<
Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 804 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Ministra Szefa - Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 801 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 799 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 798 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 795 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 785 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 780 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 777 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 775 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 774 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 773 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 768 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 756 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 751 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 746 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 745 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 729 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1995 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 726 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 723 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 721 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 720 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 715 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 713 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 712 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 710 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 r. nr 136 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 707 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1994 nr 135 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994 r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 699 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Agencji do Spraw Prywatyzacji.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 693 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 690 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 689 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 686 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 684 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 683 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 681 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 679 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 674 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 673 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 672 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 669 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 663 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 662 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i zakresu działalności związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej dofinansowywanej z budżetu państwa oraz szczegółowych zasad i trybu jej dofinansowywania.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 660 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 658 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 656 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 647 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie regionalnych programów restrukturyzacyjnych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 645 uchylony Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 643 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 639 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzona w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 638 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), zawartej przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 637 wygaśnięcie aktu Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 636 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 635 obowiązujący Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 634 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Wspólnego protokołu dotyczącego stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzonego w Wiedniu dnia 21 września 1988 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 633 obowiązujący Wspólny protokół dotyczący stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej (o odpowiedzialności za szkody jądrowe), sporządzony w Wiedniu dnia 21 września 1988 r.
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 listopada 1994 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 626 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 625 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 624 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 618 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 615 uznany za uchylony Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej.
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 608 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607 obowiązujący Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 605 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania między centralnymi organami administracji państwowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych a wojskowymi organami porządkowymi i wojskowymi służbami informacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 603 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1994.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 601 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 599 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1994 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 595 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 594 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592 uchylony Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 589 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 587 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 585 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 584 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 580 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 578 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 575 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 571 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 569 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na IV kwartał 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie.
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565 obowiązujący Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 561 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1994 nr 116 poz. 557 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. w sprawie określenia rodzaju, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.
Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 551 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w związku z art. 99 ust. 1 tej ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 17, 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 550 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 85 i art. 87 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenia w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzonej w Warszawie dnia 21 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 545 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzona w Warszawie dnia 21 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 543 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 542 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 541 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 540 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 539 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Ankarze dnia 11 sierpnia 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 października 1994 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 537 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 534 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu lekkiego i chemicznego.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 533 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Polski Międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 532 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 530 obowiązujący Umowa w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT", sporządzona w Waszyngtonie dnia 20 sierpnia 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 529 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulaminu wykonawczego, sporządzonych w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r.
Dz.U. 1994 nr 110 poz. 528 obowiązujący Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulamin wykonawczy, sporządzony w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 527 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie wykładni art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 526 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 29 1 i art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 521 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 519 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 518 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego.
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 108 poz. 516 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 514 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 133 dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r.
Dz.U. 1994 nr 107 poz. 512 wygaśnięcie aktu Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1994 nr 106 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz olejów napędowych i opałowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 508 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 507 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 506 obowiązujący Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 505 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Administracji Publicznej.
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 504 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 503 obowiązujący Konwencja nr 144 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 13 maja 1958 r.
Dz.U. 1994 nr 103 poz. 501 obowiązujący Konwencja nr 108 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca krajowych dowodów tożsamości marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 13 maja 1958 r.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych na III kwartał 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 492 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na taśmę stalową przywożoną z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Auxerre w dniu 29 września 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 489 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Auxerre w dniu 29 września 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzonej w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 487 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatrudnienia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-gości), sporządzona w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzonej w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 485 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, sporządzona w Bernie w dniu 11 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 483 obowiązujący Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 482 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonego w Londynie w dniu 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 479 obowiązujący Protokół do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 477 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 475 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy z dnia 31 stycznia 1990 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Warszawie w dniu 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 474 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzona w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 471 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 469 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 468 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 97 poz. 467 obowiązujący Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 96 poz. 466 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 96 poz. 465 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu z zagranicą towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 461 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wynik kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 459 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu obliczenia przekroczenia kwoty wynagrodzeń wynikającej z relacji wynagrodzeń i zysku oraz sposobu obliczenia przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad kształtowania wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych określonych w umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym oraz w porozumieniu zawieranym z izbą skarbową.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 452 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 451 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 447 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 446 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 444 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 443 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 442 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia osobom trzecim należących do Skarbu Państwa akcji banków powstałych w wyniku przekształcenia banków państwowych.
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom dokonującym zakupu (importu) towarów finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Płocku.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 436 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 431 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie wypłaty w 1994 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego uczestnikom Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 423 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 421 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 418 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 413 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1994 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 411 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i koleżeńskich, właściwości, składu i sposobu ich wybierania oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami, a także wykonywania orzeczeń i sprawowania nadzoru nad sądami honorowymi.
Dz.U. 1994 nr 88 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1994 r. uchylające rozporządzenie w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 406 obowiązujący Ustawa z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 405 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobię kukurydzianą przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji żywności bezglutenowej.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 399 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 397 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 396 obowiązujący Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 395 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Wojskowym Służbom Informacyjnym.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 389 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o ekstradycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 386 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 385 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 384 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy.
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.
DZ.U. 1994 nr 82 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 373 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r.
DZ.U. 1994 nr 81 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 81 poz. 371 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o uchylenie kary dyscyplinarnej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 363 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 362 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 359 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 78 poz. 357 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Tunisie dnia 29 marca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 356 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów art. 29 1 § 1-3, art. 30 § 1 i § 2 oraz art. 59 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 354 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Ukrainy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 348 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej § 20 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 344 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 339 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 338 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 w związku z przepisami ustawy o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. oraz art. 15, art. 16 i art. 17 ustawy o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 337 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 71 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 334 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 333 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 332 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 331 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zmianie ustawy o znakach towarowych.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską oświadczenia do Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Częstochowie.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie utworzenia stanowisk sekretarzy stanu w Urzędzie Rady Ministrów.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska.
Dz.U. 1994 poz. 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 315 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 314 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 313 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1994 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 311 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307 obowiązujący Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 306 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 305 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne w związku z art. 13 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Komisji Papierów Wartościowych oraz jej urzędu.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 294 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzonego w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 289 obowiązujący Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 287 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Dz.U. 1994 nr 66 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 274 obowiązujący Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzony w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 273 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 272 obowiązujący Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 269 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 267 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 266 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy budżetowej na rok 1991.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 265 akt objęty tekstem jednolitym Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 32 ust. 5 zdanie drugie ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 251 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 248 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 160 dotyczącej statystyki pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 246 obowiązujący Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 240 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 pkt 1 w związku z art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o ochronie i popieraniu inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 3 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 237 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o ochronie i popieraniu inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 3 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 57 poz. 235 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji.
Dz.U. 1994 nr 56 poz. 232 obowiązujący Protokół sporządzony dnia 30 listopada 1972 r. w Paryżu w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw należących do kompetencji Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 225 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 6 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunków, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 215 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na nasiona grochu przywożone z zagranicy do siewu.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 199 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 197 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzona w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie powołania członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 189 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 185 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wykładni art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz w związku z art. 18 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1994 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 182 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 181 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 176 obowiązujący Protokół o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzony w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 172