjnej nowych oddziałach czynnych przedsiębiorstw i zakładów.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1269 uchylony wykazem Uchwała nr 735 Prezydium Rządu z dnia 22 października 1951 r. w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw uspołecznionych niedoborów materiałowo-towarowych.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1268 uchylony wykazem Uchwała nr 732 Prezydium Rządu z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wykorzystania remanentów obudowy i dekoracji, pozostałych po wystawach i targach.
M.P. 1951 nr 92 poz. 1267 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 92 poz. 1266 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 września 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 91 poz. 1265 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 91 poz. 1264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 października 1951 r. w sprawie uznania niektórych spółdzielni kredytowych za zlikwidowane.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 17 października 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1262 uchylony Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Łączności.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1261 obowiązujący Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1260 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowe wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1259 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 października 1951 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1258 uznany za uchylony Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1951 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego "Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów" do udzielania zamówień osobom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, do zwalniania od obowiązku zabezpieczania umów i do udzielania zaliczek oraz w sprawie sposobu udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1257 uznany za uchylony Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1256 Zarządzenie nr 160 Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 28 września 1951 r. w sprawie dyscypliny pracy studentów szkół wyższych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1255 uchylony wykazem Uchwała nr 713 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska na cele publiczne.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1254 uchylony wykazem Uchwała nr 709 Prezydium Rządu z dnia 13 października 1951 r. w sprawie odbywania i finansowania praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz praktyk wakacyjnych i dyplomowych studentów wyższych uczelni w 1952 roku.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1253 uchylony wykazem Uchwała nr 711 Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. o rozciągnięciu na pracowników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1247 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1244 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1951 r. w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1951 r.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1243 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1951 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1242 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1951 r. w sprawie zwrotu opakowań stosowanych w branży naftowej.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1241 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1951 r. w sprawie rozliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z jednostkami budżetowymi.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1240 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 1951 r. w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1239 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1951 r. w sprawie rozliczeń za dostawy i usługi z jednostkami budżetowymi.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1238 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1951 r. w sprawie przekazywania lub wypłacania przez jednostki budżetowe walut obcych.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1237 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców i ich pomocników, obsługujących pojazdy o napędzie gazogeneratorowym.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1236 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 września 1951 r. w sprawie zbędnych i nadmiernych remanentów łożysk tocznych.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1235 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie tymczasowego powierzenia przewodniczącym wojewódzkich komisji planowania gospodarczego terenowej koordynacji przewozów.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1232 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 89 poz. 1231 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 89 poz. 1230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 października 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 6 października 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1228 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 września 1951 r. w sprawie wysokości opłat za przemiał gospodarczy oraz w sprawie wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1227 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1951 r. w sprawie przekazania przez Bank Komunalny niektórych agend Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1226 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1951 r. w sprawie przedłużenia terminu rejestracji w bankach należności z tytułu wykonania robót budowlanych i montażowych w latach 1944-1949 oraz kosztów odbioru tych robót.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1225 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 października 1951 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych obrabiarek do metali i drewna.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1224 uchylony wykazem Uchwała nr 521 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministerstwu Handlu Wewnętrznego oraz Centralnemu Urzędowi Skupu i Kontraktacji.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1223 uchylony Uchwała nr 668 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Walki z Grzybem Domowym.
M.P. 1951 nr 89 poz. 1222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1221 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 88 poz. 1220 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 88 poz. 1219 uznany za uchylony Orzeczenie nr 62 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 sierpnia 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1218 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji o przygotowaniu i eksploatacji pojazdów samochodowych w okresie zimowym".
M.P. 1951 nr 88 poz. 1217 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 września 1951 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Przemysłu Ciężkiego do wydawania decyzji co do potrzeby zastosowania normy dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1216 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1951 r. w sprawie warunków kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1215 uchylony wykazem Uchwała nr 698 Prezydium Rządu z dnia 29 września 1951 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu funduszu nagród w akcji planowego skupu zbóż.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1214 uchylony Uchwała nr 679 Prezydium Rządu z dnia 29 września 1951 r. w sprawie werbunku niewykwalifikowanej siły roboczej.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1213 uchylony Uchwała nr 689 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. o zmianie uchwały nr 49 Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1212 uchylony wykazem Uchwała nr 673 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1951 nr 88 poz. 1211 uchylony Uchwała nr 671 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. zmieniająca uchwałę nr 48 Rady Ministrów w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1210 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 87 poz. 1209 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Państwowego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 1 października 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1207 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 sierpnia 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 czerwca 1951 r. w sprawie zwrotu opakowań stosowanych w branży spożywczej.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1206 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych pełnomocnictw.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1205 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 września 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1204 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 20 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1203 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 września 1951 r. w sprawie zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz ich organizacji.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1202 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 września 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1201 Zarządzenie nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1200 uchylony wykazem Uchwała nr 683 Prezydium Rządu z dnia 29 września 1951 r. w sprawie przekazania Ministrowi Gospodarki Komunalnej zarządu nieruchomości mieszkalnych będących w administracji centralnych zarządów, central handlowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1199 uchylony wykazem Uchwała nr 636 Prezydium Rządu z dnia 5 września 1951 r. w sprawie tymczasowego powołania w niektórych państwowych zakładach przemysłowych zakładowych komisji rozjemczych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1198 uchylony wykazem Uchwała nr 681 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w parkach narodowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1197 uchylony wykazem Uchwała nr 674 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".
M.P. 1951 nr 87 poz. 1196 uchylony wykazem Uchwała nr 672 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. zmieniająca uchwałę z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie mieszkań reprezentacyjnych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1195 uchylony wykazem Uchwała nr 670 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie dodatku przejściowego do wynagrodzenia dla kierowników wydziałów prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1194 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1193 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1192 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 87 poz. 1191 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1190 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 86 poz. 1189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 19 września 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1188 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1187 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 1951 r. w sprawie niektórych norm w zakresie gospodarki zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1186 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie likwidacji Urzędów Celnych w Czarnym Dunajcu i w Lipnicy Wielkiej.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1185 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy).
M.P. 1951 nr 86 poz. 1184 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie udzielania krótko- i średnioterminowych kredytów uspołecznionym przedsiębiorstwom drobnej wytwórczości na finansowanie inwestycji pozalimitowych.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1183 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1951 r. w sprawie całkowitego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1182 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1181 Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1951 r. w sprawie tymczasowego podziału na wydziały Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1180 uchylony Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1951 r. w sprawie udzielania przez Główny Urząd Pomiarów Kraju i podległe mu jednostki organizacyjne zamówień na dostawę geodezyjnego sprzętu pomiarowego.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1179 uchylony wykazem Uchwała nr 652 Prezydium Rządu z dnia 15 września 1951 r. w sprawie nadania statutu Domu Młodego Robotnika.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1178 uchylony wykazem Uchwała nr 650 Prezydium Rządu z dnia 15 września 1951 r. w sprawie dokonania zamknięć rachunkowych Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1951 nr 86 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1176 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 85 poz. 1175 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 85 poz. 1174 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 85 poz. 1173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1951 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 515 Rady Ministrów w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1172 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 września 1951 r. w sprawie zmiany siedziby przedsiębiorstwa pod nazwą "Rzeszowski Okręg Lasów Państwowych z siedzibą w Tarnowie".
M.P. 1951 nr 85 poz. 1171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie organizacji kontroli wewnętrznej w resorcie leśnictwa.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1170 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1951 r. w sprawie zwolnienia Towarzystwa Reasekuracyjnego "Warta" S. A. od podatku od operacji nietowarowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1169 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1951 r. w sprawie finansowania zadań budżetowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1168 uchylony wykazem Uchwała nr 651 Prezydium Rządu z dnia 15 września 1951 r. w sprawie dodatkowego pokrycia ze środków inwestycyjnych niektórych faktur i rozliczeń dotyczących planu inwestycyjnego 1950 r., a nie złożonych w bankach finansujących inwestycje w terminach ustalonych dla rozliczeń z planem inwestycyjnym na rok 1950.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1167 uchylony wykazem Uchwała nr 660 Rady Ministrów z dnia 15 września 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1166 uchylony wykazem Uchwała nr 655 Rady Ministrów z dnia 15 września 1951 r. zmieniająca statut Państwowej Rady Telekomunikacyjnej.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1165 uchylony wykazem Uchwała nr 578 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie zakresu działania i tymczasowej struktury organizacyjnej Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 85 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1159 Okólnik nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1951 r. w sprawie adresów telegraficznych dla prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 13 września 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1156 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 sierpnia 1951 r. w sprawie finansowania jednostek zbytu w zakresie upłynnienia remanentów.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1155 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 września 1951 r. w sprawie zawierania umów o dzieło z osobami, nie wymienionymi w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, oraz w sprawie udzielania zaliczek i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych umów.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1154 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 września 1951 r. w sprawie uchylenia obowiązku zawierania umów generalnych i bezpośrednich na przewóz towarów w 1951 r.
M.P. 1951 nr 84 poz. 1153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 83 poz. 1152 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. o umundurowaniu, oznakach i dystynkcjach personelu technicznego komend straży pożarnych.
M.P. 1951 nr 83 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1150 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 82 poz. 1149 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 82 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 5 września 1951 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1147 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Państwowego Instytutu Matematycznego.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 10 września 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1145 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1951 r. w sprawie powołania komisji do zbadania tytułów prawnych zobowiązań emerytalnych upaństwowionego przemysłu.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1144 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 1951 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstwa państwowego "Centrala Aptek Społecznych" do udzielania zamówień w zakresie dostaw osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1143 uchylony Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 sierpnia 1951 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organy zastępstwa prawnego przedsiębiorstw państwowych, podległych Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1142 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1951 r. w sprawie wypłat świadczeń pośmiertnych spadkobiercom uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, zmarłych w 1950 i 1951 r.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1141 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych podań.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1951 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku obrotowego z tytułu sprzedaży nierogacizny pochodzącej z hodowli prowadzonej w ramach akcji "H" przez osoby nie posiadające gospodarstw rolnych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1951 r. w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredytowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1138 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 września 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzeń rzeczoznawców (biegłych) przy izbach rzemieślniczych oraz zrzeszeniach prywatnego przemysłu.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1137 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 sierpnia 1951 r. w sprawie premiowania i wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowywaniu pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1136 Zarządzenie nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1951 r. w sprawie przekazania Ministrowi Kultury i Sztuki niektórych szkół zawodowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1135 uznany za uchylony Zarządzenie nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1134 uchylony wykazem Uchwała nr 646 Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie należytego zagospodarowania nie wykorzystanych środków produkcji urzędów oraz państwowych instytucji i jednostek gospodarczych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1133 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 września 1951 r. w sprawie regulaminu o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1129 uchylony Instrukcja Ministra Leśnictwa z dnia 20 sierpnia 1951 r. w sprawie wyrębu i zużycia reglamentowanych materiałów drzewnych, pochodzących z lasów i zadrzewień nie stanowiących własności Państwa.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1128 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o holowaniu pojazdów samochodowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1949 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorialnej właściwości.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1126 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 sierpnia 1951 r. o zmianie zarządzenia w sprawie obowiązku utrzymywania minimalnych zapasów (minimum asortymentowego) artykułów mydlarsko-tłuszczowych w uspołecznionych sklepach detalicznych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1125 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie zakupywania kas rejestracyjnych przez Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1124 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1951 r. w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych świadectw.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1123 Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie wzoru umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy o praktyczną naukę zawodu.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1122 Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów i Ministra Oświaty z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie przekazania przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych działu podręczników zawodowych na rzecz Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1121 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 września 1951 r. w sprawie zmiany tabeli dodatków służbowych Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 81 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1114 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 80 poz. 1113 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 80 poz. 1112 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 80 poz. 1111 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 80 poz. 1110 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 1951 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych z zakresu statystyki przebiegu i wyników leczenia w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1109 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 sierpnia 1951 r. w sprawie rejestracji i skupu reglamentowanych metali nieżelaznych.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1108 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji Górnictwa.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1107 Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie funduszu nagród i prac zleconych.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1106 uchylony wykazem Uchwała nr 625 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 80 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1102 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 79 poz. 1101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 25 sierpnia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1100 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 lipca 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie dopuszczenia uproszczonej dokumentacji technicznej w zakresie drobnych inwestycji, dokonywanych przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1099 uchylony wykazem Uchwała nr 619 Prezydium Rządu z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie zapewnienia należytego wykonania ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1098 uznany za uchylony Uchwała nr 613 Prezydium Rządu z dnia 18 sierpnia 1951 r. o zmianie uchwały nr 109 Prezydium Rządu z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie oszczędności w budownictwie.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1097 uchylony Uchwała nr 631 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1096 uchylony wykazem Uchwała nr 614 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1095 uchylony wykazem Uchwała nr 608 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. o rozciągnięciu na pracowników Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przepisów uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom, zatrudnionym w Centralnym Urzędzie Szkolenia Zawodowego i niektórych ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1094 uchylony wykazem Uchwała nr 558 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1079 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1951 r. w sprawie zniesienia niektórych fundacji.
M.P. 1951 nr 79 poz. 1078 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 79 poz. 1077 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 78 poz. 1076 uznany za uchylony Wykaz osób pozbawionych odznaki "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 78 poz. 1075 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 78 poz. 1074 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1951 r. w sprawie zarachowywania wpływów z kar pieniężnych porządkowych i sądowych z ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
M.P. 1951 nr 78 poz. 1073 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1951 r. w sprawie tymczasowego podziału funkcji w wydziałach, oddziałach i referatach finansowych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 78 poz. 1072 uchylony wykazem Uchwała nr 577 Prezydium Rządu z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie szkolenia kadr robotników kwalifikowanych kategorii III lub IV specjalności masowych w szkołach przysposobienia zawodowego.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1071 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 lipca 1951 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnienia do rozkładania na raty, odraczania i umarzania zaległości z tytułu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1070 uchylony wykazem Uchwała nr 616 Prezydium Rządu z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie uprawnień do urlopu i do zwrotu kosztów przeniesienia w przypadku zmiany zakładu pracy oraz w sprawie uprawnień do urlopu w związku z powołaniem do służby wojskowej.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1069 uchylony Uchwała nr 615 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1068 uchylony wykazem Uchwała nr 607 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego organom administracji miar.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1067 uchylony Uchwała nr 571 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie organizowania i prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1066 uchylony wykazem Uchwała nr 569 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie zmiany planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych, podległych Ministrom: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty i Zdrowia oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, na okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do 31 grudnia 1951 r.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1065 uchylony wykazem Uchwała nr 565 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. o zmianie instrukcji nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1064 uchylony wykazem Uchwała nr 559 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. o zmianie instrukcji nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1062 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1061 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1060 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 77 poz. 1059 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1058 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 76 poz. 1057 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 9 sierpnia 1951 r. w sprawie składu, zakresu oraz zasad działania Komisji Koordynacyjnej Zrzeszeń Prywatnego Przemysłu.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1056 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1055 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1951 r. w sprawie sprzedaży maszyn i urządzeń produkcyjnych, zajętych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1054 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 sierpnia 1951 r. w sprawie ustalenia rodzajów narzędzi mierniczych podlegających obowiązkowi legalizacji.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1053 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 lipca 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na używanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej w znakach towarowych herbu państwowego oraz znaków (herbów) województw, powiatów i miast.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1052 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie podziału amortyzacji w przedsiębiorstwach działających według zasad rozrachunku gospodarczego na 1952 r.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1051 uchylony wykazem Uchwała nr 570 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie dodatków nocnych dla cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1050 uchylony wykazem Uchwała nr 564 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. o przyznaniu niektórym pracownikom wydziałów (referatów) prawnych prezydiów rad narodowych przejściowego dodatku do uposażenia.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1049 uchylony wykazem Uchwała nr 552 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o powołaniu Naczelnego Architekta Warszawy.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1048 uchylony Uchwała nr 527 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie tymczasowej struktury organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1045 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1044 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1043 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1040 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1039 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 76 poz. 1038 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1037 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1036 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1035 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie rozszerzenia asortymentu dań w zakładach zbiorowego żywienia w okresie letnim.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1034 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie finansowania wydatków na zakup pojazdów samochodowych i przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży pojazdów w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 75 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1016 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1014 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1011 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1010 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1009 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1008 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1007 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 997 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 982 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 981 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 979 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 74 poz. 977 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 976 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 975 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 974 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 973 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 972 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 971 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 970 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 74 poz. 969 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".
M.P. 1951 nr 73 poz. 968 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 4 sierpnia 1951 r. w sprawie opiniowania kalkulacji cen przy udzielaniu zamówień osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych przez komisje kalkulacyjno-cennikowe przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 967 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie powołania samodzielnych referatów zatrudnienia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 966 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 6 lutego 1951 r. w sprawie zasad kalkulacji w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 965 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłowego Telekomunikacji.
M.P. 1951 nr 73 poz. 964 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1951 r. wprowadzające zmiany w jednolitych planach kont obowiązujących w roku 1951.
M.P. 1951 nr 73 poz. 963 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji obywatelskich komisji podatkowych przy organach finansowych pierwszej instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1951 nr 73 poz. 962 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku okresowego uzgadniania rozliczeń regulowanych w trybie inkasa bankowego oraz rachunków operacyjnego i kredytów.
M.P. 1951 nr 73 poz. 961 uchylony wykazem Uchwała nr 536 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie powołania prowadzących meldunki.
M.P. 1951 nr 73 poz. 960 uchylony wykazem Uchwała nr 549 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o wewnętrznej organizacji i trybie postępowania Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.
M.P. 1951 nr 73 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 73 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 72 poz. 931 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1951 r. w sprawie ramowego planu kont dla prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego na rok 1952.
M.P. 1951 nr 72 poz. 930 uchylony wykazem Uchwała nr 398 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. o zmianie instrukcji nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.
M.P. 1951 nr 72 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 72 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 72 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 72 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 925 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1951 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 924 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia norm orientacyjnych minimum wyposażenia technicznego stołówek pracowniczych prowadzonych przez spółdzielnie spożywców i oddziały zaopatrzenia robotniczego.
M.P. 1951 nr 71 poz. 923 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1951 r. w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów w państwowych szkołach wyższych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 922 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1951 r. w sprawie terminu rozpoczęcia przez Państwowy Zakład Emerytalny wypłaty świadczeń emerytalnych osób, które pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 921 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1951 r. w sprawie organizacji finansowej i systemu finansowego niektórych przedsiębiorstw komunalnych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 920 uchylony Uchwała nr 515 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji.
M.P. 1951 nr 71 poz. 919 uchylony wykazem Uchwała nr 397 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie wytycznych dla akcji podatkowej na wsi w 1951 r.
M.P. 1951 nr 71 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 70 poz. 915 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 70 poz. 914 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 70 poz. 913 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie ilości dostaw trzody chlewnej, której przekroczenie uzasadnia obniżkę ilości zboża, objętej obowiązkiem sprzedaży w planowym skupie dla poszczególnych grup indywidualnych gospodarstw rolnych.
M.P. 1951 nr 70 poz. 912 Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 6 lipca 1951 r. w sprawie prowadzenia książek zażaleń na stacjach kolei państwowych.
M.P. 1951 nr 70 poz. 911 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1951 r. w sprawie określenia źródeł i sposobu finansowania wynalazczości pracowniczej.
M.P. 1951 nr 70 poz. 910 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów noclegów przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granice kraju.
M.P. 1951 nr 70 poz. 909 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie likwidacji niektórych spółdzielni kredytowych.
M.P. 1951 nr 70 poz. 908 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1951 r. o przeprowadzeniu poboru w roku 1951.
M.P. 1951 nr 70 poz. 907 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 sierpnia 1951 r. w sprawie premii za zboże sprzedane ponad ilość, objętą obowiązkiem sprzedaży w planowym skupie zbóż w roku gospodarczym 1951/52.
M.P. 1951 nr 70 poz. 906 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Prezydium Rady Ministrów.
M.P. 1951 nr 70 poz. 905 uchylony wykazem Uchwała nr 522 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej organizacji Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
M.P. 1951 nr 70 poz. 904 uchylony wykazem Uchwała nr 518 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Górnictwa.
M.P. 1951 nr 70 poz. 903 uchylony Uchwała nr 514 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. rozciągająca uchwałę Rady Ministrów w sprawie dodatku specjalnego do uposażeń niektórych nauczycieli w szkołach zawodowych i zakładach szkolenia zawodowego oraz w zakładach kształcenia nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli na nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego, podległym Ministrowi Leśnictwa.
M.P. 1951 nr 70 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 maja 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 70 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 maja 1951 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1951 nr 69 poz. 900 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 69 poz. 899 uznany za uchylony Orzeczenie nr 2 Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 lipca 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1951 nr 69 poz. 898 uchylony wykazem Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia jednolitych danych o powierzchni użytków rolnych i innych gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenklatury poszczególnych rodzajów tych użytków.
M.P. 1951 nr 69 poz. 897 uchylony Zarządzenie nr 130 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1951 r. w sprawie tymczasowej instrukcji alarmowej ratownictwa powietrzno-morskiego.
M.P. 1951 nr 69 poz. 896 uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1951 r. w sprawie zmiany tymczasowej struktury organizacyjnej Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.
M.P. 1951 nr 69 poz. 895 uchylony Uchwała nr 360 Prezydium Rządu z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie przywilejów dla górników, zatrudnionych w podziemnych kopalniach glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów i gipsów.
M.P. 1951 nr 68 poz. 894 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 68 poz. 893 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 68 poz. 892 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1951 nr 68 poz. 891 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1951 r. w sprawie uznania Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk w Suwałkach w likwidacji za zlikwidowane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
M.P. 1951 nr 68 poz. 890 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Zakładu Dendrologii i Pomologii.
M.P. 1951 nr 68 poz. 889 uchylony Zarządzenie Ministra Bodownictwa Miast i Osiedli z dnia 19 lipca 1951 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych.
M.P. 1951 nr 68 poz. 888 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie indywidualnego nabywania biletów ulgowych do teatrów świetlnych.
M.P. 1951 nr 68 poz. 887 uchylony wykazem Uchwała nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych.
M.P. 1951 nr 68 poz. 886 uchylony wykazem Uchwała nr 490 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży szkół wyższych podległych Ministrowi Kultury i Sztuki na okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r.
M.P. 1951 nr 67 poz. 885 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu Instytutu Badań Literackich.
M.P. 1951 nr 67 poz. 884 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1951 r. w sprawie wzorów sprawozdań przedsiębiorstw państwowych w przedmiocie rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu środków obrotowych.
M.P. 1951 nr 67 poz. 883 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 lipca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy wykorzystywaniu kwot przeznaczonych na współzawodnictwo, nagrody indywidualne oraz wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach w przedsiębiorstwach nie objętych działaniem ustawy o funduszu zakładowym.
M.P. 1951 nr 67 poz. 882 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lipca 1951 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie sezonowej premii za ciągłość i wydajność pracy pracowników, zatrudnionych przy pracach sezonowych.
M.P. 1951 nr 67 poz. 881 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do skupu zużytej galanterii azbestowej i innych zużytych wyrobów z azbestu.
M.P. 1951 nr 67 poz. 880 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 lipca 1951 r. w sprawie wynagrodzeń rzeczoznawców (biegłych) przy izbach rzemieślniczych oraz zrzeszeniach prywatnego przemysłu.
M.P. 1951 nr 67 poz. 879 uchylony wykazem Uchwała nr 505 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie dopuszczalności przedłużenia pobierania dodatku przejściowego za rozłąkę i brak mieszkania dla członków prezydium i pracowników na stanowiskach kierowniczych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.
M.P. 1951 nr 66 poz. 878 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 66 poz. 877 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 66 poz. 876 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1951 nr 66 poz. 875 Decyzja Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1951 r. w sprawie uznania Komunalnego Związku Kredytowego w Poznaniu w likwidacji oraz Wojewódzkiego Banku Pożyczkowego w Poznaniu w likwidacji za zlikwidowane.
M.P. 1951 nr 66 poz. 874