Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 525 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 521 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1992.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 520 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 515 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 513 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 507 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 505 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 30 października 1992 o ochronie topografii układów scalonych.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 493 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanego w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 492 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych podpisane w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 491 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 obowiązujący Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 489 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 488 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o Ochronie Warstwy Ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 487 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 2 i 8 ustawy z dnia 29 września 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej w bank w formie spółki akcyjnej oraz zasad i zakresu wykorzystania majątku tego Banku do tworzenia banków regionalnych w formie spółek akcyjnych.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 480 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie zlecania kontroli zakładu opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 473 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1992 nr 95 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.
Dz.U. 1992 nr 95 poz. 471 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 462 obowiązujący Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej imienia generała Karola Świerczewskiego nazwy "Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie".
Dz.U. 1992 nr 93 poz. 461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1992 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 459 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 458 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 456 uchylony Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 455 uchylony Ustawa z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 454 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania Krzyża Armii Krajowej i Krzyża Batalionów Chłopskich oraz w sprawie wzoru i szczegółowego trybu nadawania Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 452 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 451 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 450 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 449 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 447 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 446 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 445 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 88 poz. 443 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 442 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie wykładni art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 439 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 87 poz. 438 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1992 r. w sprawie określenia wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie udzielania poborowym odroczeń czynnej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 427 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1992 nr 83 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 83 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.
Dz.U. 1992 nr 82 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie określenia granic strefy tropikalnej i polarnej oraz kryteriów uznawania statku rybackiego za prowadzący działalność bezpośrednio związaną z rybołówstwem.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo-wychowawczym, opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1992 r. w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 416 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzonego w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 415 obowiązujący Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzony w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1992 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 407 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 406 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości oraz ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 405 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 404 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wykładni art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1992 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 403 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 401 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 400 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 395 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.
Dz.U. 1992 nr 78 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 września 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega Prawu Górniczemu, oraz sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektów zagospodarowania tych złóż.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1992 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 384 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 368 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 367 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 74 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 364 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 361 uchylony Ustawa z dnia 19 września 1992 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, które są obowiązani prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów.
Dz.U. 1992 nr 70 poz. 352 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1992 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w oddziale obrony cywilnej.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej.
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1992 nr 65 poz. 330 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 329 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie wzoru książeczki zdrowia, sposobu jej rozprowadzania i dokonywania w niej wpisów oraz wysokości odpłatności za wydanie nowej książeczki.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 322 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 315 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1992 r. w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobów prowadzenia i szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 309 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 62 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1992 nr 61 poz. 307 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 303 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 302 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 299 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 298 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 297 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 296 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 290 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 289 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie trybu pozbawiania i obniżania stopni wojskowych żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów swojej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1992 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 283 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie poboru podatku dochodowego i zaliczek na podatek dochodowy przez niektórych płatników.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 280 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1992 nr 57 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 274 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 272 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 268 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 259 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 20 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą).
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastepczą.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 231 obowiązujący Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie trybu pobierania składek na Fundusz Pracy od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej pozarolniczej działalności.
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 229 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji i składu załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 1992 r. w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie zasad nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w gospodarce narodowej.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie wojskowych organów porządkowych oraz składu służby garnizonowej.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad i trybu jego obniżania.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 204 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1992 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1992 r. o zmianie ustawy o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie trybu i zasad zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 188 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania oraz organów właściwych do uznawania stopni wojskowych.
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie utworzenia w Lesznie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 185 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pradze w dniu 16 września 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 42 poz. 184 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 180 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 178 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzone w Canberze dnia 7 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 177 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Canberze dnia 7 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 176 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 175 obowiązujący Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 174 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1992 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 39 poz. 167 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisanej w Canberze dnia 7 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 39 poz. 166 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisana w Canberze dnia 7 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1992 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 37 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 1992 r. w sprawie wykładni art. 23 ust. 1, art. 26 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania i trybu powoływania komisji pojednawczej.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1992 nr 35 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1992 nr 35 poz. 151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania krajowego depozytu papierów wartościowych.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 147 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 144 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 132 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 marca 1992 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1992 nr 30 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 30 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 127 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 126 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 125 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 124 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 123 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 28 poz. 122 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 114 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 113 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 112 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1992 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 108 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 106 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 101 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 100 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 99 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 98 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 23 poz. 97 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzenie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie zasad organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 83 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 19 poz. 77 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 74 obowiązujący Ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 70 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 69 obowiązujący Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 68 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 61 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 60 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 15 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
Dz.U. 1992 nr 15 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 57 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 55 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 54 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 30 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 29 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 28 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 27 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 26 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 20 obowiązujący Ustawa z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 19 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 18 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.
Dz.U. 1992 nr 4 poz. 16 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 14 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.
Dz.U. 1992 nr 3 poz. 13 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie przyznania dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.