Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 545 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 543 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 542 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 541 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 540 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1990 nr 91 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyka u ubezpieczycieli zagranicznych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 529 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 528 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 525 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia dotacji przedmiotowych między częściami budżetu centralnego w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 523 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 521 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 517 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 515 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 509 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 503 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 502 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 499 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o rozszerzeniu działania ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 493 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie form zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziów sądów wojskowych.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 84 poz. 488 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 484 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. w sprawie przygotowania do rewaloryzacji emerytur i rent.
Dz.U. 1990 nr 83 poz. 483 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania przez apteki kolejowe leków i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 479 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru na kadencję 1991-1993.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474 obowiązujący Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 467 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy projektów budżetów gmin na rok 1991.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 466 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 465 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1990 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 460 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 listopada 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 457 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia do dnia 30 czerwca 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 454 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 453 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Rynku Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 446 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1990 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 444 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie ustanowienia oraz przywilejów i immunitetów Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Brukseli dnia 21 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodową Korporacją Finansową.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 441 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na morzu Bałtyckim, podpisana w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 431 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 423 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 422 obowiązujący Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego wskaźnik wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 417 uchylony Ustawa z dnia 14 września 1990 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990 oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 411 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 408 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 407 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 400 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 399 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 67 poz. 398 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 67 poz. 397 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 396 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 395 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 1990 r. w sprawie wykładni przepisu art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 393 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 390 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 384 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 381 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 374 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Skarb Państwa majątku Akademii Nauk Społecznych.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 373 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1990 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Policji oraz zniesienia Akademii Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 370 obowiązujący Konwencja Wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 368 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie dnia 8 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 366 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w Bernie dnia 8 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie kuratorzy oświaty i wychowania mogą powierzać dyrektorom szkół, oraz zasad refundowania szkołom kosztów prowadzenia powierzonych spraw.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 355 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1990 r. w sprawie wartościowania pracy.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 354 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 343 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów.
Dz.U. 1990 nr 58 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz Kuwejtem.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia wypadków, warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu korzystania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 322 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 320 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 318 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek spółdzielczości mieszkaniowej.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 312 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 307 uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1990 nr 52 poz. 305 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stowarzyszeniom dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych przez państwo oraz na częściowe finansowanie działalności statutowej.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 302 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 301 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 300 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 299 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 293 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie celów, zasad i trybu udzielania oraz wysokości stawek dotacji dla rolnictwa w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 287 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 282 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powołania Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych oraz nadania mu statutu.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 275 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 270 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań oraz uprawnień Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego organom administracji państwowej.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 269 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie szczególnego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o informacji prawnej, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 267 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o informacji prawnej podpisana w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 265 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 262 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie wypłaty zaliczek na poczet waloryzacji emerytur i rent.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 258 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zwalczaniu spekulacji.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 257 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 256 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 255 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 253 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 252 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o przywróceniu Akademii Wychowania Fizycznego nazwy "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie".
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 251 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o zmianie ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 240 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 222 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 221 Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 220 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 218 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji sporządzona w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 maja 1987 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 216 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 19 września 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalenia inwalidztwa.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej.
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 206 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1990 nr 35 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 201 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199 obowiązujący Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 197 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1990 nr 33 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.
Dz.U. 1990 nr 33 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 190 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 189 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze dokonujący zabiegu przerywania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 177 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie uprawnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na wywóz ziemniaków.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 175 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1990 r. o przedłużeniu kadencji organów szkół wyższych oraz o zawieszeniu czynności wyborczych.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 171 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. zmieniająca ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie opłacania podatku dochodowego od przychodów osób trudniących się przerobem surowca rybnego.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 165 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad dysponowania w 1990 r. przez podmioty gospodarcze i inne osoby krajowe prawne należnościami z tytułu działalności gospodarczej wyrażonymi w jednostkach rozrachunkowych.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 162 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 161 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 maja 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 149 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie trybu wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodowych.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie spisów wyborców do rad gmin.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 126 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 125 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 121 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 101 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w bankach.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 99 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 97 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1990 r. w sprawie sposobu przejęcia praw i obowiązków majątkowych Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przez Skarb Państwa.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 15 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1990 r. w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych straży pożarnych.
Dz.U. 1990 nr 15 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 90 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 89 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 87 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 86 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 83 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 75 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 74 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 70 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 68 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 59 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 uchylony Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 57 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 50 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 48 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Korei o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji sporządzona w Seulu dnia 1 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 46 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.
Dz.U. 1990 nr 8 poz. 44 obowiązujący Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1990 nr 7 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 39 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 37 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 19 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1989 r. o zmianie ustawy o Funduszu Socjalnym Wsi.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązkowej składki zakładów pracy na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 26 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie województwa opolskiego i miasta Gdyni.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 25 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 18 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego.
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 3 poz. 16 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie warunków przyjęcia na stanowisko radcy i sekretarza notarialnego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza notarialnego.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1990 r. w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i postępu technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.