Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1023 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską, jako też Bułgarją, Jugosławją, Rumunją, Węgrami, Austrją oraz Czechosłowacją z jednej strony a stacjami kolei Orjentalnych w Turcji z drugiej strony.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1022 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 stycznia 1927 r. o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich, czeskosłowackich i austrjackich z jednej, a stacjami kolei bułgarskich z drugiej strony.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z jednej a stacjami kolei czeskosłowackich z drugiej strony.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1020 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie i uzupełnieniu postanowień, obowiązujących w bezpośrednich komunikacjach towarowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1019 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczenie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1018 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno surowe.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1017 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolejowych, zabezpieczonych na kolejach państwowych w b. dzielnicy austrjackiej lub powstałych z wykupna tych kolei na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1927 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy na dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1014 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód uzdolnienia zawodowego do samoistnego prowadzenia rzemiosła.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1013 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1927 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1012 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1011 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. zmieniającego niektóre postanowienia ustaw karnych o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1010 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. zmieniające prawo prasowe.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie ulg celnych na statki.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1008 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o częściowej zmianie rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1005 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1004 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu tymczasowych komisyj egzaminacyjnych czeladniczych przy władzach przemysłowych II-ej instancji na terenie m. st. Warszawy oraz województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1001 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o utworzeniu sądu powiatowego w Gdyni i zmianie granic okręgów sądów powiatowych: w Grudziądzu, Nowem i Świeciu.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1000 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 999 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 998 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużeniu prawa zwłoki, przewidzianego w § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1927 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 997 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o skróceniu czasu aplikacji, wymaganej dla uzyskania uzdolnienia do urzędu sędziowskiego, w okręgach sądów apelacyjnych: w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1927 nr 117 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 995 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 994 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 roku w Genewie na konferencji generalnej międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 993 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia 9 kolonij i terytorjów mandatowych Brytyjskich do międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 992 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 grudnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej z dnia 15 czerwca 1927 r. obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Komunikacji i Ministrem Rolnictwa w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1927/1928 r.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 990 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, urzędów katastralnych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 989 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 grudnia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od buraków cukrowych.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 988 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 grudnia 1927 r. w sprawie nadania nowego brzmienia pozycji 226 taryfy celnej.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 r. o wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie warników, urządzeń acetylenowych, podnośnic oraz urządzeń do wyrobu wód gazowych.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 985 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie wykonania art. 77 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 984 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie wywłaszczenia terenów dla potrzeb lotniska w Dęblinie.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia budowli w m. st. Warszawie i o Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 982 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 grudnia 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Rawiczu na grunt gminy miasta Rawicza.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 981 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 grudnia 1927 r. w sprawie zaopatrzenia osób cywilnych, poszkodowanych w związku z działaniami Wojska Polskiego w dniach 12-15 maja 1926 roku.
Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1927 r. o sprzedaży soli do celów przemysłowych.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o utworzeniu okręgowych urzędów ziemskich w Stanisławowie i Tarnopolu oraz zmianie właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich we Lwowie i Krakowie.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 roku.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 975 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie terminu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 974 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o ulgach dla dłużników Wileńskiego Banku Ziemskiego.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 972 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie pobierania w okresie od 1 stycznia 1928 r. do 31 marca 1929 r. nadzwyczajnego 10%-go dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 971 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. zmieniające niektóre przepisy o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 970 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 969 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 968 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 967 Obwieszczenie Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1924 r., regulującem używanie i ochronę dróg.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 966 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 965 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia kolonji brytyjskiej Sierra Leone do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 964 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 963 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie przystąpienia Wysp Karolińskich, znajdujących się pod mandatem Japonji, do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 962 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie włączenia nowych powiatów do okręgów wyborczych.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych, położonych pomiędzy ulicami Filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. zmieniające § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 roku w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużające moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 957 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o należnościach za dostarczane wojsku kwatery przejściowe i nagłe oraz za ich urządzenie, opalanie i oświetlanie.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 955 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Niemcami, dotyczącego poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisanego wraz z protokółem dodatkowym w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 954 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami dotyczący poprawy i utrzymania biegu Drwęcy na odcinku, stanowiącym granicę polsko-niemiecką, podpisany w Poznaniu dnia 11 kwietnia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 952 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie włoszczowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 951 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 950 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa z dnia 21 listopada 1927 r. o statutach i rozporządzeniach, dotyczących publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 949 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 1927 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Posada Felsztyńska w powiecie staro-samborskim, województwie lwowskiem i o włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Felsztyn w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 948 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 grudnia 1927 r. zmieniające rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 947 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o wykonaniu wyroków śmierci, wydanych przez sądy karne powszechne.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 946 Rozporządzenie nr 4 Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 30 listopada 1927 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 943 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych, Spraw Wojskowych oraz Komunikacji w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia przemysłu koncesjonowanego.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz co do §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - z Ministrem Robót Publicznych, co do §§ 4, 5, 40, 43 - z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, a zawierające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 941 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 listopada 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 940 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 939 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu w Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o otwarciu ruchu tymczasowego i zatwierdzeniu taryf na elektrycznej kolei dojazdowej Warszawa-Grodzisk.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie sieradzkim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Równem.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych wartości 2 złotych.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 931 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1927 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 930 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o wykonaniu w odniesieniu do pracowników kolejowych ustawy z dnia 26 listopada 1925 r. w sprawie uzupełnienia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliwych wypadków przy pracy w b. dzielnicy rosyjskiej lub na wychodźtwie w Rosji.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 928 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1927 r. o znakowaniu mięsa, przeznaczonego do wywozu do Szwecji.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 926 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1927 nr 109 po. 924 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 923 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o sposobie zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu władz niemieckich w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 108 poz. 922 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin.
Dz.U. 1927 nr 108 poz. 921 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1927 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 108 poz. 920 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych i importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1927 nr 107 poz. 916 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1927 r. w sprawie przyznania Centralnemu Towarzystwu Rzemieślniczemu w Państwie Polskiem prawa przedstawiania list kandydatów na członków i zastępców członków komisyj szacunkowych i odwoławczych do spraw państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1927 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z umowami, zawartemi przed dniem 1 stycznia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 913 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 912 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 910 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 909 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 908 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej Jędrzejów.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 907 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1927 nr 105 poz. 906 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 905 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 listopada 1927 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 903 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o jednorazowym zasiłku dla pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 902 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla emerytów, wdów i sierot.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu zmian i uzupełnień taryfy kolei Rawicz-Kobylin na przewóz osób, psów, bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 900 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 listopada 1927 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 899 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 898 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. zmieniającego zakres uprawnionych w myśl ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 897 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 896 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustępu drugiego art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o utworzeniu Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu.
Dz.U. 1927 nr 103 poz. 895 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. w sprawie darowizny gruntu państwowego na rzecz stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo Domu Żołnierza Polskiego" w Lublinie.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 894 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1927 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 892 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 listopada 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 891 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 listopada 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 października 1927 r. o uldze celnej na sieci rybackie i przędzę do wyrobu tych sieci.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1927 r. w sprawie przyjmowania zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Reform Rolnych w sprawie regulaminu komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 886 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o radcach do spraw handlu zagranicznego Polski.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 885 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o popieraniu naftowego ruchu wiertniczego.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 884 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1927 r. o obowiązku dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 882 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regulacji i utrzymaniu wód spławnych.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 881 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 października 1927 r. w sprawie statutu Państwowej Rady Spirytusowej.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 880 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o zakazie zawierania umów lawinowych.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w niektórych gałęziach fachowych działu Ministerstwa Rolnictwa.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 877 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej w sprawie pomocy dla pozbawionych zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 876 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o uchyleniu ustawy z dnia 14 lutego 1922 roku w przedmiocie zawieszenia przedterminowej spłaty rent, zahipotekowanych na włościach rentowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 875 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o sprzedaży gruntu państwowego przy szlaku kolejowym Poznań-Drawski Młyn.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 874 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 873 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 872 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o uzupełnieniu punktu 7 poz. 117 taryfy celnej.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 871 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. w sprawie uzupełnienia art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 870 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie radomskowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1927 r. o regulaminach zakładów opiekuńczych.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 866 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 865 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Skarbu z dnia 28 września 1927 r. o opłatach za czynności urzędowe, dokonywane na zasadzie ustawy elektrycznej.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 864 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1927 r. o wywłaszczeniu nieruchomości w Będzinie na plac ćwiczeń wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 863 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1927 r. w sprawie ochrony znaków triangulacyjnych.
Dz.U. 1927 nr 99 poz. 862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie umundurowania i uzbrojenia policji państwowej.
Dz.U. 1927 nr 99 poz. 861 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1927 r. w celu wykonania ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1927 nr 99 poz. 860 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia etatowych pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 98 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 listopada 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zniesienia ograniczeń obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 857 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 października 1927 r. w sprawie ulgi celnej dla azotniaku.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 856 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Banku Polskiego.
Dz.U. 1927 nr 97 poz. 855 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 854 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1927 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Zatorze i Wadowicach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kobryńskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Sosnowcu.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 851 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego o wydaniu akt, podpisanego w Berlinie dnia 22 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 96 poz. 850 wygaśnięcie aktu Układ polsko-niemiecki z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 849 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1927 r. w sprawie przystąpienia 42 kolonij brytyjskich do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 848 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1927 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 847 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników, zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych, podpisanej w Gdańsku dnia 19 stycznia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 95 poz. 846 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1927 r. o dostarczaniu środków przewozowych dla wykonywania budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 845 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1927 r. w sprawie przystąpienia Marokka (strefa francuska) do międzynarodowej konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 .
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu i zmianach "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Spraw Wojskowych w sprawie ustalenia terminu spisu zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 841 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o zaliczeniu osady Jedwabne w powiecie kolneńskim, województwie białostockiem, w poczet miast i wcieleniu do miasta Jedwabna niektórych sąsiednich miejscowości.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 840 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o zaliczeniu osady Kazimierz Dolny w powiecie puławskim, województwie lubelskiem, w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych sąsiednich miejscowości.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 839 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1927 r. w sprawie deklaracji Rządu Japońskiego, dotyczącej wycofania zastrzeżeń zgłoszonych do art. 5 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., i do paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 838 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 837 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. w celu wykonania ustawy z dnia 19 marca 1925 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich żydów, będących stałymi mieszkańcami gmin na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. zmieniające postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o spisie koni, bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 834 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1927 r. w sprawie statutu oficerskich sądów honorowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 833 uchylony Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich Żabno i Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołkowyskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 829 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie konińskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 828 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących ulg podatkowych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 825 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o zmianie ustępu 10, a) wykazu właścicieli gruntów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 824 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 823 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 822 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o ustalaniu prawa własności do gruntów nadanych włościanom przy uwłaszczeniu.
Dz.U. 1927 nr 91 poz. 821 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście polskim konwencji, dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1927 nr 91 poz. 820 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 października 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie barwników.
Dz.U. 1927 nr 91 poz. 819 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 października 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1927 nr 91 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 91 poz.817 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o zmianach w sieci publicznych dróg państwowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Republiki Czeskosłowackiej międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 814 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji, dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Belgijski deklaracji o uznaniu prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 812 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 13 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., oraz do protokółu dodatkowego z dnia 20 marca 1914 r. do powyższej konwencji.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 810 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa o sposobie zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 809 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania w ludowych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1927 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 807 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o zamianie gruntu kolejowego w Sopotach na grunt gminy miasta Sopot.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 805 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sprzedaży, zamianie i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 804 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie zmiany ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 803 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie parcelacji dóbr Krotoszyńskich i Odolanowskich.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 802 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1927 r. w sprawie wypuszczenia Serji XVII biletów skarbowych.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 września 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób, odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 799 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o emigracji.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie zmiany art. 25 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.
Dz.U. 1927 nr 89 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie trybu załatwiania próśb o ułaskawienie osób skazanych przez sądy wojskowe.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1927 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódek monopolowych.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1927 r. w sprawie ustalenia kompetencji władz skarbowych do nadawania i cofania koncesyj na sprzedaż wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 793 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o uchyleniu rozporządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 24 listopada 1918 r. w sprawie odroczenia wejścia w życie postanowień ustawy z dnia 23 grudnia 1917 r. o umowie ubezpieczenia.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 792 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nowy Pohost w powiecie brasławskim.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 791 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 790 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego.
Dz.U. 1927 nr 88 poz. 789 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 788 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 787 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 786 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 785 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1927 r. w sprawie należytości monopolowej od zapałek, przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przekazania wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o utworzeniu dla spraw Zakładu ubezpieczenia od wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Krakowie i Łodzi.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 781 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1927 r. określające w stosunku do niektórych zakładów pracy termin wejścia w życie obowiązku urządzenia i utrzymywania żłobków dla niemowląt.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych, Ministra Przemysłu i Handlu, oraz Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1893 r. co do egzaminów dla ubiegających się o koncesję na jeden z działów przemysłu budowlanego.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 778 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Bliżyn, na linji kolejowej Skarżysko-Koluszki.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 777 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmian w załączniku 2 do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wilak-Posądza.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 776 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 września 1927 r. o nakazach karnych w postępowaniu administracyjnem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 września 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1927 r. o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 września 1927 r. w sprawie używania maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. w sprawie ustanowienia w m. st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 771 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 770 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nieszawie.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 769 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o żegludze powietrznej, podpisanego w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 r. wraz z Protokółem zamknięcia, oraz not uzupełniających do tegoż Układu, podpisanych dnia 2 kwietnia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 768 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o żegludze powietrznej, podpisany w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie odszkodowania za utratę zarobków asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1927 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina)
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 764 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 września 1927 r. w sprawie utworzenia rady szkolnej okręgowej warszawskiej.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 763 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w osadzie Czerwińsku, gminie sieleckiej, powiecie płońskim.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 762 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1927 r. zmieniające ustawę wprowadzającą austrjacki kodeks handlowy.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 761 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. zmieniające art. 261 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 760 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 759 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w gminie Anastazewo w powiecie gnieźnieńskim.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 758 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 września 1927 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 757 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o zmianie granic miasta Mińska Mazowieckiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o zmianie granic miasta Łowicza w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 755 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o włączeniu obszaru dworskiego Mała Górka do gminy miejskiej Miejska Górka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 754 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o rozwiązaniu sejmiku wojewódzkiego w Toruniu.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o rozwiązaniu sejmiku wojewódzkiego w Poznaniu.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zwolnienia z likwidacji niektórych majątków, praw i interesów niemieckich.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1927 r. w sprawie uposażenia szeregowych nadterminowych w marynarce wojennej.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 750 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 749 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 748 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 roku.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 747 obowiązujący Traktat Handlowy i Nawigacyjny pomiędzy Polską a Norwegją, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczące uzupełnienia wykazu zakładów naukowych, których absolwentom, posiadającym świadectwo dojrzałości, względnie świadectwo ukończenia szkoły, przysługuje prawo półtorarocznej służby w wojsku stałem - w myśl przepisów art. 45 ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianach terytorjalnych na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 744 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1927 r. w sprawie uzupełnienia § 7, poz. 5 rozporządzenia o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 24 sierpnia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o ustalaniu szerokości dróg publicznych na obszarze Rzeczypospolitej, na którym obowiązują przepisy prawa cywilnego, zawarte w tomie X cz. I Zb. Praw ces. ros.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego w mieście Stryju na grunt gminy m. Stryja.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o warunkowem zawieszeniu wykonania kary na obszarze, na którym obowiązuje ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Radzie Ochrony Pracy.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 739 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Państwowym Instytucie Eksportowym.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 738 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 736 Ustawa skarbowa z dnia 13 lipca 1927 r. o zmianach w budżecie na rok 1925.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 735 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1927 r. w sprawie przystąpienia Marokka (strefa francuska) do międzynarodowej Konwencji o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 734 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Belgijski Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie sprostowania daty rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji Handlowej z Włochami, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 732 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 730 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców międzynarodowej Konwencji o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach będzińskim i zawierciańskim w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 12 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji urzędów dróg wodnych.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 727 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1927 r. o zniesieniu gmin wiejskich Słonne i Zaryte w powiecie makowskim, województwie krakowskiem i o włączeniu ich terytorjów do gminy wiejskiej Rabka w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 726 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1927 r. o zmianie granic gmin Bobrowniki i Wojkowice Kościelne w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 725 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Karolówka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 724 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Dobiesławice i Nagórzany w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic Dworzec i Koszelewo w powiecie nowogródzkim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Zakrzew i Wolanów w powiecie radomskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1927 r. w przedmiocie zmiany §§ 53 i 54 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1927 r. o kasowości i rachunkowości związków komunalnych.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie przeniesienia siedziby powiatowego urzędu ziemskiego z m. Duniłowicz do m. Postaw.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 718 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 września 1927 r. w sprawie ceł wywozowych od metali półszlachetnych.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 717 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 września 1927 r. w sprawie przedłużenia ważności rozporządzenia o uldze celnej na elektrody z węgla.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1927 r. o organizacji Straży Celnej.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska techniczne I kategorji w dziale Ministerstwa Reform Rolnych.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1927 r. o sprostowaniu błędu w tekście rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 712 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1927 r. w sprawie zwolnienia od cła surowic i szczepionek, używanych w lecznictwie.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 sierpnia 1927 r. o zniesieniu okręgu szkolnego białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 sierpnia 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 709 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Błaszki i Iwanowice w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 708 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Żarki i Myszków w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1927 r. o regulaminie wyborczym, obowiązującym przy przeprowadzaniu wyborów członków sejmików wojewódzkich, przewodniczących sejmików wojewódzkich i członków wydziałów wojewódzkich oraz odnośnych zastępców w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 706 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Miżewicze i Czemery w powiecie słonimskim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 703 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rubinkowo w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej pod nazwą Rubinkowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o ustaleniu liczby członków wybieranych przez sejmik powiatu gnieźnieńskiego wiejskiego do poznańskiego sejmiku wojewódzkiego i przez sejmik powiatu morskiego do pomorskiego sejmiku wojewódzkiego.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 701 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o zmianie niektórych postanowień art. 17 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II-ej instancji.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 699 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 698 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1927 r. w sprawie zatwierdzenia Protokółu Konferencji, odbytej dnia 14 września 1926 r. w Katowicach między delegatami dyrekcyj kolejowych w Katowicach i w Opolu, w sprawie zmian postanowień wykonawczych do art. 409 polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 697 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 kwietnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 696 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 695 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1927 r. w sprawie organizacji eksportu spirytusu.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 692 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie spisu granicznych stacyj przejściowych w bezpośrednich komunikacjach towarowych pomiędzy Polską a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1927 r. o wymaganiach od kandydatów na stanowiska egzekutorów sądowych w sądach na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie i okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż".
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 687 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o taksie opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o "taksie komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 683 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale żyta.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 682 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 680 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie przymusowego wycofywania z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 677 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.
Dz.U. 1927 nr 77 poz. 675 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany brzmienia par. 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1927 nr 77 poz. 674 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o zbyciu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 670 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1927 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1927 r. do 30 września 1928 roku.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 669 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1927 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli w odniesieniu do nauczycieli publicznych ludowych szkół rolniczych, podległych Ministrowi Rolnictwa.
Dz.U. 1927 nr 76 poz. 668 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1927 r. w sprawie opublikowania Międzynarodowej Konwencji Genewskiej z dnia 6 lipca 1906 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 666 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w oświadczeniu rządowem z dnia 18 maja 1927 r. w sprawie przystąpienia Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 665 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 1927 r. o sprostowaniu błędu w tekście Aneksu C do Konwencji Handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 664 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 663 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Siam Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij z dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 662 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Protokółu dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 661 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij z dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wileńsko-trockim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1927 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 657 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1927 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 roku.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 656 obowiązujący Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 655 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie oznaczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r., o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1927 r. o przyznaniu VII-ym Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 4 do 15 września 1927 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 sierpnia 1927 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 652 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 650 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 649 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1927 r. w sprawie uzupełnienia pozycji 228 taryfy celnej.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1927 r. w sprawie ulg celnych na statki.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 647 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lipca 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Łomży do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 645 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników, zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, podpisanej w Gdańsku dnia 19 stycznia 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 644 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany art. 120 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zmianie ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1927 nr 74 poz. 641 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zmianie postanowień art. art. 25 i 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1927 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Pucku.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1927 r. w przedmiocie zmiany granic gmin wiejskich: Gałkówek, Popień i Broga Dolna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczących i zastępców przewodniczących komisyj pojednawczych i rozjemczych w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 636 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. o połączeniu gmin wiejskich Sadki i Sadkowiec w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem w jedną gminę wiejską o nazwie Sadki.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 635 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 634 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowydwór w powiecie inowrocławskim, województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dąbrowa Biskupia w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 633 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wielicz w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem i o włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Wiele w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 631 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Rolnictwa oraz Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 629 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1927 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Skubarczewo w powiecie mogileńskim.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 627 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. w sprawie zmiany przepisów ustaw postępowania cywilnego i postępowania karnego z 1864 r., dotyczących ustalenia odległości.
Dz.U. 1927 nr 72 poz. 626 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Rzeszowie.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Nowy Rogowiec w powiecie zbarazkim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Kozłów w powiecie tarnopolskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 622 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 621 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisana dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 620 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Worochta w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 stycznia 1927 r. o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich, czeskosłowackich i austrjackich z jednej, a stacjami kolei bułgarskich z drugiej strony.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1927 r. w sprawie uznania nasienia rośliny tytoniowej za surowiec tytoniowy.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa, w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 615 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o karach za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1927 r. o wolnych składach soli.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 612 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o sędziach śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 610 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, dotyczącego używalności przez Polskę trzech budynków w Korzeniowie (Kurzebrack) oraz dostępu do tychże, podpisanego w Poznaniu dnia 23 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 609 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki, dotyczący używalności przez Polskę trzech budynków w Korzeniowie (Kurzebrack) oraz dostępu do tychże, podpisany w Poznaniu dnia 23 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 608 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 2 odnośnemi załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 607 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o polach górniczych, przeciętych granicą polsko-niemiecką, podpisanego w Witosławiu dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 606 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji i załączonego do niej statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 605 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej wraz z 7 odnośnemi załącznikami i protokółem w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 604 Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe, oraz o niektórych zmianach w ustawie skarbowej z dnia 22 marca 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 603 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach Części I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia w okręgu szkolnym lwowskim komisyj egzaminacyjnych szkolnych dla kandydatów na czeladników.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia w okręgu szkolnym krakowskim komisyj egzaminacyjnych szkolnych dla kandydatów na czeladników.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 599 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie uzupełnienia ustawy o zakresie działania Ministra Reform Rolnych.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 lipca 1927 r. w sprawie kapitalizacji rent inwalidów wojennych.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 594 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska urzędników statystycznych I-ej kategorji w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 593 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości do kategorji funkcjonarjuszów niższych i o zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. zmieniające i uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 589 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 lipca 1927 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1927 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiej umowy w sprawie obopólnej odprawy celnej i paszportowej oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisanej w Berlinie dnia 16 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 584 wygaśnięcie aktu Umowa polsko-niemiecka w sprawie obopólnej odprawy celnej i paszportowej oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisana w Barcelonie dnia 16 czerwca 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 583 Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w oświadczeniu rządowem z dnia 11 kwietnia 1927 r. dotyczącem złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Porozumienia Prowizorycznego pomiędzy Polską a Bułgarją w sprawach handlowych i nawigacyjnych, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Małe Tarpno w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1927 r. o utworzeniu w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 578 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 576 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. w sprawie ustanowienia prawa zabudowy na gruncie państwowym w Krakowie na rzecz Towarzystwa Bibljoteki i Bratniej Pomocy Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 575 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Katowicach.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o Państwowym Instytucie Geologicznym.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 573 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 572 Obwieszczenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 19 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 571 Obwieszczenie Ministrów Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprostowaniu błędu w ustępie I § 23 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckim, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 570 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1927 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1927 r. o wymianie świadectw ułamkowych oraz drobnych odcinków obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej na wyższe odcinki obligacyj tejże pożyczki.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1927 r. o utworzeniu okręgów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarach: powiatów białostockiego, bielskiego, grodzieńskiego, sokólskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego oraz na obszarach województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Orły w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1926 r., mocy ustawy o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 562 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1927 r. w sprawie wypuszczenia Serji XVI biletów skarbowych.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 561 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany § 436 rozporządzenia wykonawczego z dnia 21 marca 1925 r. do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. o statystyce przemysłowej.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 557 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 555 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 554 Układ podpisany w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczący wprowadzania pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 553 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Polską a Niemcami o zniesieniu wspólnego zarządu państwowego zakładu wodociągowego na Górnym Śląsku, podpisanej w Katowicach dnia 12 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 552 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Niemcami o zniesieniu wspólnego zarządu państwowego zakładu wodociągowego na Górnym Śląsku, podpisana w Katowicach dnia 12 stycznia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 551 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką o zapobieganiu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego, podpisanej w Wiedniu dnia 24 listopada 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 550 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji paktu przyjaźni i serdecznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 549 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 548 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania art. 3-go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych oraz wydziałom powiatowym, niektórych uprawnień z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 545 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1927 r. o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki zagranicznej.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 544 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu.
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 543 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o właściwości sądów pokoju i powiatowych w sprawach o przestępstwa z art. 84, 90 ust. 1 i 101 ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 541 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 lipca 1927 r. o przedłużeniu ważności rozporządzenia o uldze celnej na saletrę wapniową.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie trybu postępowania przy zatwierdzaniu preliminarzy dochodów i wydatków Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.
Dz.U. 1927 nr 61 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie radzymińskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 czerwca 1927 r. w sprawie przenoszenia oficerów zawodowych do korpusu technicznego polskiej marynarki wojennej.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie uznania dyplomów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lubelskiego jako warunku dopuszczenia do egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie organizacji pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie radjotelegramów listowych wymienianych z Ameryką "Via Radjo-Warszawa".
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 527 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza we wsi Trojaki.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 526 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zmianie art. 22, 48 i 230 ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 525 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o sprzedaży b. prochowni w Skołoszowie, oraz b. prochowni w Łazach koło Radymna w powiecie jarosławskim.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską a Niemcami o administracji odcinka Odry, stanowiącego granicę, podpisanego w Koźlu dnia 19 sierpnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 523 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami o administracji odcinka Odry, stanowiącego granicę, podpisany w Koźlu dnia 19 sierpnia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 522 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1927 r. w sprawie sprostowania ustępów końcowych art. 2 Umowy polsko-gdańskiej, dotyczącej wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku dnia 28 listopada 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach, do których nie mają zastosowania niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego zastąpiony być może programem gospodarczym.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1927 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich "Międzyrzec i Witoróż", położonych w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1927 r. w sprawie utworzenia powiatowego Urzędu Ziemskiego w Gdyni.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 czerwca 1927 r. w sprawie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 515 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie sprzedaży placu państwowego w Uniejowie.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 514 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego na grunt prywatny w Brzeżanach.
Dz.U. 1927 nr 59 poz. 513 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie przedłużenia okresu kadencji Rad Kas Chorych.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 512 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1927 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla drutu żelaznego i gwoździ z drutu żelaznego w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1927 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. o wyłączeniu gminy Dmochy-Glinki z powiatu ostrowskiego w województwie białostockiem i o włączeniu jej do powiatu wysoko-mazowieckiego w temże województwie.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 505 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1927 nr 57 poz. 504 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście Konwencji Handlowej i II-go Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanych w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1927 r. w sprawie przystąpienia Polski za Wolne Miasto Gdańsk do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie mołodeczańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zawieszenia w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkowego.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych o "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 czerwca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczące zmiany załącznika nr 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie zaprowadzenia monopolu tytoniowego na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, zawartej w Gdańsku dnia 31 marca 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 56 poz. 491 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1927 r. w sprawie umorzenia obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 490 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1927 r. o wymianie not dotyczących zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych linjami Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1927 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1927 r. o dodatkowej rejestracji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego, Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, jak również imiennych pokwitowań instytucyj kredytowych i innych instytucyj państwowych i prywatnych na zdeponowane wyżej wymienione listy zastawne i obligacje.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione.
Dz.U. 1927 nr 55 poz. 482 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 maja 1927 r. w sprawie przedłużenia okresu odbywania egzaminów z muzyki i śpiewu przed komisją egzaminacyjną dla nauczycieli muzyki we Lwowie.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 480 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1927 r. o zmianie granic okręgów sądu powiatowego w Starym Samborze, w okręgu sądu okręgowego w Samborze i sądu powiatowego w Dobromilu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1927 r. o zmianie granic okręgów sądu powiatowego w Jarosławiu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu i sądu powiatowego w Przeworsku, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 478 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów na wojskowy plac ćwiczeń garnizonu Kalisz-Szczypiorno.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 477 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. zmieniające zakres uprawnionych w myśl ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 474 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 473 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach adwokatów i komorników sądowych na obszarze sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 472 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji polsko-niemieckiej w sprawie uregulowania stosunków granicznych, podpisanej w Poznaniu dnia 27 stycznia 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 54 poz. 470 wygaśnięcie aktu Konwencja polsko-niemiecka w sprawie uregulowania stosunków granicznych, podpisana w Poznaniu dnia 27 stycznia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 53 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1927 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie listy linij kolei żelaznych, do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1927 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 marca 1919 r. w przedmiocie statutu Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1923 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej pomorskiej.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie włocławskim, w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołkowyskim, w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1927 nr 52 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiatach: kamieńkoszyrskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku, tudzież kobryńskim i pińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1927 r. w sprawie rejestracji maszyn i narzędzi służących bezpośrednio do fabrykacji wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1927 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 457 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Państwowego Monopolu Spirytusowego części parceli w Brześciu nad Bugiem, należącej do Jankla Skorbnika.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie granic gmin na terenie b. Królestwa Kongresowego, zmienionych przez b. władze okupacyjne niemieckie i austrjacko-węgierskie.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 454 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o przekazaniu dotychczasowej kompetencji Ministra Przemysłu i Handlu w sprawach bractw górniczych Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, a kompetencji urzędów górniczych w tychże sprawach urzędom wojewódzkim.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o ustalaniu szerokości dróg publicznych na obszarze Rzeczypospolitej, na którym obowiązują przepisy prawa cywilnego zawarte w tomie X cz. 1 zb. pr. ces. ros.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 452 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 449 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności z mocy wyroków wojskowych sądów karnych.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 448 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowej zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 447 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zniesienia artykułów 11 i 12 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie podwyższenia o 10% zaopatrzenia osób uprawnionych do zaopatrzenia na mocy ustawy inwalidzkiej z dnia 18 marca 1921 r.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach komunikacji międzynarodowej na linji kolejowej Firchau-Chojnice-Tczew-Marienburg, podpisanej dnia 26 marca 1927 r. w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 444 wygaśnięcie aktu Umowa o ułatwieniach komunikacji międzynarodowej na linji kolejowej Firchau-Chojnice-Tczew-Marienburg, podpisana dnia 26 marca 1927 roku w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z przepisami ust. 1-go art. 49-go Konstytucji R.P.).
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1927 r. w sprawie oznaczenia w miastach, wydzielonych z powiatów, władz administracyjnych I-ej instancji, powołanych do wykonywania nadzoru nad prasą, zakładami graficznemi i składami druków.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1927 r. o statystyce uboju zwierząt.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 440 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa "Żegluga Polska".
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 438 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o wywłaszczeniu działki gruntu "Rabsztyn" na rzecz urządzenia targowiska miejskiego w Radzyniu.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 436 Rozporządzenie nr 3 Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 20 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie umarzania pożyczek na odbudowę.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 435 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premjowaniu ogierów.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 434 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Berlinie dnia 27 marca 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 48 poz. 433 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Berlinie dnia 27 marca 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o otwarciu do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Chybie-Skoczów.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 maja 1927 r. o ustaleniu regulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, celem wykonania ustawy z dnia 1 marca 1927 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzeń Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919 r. o wyborach do tymczasowych rad miejskich oraz z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej na niektóre gminy miejskie województwa białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1927 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej na niektóre gminy miejskie województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1927 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919 r. o wyborach do tymczasowych rad miejskich na niektóre gminy miejskie województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 maja 1927 r. o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1927 r. uzupełniające przepisy o warunkowem zawieszeniu wykonania kary na obszarze mocy obowiązującej ustawy postępowania karnego z dnia 23 maja 1873 r.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 423 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zatwierdzeniu umowy zawartej między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 47 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1927 r. o jednolitym tekście rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików wojewódzkich.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżkę taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o otwarciu do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Kalety-Podzamcze.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1927 r. o przyznaniu Międzynarodowej Wystawie Sanitarno-Higienicznej, mającej się odbyć w Warszawie w czasie od 31 maja do 20 czerwca 1927 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1927 r. w sprawie feryj w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1927 r. w sprawie likwidacji znajdujących się w fabrykach wódek gatunkowych zapasów naczyń o nieprzepisowej pojemności.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1927 r. w sprawie aparatów kontrolnych w gorzelniach.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustaleniu wysokości odpędu spirytusu dla całego Państwa oraz o podziale odpędu pomiędzy poszczególne województwa na trzechlecie 1927/28, 1928/29 i 1929/30.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 410 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 409 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1927 r. o kaucjach składanych w związku z umową o pracę.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 408 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianach w przepisach hipotecznych, obowiązujących na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 r., dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 407 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o udzieleniu poręki państwowej.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 406 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 405 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o odroczeniu i przerwie wykonania kar pozbawienia wolności oraz uchylenia aresztu tymczasowego ze względów wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 404 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o rozszerzeniu uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 403 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie zwolnienia listów zastawnych od podatku od kapitałów i rent.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 402 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 401 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. w sprawie zmiany art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 400 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.
Dz.U. 1927 nr 45 poz. 399 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia ustaw karnych o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach.
Dz.U. 1927 nr 45 poz. 398 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 397 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w polskiem tłumaczeniu art. 2 traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 396 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 395 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Dyrekcyjnej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie wykonywania przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r. o warunkach przyjmowania druków do przewozu pocztą.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Grodnie do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Pińsku.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 390