Position PDFStatus Title
M.P. 1963 nr 97 poz. 462 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia terminu, od którego obowiązuje używanie hełmów ochronnych przez osoby jadące na niektórych rodzajach motocykli.
M.P. 1963 nr 97 poz. 461 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych.
M.P. 1963 nr 97 poz. 460 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 grudnia 1963 r. w sprawie branżowych warunków dostaw produktów naftowych w obrocie krajowym, produkowanych przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznego oraz importowanych.
M.P. 1963 nr 97 poz. 459 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie podawania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami.
M.P. 1963 nr 97 poz. 458 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólne lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1963 nr 97 poz. 457 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1963 nr 97 poz. 456 uchylony wykazem Uchwała nr 413 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1963 r. zmieniająca uchwałę z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1963 nr 97 poz. 455 Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
M.P. 1963 nr 96 poz. 454 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 grudnia 1963 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami.
M.P. 1963 nr 96 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 29 listopada 1963 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem, montażem i oddawaniem do eksploatacji maszyn i urządzeń.
M.P. 1963 nr 96 poz. 452 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1963 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1962 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1962 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1963 nr 96 poz. 451 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1963 r. o narodowym planie gospodarczym na 1964 r.
M.P. 1963 nr 95 poz. 450 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1963 nr 95 poz. 449 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 95 poz. 448 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1963 nr 95 poz. 447 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie regulaminu nagród przyznawanych kierowcom pojazdów samochodowych wyróżnionym odznaką "Wzorowy Kierowca".
M.P. 1963 nr 95 poz. 446 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 grudnia 1963 r. w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Kierowca".
M.P. 1963 nr 95 poz. 445 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.
M.P. 1963 nr 95 poz. 444 uchylony Uchwała nr 402 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1963 nr 94 poz. 443 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie ilości, siedzib, właściwości terytorialnej i szczegółowego zakresu działania okręgowych zarządów wodnych.
M.P. 1963 nr 94 poz. 442 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
M.P. 1963 nr 94 poz. 441 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1963 r. zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".
M.P. 1963 nr 94 poz. 440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 listopada 1963 r. w sprawie zmiany tabeli wynagrodzeń autorskich za opracowanie dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
M.P. 1963 nr 94 poz. 439 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1963 r. w sprawie ulg inwestycyjnych dla spółdzielni i ich związków.
M.P. 1963 nr 94 poz. 438 uchylony wykazem Uchwała nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych.
M.P. 1963 nr 94 poz. 437 uchylony wykazem Uchwała nr 399 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1964.
M.P. 1963 nr 93 poz. 436 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1963 nr 93 poz. 435 uchylony wykazem Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1963 r. w sprawie odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1963 nr 93 poz. 434 uchylony Uchwała nr 397 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1963 nr 93 poz. 433 uchylony Uchwała nr 396 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług).
M.P. 1963 nr 93 poz. 432 uchylony Uchwała nr 389 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1963 r. w sprawie odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1963 nr 92 poz. 431 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 grudnia 1963 r. w sprawie używania służbowych pojazdów samochodowych.
M.P. 1963 nr 91 poz. 430 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 listopada 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 91 poz. 429 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 listopada 1963 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na uprawianie rybołówstwa morskiego.
M.P. 1963 nr 91 poz. 428 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1963 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu odbudowy lub budowy nieruchomości na obszarze niektórych miejscowości uzdrowiskowych, turystycznych i wypoczynkowych.
M.P. 1963 nr 90 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 90 poz. 426 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 listopada 1963 r. w sprawie zasad cofania praw jazdy.
M.P. 1963 nr 90 poz. 425 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 października 1963 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za opiekę nad zabytkami", trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.
M.P. 1963 nr 90 poz. 424 uchylony wykazem Uchwała nr 382 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie wynagrodzeń osób odbywających naukę zawodu w przedsiębiorstwach graficznych.
M.P. 1963 nr 89 poz. 423 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie branżowych warunków dostaw chemicznych środków ochrony roślin i higieny sanitarnej w obrocie krajowym.
M.P. 1963 nr 89 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1946 r.
M.P. 1963 nr 89 poz. 421 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1963 nr 89 poz. 420 uchylony Zarządzenie nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie norm ubytków naturalnych.
M.P. 1963 nr 88 poz. 419 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 listopada 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 88 poz. 418 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1963 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
M.P. 1963 nr 87 poz. 417 uchylony Instrukcja Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów z dnia 1 października 1963 r. w sprawie wymiaru i poboru opłat melioracyjnych za wykonanie przez Państwo melioracji wodnych półpodstawowych i szczegółowych oraz zagospodarowania łąk.
M.P. 1963 nr 86 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 października 1963 r. w sprawie ramowych wytycznych dotyczących warunków tworzenia instytutów naukowo-badawczych, zakresu działania ich organów, struktury organizacyjnej i organizacji pracy.
M.P. 1963 nr 86 poz. 415 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 listopada 1963 r. w sprawie powołania Ministra Komunikacji.
M.P. 1963 nr 86 poz. 414 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 listopada 1963 r. w sprawie odwołania Ministra Komunikacji.
M.P. 1963 nr 85 poz. 413 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu opracowania łowieckiego planu hodowlanego.
M.P. 1963 nr 85 poz. 412 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowych w zakresie udzielania przez zakłady przemysłowe na rzecz zakładów przemysłowej służby zdrowia świadczeń związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami.
M.P. 1963 nr 85 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe i gospodarstwa pomocnicze podległe Ministrowi Obrony Narodowej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 85 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazów przedmiotów niezbędnych do utrzymywania i użytkowania środków transportowych.
M.P. 1963 nr 85 poz. 409 uchylony Uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 22 października 1963 r. o przekazaniu spraw zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad do zakresu działania Ministra Rolnictwa.
M.P. 1963 nr 85 poz. 408 uchylony wykazem Uchwała nr 347 Rady Ministrów z dnia 22 października 1963 r. w sprawie agrominimum.
M.P. 1963 nr 84 poz. 407 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1963 nr 84 poz. 406 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1963 nr 84 poz. 405 Uchwała nr 334 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie planowania oraz kontroli zatrudnienia i funduszu płac, związanych z rozwojem techniki w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1963 nr 83 poz. 404 uznany za uchylony Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1963 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie stosowania przepisów art. 78, 82-85 i 90 prawa rzeczowego.
M.P. 1963 nr 83 poz. 403 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 października 1963 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1963 nr 83 poz. 402 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 październikA 1963 r. w sprawie międzybranżowego centralnego ośrodka normalizacyjnego organizacji i techniki pracy biurowej oraz wyposażenia biur.
M.P. 1963 nr 82 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania do eksploatacji kolejowego taboru szynowego naziemnego.
M.P. 1963 nr 82 poz. 400 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.
M.P. 1963 nr 82 poz. 399 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 26 września 1963 r. w sprawie ograniczenia w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.
M.P. 1963 nr 82 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 września 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1963 nr 82 poz. 397 uchylony wykazem Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie koordynowania przez gromadzkie rady narodowe kontraktacji produkcji rolniczej.
M.P. 1963 nr 81 poz. 396 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 81 poz. 395 uchylony wykazem Uchwała nr 330 Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie ogólnych warunków tworzenia, zasad organizacji i działania instytutów naukowo-badawczych oraz wykonywania nad nimi nadzoru.
M.P. 1963 nr 80 poz. 394 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 października 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 80 poz. 393 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 5 października 1963 r. w sprawie wytycznych co do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasad zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych o charakterze turystyczno-wypoczynkowym.
M.P. 1963 nr 80 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 października 1963 r. w sprawie pobierania z gruntów kruszywa naturalnego.
M.P. 1963 nr 80 poz. 391 uchylony Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1963 r. w sprawie kolejności nazw województw.
M.P. 1963 nr 80 poz. 390 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 października 1963 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 80 poz. 389 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 października 1963 r. o zmianie uchwały w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1963 nr 79 poz. 388 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 października 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 79 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 18 października 1963 r. uchylające zarządzenie w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.
M.P. 1963 nr 79 poz. 386 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1963 nr 78 poz. 385 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 sierpnia 1963 r. w sprawie uprawiania żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1963 nr 78 poz. 384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 77 poz. 383 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.
M.P. 1963 nr 77 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 października 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 77 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 77 poz. 380 uchylony wykazem Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1963 r. w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej na dostawę części zamiennych i akcesorii do pojazdów samochodowych.
M.P. 1963 nr 76 poz. 379 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 października 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 76 poz. 378 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 października 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.
M.P. 1963 nr 76 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 października 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1963 nr 76 poz. 376 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1963 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków.
M.P. 1963 nr 76 poz. 375 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1963 r. o postępowaniu w sprawach tajnych projektów wynalazczych.
M.P. 1963 nr 75 poz. 374 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 września 1963 r. w sprawie ustalenia czwartego wykazu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i ich budynków, w których lokale mieszkalne mogą korzystać z wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1963 nr 75 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1963 r. w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1963 nr 75 poz. 372 uchylony wykazem Uchwała nr 323 Rady Ministrów z dnia 7 października 1963 r. w sprawie ustanowienia "Odznaki Braterstwa Broni".
M.P. 1963 nr 75 poz. 371 uchylony wykazem Uchwała nr 316 Rady Ministrów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi.
M.P. 1963 nr 74 poz. 370 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 74 poz. 369 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie rejestracji cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji.
M.P. 1963 nr 73 poz. 368 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 73 poz. 367 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 września 1963 r. w sprawie podwyższenia rent i dodatków do rent.
M.P. 1963 nr 73 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 sierpnia 1963 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1963 nr 73 poz. 365 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie przekazania przez Narodowy Bank Polski Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. agend oraz aktywów i pasywów dotyczących rozrachunków płatniczych z zagranicą.
M.P. 1963 nr 73 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1964 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1963 nr 73 poz. 363 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1963 r. w sprawie górnej granicy i okresu spłaty kredytów na spłaty spadkowe.
M.P. 1963 nr 73 poz. 362 uchylony Uchwała nr 313 Rady Ministrów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie odznaki "Wzorowy Kierowca".
M.P. 1963 nr 72 poz. 361 uchylony Okólnik Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 5 września 1963 r. w sprawie zakresu przedmiotowego rzemiosł oraz rozgraniczenia rzemiosła od przemysłu fabrycznego.
M.P. 1963 nr 72 poz. 360 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1963 r. wytyczne w sprawie zużytkowania środków budżetowych przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu w związku z pobieraniem dopłat do cen napojów alkoholowych.
M.P. 1963 nr 72 poz. 359 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1964 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1963 nr 72 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 września 1963 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.
M.P. 1963 nr 71 poz. 357 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 71 poz. 356 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie uznawania środków trwałych za trwale nieczynne.
M.P. 1963 nr 71 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie wprowadzenia w m. Opolu kontyngentowania wody dostarczanej na rzecz jednostek gospodarczych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.
M.P. 1963 nr 71 poz. 354 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie uzgadniania założeń, lokalizacji i projektów wstępnych inwestycji, obejmujących obiekty budowlane gospodarki wodnej.
M.P. 1963 nr 71 poz. 353 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych.
M.P. 1963 nr 71 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 września 1963 r. w sprawie bliższego określenia tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych.
M.P. 1963 nr 71 poz. 351 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1963 nr 71 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi oraz dokonywania odpisów na fundusze: rezerwowy, rozwoju i inwestycyjno-remontowy przez wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej podległe prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1963 nr 71 poz. 349 uznany za uchylony Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1963 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu zatwierdzania projektów badań geologicznych.
M.P. 1963 nr 70 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1963 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach przestępstw drogowych.
M.P. 1963 nr 70 poz. 347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 1963 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1963 nr 70 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".
M.P. 1963 nr 70 poz. 345 uchylony Uchwała nr 275 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie zapewnienia ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.
M.P. 1963 nr 69 poz. 344 uchylony wykazem Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materialnych i rozdzielnictwa.
M.P. 1963 nr 68 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 września 1963 r. w sprawie wzoru umowy o wyprodukowanie i dostawę tytoniu oraz zasad i trybu oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.
M.P. 1963 nr 68 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 3 września 1963 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i kompletnych obiektów.
M.P. 1963 nr 68 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1963 nr 68 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1963 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki oraz obowiązków kasjerów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 68 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1963 nr 68 poz. 338 uchylony Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1963 nr 68 poz. 337 uchylony wykazem Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 9 września 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku.
M.P. 1963 nr 68 poz. 336 uchylony wykazem Uchwała nr 293 Rady Ministrów z dnia 4 września 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skrócenia czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1963 nr 68 poz. 335 uchylony wykazem Uchwała nr 257 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji i utrzymania dróg lokalnych oraz udziału dokonujących przewozu w kosztach wzmocnienia i naprawy mostów i wiaduktów drogowych na drogach publicznych.
M.P. 1963 nr 67 poz. 334 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój w województwie katowickim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 333 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Czerniawa - Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej złóż wód leczniczych (mineralnych) Uzdrowiska Cieplice Śląskie - Zdrój w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 67 poz. 331 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1963 r. w sprawie opracowywania i wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przez organizacje społeczne, dotowane z budżetu Państwa.
M.P. 1963 nr 67 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1963 nr 66 poz. 329 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 66 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1963 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od pracowników narażonych na działanie pola elektromagnetycznego mikrofal.
M.P. 1963 nr 65 poz. 327 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 65 poz. 326 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 65 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1963 nr 65 poz. 324 Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1963 nr 65 poz. 323 uchylony wykazem Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1963 r. w sprawie wyeliminowania nieuzasadnionego importu przy projektowaniu maszyn i zakładów przemysłowych.
M.P. 1963 nr 64 poz. 322 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 sierpnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 64 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie zwolnienia rzeźników i wędliniarzy, którzy nie mają możliwości sprzedaży przetworów własnej produkcji z pomieszczeń przylegających bezpośrednio do warsztatów rzemieślniczych i nie sprzedają innych towarów handlowych - od obowiązku należenia do zrzeszeń prywatnego handlu i usług.
M.P. 1963 nr 64 poz. 320 uchylony Uchwała nr 249 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. dotycząca organizacji terenowych jednostek do spraw zabudowy i utrzymania wód śródlądowych, podległych Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej.
M.P. 1963 nr 63 poz. 319 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości napojów alkoholowych.
M.P. 1963 nr 63 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 sierpnia 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 63 poz. 317 uchylony wykazem Uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie usług dla rolnictwa.
M.P. 1963 nr 62 poz. 316 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 62 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.
M.P. 1963 nr 62 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy Polskich za granicą.
M.P. 1963 nr 61 poz. 313 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot".
M.P. 1963 nr 61 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 lipca 1963 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących norm ubytków naturalnych dla niektórych artykułów chemicznych.
M.P. 1963 nr 61 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie przedmiotu działalności i rodzajów zakładów gastronomicznych.
M.P. 1963 nr 60 poz. 310 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 60 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1963 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1963 nr 60 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym i podatkiem od operacji nietowarowych niektórych podmiotów gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 60 poz. 307 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie wykonywania czynności geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych.
M.P. 1963 nr 59 poz. 306 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 59 poz. 305 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. zmieniająca instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.
M.P. 1963 nr 59 poz. 304 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 59 poz. 303 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1963 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego za rok 1963 dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1963 nr 58 poz. 302 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).
M.P. 1963 nr 58 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 lipca 1963 r. w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) komunikacyjne transportu osób i bagażu autobusami na obszarze miast i osiedli.
M.P. 1963 nr 58 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1963 r. Instrukcja w sprawie współdziałania organów Milicji Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
M.P. 1963 nr 58 poz. 299 uchylony wykazem Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie pomocy kredytowej dla spadkobierców i współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
M.P. 1963 nr 58 poz. 298 uchylony wykazem Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1963.
M.P. 1963 nr 57 poz. 297 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lipca 1963 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1963 nr 57 poz. 296 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 16 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę łowną pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.
M.P. 1963 nr 57 poz. 295 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 293 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 290 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 57 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Oświaty oraz Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wydziałów wyższych szkół pedagogicznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopnia naukowego doktora.
M.P. 1963 nr 57 poz. 287 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1963 nr 57 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego funduszami własnymi i pasywami stałymi.
M.P. 1963 nr 56 poz. 285 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 56 poz. 284 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia o unieważnieniu Polskiej Normy.
M.P. 1963 nr 56 poz. 283 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1963 r. w sprawie listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1962 r.
M.P. 1963 nr 56 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 lipca 1963 r. w sprawie rejonizacji hodowli owiec.
M.P. 1963 nr 56 poz. 281 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie zakresu działania i organizacji rad ochrony dóbr kultury.
M.P. 1963 nr 56 poz. 280 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 lipca 1963 r. w sprawie planowania i aktywizacji produkcji eksportowej przemysłu terenowego.
M.P. 1963 nr 55 poz. 279 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 55 poz. 278 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 4 czerwca 1963 r. w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.
M.P. 1963 nr 55 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1963 r. w sprawie trybu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom dodatków do uposażenia za pracę w zakładach opieki zdrowotnej otwartej oraz zasad wykorzystywania w tym zakresie opinii oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1963 nr 55 poz. 276 uchylony Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie wyeliminowania zbędnego importu kompletnych obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego oraz części zamiennych.
M.P. 1963 nr 54 poz. 275 Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 czerwca 1963 r. w sprawie wykazu miejscowości, w których osoby fizyczne budujące lub odbudowujące obiekty mieszkalno-pensjonatowe mogą korzystać z pomocy Państwa.
M.P. 1963 nr 54 poz. 274 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 54 poz. 273 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 54 poz. 272 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 54 poz. 271 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 54 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1963 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 54 poz. 269 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1963 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
M.P. 1963 nr 53 poz. 268 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 10 czerwca 1963 r. w sprawie zasad organizacji i zakresu działania służb technicznych w dziedzinie wynalazczości.
M.P. 1963 nr 52 poz. 267 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 52 poz. 266 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 52 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 16 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dla wyznaczenia terenów budownictwa jednorodzinnego.
M.P. 1963 nr 52 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi, uzyskanymi za występy artystyczne za granicą.
M.P. 1963 nr 52 poz. 263 uchylony wykazem Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie kwalifikacji oraz zasad wynagradzania instruktorów szkolących pracowników w przedsiębiorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1963 nr 51 poz. 262 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 czerwca 1963 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
M.P. 1963 nr 51 poz. 261 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 czerwca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego do przyznania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów dziewiarskich i pończoszniczych.
M.P. 1963 nr 51 poz. 260 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1962.
M.P. 1963 nr 51 poz. 259 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie uzyskiwania tytułu starszego felczera.
M.P. 1963 nr 51 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1963 r. w sprawie zwolnienia jednostek gospodarki uspołecznionej w rozliczeniach przeprowadzanych przez powołane przez nie doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku, od ograniczenia w wysokości rozliczeń gotówkowych.
M.P. 1963 nr 50 poz. 257 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1963 r. o ustaleniu wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
M.P. 1963 nr 50 poz. 256 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963.
M.P. 1963 nr 50 poz. 255 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie trybu rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965.
M.P. 1963 nr 49 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 49 poz. 253 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie zgłaszania znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do rejestracji.
M.P. 1963 nr 49 poz. 252 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 49 poz. 251 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 49 poz. 250 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 49 poz. 249 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 49 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1963 nr 49 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia w Białymstoku Oddziału Urzędu Celnego w Kuźnicy Białostockiej.
M.P. 1963 nr 49 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym i w podatku od nabycia praw majątkowych powstałych w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie przepisów o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
M.P. 1963 nr 48 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1963 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1963 nr 48 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 48 poz. 243 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 48 poz. 242 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 48 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez uspołecznione placówki przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1963 nr 48 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1963 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1963 nr 48 poz. 239 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad tworzenia i działalności brygad racjonalizatorskich.
M.P. 1963 nr 47 poz. 238 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 47 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego.
M.P. 1963 nr 47 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalenia norm zysku przy produkcji artykułów nietypowych i świadczeniu usług (robót) nietypowych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 47 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 17 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę łowną pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.
M.P. 1963 nr 47 poz. 234 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 47 poz. 233 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 47 poz. 232 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 47 poz. 231 uchylony Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zadań prezydiów rad narodowych w organizowaniu i realizacji czynów społecznych.
M.P. 1963 nr 47 poz. 230 uchylony Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1963 r. w sprawie cen zbytu artykułów nabywanych na podstawie zawartych pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej umów w ramach kooperacji przemysłowej.
M.P. 1963 nr 46 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 46 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 46 poz. 227 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1963 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw.
M.P. 1963 nr 45 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 45 poz. 225 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 maja 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 45 poz. 224 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.
M.P. 1963 nr 44 poz. 223 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 maja 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 44 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 14 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1963 nr 44 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 maja 1963 r. w sprawie norm przebiegu międzynaprawczego pojazdów samochodowych.
M.P. 1963 nr 44 poz. 220 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 44 poz. 219 uchylony wykazem Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w rejonach dróg wodnych oraz zarządach inwestycji, podległych Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej.
M.P. 1963 nr 43 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 1963 r. w sprawie uznania chałupników wykonujących prace na rzecz niektórych zakładów handlowych za pracowników w rozumieniu przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
M.P. 1963 nr 43 poz. 217 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł wód leczniczych (mineralnych) uzdrowiska Kudowa w województwie wrocławskim.
M.P. 1963 nr 43 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie określenia trybu postępowania - w zakresie przestrzegania prawa probierczego - z przedmiotami z metali szlachetnych sprowadzanymi z zagranicy lub wywożonymi za granicę.
M.P. 1963 nr 43 poz. 215 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 43 poz. 214 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 43 poz. 213 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 43 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz".
M.P. 1963 nr 43 poz. 211 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1963 nr 43 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.
M.P. 1963 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie komisji oceniających prawidłowość ustalania zasobów złóż kopalin, zasobów wód podziemnych i warunków geologicznych dla potrzeb budownictwa.
M.P. 1963 nr 42 poz. 208 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie ustanowienia klas towarowych w zastosowaniu do znaków towarowych.
M.P. 1963 nr 42 poz. 207 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 maja 1963 r. w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych.
M.P. 1963 nr 42 poz. 206 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 prawa wynalazczego.
M.P. 1963 nr 41 poz. 205 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 maja 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 41 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1963 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz wpisanych i skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w 1962 r.
M.P. 1963 nr 41 poz. 203 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 41 poz. 202 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 41 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 maja 1963 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.
M.P. 1963 nr 41 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.
M.P. 1963 nr 40 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku.
M.P. 1963 nr 40 poz. 198 uchylony wykazem Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1963 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1963 r.
M.P. 1963 nr 40 poz. 197 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie organizacji sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
M.P. 1963 nr 40 poz. 196 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 maja 1963 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 39 poz. 195 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 2 maja 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracowników.
M.P. 1963 nr 39 poz. 194 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lat pracy do okresu pracy wymaganych do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat w instytutach naukowo-badawczych.
M.P. 1963 nr 39 poz. 193 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie rozliczania się z zakończonych zadań inwestycyjnych (lub ich części) i z osiąganych efektów gospodarczych.
M.P. 1963 nr 38 poz. 192 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 kwietnia 1963 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie sprzedaży nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1963 nr 38 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.
M.P. 1963 nr 38 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1963 r. w sprawie środków specjalnych pod nazwą "Podnoszenie zdrowotności".
M.P. 1963 nr 38 poz. 189 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1963 nr 38 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla niektórych kategorii gruntów.
M.P. 1963 nr 38 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie określenia, jakiego rodzaju wynalazki i wzory użytkowe wchodzą w zakres obrony państwa.
M.P. 1963 nr 38 poz. 186 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1963 r.
M.P. 1963 nr 38 poz. 185 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 kwietnia 1963 r. zmieniająca uchwałę z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stanowisk i uposażeń sędziów oraz innych pracowników Sądu Najwyższego.
M.P. 1963 nr 37 poz. 184 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie podziału materiałów archiwalnych na kategorie i ustalenia terminów ich przechowywania.
M.P. 1963 nr 37 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania kosztów związanych z dopełnieniem obowiązków wynikających z gwarancji.
M.P. 1963 nr 37 poz. 182 Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1963.
M.P. 1963 nr 37 poz. 181 uchylony Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 36 poz. 180 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 36 poz. 179 uchylony Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uspołecznionym zakładom pracy niektórych czynności z zakresu rent.
M.P. 1963 nr 36 poz. 178 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie ograniczenia udziału dzieci i młodzieży w publicznych imprezach bokserskich.
M.P. 1963 nr 36 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych.
M.P. 1963 nr 35 poz. 176 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 35 poz. 175 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1963 nr 35 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe, wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i jednostki spółdzielcze.
M.P. 1963 nr 34 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalania przez Milicję Obywatelską miejsca zamieszkania i miejsca pracy niektórych dłużników Skarbu Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.
M.P. 1963 nr 34 poz. 172 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 34 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. zmieniające ogólne warunki dostaw związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 33 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie wynagrodzeń za prace redakcyjne i niektóre prace autorskie w zakresie wydawnictw nieperiodycznych.
M.P. 1963 nr 33 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1963 nr 33 poz. 168 Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1963 R. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.
M.P. 1963 nr 33 poz. 167 uchylony wykazem Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie uzasadnionych przekroczeń zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1963 r.
M.P. 1963 nr 32 poz. 166 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie obowiązku dowozu przesyłek drobnych do stacji kolejowych oraz ich odwożenia z tych stacji.
M.P. 1963 nr 32 poz. 165 uchylony Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
M.P. 1963 nr 32 poz. 164 uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 32 poz. 163 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 31 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych i skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1962 r. oraz w sprawie zmiany nazw niektórych odmian selekcjonowanych wpisanych do spisu odmian selekcjonowanych w 1955 r.
M.P. 1963 nr 31 poz. 161 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 marca 1953 r. w sprawie szacowania oraz ustalania ryczałtów wartości pieniężnej świadczeń w naturze dla celów podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1963 nr 31 poz. 160 uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie nadania organom statystyki państwowej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym.
M.P. 1963 nr 30 poz. 159 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ustalania strefy przybrzeżnej śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.
M.P. 1963 nr 30 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1963 nr 30 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 kwietnia 1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Poznaniu i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1963 nr 30 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 kwietnia 1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Katowicach i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1963 nr 30 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 kwietnia 1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Warszawie i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1963 nr 30 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.
M.P. 1963 nr 30 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących.
M.P. 1963 nr 30 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1963 nr 29 poz. 151 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 29 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.
M.P. 1963 nr 29 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały.
M.P. 1963 nr 28 poz. 148 Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 8 marca 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, ewidencji i rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji w przemyśle maszynowym, elektrotechnicznym i pokrewnych.
M.P. 1963 nr 28 poz. 147 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Gazownictwa do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego.
M.P. 1963 nr 28 poz. 146 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 19 marca 1963 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1962 r.
M.P. 1963 nr 28 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1963 r. w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1963 nr 28 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1963 r. w sprawie przekazania archiwom państwowym akt i ksiąg b. notariuszy.
M.P. 1963 nr 28 poz. 143 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie zmiany regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1963 nr 28 poz. 142 uchylony wykazem Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie wojskowego szkolenia uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.
M.P. 1963 nr 27 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Łączności z dnia 14 marca 1963 r. w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych.
M.P. 1963 nr 27 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1963 r. w sprawie ustalenia emblematu, flagi i proporca Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 27 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 27 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 27 poz. 137 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie planowania w zakresie naprawiania szkód górniczych oraz tworzenia przez przedsiębiorstwa górnicze funduszów na pokrycie kosztów naprawiania szkód górniczych i dokonywania wypłat z tych funduszów.
M.P. 1963 nr 27 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 27 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Państwa.
M.P. 1963 nr 26 poz. 134 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 26 poz. 133 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 26 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zasad i warunków rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych i sposobu wykonywania nad nimi nadzoru przez urzędy probiercze.
M.P. 1963 nr 26 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. o poborze w 1963 r.
M.P. 1963 nr 25 poz. 130 Okólnik Ministra Finansów z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ustalenia funduszu zakładowego w centralach obrotu artykułami zaopatrzeniowymi.
M.P. 1963 nr 25 poz. 129 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lutego 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy.
M.P. 1963 nr 25 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1963 r. w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.
M.P. 1963 nr 25 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1963 r. w sprawie ustalenia terminu, od którego obowiązuje używanie hełmów ochronnych przez osoby jadące na niektórych rodzajach motocykli.
M.P. 1963 nr 25 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie regulaminu odznaki "Wzorowy Księgarz".
M.P. 1963 nr 25 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie przyznania dodatku do rent.
M.P. 1963 nr 25 poz. 124 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1963 nr 24 poz. 123 obowiązujący Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep.
M.P. 1963 nr 23 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 marca 1963 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.
M.P. 1963 nr 23 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1963 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi.
M.P. 1963 nr 23 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania rozwoju i realizacji wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.
M.P. 1963 nr 23 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1963 r.
M.P. 1963 nr 23 poz. 118 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Działacz Kultury".
M.P. 1963 nr 22 poz. 117 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1963 nr 22 poz. 116 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wymagań dla wyrobów zgłaszanych w celu zbadania i ocechowania, metod badania, wzorów cech probierczych i sposobu cechowania wyrobów z metali szlachetnych oraz w sprawie oznaczania wyrobów z metali nieszlachetnych.
M.P. 1963 nr 21 poz. 115 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 21 poz. 114 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości akumulatorów i baterii galwanicznych oraz do oceny i kontroli jakości tych wyrobów.
M.P. 1963 nr 21 poz. 113 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 21 poz. 112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie zasad obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 20 poz. 111 Instrukcja Ministra Finansów z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie doprowadzenia do porównywalności wyników gospodarczych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (obliczanie bazy), wskaźników dyrektywnych oraz obliczania dodatkowego funduszu zakładowego.
M.P. 1963 nr 20 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 marca 1963 r. w sprawie sprzedaży artykułów jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym, jednostkom gospodarki nie uspołecznionej oraz nabywcom indywidualnym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1963 nr 20 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie zwolnienia od podatku od operacji nietowarowych i podatku dochodowego niektórych obrotów i dochodów osiągniętych przez kółka rolnicze.
M.P. 1963 nr 20 poz. 108 uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie udostępnienia prasie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych.
M.P. 1963 nr 20 poz. 107 uchylony wykazem Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie udziału zakładów w kosztach budowy i utrzymania dróg zakładowych.
M.P. 1963 nr 19 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 marca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy o uprawę i dostawę tytoniu.
M.P. 1963 nr 19 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 lutego 1963 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1963 nr 19 poz. 104 uchylony Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji.
M.P. 1963 nr 18 poz. 103 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 18 poz. 102 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 18 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczej.
M.P. 1963 nr 18 poz. 100 uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości.
M.P. 1963 nr 17 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 20 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porównywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania.
M.P. 1963 nr 17 poz. 98 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie sposobu i terminów uiszczenia należności za druk opisu patentowego.
M.P. 1963 nr 17 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami.
M.P. 1963 nr 17 poz. 96 uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 16 poz. 95 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 16 poz. 94 uchylony Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych.
M.P. 1963 nr 16 poz. 93 uchylony Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1963 r. o zmianie uchwały nr 532 z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
M.P. 1963 nr 15 poz. 92 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 15 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 1963 r. w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł wód leczniczych (wód mineralnych) Uzdrowiska Kołobrzeg w województwie koszalińskim.
M.P. 1963 nr 15 poz. 90 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 15 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 lutego 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostawy piwa.
M.P. 1963 nr 15 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1963 r. w sprawie częściowego pokrywania kredytem bankowym normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach zaopatrzenia drobnej wytwórczości podległych radom narodowym.
M.P. 1963 nr 15 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
M.P. 1963 nr 15 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie utworzenia stanowisk notariuszów-wizytatorów przy sądzie wojewódzkim i w Ministerstwie Sprawiedliwości.
M.P. 1963 nr 15 poz. 85 uchylony wykazem Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego kraju.
M.P. 1963 nr 14 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.
M.P. 1963 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1963 r. w sprawie współdziałania organów do spraw komunikacji prezydiów rad narodowych z organami Milicji Obywatelskiej w sprawach bezpieczeństwa drogowego.
M.P. 1963 nr 14 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 14 poz. 81 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 14 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie branżowych warunków dostaw nawozów sztucznych.
M.P. 1963 nr 14 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1963 nr 14 poz. 78 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1963 nr 14 poz. 77 Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1963 nr 13 poz. 76 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 13 poz. 75 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 13 poz. 73 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 13 poz. 72 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1963 nr 13 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1963 r. w sprawie opracowania w 1963 r. planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1963 nr 13 poz. 70 uchylony Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1963 nr 13 poz. 69 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 13 poz. 68 uchylony wykazem Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965.
M.P. 1963 nr 13 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porównywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania.
M.P. 1963 nr 12 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Finansów i Handlu Wewnętrznego z dnia 28 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 12 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania przy ustalaniu dochodów organizacji społecznych odpisów na zużycie za koszt uzyskania przychodów.
M.P. 1963 nr 12 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 1963 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego obowiązkowej straży pożarnej w zakładzie pracy.
M.P. 1963 nr 12 poz. 63 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1963 nr 11 poz. 62 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 25 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne.
M.P. 1963 nr 11 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1963 nr 11 poz. 60 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony produkcji materiału siewnego.
M.P. 1963 nr 11 poz. 59 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie gospodarowania etatami i funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1963.
M.P. 1963 nr 11 poz. 58 uchylony wykazem Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie zakresu i trybu działania branżowych komitetów doradczych przy przedsiębiorstwach handlu zagranicznego.
M.P. 1963 nr 11 poz. 57 uchylony wykazem Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1963 r.
M.P. 1963 nr 10 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 10 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1963 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1963 nr 10 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1963 nr 10 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi.
M.P. 1963 nr 10 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1963 nr 10 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie kontroli prac normalizacyjnych i stosowania norm.
M.P. 1963 nr 10 poz. 50 uchylony wykazem Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych oraz pozbawienia niektórych dróg państwowych ich dotychczasowego charakteru.
M.P. 1963 nr 10 poz. 49 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie uzgadniania z Ministrem Górnictwa i Energetyki poczynań w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.
M.P. 1963 nr 10 poz. 48 Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. zmieniająca uchwałę w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 47 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 46 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 45 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 9 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.
M.P. 1963 nr 9 poz. 42 uchylony wykazem Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych.
M.P. 1963 nr 9 poz. 41 uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 lutego 1962 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami.
M.P. 1963 nr 8 poz. 40 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1963 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.
M.P. 1963 nr 8 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Handlu Wewnętrznego z dnia 7 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się do dalszego używania i do naprawy.
M.P. 1963 nr 8 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym przez poszczególne grupy podatników.
M.P. 1963 nr 8 poz. 37 uchylony wykazem Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1963 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1963 nr 8 poz. 36 uchylony wykazem Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie skróconego czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach (zakładach) komunikacji miejskiej.
M.P. 1963 nr 7 poz. 35 uchylony wykazem Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów koleją.
M.P. 1963 nr 7 poz. 34 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie zadań niektórych prezydiów rad narodowych w zakresie inspekcji zatrudnienia w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1963 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu.
M.P. 1963 nr 6 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 grudnia 1962 r. w sprawie zmiany tabeli wynagrodzeń autorskich za opracowanie dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
M.P. 1963 nr 6 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali.
M.P. 1963 nr 6 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.
M.P. 1963 nr 6 poz. 29 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od lokali dla budynków nie wynajętych i nie wydzierżawionych.
M.P. 1963 nr 6 poz. 28 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej podległych prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1963 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1963 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1963 nr 5 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie geologicznego nadzoru nad prowadzeniem robót związanych z badaniami geologicznymi.
M.P. 1963 nr 5 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1963 nr 5 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1963 nr 5 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie zawierania umów najmu lub dzierżawy lokali, budynków i terenów pod budowę z cudzoziemcami dewizowymi w kraju.
M.P. 1963 nr 5 poz. 21 uchylony wykazem Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów państwowych położonych w obrębie obszarów górniczych.
M.P. 1963 nr 4 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1962 r. w sprawie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotów przy wykonywaniu przez członków personelu lotniczego uprawnień wynikających z licencji.
M.P. 1963 nr 4 poz. 19 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1963 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1963 nr 4 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 października 1962 r. dotyczące zmiany zarządzenia o szczegółowych wytycznych w sprawie metod obliczania wysokości udziałów użytkowników w kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metod ustalania opłat jednorazowych.
M.P. 1963 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1963 nr 4 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie określenia organu wojskowego właściwego do wydawania pozwoleń na wywóz za granicę broni palnej typu wojskowego innej niż broń palna krótka.
M.P. 1963 nr 4 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1963 r. w sprawie bilansowania i rozdzielnictwa oleju lnianego, oleju rycynowego technicznego, kwasów porafinacyjnych oraz kwasów cytrynowego i mlekowego.
M.P. 1963 nr 4 poz. 14 Uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1963 nr 3 poz. 13 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 14 grudnia 1962 r. o wydaniu instrukcji D-II "Znaki umowne i zasady opisywania map inżynieryjno-gospodarczych".
M.P. 1963 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 grudnia 1962 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów.
M.P. 1963 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 października 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 grudnia 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw łożysk tocznych i ich części.
M.P. 1963 nr 3 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1962 r. w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego na rok 1963.
M.P. 1963 nr 3 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 6 obowiązujący Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1963 nr 3 poz. 5 uchylony Uchwała nr 396 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.
M.P. 1963 nr 2 poz. 4 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1963 nr 2 poz. 3 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych powierzchni produkcyjnych i usługowych państwowych zakładów przemysłowych i handlowych.
M.P. 1963 nr 1 poz. 2 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1963 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1963 nr 1 poz. 1 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1962 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem terenowym.