Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia obowiązku służby czynnej w wojsku stałem szeregowym rocznika pob. 1900 w formacjach jazdy i artylerji konnej, dyslokujących na obszarach O. K. VI Lwów i O. K. X Przemyśl.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1068 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Płock.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1067 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1066 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1065 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1064 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 grudnia 1922 r. o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 14 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia głosowania na listy i proporcjonalności przy pierwszych wyborach do Rady Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia gmin: Święcice, Zelzin i Słowatycze, utworzenia gminy Szydłowicze oraz zmiany granic pozostałych gmin w powiecie wołkowyskim.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1056 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w sprawie ujednostajnienia przepisów o wyrobie sprzedaży i używaniu sztucznych substancji słodkich.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy i rozporządzeń normujących prawnie sprawy związane ze statystyką.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy prawnej dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw Rzeszy niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. o utworzeniu powiatu stolińskiego oraz włączeniu gmin dobrosławskiej i pohostskiej do powiatu pińskiego.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany kompetencji władz odnośnie do obrotu nawozami sztucznemi, amoniakalnemi i fosforowemi na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia niektórych zmian i uzupełnień w ustawodawstwie o obrocie czekowym, obowiązującym na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1047 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 19 grudnia 1922 r. o karach w drodze administracyjnej za przekroczenia przepisów o obowiązku zatrudniania ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1046 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o uzupełnianiu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1045 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 grudnia 1922 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie częściowej reorganizacji władz podatkowych i instalacji na obszarze izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1043 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1922 r. o utworzeniu gminy Lachowo w powiecie szczuczyńskim.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1922 r. o utworzeniu wiejskiej gminy Wizna w powiecie łomżyńskim.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie upoważnienia urzędu marynarki handlowej na wybrzeżu pomorskiem do wykonywania pomierzania statków i czynności urzędu żeglarskiego oraz wykonywania zarządzeń w zakresie policji portowej i żeglugowej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1039 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie sądów doraźnych w województwie poznańskiem i pomorskiem oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie zaprowadzenia waluty polskiej na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany wysokości ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 1922 r. stawki patentu akcyzowego na fabryki trunków.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1036 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1035 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1922 r. w przedmiocie ustalenia właściwości i siedziby okręgowych urzędów ziemskich w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany mnożnej dla oznaczenia cen na grunta wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1032 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Goniądza w powiecie białostockim.
Dz.U. 1922 nr 114 poz. 1031 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. o sądownictwie doraźnem w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1922 nr 114 poz. 1030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o obowiązku szkolnym na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 114 poz. 1029 Protokuł przekazania władzy przez Marszałka Sejmu Macieja Rataja Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Wojciechowskiemu.
Dz.U. 1922 nr 113 poz. 1028 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1027 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych, tudzież do kosztów sądowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1026 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. zmieniające niektóre przepisy niemieckiej ordynacji o opłatach adwokatów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1025 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 1 grudnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych i Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątkowych, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1024 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 30 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o warunkach udzielania instytucjom upoważnienia do przeprowadzania parcelacji nieruchomości (majątków) ziemskich, oraz o sposobie jej prowadzenia.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1023 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany norm pieniężnych, wymienionych w punktach c), d), e), f), g), h) § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 25 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych i Zdrowia Publicznego w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie wyłączenia powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w Brześciu n/B. i włączenia ich do okręgu administracyjnego izby skarbowej w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1019 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 października 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie wprowadzenia na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie poddania sądownictwu doraźnemu na obszarze m. st. Warszawy dalszych przestępstw wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie dodatków rodzinnych dla osób wojskowych.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 112 poz.1014 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.
Dz.U. 1922 nr 111 poz. 1013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania zarządzenia stanu wyjątkowego na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 111 poz. 1012 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1922 r. o przystąpieniu Bułgarji do Konwencji w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1922 nr 110 poz. 1011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o rozjemcach w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 110 poz. 1010 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1922 r. w przedmiocie zarządzenia stanu wyjątkowego na obszarze stoł. m. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 109 poz. 1009 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1922 r. zmieniające niektóre przepisy o adwokaturze w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 109 poz. 1008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie dodatków dla wojskowych na czas ćwiczeń (manewrów) poza obrębem stałego garnizonu.
Dz.U. 1922 nr 109 poz. 1007 Protokuł przekazania władzy przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Prezydentowi Rzeczypospolitej Gabrjelowi Narutowiczowi.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszych zmian ustawy o ustroju sądownictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1004 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmian ustawy o opłatach świadków i znawców w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych dla górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1002 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o udzielaniu gwarancji Skarbu Państwa do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 999 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie ochrony własności przemysłowej na Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów, normujących postępowanie sądowe cywilne na Ziemiach Wschodnich.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów, normujących postępowanie sądowe cywilne na Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu tymczasowego o urzędzie patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r., ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o urzędzie patentowym, dekretów o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych z dnia 4 lutego 1919 r. na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 995 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 994 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 993 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia o sądach pokoju w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 992 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany wysokości mnożnika celnego.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1922 r. w przedmiocie uchylenia na obszarze Ziemi Wileńskiej 5% opłaty skarbowej od sprzedaży i eksploatacji lasów.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 990 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 988 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 listopada 1922 r. w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, zawartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1922 r. w przedmiocie udzielania prywatnym fabrykom wyrobów tytoniowych kredytu na opaski monopolowe.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 listopada 1922 r. o włączeniu wsi Mirów do gminy Niegowa w powiecie będzińskim.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 985 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1922 r. o utworzeniu gminy Minoga w powiecie olkuskim.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 października 1922 r. o przeniesieniu siedziby kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia o organizacji i zakresie działania okręgowych zarządów lasów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 981 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1922 r. o utworzeniu miasta Serocka w powiecie Pułtuskim.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 980 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 listopada 1922 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 978 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie obowiązku zgłaszania wypadków twardzieli.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 976 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 25 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 22 września 1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 975 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1922 r. o rozszerzeniu granic m. Kłobucka.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie statutu Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 973 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 971 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz o organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 970 Obwieszczenie w sprawie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 969 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 16 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi z dnia 31 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 968 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 965 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 963 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach tow. akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 962 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 961 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowego podwyższenia opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 959 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Płońsku i włączeniu powiatu płońskiego do kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Sierpcu.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 958 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1922 r. o zmianie granic gmin: Tułowice, Głuski i Kampinos w powiecie sochaczewskim.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 957 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1922 r. o włączeniu wsi Hańkowo-Piecki gminy Orlo powiatu ostrowskiego do gminy Zaręby Kościelne tegoż powiatu.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 956 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego przekazania spraw dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na obszarze województwa nowogródzkiego - wileńskiemu urzędowi probierczemu oraz na obszarze województw: poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wileńskiego Okręgu Probierczego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1922 r. o ulgach dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. o włączeniu wsi Podbulkowo gminy Rohoźna powiatu kobryńskiego do gminy Kosice powiatu brzeskiego.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 950 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 949 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 948 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 947 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 6 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Sprawiedliwości do art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 roku o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich oraz praw członków niemieckich domów panujących na Skarb Państwa Polskiego.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskiem na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskiem na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 940 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kwot przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszów w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszów w służbie publicznej.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 938 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji handlowej między Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 r. oraz umowy między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, podpisanej tegoż dnia 1 lipca 1921 r. w Bukareszcie.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 937 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku oraz umowa między Zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, podpisana tegoż dnia 1 lipca 1921 r. w Bukareszcie, zatwierdzona ustawą z dnia 28 lipca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 102 poz. 936 uchylony Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 935 Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 listopada 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powołaniu Państwowej Rady kolejowej na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 listopada 1922 r. o częściowej zmianie rozporządzenia tegoż Ministra, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. dzielnicy pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 listopada 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 929 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 30 października 1922 r. uzupełniające rozporządzenie tegoż Ministra z dnia 8 października 1922 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia z rozparcelowanego obszaru dworskiego w Żurowie, powiat Rohaty, nowej samoistnej gminy administracyjnej pod nazwą Łukowiec Żurowski.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 listopada 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie podwyższenia opłat od ropy naftowej, wywożonej za granicę.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 924 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 923 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1922 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiatach administracyjnych gródeckim i lwowskim w okręgach sądu okręgowego we Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 922 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 30 października 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 2 marca 1920 r. w przedmiocie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie przedłużenia działalności Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 920 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską przepisów prawnych o Państwowej Radzie Kolejowej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 919 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 918 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie aplikacji (służby przygotowawczej) urzędników konceptowych Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 100 poz. 917 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1922 r. w przedmiocie przewożenia zwłok.
Dz.U. 1922 nr 100 poz. 916 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.
Dz.U. 1922 nr 100 poz. 915 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 17 października 1922 r. o znawcach, powołanych do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 100 poz. 914 akt jednorazowy Dekret z dnia 17 listopada 1922 r. o zwołaniu Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 913 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki Czeskosłowackiej do Międzynarodowej Konwencji Kolejowej Berneńskiej z dnia 14 października 1890 r. o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. o włączeniu gminy Sławatycze powiatu bialskiego do powiatu włodawskiego.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie ujednostajnienia przepisów odnoszących się do wykonywania praw obywatelskich w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia ustawy o Państwowym Funduszu Mieszkaniowym na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie określenia wysokości państwowego podatku gruntowego na obszarze Ziemi Wileńskiej na rok podatkowy 1922.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany (ustawy) statutu Banku Ziemiańskiego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 903 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie djet i zwrotu kosztów podróży przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 902 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art. art. 6 i 7 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich w stosunku do Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 901 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego za rok podatkowy 1922 od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego. bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 900 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniejszości.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 899 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie uchylenia podatku od wód mineralnych i sztucznie wyrabianych napojów.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 898 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie zezwolenia na przedłużenie czasu pracy w warsztatach polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 897 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 896 Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 895 Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny w Siedlcach.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 894 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 listopada 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 892 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. o podwyższeniu dodatku za wysługę lat dla wojskowych zawodowych.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1922 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od soli jadalnej na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wojskowych.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 889 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zwrotu kosztów podróży i dniowego ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1922 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia na cały obszar Rzeczypospolitej postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o patentach akcyzowych na wytwórnie trunków, wyrobów ze spirytusu, drożdży oraz na zakłady sprzedaży trunków, dalej na wyrób zapałek i gilz papierosowych.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 11 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1922/23.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 885 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. o urządzeniu tymczasowem inspekcji pracy na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 884 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie przejęcia właściwości Ministra Przemysłu i Handlu oraz innych ministrów w zakresie stosunków pracy w b. dzielnicy pruskiej przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 883 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. o obowiązku właścicieli, zarządców i dozorców domów przeciwdziałania tajnemu gorzelnictwu.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 882 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1922 r. w sprawie zmiany podziału miejscowości na klasy pod względem wysokości dodatku drożyźnianego.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 881 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1922 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 880 uznany za uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 14 października 1922 r. w przedmiocie zakazu przywozu szmat, używanych ubrań i bielizny z Republik: Ukraińskiej, Rosyjskiej i Białoruskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej postanowień ros. ustawy akcyzowej o patentach akcyzowych na fabryki trunków, wyrobów ze spirytusu, drożdży oraz na zakłady sprzedaży trunków; dalej na wyrób zapałek i gilz (tutek) papierosowych.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 877 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu zwolnienia szeregowych.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 876 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. o utworzeniu miasta Szczekociny w powiecie włoszczowskim.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 875 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzenia szefa zarządu terenów przyfrontowych i etapowych z dnia 4 listopada 1920 r. w sprawie rekwizycji podwód.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 874 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1922 r. w przedmiocie zmiany wysokości mnożnika celnego normalnego.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 października 1922 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 872 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 14 października 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uchylenia rozporządzeń o zarządzeniach wyjątkowych, zapobiegających zawleczeniu cholery.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów i ustaw w przedmiocie ochrony pracy na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 93 poz. 870 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1922 r. w przedmiocie prowadzenia rejestru umów zbiorowych powszechnie obowiązujących w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 93 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 93 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 93 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przyjmowania przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową wkładów w walutach obcych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 866 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1922 r. w przedmiocie zwrotu kosztów kancelaryjnych przez pracodawców, którzy przyjęli do pracy pracowników, poleconych przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 865 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów, jakoteż w sprawie nowego ustalenia wysokości zysku monopolowego i rabatu dla sprzedawców.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 864 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1922 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1922 r. o zamknięciu subskrypcji na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia o dopuszczaniu przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 861 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1922 r. w sprawie czasowego zwolnienia od cła artykułów lekarskich na potrzeby górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1922 r. w przedmiocie częściowej reorganizacji władz podatkowych I instancji na obszarze izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 859 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 października 1922 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 858 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 października 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 października 1922 r. o komunikacji między stacjami kolei polskich a stacją Wołoczyska kolei południowo-zachodnich i stacjami kolei ukraińskich a stacją Podwołoszyska polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 października 1922 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 października 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 września 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 14 października roku 1921 o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1922 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 848 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy niemieckiej z dnia 14 sierpnia 1876 r., dotyczącej zarządu lasów, należących do gmin i zakładów publicznych.
Dz.U. 1922 nr 91 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 91 poz. 846 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a krajami: Estonją, Kanadą, Palestyną, Wielką Brytanją i Irlandją.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 października 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 841 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 października 1922 r. w przedmiocie zmiany opłat za urzędowe świadectwa zdrowia.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1922 r. w przedmiocie zmiany cen w taksie aptekarskiej na obszarze górnośląskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 839 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 838 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Płock.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 837 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 września 1922 r. w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 835 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1922 r. w przedmiocie właściwości sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 834 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie właściwości sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 833 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spiszu i Orawie i rozciągnięcia na ten obszar mocy obowiązującej niektórych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 832 Nowela z dnia 23 września 1922 r. do ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie upoważnienia osób, uprawiających działki ziemi na cudzych gruntach na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego, do czasowego użytkowania uprawianych przez nich gruntów i zajętych pomieszczeń.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 831 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1905 r. o pobieraniu na obszarze b. Galicji opłat szynkarskich oraz ustawy z dnia 13 lutego 1906 r. o pobieraniu na tymże obszarze opłaty konsumcyjnej od piwa.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 830 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w sprawie częściowego zawieszenia art. 47 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 829 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 828 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. dotycząca kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 827 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie skutków prawnych zatajenia części ceny w umowach o sprzedaż lub zamianę.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 826 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie umów przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 825 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. w przedmiocie nadania wierzytelnościom b. rosyjskiego Banku Włościańskiego i b. rosyjskiego Państwowego Ziemskiego Banku Szlacheckiego na terenie Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: białostockiego, sokólskiego, bielskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego w województwie białostockiem prawa przywilejów, obciążających dobra nieruchome.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 824 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 823 uchylony Ustawa z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie tytułu inżyniera.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 822 Ustawa z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz "wolnych ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 821 Dekret z dnia 9 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy państwowej kolei wąskotorowej Staszów-Szczucin.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 820 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 października 1922 r. w przedmiocie sądów doraźnych w okręgu sądu apelacyjnego lwowskiego.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 819 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 września 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1922 r. w przedmiocie wydawania przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 5 października 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 814 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 roku o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1922 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 812 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 811 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie rozbudowy miast.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 809 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie oddania 1-no hektarowej parceli państwowo-leśnej z gruntów państwowo-leśnych w Puszczykowie pod Poznaniem pod budowę kościoła rzymsko-katolickiego w powyższej miejscowości.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 808 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia sieci dróg państwowych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 807 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ustalania wartości celem wymiaru opłat stemplowych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 806 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 805 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o kontroli nad długami Państwa.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 804 Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 803 Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany przepisów austrjackiej ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1914 r. i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 roku.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 802 Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. o przeznaczeniu terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 801 uchylony Ustawa z dnia 22 września 1922 r. dotycząca rozszerzenia zakresu działania ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. o przeznaczeniu terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 800 uchylony Ustawa z dnia 22 września 1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 799 Ustawa z dnia 19 września 1922 r. zezwalająca reprezentacji powiatowej w Chrzanowie na zaciągnięcie w Miejskim Zakładzie Kredytowym w Krakowie lub w jakimkolwiek innym zakładzie kredytowym pożyczki do wysokości 20.000.000 mk. na rozszerzenie budynku gimnazjalnego w Chrzanowie.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 sierpnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i z Ministrem Skarbu w przedmiocie tymczasowego zaopatrzenia pracowników polskich kolei państwowych w byłym zaborze austrjackim w razie nieszczęśliwych wypadków.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do świadczeń zapewnionych austrjacką ustawą z dnia 16 grudnia 1906 roku o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. o ubezpieczeniu pensyjnem.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie jednolitego tekstu przepisów ustawowych o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 795 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 794 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie Zarządzenia podpisanego dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej, dotyczące sądów, ustanowionych przez tę Komisję.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 793 Zarządzenie podpisane dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej, dotyczące sądów, ustanowionych przez tę Komisję (zatwierdzone ustawą z dnia 5 lipca 1922 r.).
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 792 wygaśnięcie aktu Konwencja dotycząca niefortyfikowania i zneutralizowania Wysp Alandzkich, podpisana w Genewie dnia 20 października 1921 roku (zatwierdzona ustawą z dnia 18 maja 1922 r.).
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 791 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub b. królestwa węgierskiego i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 790 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie zmiany stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 789 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zmianie artykułów rosyjskiej ustawy o pracy w przemyśle, austr. ustawy przemysłowej w brzmieniu noweli z dnia 5 lutego 1907 r., ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, dotyczących wymiaru grzywien za przekroczenie przepisów prawnych o stosunku pracy w przemyśle.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 788 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 787 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Państwowego Banku Rolnego i zmianie art. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 786 uchylony Ustawa z dnia 22 września 1922 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 785 Ustawa z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie uchylenia podatków (opłat) od przyrostu wartości oraz o pobieraniu przez ciała samorządne opłat od umów o przejście własności nieruchomości.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 784 Dekret z dnia 28 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od stacji Zgierz do fabryk, należących do Spółki Akcyjnej "Przemysł Chemiczny w Polsce".
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 783 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1910 roku, podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 782 wygaśnięcie aktu Układ z dnia 29 kwietnia 1922 r. zawarty między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie ułatwień, dotyczących ruchu granicznego.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 781 uchylony Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie umów, dotyczących sprzedaży nieruchomości ziemskich i miejskich na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 780 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o ogłoszeniach, dokonywanych w Orędowniku Rzeszy Niemieckiej i w Orędowniku Państwa Pruskiego.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 779 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień statutu dyscyplinarnego dla adwokatów i kandydatów adwokackich w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 778 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 30 czerwca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Sprawiedliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 21 czerwca 1921 roku w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 777 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji poprawek do art. 4, 6, 12, 13, 15 i 26 umowy Związku Narodów, uchwalonych 3, 4 i 5 października 1921 r. przez II Zgromadzenie Ogólne Związku Narodów.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 776 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu, dotyczącego górnośląskiej Spółki brackiej "Oberschlesischer Knappschaftsverein", podpisanego w Poznaniu dnia 26 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 775 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie tymczasowego unormowania stosunków handlowych i żeglugowych między Polską a terytorjum Kłajpedy.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 774 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 773 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu, dotyczącego przejęcia administracyjnych spraw spornych, spraw, dotyczących rozdziału podatków, oraz administracyjnych spraw uchwałowych, jako też przewodów na skutek środków prawnych w sprawach podatków Rzeszy, podatków państwowych i w sprawach podatków kościelnych na górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisanego w Poznaniu dnia 26 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 772 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Polski do sanitarnej konwencji paryskiej z dnia 17 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 771 uchylony Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o zmianie niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770 uchylony Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 769 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowo-cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 768 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 września 1922 r. w sprawie ustalenia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby w powiecie wileńskim.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia o utworzeniu Izb Lekarskich.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 marca 1920 r. oraz noweli z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 765 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Przasnysza.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. w przedmiocie zebrań kontrolnych.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 763 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej i nowel do tej ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. i z dnia 7 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 762 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji przystąpienia Polski do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu automobilowego, zawartej w Paryżu dnia 11 października 1909 roku.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 761 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o ratyfikacji konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 760 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji i umów z protokułami końcowemi Światowego Związku Pocztowego, podpisanego w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 759 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji układu pomiędzy Estonją, Finlandją, Łotwą i Polską, podpisanego w Warszawie dnia 17 marca 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 85 poz. 758 akt jednorazowy Dekret o zwołaniu Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 18 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej przepisów o badaniu żywności i przedmiotów użytku publicznego oraz o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 756 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1922 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej niektórych przepisów z dziedziny opłat stemplowych.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie uwolnienia od opłaty stemplowej aktów przelewu papierów wartościowych imiennych, będących obligami Państwa Polskiego.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień austrjackiej ustawy należytościowej.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień rosyjskiego Zbioru ustaw o opłatach.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 751 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 750 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie niektórych zmian w ustawie o postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873 r.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 749 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 748 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 747 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży cygar, cygaretek, tabaki do zażywania i tytoniu do żucia, wyprodukowanych w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 745 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ulg celnych, stosowanych do towarów, nadanych do górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 744 uchylony Konwencja handlowa podpisana w Warszawie dnia 27 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarją.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 743 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisany w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r. (zatwierdzony ustawą z dnia 27 lipca 1922 r.).
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1922 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do wypuszczenia i emisji 8% złotej pożyczki państwowej z r. 1922.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 741 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 740 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w sprawie nazwy monety polskiej.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 739 Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłek druku w ustawie z dnia 28 lipca 1922 r. "Ordynacja wyborcza do Sejmu".
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 września 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 września 1922 r. o zniesieniu na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 września 1922 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanej kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Piaski.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów na obszar województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 734 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 15 września 1922 r. o przeniesieniu dyrekcji dróg wodnych w Brześciu n/Bugiem do Wilna i przydzieleniu jej zarządu rzeki Wilji i jej spławnych dopływów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 733 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1922 r. o utworzeniu miasta Kostopola w powiecie Rówieńskim.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych i Skarbu o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 marca 1922 roku w przedmiocie ograniczenia przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 września 1922 r. w przedmiocie przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 21 września 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 25 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu, w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 2 czerwca 1922 roku do ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej ustaw o obrocie walutami i wywozie kruszców.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 726 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską przepisów prawnych o organizacji władz administracyjnych I instancji oraz o postępowaniu administracyjno-karnem.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 września 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 724 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1922 r. w przedmiocie kalendarza wyborczego.
Dz.U. 1922 nr 81 poz. 723 uchylony Ustawa z dnia 21 września 1922 r. o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 września 1922 r. w sprawie organizacji władz górniczych i określenia granic okręgów górniczych w b. Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu należytości telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 79 poz. 720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 września 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 września 1922 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 sierpnia 1922 r. o zmianie tablic opłat za przewóz towarów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 września 1922 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia § 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzeń w przedmiocie walki z zarazą płucną.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o ludowych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w sprawie podwyższenia wynagradzania funkcjonarjuszów pocztowych za pracę w pocztach ruchomych i za konwojowanie poczty kolejami.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w przedmiocie uposażenia wojskowych powołanych do ćwiczeń oraz powołanych do czynnej służby wojskowej na skutek mobilizacji lub częściowego uzupełnienia do stopy wojennej.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustaw obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej lub w poszczególnych jej częściach w sprawach odbudowy.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w sprawie zniesienia czwartej klasy dodatku drożyźnianego.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 706 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewic.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 703 obowiązujący Konwencja Międzynarodowa w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 702 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r. porozumienia z Państwami, należącemi do Konwencji Międzynarodowej, w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 701 Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dodatkowego przeglądu wojskowo-lekarskiego obywateli polskich, płci męskiej, ur. w 1885-1901 latach włącznie, którzy do dnia 10 stycznia 1922 r. z przysługującego im prawa opcji na rzecz państwa niemieckiego nie skorzystali.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1922 r. o zmianie § 2 ust. 3c rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o urządzeniu i utrzymaniu zakładów kąpielowych publicznych.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 697 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1922 r. o włączeniu do miasta Rychwała lasów rychwalskich oraz miejscowości: folwark Starawieś Rychwalska, Odpadki, Starawieś Rychwalska, kolonja Michałów i folwark Józefów.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 696 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1922 r. o rozszerzeniu granic m. Radomska.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o włączeniu gmin Frampol i Gorej do powiatu biłgorajskiego.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o wyłączeniu majątku Torokanie z powiatu drohiczyńskiego i wcieleniu go do gminy antopolskiej powiatu kobryńskiego.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 693 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Włoszczowy.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustaw i rozporządzeń w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 690 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w cukrowniach w r. 1922-1923.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w sprawie rozciągnięcia na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej ustaw o państwowych podatkach bezpośrednich obowiązujących na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 76 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej na linji Puck-Hel.
Dz.U. 1922 nr 76 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie wykonania Berneńskiej Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi z dnia 14 października 1890 r. wraz ze zmianami, wprowadzonemi przez Porozumienie dodatkowe z dnia 16 lipca 1895 r. oraz Konwencje dodatkowe z dnia 16 czerwca 1898 r. i 19 września 1906 r.
Dz.U. 1922 nr 76 poz. 685 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Berneńskiej o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 684 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 6 września 1922 r. w przedmiocie utworzenia okręgowej izby Kontroli Państwowej w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1922 r. o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1921 r. o ustanowieniu egzaminu państwowego dla kandydatów na leśniczych w lasach państwowych na obszar Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 20 sierpnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych, uzupełniające zarządzenia wyjątkowe, zapobiegające zawleczeniu cholery.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 2 września 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Białymstoku.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przyznania funkcjonarjuszom Ministerstwa Poczt i Telegrafów radjospecjalistom 25% dodatku od uposażenia.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie djet i zwrotu kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 sierpnia 1922 r. o granicach uchybień wskazań zegarów, znajdujących się w miejscach publicznych.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1922 r. o wysokości opłat za dozór nad kotłami parowemi właścicieli prywatnych, wykonywany przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1922 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia z dnia 31 października 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustaw o opłacie stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 671 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 31 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych o postępowaniu w razie zachorowania na cholerę azjatycką podróżujących kolejami.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie jednorazowej odprawy dla zdemobilizowanych chorążych.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw: o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych i o spółdzielniach oraz dekretu o rejestrze handlowym na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 30 maja 1922 r. o dodatkach za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 665 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu i Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 663 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Kolei Żelaznych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie tymczasowej instrukcji o przekazywaniu przesyłek celnych.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretów o inspekcji pracy oraz o pracowniczych związkach zawodowych na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zakresu działania dotychczasowej Rady adwokatów przysięgłych okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 658 Dekret z dnia 29 sierpnia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Szydłowiec-Chewiska.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 656 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych, częściowo zmienionego rozporządzeniem z dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych i telegraficznych.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną, na obszar powiatów: wileńskiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną, na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na powiaty grodzieński i wołkowyski i na gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretów o tymczasowej ordynacji wyborczej dla sejmików powiatowych, o tymczasowej ordynacji powiatowej o skarbowości powiatowych związków komunalnych i ustawy w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 651 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretów o tymczasowej ordynacji wyborczej dla sejmików powiatowych, o tymczasowej ordynacji powiatowej o skarbowości powiatowych związków komunalnych i ustawy w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o przyznaniu dodatku naukowego dla pracowników naukowych instytutów gospodarstwa wiejskiego w Bydgoszczy i Puławach oraz instytutu meteorologicznego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1922 r. o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Telegraficznego.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 647 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1922 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 sierpnia 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1922 r. w przedmiocie mianowania oraz wynagrodzenia sędziów komisoryjnych i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 644 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie prawa karnego i przepisów o drukach w Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 643 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. o ratyfikacji układu polsko-niemieckiego w przedmiocie kopalń górnośląskich, podpisanego w Opolu dnia 22 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 642 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego o państwowej własności górniczej i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, podpisanego w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 641 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji w sprawie urządzenia dróg żeglownych o znaczeniu międzynarodowem, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 640 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji o wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 639 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-włoskiej konwencji handlowej, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 638 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją, podpisanej dnia 26 czerwca 1922 r. w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 637 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. o ratyfikacji układu, podpisanego w Poznaniu dnia 29 kwietnia 1922 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie ułatwień, dotyczących ruchu granicznego. wraz z protokułem końcowym.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 636 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej, zawartej między Polską i Rumunją, a podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku, jakoteż umowy między zarządami poczt, telegrafów i telefonów Polski i Rumunji, dotyczącej wzajemnej wymiany korespondencji telegraficznej, telefonicznej i paczek pocztowych między Polską i Rumunją, podpisanej tego samego dnia w Bukareszcie.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 635 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji zarządzeń o sądach, ustanowionych przez Rządzącą i Plebiscytową Komisję Międzysojuszniczą Górnego Śląska, powziętych dnia 15 czerwca 1922 r. w związku z przekazaniem przez tę Komisję terytorjów, przyznanych Polsce i Niemcom w myśl traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 634 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji bilateralnej polsko-francuskiej, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 633 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji umowy polsko-francuskiej, dotyczącej ustroju przemysłu naftowego, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1922 r. uzupełniające rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu oraz ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Senatu.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów przejściowych o używaniu języka polskiego w sądownictwie i notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu, o miarach z dnia 8 lutego 1919 r., na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 25 lipca 1922 r. o pierwszych wyborach do rad izb lekarskich.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 627 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 626 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 sierpnia 1922 r. o zmianach w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 sierpnia 1922 r. o zmianie tablic opłat za przewóz towarów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1922 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi w brzmieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej na Ziemię Wileńską ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz o organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 618 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej.
Dz.U. 1922 nr 68 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 68 poz. 616 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o zaopatrzeniu emerytalnem wojskowych i ich rodzin.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Łotwą.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 lipca 1922 r. o wysokości opłat za nadzór nad rządowemi kotłami parowemi, wykonywany na podstawie zlecenia Ministra Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o zmianie dekretu nr 324 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w przedmiocie regulacji przez Wileński Bank Ziemski rachunków wynikających z opłaty kuponów oraz przedterminowej spłaty pożyczek.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 609 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu dodatku za wysługę lat cywilnych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 608 uchylony Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz zaopatrzenia rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 607 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 606 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 lutego 1922 . o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 605 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 604 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za czas pobytu na froncie.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 603 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o ustanowieniu odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 602 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 601 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. dotycząca rozszerzenia zakresu działania ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 598 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 597 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych, obowiązujących w b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 596 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 595 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1922 r. do ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu, oraz ustawy z dnia 28 lipca, zawierającej ordynację wyborczą so Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 594 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolności zgromadzeń przedwyborczych.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 593 akt jednorazowy Dekret z dnia 18 sierpnia 1922 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 592 Uchwała z dnia 28 lipca 1922 r. o terminie pierwszych wyborów do Sejmu i Senatu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 591 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 590 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lipca 1922 r. o zaprowadzeniu wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 587 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 586 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Kałuszyna.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 585 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 13 kwietnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia odznak służbowych dla wójtów gmin i sołtysów na Ziemiach Wschodnich.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 583 Nowela z dnia 28 lipca 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 582 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 581 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu o amnestji na górnośląskim obszarze plebiscytowym wraz z protokułem końcowym, podpisanego w Opolu dnia 21 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 lipca 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 30 maja 1922 r. o czasowych ulgach taryfowych przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych i opału domowego.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 12 lipca 1922 r. określające kwalifikacje, wymagane od samorządowej służby drogowej.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 578 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy na trzy zmiany w tartakach.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 576 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 575 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian właściwości terytorjalnej zarządów okręgowych lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Białowieży i Łucku.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 573 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzenia dotyczącego organizacji zarządu lasów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. o organizacji urzędów ochrony lasów na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie likwidacji spraw inspektoratów pomocy rolnej we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 568 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o zniesieniu stanu wyjątkowego w Małopolsce.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży wyrobionych przez fabryki prywatne cygar, cygaretek, tabaki do zażywania i tytoniu do żucia.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w pierwszym okresie przejściowym.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 565 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. zawierające przepisy przechodnie w przedmiocie obywatelstwa na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 564 Protokuł wymiany ratyfikacji umowy politycznej francusko-polskiej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 563 wygaśnięcie aktu Umowa polityczna francusko-polska, podpisana w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 562 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-francuskiej umowy politycznej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie organizacji policji państwowej na Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia organizacji policji państwowej na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży papierosów, tytoniu krajanego i machorki wyprodukowanych przez fabryki prywatne na obszarze b. Królestwa Polskiego i Ziem Wschodnich, tudzież w przedmiocie ściągnięcia dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 czerwca 1922 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do części V tytułu I (Sprawy celne) polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej z dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 stycznia 1920 r. o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi, na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich, a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej na obszar miasta Wilna i powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego i trockiego.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1922/23 roku.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 552 Ustawa z dnia 18 lipca 1922 r. w przedmiocie nadania mocy prawnej kontraktom pozbycia nieruchomości, zawieranym w czasie od 11 listopada 1918 r. do końca kwietnia 1922 r. w okręgu sądu powiatowego w Czersku na Pomorzu, z pominięciem przepisów o przewłaszczeniu.
Dz.U. 1922 nr 61 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 maja 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.
Dz.U. 1922 nr 61 poz. 550 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji zawartej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r. pomiędzy Niemcami z jednej strony, a Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem z drugiej.
Dz.U. 1922 nr 61 poz. 549 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem a Niemcami w sprawie wolności tranzytu pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisana w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 61 poz. 548 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 stycznia 1922 r. o ratyfikacji konwencji między Niemcami a Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wolności tranzytu pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 roku.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 czerwca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 546 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ulg celnych stosowanych do towarów nadanych do górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 545 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. dotyczące wykonania ustawy w przedmiocie sądów doraźnych na obszarach b. dzielnicy pruskiej i górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 lipca 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu w przedmiocie wywłaszczania lub zajmowania gruntów i materjałów do budowy i utrzymania dróg publicznych.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1922 r. dotyczące tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych dla obszarów b. dzielnicy pruskiej i górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 1178 ustawy lekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 540 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 537 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych oraz ustawy o budowie publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 536 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1922 r. w przedmiocie sądów doraźnych w b. dzielnicy pruskiej i na obszarze górnośląskim Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 535 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Polski do konwencji haskiej z dnia 17 lipca 1905 roku, dotyczącej procedury cywilnej.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 24 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Spraw Wewnętrznych o zarządzeniach wyjątkowych, zapobiegających zwalczaniu cholery.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 533 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 10 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na obszarze okręgowych urzędów ziemskich: wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1922 r. w przedmiocie zakazu stosowania w obrocie publicznym rosyjskich funta i łuta.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1922 r. w przedmiocie poboru na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatku budynkowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 529 Dekret o zarządzeniu wyborów do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1922 r. w przedmiocie tekstu dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w brzmieniu obowiązującem przy wyborach do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 r. w przedmiocie ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 526 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 24 lipca 1922 r. uzupełniające rozporządzenie w przedmiocie rozciągnięcia kontroli sanitarnej nad osobami przybywającemi ze wschodu.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 525 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 czerwca 1922 r. o przejściowej uldze celnej dla towarów nadanych do Polskiej części Górnego Śląska.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 522 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia izby skarbowej i urzędów skarbowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 czerwca 1922 r. o podwyższeniu wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowej zmianie zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 520 Ustawa z dnia 14 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowienia art. 2 lit. d ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o podatku od wzbogacenia się, które ujawniło się przez nabycie nieruchomości i przez spłatę długów hipotecznych.
Dz.U. 1922 nr 57 poz. 519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1922 r. w przedmiocie statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 518 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1922 r. w sprawie sprostowania omyłek drukarskich w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1922 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od wzbogacenia się, które ujawniło się przez nabycie nieruchomości i przez spłatę długów hipotecznych.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 21 czerwca 1922 r. w przedmiocie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 lipca 1922 r. o podwyższeniu "Taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych".
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 lipca 1922 r. o częściowej zmianie taryfy listowej w obrocie z Rumunją.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 lipca 1922 r. o podwyższeniu ekwiwalentu franka złotego w ruchu telegraficznym i paczkowym z Polski za granicę.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1922 r. w przedmiocie udzielania gminom pożyczek ze Skarbu Państwa na budowę lub przebudowę publicznych szkół powszechnych i domów mieszkalnych dla nauczycieli.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. o sądownictwie doraźnem na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie zniesienia Komisarjatu Rządu w Lublinie.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o widowiskach.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji państwowej służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej przepisów o ustanowieniu państwowego nadzoru mieszkaniowego.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 504 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w sprawie zniesienia powiatu białowieskiego oraz rozciągnięcia na gminy białowieską, masiewską i suchopolską mocy obowiązującej przepisów o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 503 akt jednorazowy Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji Rządzącej i Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej Górnego Śląska o przekazaniu Polsce administracji na przyznanym jej obszarze terenu plebiscytowego.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 502 Dekret z dnia 15 lipca 1922 r. o wywłaszczeniu nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na rzecz gminy m. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 55 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1922 r. dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1921 r. w przedmiocie wydawania pozwoleń na ustawianie, przenoszenie i używanie kotłów parowych.
Dz.U. 1922 nr 55 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 lipca 1922 r. w sprawie nowego brzmienia części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 55 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1922 r. w przedmiocie wyboru delegatów na walne zgromadzenie Zakładu pensyjnego dla funkcjonarjuszy.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 498 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 lipca 1922 r. do ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o zaopatrzeniu weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. i wdów po nich.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzeń, wydanych na podstawie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 54 poz. 495 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lipca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem z jednej strony, a Rumunją z drugiej strony.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 493 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lipca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy stacją Wiedeń Dworzec Północny (Nordbahnhof) a Rumunją przez Czechosłowację i Polskę.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 492 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 lipca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Czechosłowacją a Rumunją przez Polskę.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie mianowania Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1922 r. o przedłużeniu mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Izby Rękodzielniczej w Katowicach.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.
Dz.U. 1922 nr 53 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburskiego do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. wraz z protokółem zamknięcia z tegoż dnia 2 czerwca 1911 r.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia sądów pokoju w sądach powiatowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 484 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia wykonawczego z dnia 12 października 1921 r. do ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1922 r. w sprawie obowiązku posiadania faktur handlowych i uwidaczniania cen.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie układania list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie stosowania letnich urlopów pracowników w roku 1922.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 25 czerwca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 czerwca 1922 r. o przewozie wagonów prywatnych w komunikacji bezpośredniej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami kolei austrjackich.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 czerwca 1922 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskiej części Śląska Górnego a stacjami kolei polskich, leżących poza Śląskiem Górnym (włączając w to stacje, położone na obszarze W. M. Gdańska).
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 czerwca 1922 r. w sprawie przepisów i kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1922 r. o znawcach, powołanych do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić zagraniczne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne od kapitału przeznaczonego do działalności w Państwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 13 czerwca 1922 r. w przedmiocie udzielania pozwoleń zagranicznym spółkom akcyjnym oraz komandytowo-akcyjnym na działalność w Państwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 473 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Chorzele.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Krzepic.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 469 Ustawa z dnia 27 czerwca 1922 r. o ulgowym trybie uzyskiwania stanowisk urzędników w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1922 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów władz wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1922 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów władz wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 25 czerwca 1922 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1922 r. o podziale wagonów przy przewozie węgla kamiennego z kopalń zagłębi Dąbrowskiego i Krakowskiego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1922 r. o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie likwidacji Izb Lekarskich we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 462 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 2 czerwca 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu do ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 roku o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 czerwca 1922 r. w sprawie urządzania wyjść w nowobudowanych kotłowniach.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 czerwca 1922 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 459 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 458 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz skarbowych na Ziemi Wileńskiej i rozciągnięcia na tę ziemię niektórych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatkach funkcyjnych dla urzędników i funkcjonarjuszy państwowych zakładów leczniczych zajętych w pawilonach zakaźnych oraz w oddziałach i zakładach dla umysłowo chorych.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1922 r. o dodatkach za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 455 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 453 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 452 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie dworców przejściowych, podpisanego w Genewie dnia 19 maja 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 451 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie granicznych dworców przejściowych z obustronną rewizją celną i paszportową oraz w przedmiocie praw i obowiązków urzędników, zatrudnionych przy uprzywilejowanem ruchu tranzytowym i przy sąsiedzkim ruchu kolejowym.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 450 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie granicznych dworców przejściowych z obustronną rewizją celną i paszportową oraz w przedmiocie praw i obowiązków urzędników, zatrudnionych przy uprzywilejowanym ruchu tranzytowym i przy sąsiedzkim ruchu kolejowym, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 449 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości na Górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisanego w Katowicach dnia 12 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 448 Układ polsko-niemiecki w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości na górnośląskim obszarze plebiscytowym, podpisany w Katowicach dnia 12 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 447 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 maja 1922 r. o ratyfikacji układu polsko-niemieckiego w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości na górno-śląskim obszarze plebiscytowym, podpisanego w Katowicach dnia 12 kwietnia 1922 roku.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 446 Dekret z dnia 19 czerwca 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Skierniewice.
Dz.U. 1922 nr 50 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie przekazania miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.
Dz.U. 1922 nr 50 poz. 444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Dz.U. 1922 nr 50 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie daty wejścia w życie Polsko-Francuskiej Konwencji Handlowej z dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 50 poz. 442 wygaśnięcie aktu Konwencja Handlowa między Polską a Francją.
Dz.U. 1922 nr 50 poz. 441 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 440 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 czerwca 1922 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie wykonania ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1922 r. dotyczące zmiany rozporządzenia z dnia 12 lutego 1919 r. w przedmiocie dostarczania bezpłatnych egzemplarzy obowiązkowych druków.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 czerwca 1922 r. o kompetencji władz skarbowych w sprawach podatku zarobkowego od przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków tudzież w sprawach podatku od zysków wojennych oraz podatku wojennego od wspomnianych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Grójca.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 434 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. o rozszerzeniu granic m. Nasielska.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z dnia 15 sierpnia 1920 r.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.
Dz.U. 1922 nr 48 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 czerwca 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów.
Dz.U. 1922 nr 48 poz. 430