Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1920 nr 121 poz. 800 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1920 nr 121 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za przewóz osób i towarów na wszystkich państwowych kolejach wąskotorowych.
Dz.U. 1920 nr 121 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na odcinku Praga Stalowa-Radzymin Kolei Dojazdowej Mareckiej.
Dz.U. 1920 nr 121 poz. 797 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów przedawnienia oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej dzielnicy pruskiej.
DZ.U. 1920 nr 120 poz. 796 Oświadczenie rządowe w przedmiocie wymiany not, dotyczących układu polsko-niemieckiego w przedmiocie wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 września 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 120 poz. 795 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości, zawarty w Poznaniu dnia 20 września 1920 roku.
DZ.U. 1920 nr 120 poz. 794 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o ratyfikacji układu polsko-niemieckiego w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 września 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1920 r. w sprawie wyłączenia więzień w Częstochowie, Sosnowcu i Będzinie z okręgu Łódzkiej Dyrekcji Więziennej i włączenie ich do okręgu Kieleckiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1920 r. w przedmiocie pobierania opłat za czynności ładunkowe.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 791 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 grudnia 1920 r. w sprawie zaprowadzenia na kolejach wąskotorowych Części I Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. na kolejach normalnotorowych.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 września 1920 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Obrony Państwa o ustanowieniu "Krzyża Walecznych".
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych na obszarze okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 788 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 787 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Poczt i Telegrafów zarządu poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 785 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 grudnia 1920 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o utworzeniu Trybunału Obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1920 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie zmian w spisie wyższych zakładów naukowych, których ukończenie daje prawo do dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. o utworzeniu przy Głównym Urzędzie Likwidacyjnym Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 779 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 grudnia 1920 r. w sprawie uchylenia dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 778 Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 1920 r. w sprawie sprostowania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 776 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1920 r. w przedmiocie organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 grudnia 1920 r. w przedmiocie obliczania opłat za przewóz węgla kamiennego w bezpośredniej komunikacji pomiędzy kolejami państwowemi z jednej strony i kolejami prywatnemi Piła-Jaworzno i Siersza Wodna-Trzebinia-Skawce z drugiej strony.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 grudnia 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeka).
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1920 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Stanisławowa i w gminie miasta Jasła.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna opałowego, zajętego i przygotowanego w lasach prywatnych, na okres zimowy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1920 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży członków komisji podatkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 769 Dekret z dnia 7 grudnia 1920 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Piotrkowie.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 768 Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1920 nr 116 poz. 767 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 listopada 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 grudnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia komunikacji tranzytowej przez Górny Śląsk z Polski do Polski oraz z Górnego Śląska przez Polskę do Prus Wschodnich, jak również komunikacji sąsiedzkiej pomiędzy Polską a Górnym Śląskiem.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1920 r. w przedmiocie wykonania postanowień art. 45-48 i 89-92, ustawy o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 764 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1920 r. o ustanowieniu Delegata Głównego Urzędu Ziemskiego na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1920 r. w przedmiocie zniesienia i likwidacji Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1920 r. w przedmiocie dodatków reprezentacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie utworzenia władz administracyjnych drugiej instancji na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 grudnia 1920 r. o odwołaniu zawieszenia na kolejach okręgu Stanisławskiego odpowiedzialności za całość przesyłek.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego na linji kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania produkcji węgla brunatnego.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 755 Przepisy wykonawcze Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu do rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 12 października 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do rent inwalidów z Wojska Polskiego na obszarze b. dzielnicy pruskiej, oraz do rent inwalidów z b. armji niemieckiej.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 754 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia nabiału i mięsa.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów lasów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 752 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie reorganizacji zarządu dóbr państwowych.
Dz.U. 1920 nr 114 poz. 751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie przejęcia spraw i majątku Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników przez Urząd Emigracyjny.
Dz.U. 1920 nr 113 poz. 750 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia przepisów o wprowadzeniu w życie na obszarze b. dzielnicy zaboru austrjackiego ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1920 nr 113 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 748 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie przyjmowania uczniów (aspirantów) na praktykę aptekarską.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 747 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie uzupełnienia postanowień wykonawczych do Przepisów przewozowych obowiązujących na kolejach polskich, oraz przepisów Przewozowych, stanowiących część I a Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach kolejowych Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1920 r. w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 listopada 1920 r. w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt na kolejach wąskotorowych Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej na dzień 1 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 743 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 listopada 1920 r. do ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 października 1920 r. o zmianie klasyfikacji towarów przy ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 741 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 września 1920 r. celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 740 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 739 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 738 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 737 Ustawa z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 736 Ustawa z dnia 25 listopada 1920 r. o zawieszeniu działalności sądów przysięgłych w niektórych okręgach sądu apelacyjnego lwowskiego.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 735 Ustawa z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie zmiany §§ 23 i 25 ustawy z dnia 23 maja 1873 roku o układaniu list przysięgłych.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 734 Ustawa z dnia 19 listopada 1920 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia gwarancji finansowej do sumy 400.000.000 marek polskich.
Dz.U. 1920 nr 111 poz. 733 uchylony Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 listopada 1920 r. w przedmiocie podwyższenia taryf osobowych na wąskotorowych kolejach państwowych na obszarze Warszawskiej, Radomskiej, Krakowskiej i Lwowskiej Dyrekcji Kolei Państwowych.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 731 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie terminu dodatkowego ostemplowania kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie obliczania dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 729 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 19 listopada 1920 r. o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz budowy kanału żeglugi Bug-Warszawa.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 728 wygaśnięcie aktu Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 727 Ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. o wstrzymaniu spłaty dzierżaw i czynszów wieczystych w dobrach państwowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 726 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemysłu i Handlu w przedmiocie podwyższenia od dnia 1 grudnia 1920 r. taryfy osobowej w klasie III i II na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 725 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia wysokości odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek towarowych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 724 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1920 r. o podwyższeniu maksymalnej płacy ustawowej dla osób, ubezpieczonych w kasach chorych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1920 r. w przedmiocie przyjmowania zawinkulowanych obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% wewnętrzną długoterminową pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Aprowizacji uchylające rozporządzenie w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem, seradelą i ich przetworami.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 listopada 1920 r. o zniesieniu sekwestru kości.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania produkcji węgla kamiennego.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie uzupełnień przepisów kolejowych ajencji celnych.
Dz.U. 1920 nr 109 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu spraw, dotyczących górnictwa i hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektrycznością oraz miar i wag na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany art. 15 rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminu dodatkowego stemplowania kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 712 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w celu wykonania ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia kordonu sanitarno-policyjnego wzdłuż linji rzek Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 709 Dekret o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice- Wyszogród.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 708 Dekret o wywłaszczeniu gruntu na rzecz cmentarza grzebalnego w Lisowie.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 707 uchylony Ustawa z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania spraw dobrowolnej oraz przymusowej migracji ludności.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia zakazu funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p., oraz urządzania zabaw tanecznych.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Więziennych we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w przedmiocie regulaminu Komitetów Likwidacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 107 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Kolei Żelaznych, Ministra Poczt i Telegrafów oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie organizacji i przepisów postępowania urzędów oraz izb przywozu i wywozu.
Dz.U. 1920 nr 106 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmiany i uzupełnienia przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1920 nr 106 poz. 701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób, pozostających w służbie czynnej wojska polskiego.
DZ.U. 1920 nr 106 poz. 700 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 października 1920 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Obrony Państwa w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 106 poz. 699 Ustawa tymczasowa z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 698 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie zawieszenia cła od surowca żelaza.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie wprowadzenia w życie ustawy o obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 696 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany art. 7 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1919 r., dotyczącego przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o widowiskach.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 695 Oświadczenie rządowe w sprawie opublikowania przez Rząd Rzeczypospolitej Francuskiej Konwencji, zawartej dnia 3 września 1919 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Rzecząpospolitą Francuską, w przedmiocie emigracji i imigracji.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom i zastępcom członków Komisji podatkowych tudzież mężom zaufania na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zniesienia cła w złocie od taśm (bortów) szychowych o szerokości 1 1/2 cm. i mniej.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1920 nr 104 poz. 691 Rozporządzenie Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej rozciągające moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry na b. dzielnicę pruską.
Dz.U. 1920 nr 104 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej - ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 689 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących przepisów o nadzwyczajnych dodatkach drożyźnianych dla emerytów cywilnych oraz wdów i sierot po nich, na emerytów wojskowych oraz wdowy i sieroty po nich.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 688 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w celu wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 687 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej, do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. w przedmiocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 686 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie dopuszczenia przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Urzędów Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 684 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 683 Ustawa z dnia 26 października 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 6 galicyjskiej krajowej ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. o obowiązku właścicieli domów w stołecznem królewskiem mieście Krakowie wybudowania kanałów domowych, połączenia tychże z miejskiemi kanałami ulicznemi oraz o opłatach gminnych za to połączenie.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 682 Ustawa z dnia 26 października 1920 r. w sprawie zmiany art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie dóbr donacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zabezpieczenia dostawy zbóż jarych do siewu.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmiany opłat za przewóz osób, psów i bagażu między Polską a Piotrowicami na Śląsku i Cieszynem.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzenia o przepisach taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czesko-słowackiemi.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzeń o przepisach przewozowych w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami: a) kolei polskich i czesko słowackich, b) kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 677 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie budowy i utrzymania studni.
Dz.U. 1920 nr 102 poz. 676 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji państwowej służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Skarbu o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od dnia 2 listopada r. b. do dnia 2 lutego 1921 r.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 673 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie zawieszenia cła od żelaza i stali pochodzącego z terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 672 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1920 r. w przedmiocie uchylenia sądownictwa doraźnego.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1920 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1920 r. w przedmiocie spisu gospodarstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 667 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 1920 r. o ratyfikacji umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 666 Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 100 poz. 665 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o płacy wojskowych, zawieszonych w czynnościach służbowych oraz odbywających kary sądowe lub dyscyplinarne.
Dz.U. 1920 nr 100 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie wprowadzenia na kolejach wązkotorowych Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. na kolejach normalnotorowych.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 662 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do rent inwalidów z Wojska Polskiego na obszarze b. dzielnicy pruskiej, oraz do rent inwalidów z b. armji niemieckiej.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 660 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie przy parowozie.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 658 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów i Kolei w przedmiocie ułatwienia donoszeń ludności cywilnej, odnoszących się do bezprawnych rekwizycji i plądrowania przez osoby wojskowe.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 656 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczenia urządzania przedstawień kinematograficznych w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 654 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu do rozporządzenia Rady Obrony Państwa w sprawie zmiany ustawy o tymczasowem zaopatrzeniu rodzin po wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zgłaszania zatruć ołowiem, cynkiem, fosforem, arszenikiem i rtęcią w zakładach przemysłowych, fabrykach i warsztatach.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie regulaminu nauki i służby w państwowych Szkołach położnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 650 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu do ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 649 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Skarbu w przedmiocie zasad i sposobu udzielania kredytu z funduszu osadniczego, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu, a przeznaczonego w kwocie 10.000.000 marek dla Urzędu Osadniczego w Poznaniu.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie pierwokupu przetworów ziemniaczanych.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 647 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1920 r. o ustaleniu norm dochodu osób fizycznych, wolnego od opodatkowania w roku podatkowym 1920.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian i uzupełnień przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zmiany artykułu 10 Przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 642 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w sprawie uchylania uchwał spółek drobnych rolników, utworzonych na podstawie statutu Banku Włościańskiego.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wyłączenia niektórych gmin powiatów Częstochowskiego i Wieluńskiego z okręgu Urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Radomsku i przyłączenia ich do okręgu Urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w Częstochowie i Wieluniu.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do ustaw z dnia 18 marca 1920 r. i z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych na terenie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ujednostajnienia i podwyższenia podatków gruntowych i podymnego na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1920 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1920 r. w przedmiocie zakazu przefarbowywania tkanin, podlegających rzeczowym świadczeniom wojennym.
Dz.U. 1920 nr 96 poz. 636 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu i Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy dentystów i lekarek dentystek powołanych do osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 96 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji uzupełniające rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1920 nr 96 poz. 634 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zniesienia stanu oblężenia w m. st. Warszawie i przyległych powiatach.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 633 Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego, dotyczące powołania Okręgowej Komisji Ziemskiej przy Urzędzie Osadniczym w Poznaniu.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem i seradelą i ich przetworami.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Skarbu o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów, dotyczące zmiany ustępu trzeciego art. 6 rozporządzenia w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Przemysłu i Handlu w sprawie zniesienia cła w złocie od esencji i eterów owocowych.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 627 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie trybu postępowania w Urzędach Walki z Lichwą.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 626 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia czasu pracy w zakładach, pracujących dla potrzeb armji.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 624 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie dziennego wynagrodzenia lekarzy, lekarek, rygorozantów i rygorozantek medycyny, studentów, studentek medycyny, tudzież osób, posiadających wyszkolenie sanitarne - powołanych do osobistych świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie potrąceń za zły gatunek zboża, dostarczonego na poczet kontyngentu.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem.
Dz.U. 1920 nr 94 poz. 620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie przesunięcia terminów dostaw kontyngentu, wyznaczonego art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 93 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o odwołaniu zawieszenia na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego i Lwowskiego od odpowiedzialności za całość przesyłek.
Dz.U. 1920 nr 93 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie poboru podatku giełdowego na obszarze b. okupacji niemieckiej.
Dz.U. 1920 nr 93 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu zmieniające częściowo rozporządzenie ministerjalne z dnia 13 lipca 1920 r. w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl art. 91 traktatu między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie odroczenia niektórych terminów płatności.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1920 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 612 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Sprawiedliwości i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w celu wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 611 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. w przedmiocie ćwiczenia poborowych, niewcielonych do szeregów wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 610 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o wzmiankach w aktach zejścia osób zabitych przez nieprzyjaciela lub zmarłych z powodu okoliczności wojennych.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 609 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 608 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o odroczeniu terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 607 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. w przedmiocie sądów dyscyplinarnych przy komendach wojewódzkich Zachodniej Straży Obywatelskiej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 606 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 605 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 604 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminu amnestji podatkowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 603 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie uiszczania podatków bezpośrednich.
DZ.U. 1920 nr 92 poz. 602 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. o nadzwyczajnej pomocy dla inwalidów wojskowych z własnej woli wstępujących do armji i ich rodzin.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 601 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1920 nr 91 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie rozciągnięcia rozporządzenia w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dnia 28 lipca 1919 roku i zmiany taksy z dnia 1 lipca 1920 r. na obszar byłego zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 91 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia 4% Państwowej Pożyczki Premjowej.
Dz.U. 1920 nr 91 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie kar za obrazę Naczelnika Państwa.
Dz.U. 1920 nr 90 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1920 r. w przedmiocie ograniczenia właściwości sądów wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 90 poz. 596 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 4 września 1920 r. w przedmiocie niektórych zmian w wojskowem postępowaniu karnem.
Dz.U. 1920 nr 90 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 4 września 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 180 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu ustawy wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1920 nr 90 poz. 594 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 4 września 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 185 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu ustawy wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Tow. Akc. Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem na linji dojazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie podawania potraw mięsnych w restauracjach w Warszawie w porze od 7 do 10 wieczór.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu podatku domowo-klasowego na obszarze byłego zaboru austrjacko-węgierskiego.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austrjacko-węgierskiego.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres pięcioletni od roku 1920/21 do 1924/25.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia postanowień regulaminu dla Komisji Dewizowej i banków dewizowych.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 583 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o przywróceniu praw majątkowych unitom.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie cen na ziemiopłody odstawione na poczet kontyngentu w okresie od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 r.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 581 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 579 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 3 lutego 1920 r. do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie wprowadzenia w b. dzielnicy pruskiej ustawy sejmowej z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży pracowników kolejowych.
Dz.U. 1920 nr 87 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami, położonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1920 nr 87 poz. 575 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zwolnienia od pozwoleń na przywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów.
Dz.U. 1920 nr 87 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie sprostowania rozporządzenia o powołaniu rocznika 1902 do służby wojskowej z dnia 8 sierpnia 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 87 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1889, 1888, 1887, 1886 i 1885 do służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 87 poz. 572 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o ustanowieniu Krzyża Walecznych.
Dz.U. 1920 nr 86 poz. 571 Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 86 poz. 570 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 85 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemysłu i Handlu w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej od dnia 1 września r. b. na linjach T-wa Akc. Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1920 nr 85 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany art. 18 Przepisów wykonawczych z dnia 24 lipca 1920 r. do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 85 poz. 567 uchylony Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich.
Dz.U. 1920 nr 85 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 85 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu o organizacji Urzędu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 564 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie cen na ziemiopłody, odstawione na poczet kontyngentu.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 562 Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie utworzenia Państwowej Komisji Kontroli Pochodnych Arsenobenzolu.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 559 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 558 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do Ustawy Sejmowej z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnych dodatków do tymczasowych zasiłków dla inwalidów wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 557 Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1920 r. w przedmiocie poddania sądownictwu doraźnemu przestępstw popełnionych z chęci zysku przez urzędników.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 555 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 554 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za czas pobytu na froncie.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 553 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wyznaczenia terminu zakończenia zapisów na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ustalenia ceny ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 550 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie mocy obowiązującej postanowień rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 547 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia egzaminu państwowego dla kandydatów na leśniczych w lasach państwowych.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 545 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o utworzeniu Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego dla spraw o przestępstwa oficerów i urzędników wojskowych, wynikające ze stosunku służbowego.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 544 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obostrzenia kar za przestępstwa osób wojskowych, wynikające ze stosunku służbowego.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 542 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie zmiany terminu płatności podatku od zysków wojennych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 541 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia przepisu art. 20 i 21 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. w przedmiocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 539 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. w przedmiocie zobowiązań pracodawców wobec robotników i pracowników, pełniących służbę czynną ochotniczą w wojsku polskiem oraz ich rodzin.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o utworzeniu Trybunału Obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 80 poz. 537 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej do Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób, pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie zmiany cen obiadów, ustanowionych w Rozporządzeniu z dnia 24 marca 1920 r., obowiązujących w m. st. Warszawie, oraz - częściowego uchylenia Rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 31 grudnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Kolei Żelaznych i Ministra Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 532 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie sprostowania Rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 531 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zniesienia cła w złocie od tkanin jedwabnych.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 530 Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 29 maja 1920 r. o tymczasowych emeryturach wojskowych, wydane przez Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 529 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze austrjackie lub austro-węgierskie co do majątku państwowego i funduszu religijnego na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 528 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 527 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1920 nr 78 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem.
Dz.U. 1920 nr 78 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1920 nr 78 poz. 524 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu, zawierające przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.
Dz.U. 1920 nr 78 poz. 523 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o odroczeniu niektórych terminów płatności.
Dz.U. 1920 nr 77 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyznania pracownikom kolejowym płac zasadniczych poszczególnych stopni płac, przewidzianych w art. 3 ustawy o uposażeniu pracowników kolei państwowych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 77 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 77 poz. 520 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 Ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 76 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Skarbu w wykonaniu Ustawy z dnia 8 czerwca 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia podatku od skrzynek depozytowych.
Dz.U. 1920 nr 76 poz. 518 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie przymusowej służby w policji państwowej.
Dz.U. 1920 nr 76 poz. 517 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1920 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 514 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. w przedmiocie poboru roczników 1889, 1888, 1887, 1886, 1885.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 513 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o majstrach wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 512 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o podoficerach zawodowych.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w sprawie tymczasowych zmian dotyczących organizacji i zadań Policji Państwowej.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 510 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o tymczasowem zaopatrzeniu wdów i sierot po wojskowych wojska polskiego.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 509 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 508 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1920 nr 74 poz. 507 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 506 Regulamin czynności komisji dewizowej i banków dewizowych.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 504 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 8 lipca 1920 r. o rozgraniczeniu okręgów terytorjalnych oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 503 Uchwała Rady Ministrów o terminie rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej na terytorjum b. dzielnicy pruskiej i o otwarciu oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 502 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1920 r. w przedmiocie ustroju i czynności Oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 501 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku - orzecznictwu sądów doraźnych.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 499 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie powołania do życia Centralnej Komisji Ewakuacyjnej (C. K. E.)
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 497 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1920 nr 72 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 72 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.
Dz.U. 1920 nr 72 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 493 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Komisarza do spraw walki z epidemjami w przedmiocie zakazu sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach, przy torach kolejowych, posterunkach postojowych dla pociągów ewakuacyjnych tudzież przy gościńcach, ulicach i placach publicznych.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie opłat za przydział mieszkań i pomieszczeń w gminie miasta Rzeszowa.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 i 1901 w powiatach: Toruńskim, Wąbrzeżskim, Bródnickim, Lubawskim, Działdowskim, Grudziądzkim, Chełmnowskim, Świecieckim, Starogardskim, Tucholskim, Chojnickim, Sępolskim, Tczewskim, Gniewskim, Kościerzyńskim, Kartuzkim, Wejherowskim i Puckim.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania rocznika 1902 do służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych co do zawieszenia na kolejach okręgów: Warszawskiego, Radomskiego, Lwowskiego i Stanisławowskiego odpowiedzialności za całość przesyłek.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 488 Przepisy wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem B. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1890, 1891, 1892, 1893 i 1894.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zasad, przy ustalaniu odległości pomiędzy stacjami, służących do obliczania należytości taryfowych za przewóz osób, bagażu, zwierząt i towarów.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bydłem, trzodą chlewną, owcami, kozami, mięsem i przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem i rybami.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie opłat pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 12 maja 1920 r. o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatków od zysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. na zyski, względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o zniesieniu sekwestru i ograniczeń wewnętrznego przewozu wosku ziemnego i cerezyny.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 480 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie zastępstwa na urzędach, opróżnionych z powodu wstąpienia odnośnych urzędników do wojska.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie wojskowego sądownictwa doraźnego.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 53 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu w życie wojskowego kodeksu karnego.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 477 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu i podwyższeniu podatków gruntowych i podymnego na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przydziału ropy bruttowej i ustalenia cen maksymalnych.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 475 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu wydane na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 474 Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie egzaminów sądowych.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy (oleju skalnego), obowiązujących na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 471 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Zdrowia Publicznego do zawieszenia na czas wojny mocy obowiązującej art. 6 ust. 2, ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 469 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu podatku domowo-klasowego na obszarach byłego zaboru austrjacko-węgierskiego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 468 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o tymczasowych środkach dla sfinansowania reformy rolnej.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 467 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 466 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 465 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie wypłaty zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 464 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie rozszerzenia pełnomocnictw Ministra Przemysłu i Handlu do wywłaszczania ziemi i powierzchni gruntów dla celów górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 463 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie unieważnienia zarządzeń b. władz okupacyjnych niemieckich w przedmiocie uprawnień górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 461 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1920 nr 69 poz. 460 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia stanu oblężenia.
Dz.U. 1920 nr 68 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali w gminie miasta Krasnegostawu.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych w przedmiocie uprawnień władz wojskowych w zakresie powoływania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń wojennych tudzież w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 456 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru austrjackiego podatku wojennego na nadwyżki zysków towarzystw i dochodów osób poszczególnych za r. 1919.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 455 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 454 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 453 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. zmieniająca ustawę o postępowaniu karnem dla b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 452 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących przepisów o nadzwyczajnych dodatkach drożyźnianych dla emerytów cywilnych oraz wdów i sierot po nich na emerytów wojskowych oraz wdowy i sieroty po nich.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 450 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 449 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od 2 sierpnia do 2 listopada 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1890, 1891, 1892, 1893 i 1894.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 446 Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia R. O. P. z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony państwa.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1920 r. w przedmiocie przesyłania odezw rekwizycyjnych do Austrji.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie obrotu zbożem siewnem w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wartości walut zagranicznych przy obliczaniu należytości stemplowych i bezpośrednich na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 442 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, określające termin czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 441 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1920 r. w przedmiocie przejęcia przez Ministerstwo Kolei Żelaznych zwierzchniego nadzoru technicznego nad kolejami miejskiemi (tramwajami).
DZ.U. 1920 nr 66 poz. 438 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia i częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1920 r. o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.U. 1920 nr 66 poz. 437 Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze byłego zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 436 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 435 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, inspektorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 434 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 433 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 432 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 431 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 430 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 429 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 64 poz. 428 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1920 nr 64 poz. 427 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do częściowego przekazania władzy wykonawczej władzom wojskowym.
Dz.U. 1920 nr 64 poz. 426 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie ochrony granic.
Dz.U. 1920 nr 64 poz. 425 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie pociągania ludności do osobistych i rzeczowych świadczeń przy akcji ewakuacyjnej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 424 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące meldowania się mieszkańców na terenie b. Kongresówki.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu uzupełniające rozporządzenie z dnia 21 maja 1920 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia terminów ochronnych dla zwierzyny na terytorjum Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie wyłączenia prawa wyłącznej sprzedaży płodów rolnych i ich przetworów z zakresu działania "Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby".
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 420 Statut "Państwowego Urzędu Zbożowego".
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. w przedmiocie ogólnej opieki nad ewakuowaną ludnością z terenów działań wojennych.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 417 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie doraźnych zapomóg dla rodzin ochotników.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 415 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie poboru koni.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 414 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w sprawie zaciągu cudzoziemców do Armji Ochotniczej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 413 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie otworzenia dla skarbu kredytu w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 412 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie udzielania koncesji na zakładanie aptek.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 410 Obwieszczenie Ministra Skarbu w przedmiocie wydawania przez Miejski Zakład Kredytowy w Krakowie obligów, na okaziciela opiewających, a to: listów zastawnych, obligacji mieszkaniowych i obligacji komunalnych.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 408 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie utworzenia na obszarze b. dzielnicy pruskiej Zachodniej Straży Obywatelskiej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 407 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. o wydawaniu bezpośrednich nakazów rekwizycyjnych przez władze wojskowe (uzupełnienie ustawy z dnia 28 października 1919 r.).
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 406 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie powołania prawników do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 405 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. zmieniająca artykuł 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o zakazie wywozu zagranicę kruszców szlachetnych.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 403 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o zabezpieczeniu bytu rodzinom osób, pełniących ochotniczą lub obowiązkową służbę wojskową.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 402 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o zmianie art. 5 punktu a ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 401 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu uposażenia pisarzów hipotecznych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 400 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich oraz praw członków niemieckich domów panujących na Skarb Państwa Polskiego.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 399 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do udzielania kooperatywom pracowników państwowych pomocy finansowej.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 398 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o ludowych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. w przedmiocie sądów doraźnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. w przedmiocie sądownictwa doraźnego w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 395 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utrzymania na czas dalszy sądów doraźnych w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1920 r. w przedmiocie poddania osób cywilnych z powodu przestępstw przeciw sile zbrojnej pod sądownictwo wojskowe.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 393 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie sądów doraźnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 392 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie sądów doraźnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 391 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 390 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. o przyznaniu kredytu jednego miljarda marek na zagospodarowanie odłogów gruntowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Wschodnich.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 389 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austrjacko węgierskiego.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 387 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o rejestracji i stemplowaniu obligacji austrjackich pożyczek wojennych.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. zmieniająca przepis art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 385 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do tymczasowych zasiłków dla inwalidów wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 384 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o płacy wojskowych, zawieszonych w czynnościach służbowych oraz odbywających kary sądowe lub dyscyplinarne.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 383 Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie niektórych zmian w ustawie orderu wojskowego "Virtuti Militari" z dnia 1 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 382 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu urządzania w restauracjach, kawiarniach i t. p. zakładach koncertów i popisów muzycznych, zawieszenia funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p. oraz urządzania zabaw tanecznych.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie dodatkowego powołania do służby wojskowej mężczyzn, urodzonych w roku 1895.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 380 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień obowiązującej taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w art. 16 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich".
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na drodze żelaznej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian w rozporządzeniu nr 313, ogłoszonem w nr 51 Dziennika Ustaw.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 374 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 373 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zmiany względnie ograniczenia toku instancji i zakresu działania władz i urzędów podległych Dyrekcji skarbu we Lwowie.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 372 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 185 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 371 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 lipca 1919 roku o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 370 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o przekazaniu sądom apelacyjnym w b. dzielnicy pruskiej funkcji instancji rewizyjnej w sprawach o występki.
Dz.U. 1920 nr 59 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie Wojskowego Kodeksu Karnego.
Dz.U. 1920 nr 59 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej, z dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Aprowizacji oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zwolnienia od pozwoleń na wywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych co do zawieszenia na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego odpowiedzialności za całość przesyłek.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 363 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie poboru roczników 1894, 1893, 1892, 1891 i 1890.
Dz.U. 1920 nr 58 poz. 362 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny na obszar byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 361 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do ustawy z dnia 13 stycznia 1920 r. w sprawie zmian w dekrecie z dnia 7 stycznia 1919 r. o mianowaniu pierwszego składu profesorów w Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 360 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 359 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiatach: płońskim, łowickim, rypińskim, sierpeckim i przasnyskim.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 358 Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Ministerstwem Skarbu w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl art. 91 traktatu między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 357 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uzupełnieniu art. 11 rozporządzenia z dnia 12 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o widowiskach.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 356 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie uprawnienia cudzoziemców do świadczeń, przewidzianych przez ustawę z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 355 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1920 r. w przedmiocie ustanowienia kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okręgowych w b. zaborze austrjackim, oraz zmiany nazwy funkcjonarjuszów Państwa przy sądach powiatowych.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonania ustawy o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego z dnia 7 maja 1920 r., wydane na zasadzie art. 42 ustawy.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonywania przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1920 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 20 października 1919 r., wydane celem wykonania ustawy z dnia 11 lipca 1919 r. normującej stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmian w rozporządzeniu o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 348 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 347 Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów i przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 lipca 1919 r. o ochronie drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 345 Obwieszczenie w sprawie sprostowania ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 344 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu dotyczące wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w miastach.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 342 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Kolei Żelaznych do ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 341 Przepisy wykonawcze o stosowaniu rozporządzenia Rady Ministrów, normującego użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego, na mocy Uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 340 uchylony Rozporządzenie ministerjalne w przedmiocie zmiany art. 13 rozporządzenia wykonawczego z dnia 6 sierpnia 1919 r. do dekretu o wywozie towarów za granicę, przywozie z zagranicy i przewozie tranzytowym.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany art. 3 rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 338 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego zajęcia składów kolejowych na Placu Broni w Warszawie.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 337 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w sprawie powołania do służby wojskowej b. oficerów narodowości polskiej wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach 1888-1879 (włącznie), a na obszarze b. dzielnicy pruskiej również urodzonych w latach 1889-1901.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie czasowego zawieszenia i zmiany niektórych artykułów Przepisów Przewozowych na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali na obszarze gminy miasta Łomży.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Skarbu o użyciu dawnych blankietów koronowych przy wypuszczaniu listów zastawnych i obligacji przez instytucje kredytowe, działające na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu w Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Skarbu w przedmiocie trybu pobierania podatku zasadniczego od zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia Komisji okręgowej ochrony lasów w Białymstoku.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1920 r. w przedmiocie wzajemnego zwalniania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czesko-Słowackiej od składania kaucji aktorycznej.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 329 Dekret Naczelnika Państwa o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Państwowej kopalni siarki w Posądzy i miedzi w Miedzianej Górze po Kielcami.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 328 Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.
Dz.U. 1920 nr 53 poz. 327 Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. o utworzeniu Rady Obrony Państwa.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i towarowej na drodze żelaznej dojazdowej mareckiej.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryf na linjach Tow. Akc. Warszawskich Dróg Dojazdowych.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Tow. Akc. Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i towarowej na państwowych kolejach wąskotorowych.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 321 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 319 Ustawa z dnia 30 czerwca 1920 r. o ulgach w spłacaniu zaległych procentów od intabulowanych wierzytelności tudzież zaległych podatków i danin publicznych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 318 Ustawa z dnia 30 czerwca 1920 r. w przedmiocie przedłużenia czasokresu przedawnienia niektórych roszczeń, objętych ustawą z dnia 26 marca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie wyrobu i sprzedaży surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i djagnostycznych, używanych w praktyce lekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie wprowadzenia ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" oraz "Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt", obowiązujących od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej.
Dz.U. 1920 nr 51 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania b. podoficerów, urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895, oraz wszystkich byłych szeregowych, którzy służyli w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich, oddziałach jazdy, konnej artylerji i w oddziałach straży granicznej, urodzonych w latach 1885-1895 włącznie.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1895 i 1902 do służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Łodzi i powiatu łódzkiego.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1920 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych o organizacji Zarządu rzek żeglownych.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Skarbu o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 306 uchylony Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. zmieniająca przepis artykułu 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 roku w przedmiocie rozszerzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863 także na weteranów z 1848 roku.
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 305 Ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. o podatku od skrzynek depozytowych (safes).
Dz.U. 1920 nr 50 poz. 304 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1920 r. o przyznaniu dla byłych wojskowych armji rosyjskiej i austrjackiej, jak też dla wdów i sierot po nich pozostałych, nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego do zasiłków emerytalnych.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 302 Rozporządzenie tymczasowe Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 301 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości o wypuszczaniu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Towarzystw Kredytowych Miejskich, działających na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie jednolitego tekstu przepisów ustawowych o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 299 Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1920 nr 48 poz. 298 Ustawa z dnia 15 czerwca 1920 r. w przedmiocie powszechnego poboru roczników 1895 i 1902 r., poboru byłych podoficerów, urodzonych w latach od 1890 do 1894 włącznie, i poboru byłych szeregowych, urodzonych w latach od 1885 do 1894 włącznie, którzy w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich, służyli w oddziałach jazdy, konnej artylerji i konnej straży granicznej.
Dz.U. 1920 nr 48 poz. 297 Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja r. b. w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie udzielania spółkom pożyczek na zagospodarowanie odłogów.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 294 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Robót Publicznych w przedmiocie Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie opłat jednostkowych za przejazd osób i przewóz bagażu, oraz przesyłek nadzwyczajnych w pociągach luksusowych (ekspresowych).
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych dotyczące zastosowania rozporządzenia z dnia 27 maja 1920 roku w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w Ogólnopolskiej Taryfie osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 290 Rozporządzenie Rady Ministrów normujące użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego na mocy uchwały Sejmowej z dnia 19 grudnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1920 r. w przedmiocie stosunku służbowego inżynierów drogowych.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1920 r. o wprowadzeniu w życie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 287 Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. w przedmiocie udziału Skarbu Państwa w Spółce Akcyjnej Zakładu Wodno-Elektrycznego Szczawnica-Jazowsko.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 286 Ustawa z dnia 29 maja 1920 r. o tymczasowych emeryturach wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 285 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich.
Dz.U. 1920 nr 46 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czesko-słowackiemi.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 282 Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wymiany banknotów koronowych w odcinkach po 50, 20, 10, 2 i 1-ej koronie na obszarze b. Galicji i b. Gen. Gub. Lubelskiego.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zachowania nasion na obsiewy jesienne żyta w r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Warszawy.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 277 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 275 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 274 Dekret o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei państwowych: I. Łódź-Kutno-Płock, II. Płock-Sierpc z przebudową wąskotorowej linji Nasielsk-Sierpc, oraz III. Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 273 Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. w przedmiocie uwolnienia 5% długoterminowej, wewnętrznej pożyczki państwowej od jednorazowej daniny majątkowej.
Dz.U. 1920 nr 44 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 271 Obwieszczenie w sprawie sprostowania pomyłki w art. 2 rozporządzenia w przedmiocie zatwierdzenia stowarzyszeń spożywczych.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zmian i uzupełnień w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 marca 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich, ogłoszonych w dniu 19 marca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów o kolejności ładunków.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 266 Rozporządzenie wykonawcze do dekretu o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji z dnia 25 stycznia 1919 roku.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie uzupełnienia Postanowień Taryfowych, stanowiących część II Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 264 Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie godzin urzędowych w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Aprowizacji w sprawie utworzenia Departamentów Aprowizacyjnych w Urzędach Wojewódzkich.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zakresu działania Urzędu walki z lichwą i spekulacją.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie stosowania Taryfy Celnej do zagranicznych wód mineralnych naturalnych.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 258 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania ustawy z dnia 9 marca 1920 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowem cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ograniczenia spożycia w zakładach publicznych.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych i surowcowych dla obszarów b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 252 Ustawa z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 250 Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej, długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 41 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych oraz Zdrowia Publicznego w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami na obszarze województw: Białostockiego, Kieleckiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 41 poz. 247 Oświadczenie rządowe o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji.
Dz.U. 1920 nr 41 poz. 246 Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji, zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Francuską dnia 3 września 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o rozciągnięciu Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaborów austrjackiego i pruskiego.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie czasowego zawieszenia, zmiany oraz uzupełnienia niektórych artykułów "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich", oraz "Przepisów Przewozowych" stanowiących część I Taryfy, na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych i Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych, dotyczące wprowadzenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie lombardowania i przyjmowania do depozytu walut zagranicznych oraz przekazów, czeków i akredytyw, płatnych w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Komisji Okręgowych Ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego oraz wyznaczenia delegatów okręgowych i powiatowych Głównego Urzędu Ziemskiego na ziemiach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych o stosowaniu w roku 1920 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami kolei polskich i stacjami, położonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska oraz między stacjami kolei polskich przez obszar W. M. Gdańska.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia należytości dodatkowych za odprawę cłową przesyłek według obowiązującej taryfy towarowej na kolejach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie powołania roczników 1896, 1897, 1898 i 1899 w powiatach bielskim, białostockim, sokólskim, suwalskim, augustowskim i sejneńskim.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu niektórych uprawnień Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkim Ks. Krakowskiem.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie rozciągnięcia organizacji Policji Państwowej na dalszych 7 wschodnich powiatów Małopolski wydane na zasadzie art. 3 przepisów przejściowych do ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w przedmiocie zniesienia rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1920 r. w sprawie upaństwowienia straży ogniowej m. st. Warszawy.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 230 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 229 Rozporządzenie o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia w przedmiocie przedłużenia godzin otwarcia teatrów i t. d.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie powołania powiatowych komisji do szacowania plonów.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zakazu wyrobu lodów.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przyjmowania rubli carskich przy wpłatach na 5% wewnętrzne pożyczki państwowe z 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia nowych okręgów dla urzędów ochrony lasów.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 224 uchylony Rozporządzenie wykonawcze do ustawy tymczasowej z dnia 19 grudnia 1919 r. o przyznawaniu nagród za pomoc w zwalczaniu przemytnictwa.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 223 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przedmiocie wykonania art. 12 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do art. 2 i 7 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. oraz art. 1 lit. A, B, D, E ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, dotyczące nauczycieli religji katolickiej w szkołach powszechnych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 221 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 220 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie papierów, mających bezpieczeństwo pupilarne.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 219 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o wypuszczeniu serji I biletów skarbowych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 218 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. o biletach skarbowych.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 217 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 38 poz. 216 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowaniu zobowiązań rublowych na marki polskie.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia piątej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 214 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie terminu czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 213 uchylony Rozporządzenie z dnia 20 marca 1920 r. Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie czasowego zawieszenia cła od niektórych towarów.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 212 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i częściowej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 211 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 208 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wydawania paszportów zagranicznych i przepustek osobom, udającym się zagranicę celem pracy zarobkowej.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie zarządzenia przymusowego omłotu.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich z jednej strony, a czesko-słowackich i austrjackich z drugiej strony.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków i wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w sprawie utworzenia Okręgowych Dyrekcji robót publicznych w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z W. Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zmiany art. VI przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie sprzedaży kokainy w aptekach i składach materjałów aptecznych.
Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200 wygaśnięcie aktu Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1920 nr 35 poz. 199 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju.
Dz.U. 1920 nr 34 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia działania ograniczeń, dotyczących pochodów i zebrań w dniu 1 maja 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 34 poz. 197 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 196 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w przedmiocie likwidacji "Wojennego Zakładu dla obrotu zbożem we Lwowie - w likwidacji".
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zamknięcia granic Państwa przez okres 10 dni w czasie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie zmiany art. 1, ust. C, lit. a rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1919 r. w sprawie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 188 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Robót Publicznych w przedmiocie Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie i Komisji Szacunkowych Miejscowych na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 32 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. o "Komitecie Floty Narodowej".
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie utworzenia na obszarze b. zaboru austrjackiego Komitetów Pomocy Rolnej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16 marca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli szczegółowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przywozu kart do gry do obszaru b. okupacji niemieckiej i sposobu uiszczania od nich opłaty stemplowej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 182 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do tymczasowych zasiłków dla inwalidów wojskowych.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ustawy z dnia 27 stycznia 1920 r. w przedmiocie przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych i zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 179 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. dotyczącej dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 177 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego uregulowania ruchu tranzytowego i sąsiedzkiego między Polską a Niemcami.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 174 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do Ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych na terenie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1920 nr 29 poz. 172 Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Handlu i Przemysłu w przedmiocie obowiązku świadczeń wojennych.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 171 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie opłat za przewóz podróżnych i bagażu w bezpośrednich pociągach pośpiesznych z Warszawy do Gdańska i z powrotem.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie trybu udzielania pożyczek na pomoc rolną w Województwach: Warszawskiem, Łódzkiem, Kieleckiem, Lubelskiem i Białostockiem.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 168 Rozporządzenie w sprawie uzupełnienia art. 6 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1919 r. o postępowaniu z towarami przywożonemi z zagranicy kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 167 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. w przedmiocie zamiany asygnat pożyczki państwowej z roku 1918, subskrybowanej w złocie po kursie nominalnym, na obligacje pożyczki z 1920 roku.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 166 Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o stemplowaniu i wynajmie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski.
Dz.U. 1920 nr 28 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie utworzenia na obszarze województwa Warszawskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Lubelskiego i Białostockiego Komitetów Pomocy Rolnej.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie taryfy ulgowej dla szkółek drzew i sadzonek przewożonych polskiemi kolejami państwowemi.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 162 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości o zgłaszaniu aktów prawnych do wymiaru należytości bezpośrednich na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie podwyższenia niektórych opłat dodatkowych przewidzianych w "Tymczasowej Taryfie dla Okręgów Warszawskiego i Radomskiego" na całym terenie jej zastosowania.
Dz.U. 1920 nr 27 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 26 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.
Dz.U. 1920 nr 26 poz. 158 Ustawa z dnia 16 marca 1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych obowiązujących w b. zaborze austrjackim.
DZ.U. 1920 nr 26 poz. 157 Ustawa z dnia 12 marca 1920 r. w przedmiocie przyznania kredytu 10 miljonów marek na cele urządzenia Kas Chorych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zniesienia zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie niemieckiej.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia polskich marek statystycznych.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 154 Ustawa z dnia 9 marca 1920 r. o przyznaniu kredytów na zaopatrzenie armji.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 153 Ustawa z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich.
Dz.U. 1920 nr 25 poz. 152 Ustawa z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowej długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu bydłem, świniami, owcami, kozami, przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem i rybami - w powiatach granicznych.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 150 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów taryfowych i opłat, stosowanych w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i rumuńskich.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o sposobie obliczania opłat za przewóz eksponatów przeznaczonych na wystawę maszyn i narzędzi rolniczych, odbyć się mającą na wiosnę r. b. we Lwowie.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie taryfy ulgowej na przewóz tłucznia (szabru, szutru) polskiemi kolejami państwowemi.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu, dotyczące złożenia kaucji przez obcokrajowe zakłady ubezpieczeniowe, działające na ziemiach b. monarchji Austro-Węgierskiej, należących obecnie do Państwa Polskiego.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 144 Ustawa z dnia 9 marca 1920 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowem cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1920 nr 24 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie sprostowania daty w rozporządzeniu w przedmiocie przymusowego wykupu bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 140