Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 356 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 345 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie przeszacowania zasobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1988 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 339 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i łączności z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej oraz cywilnych statkach żeglugi powietrznej urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 328 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 327 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 326 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie Kodeksu handlowego.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 323 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1988 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 316 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 315 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 17, utworzonym dla wyboru Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Krzyki.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonego w Genewie dnia 28 września 1984 r.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 313 obowiązujący Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP) sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1988 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wykazu produktów i usług luksusowych oraz w sprawie stawek podatku obrotowego od sprzedaży tych produktów i usług.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek gospodarczych, do których nie stosuje się ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 308 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 307 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Szadku.
Dz.U. 1988 nr 39 poz. 306 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 9, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Grabowie.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1988 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez osoby zagraniczne.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków stabilizacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw, sporządzonego w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 296 obowiązujący Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw sporządzone w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 295 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą w dziedzinie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1988 r. w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1988 r. w sprawie wejścia w życie dokumentu "Postanowienia umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej", sporządzonego w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 289 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o zmianie trybu postępowania w sprawie centralnego planu rocznego oraz terminu przedstawienia projektu ustawy budżetowej na rok 1989.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 288 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o uchyleniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 21 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich, kempingowych i turystycznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 283 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 282 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Wiżajnach.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 281 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 6 i 7, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Brzezinach.
Dz.U. 1988 nr 36 poz. 280 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 21, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru farmaceutycznego przez terenowe organy nadzoru farmaceutycznego.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1988 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1988 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania urzędowego spisu leków oraz innych wykazów środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu podjęcia produkcji środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz niektórych innych wyrobów.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiaru i programu zajęć sportowych w klasach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 255 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Karczewie.
Dz.U. 1988 nr 34 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 253 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub za pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 239 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii medycznych niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 sierpnia 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 234 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 19, utworzonym dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 233 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Tarczynie.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 232 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 5 września 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 1-6, utworzonych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Kolbudach.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 231 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie przekazania wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 227 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Krasnobrodzie.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 226 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 225 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Andrespolu.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 224 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1988 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgach wyborczych nr 4 i 5, utworzonych dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górowie Iławeckim.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 222 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pekinie dnia 30 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 220 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 17 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218 obowiązujący Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 31 poz. 216 obowiązujący Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 215 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Finansów z dnia 20 maja 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz DO 300 MHz.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające przepisy niektórych rozporządzeń w zakresie dotyczącym służby zastępczej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie służby zastępczej.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie przeprowadzania kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości oraz terenowe urzędy miar i jakości.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1988 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na dokonywanie przez osoby fizyczne nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność Państwa albo przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych w takich obiektach.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podatku stabilizacyjnego.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie zasad obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 184 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji szpitali klinicznych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów dewizowych przez banki na cele rozwoju produkcji eksportowej i usług eksportowych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w przemyśle węglowym i energetycznym.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 169 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1988 nr 23 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1988 nr 23 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 163 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauk wojskowych za granicą.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 160 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie okresowej zmiany zasad kształtowania środków na wynagrodzenia.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 145 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 144 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 140 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Gdańskiego w Gdańsku.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 137 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Państwowego Banku Kredytowego w Warszawie.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino.
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 135 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 134 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 133 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 131 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 128 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 125 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 maja 1988 r. w sprawie przekazania rektorom wyższych szkół morskich niektórych uprawnień Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie podatków stabilizacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 18 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.
Dz.U. 1988 nr 17 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 17 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 maja 1988 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ceł i pozwoleń na towary i przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz o zawieszeniu ceł na niektóre towary przywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 114 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie przeprowadzenia w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o zmianie ustawy o cenach.
Dz.U. 1988 nr 15 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz terminów jego płatności.
Dz.U. 1988 nr 15 poz. 110 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 109 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji przeciw apartheidowi w sporcie, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 100 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1988 nr 13 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.
Dz.U. 1988 nr 13 poz. 98 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 95 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 12 poz. 93 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 kwietnia 1988 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. uchylające rozporządzenie w sprawie konwersji części kredytów obrotowych udzielonych przez banki jednostkom gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1988 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 1988 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie wyodrębniania własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 76 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 15 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1988 r. w sprawie wysokości odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 65 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 58 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1988 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 56 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1988 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 55 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1988 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Protokołu dodatkowego w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 48 obowiązujący Protokół Dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 46 obowiązujący Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzonego w Genewie dnia 1 maja 1971 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 44 obowiązujący Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42 obowiązujący Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40 obowiązujący Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1988 nr 5 poz. 38 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 37 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 5 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zadań i trybu wykonywania państwowego dozoru bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Dz.U. 1988 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa surowców chemicznych i mineralnych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wartościowania pracy.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wypłacania przez przedsiębiorstwa państwowe nagród i premii w 1988 r. z zysku osiągniętego w 1987 r.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Dz.U. 1988 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1988 z dnia 21 stycznia 1988 r.