Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 656 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych i innych jednostek Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, których pracownicy stają się pracownikami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub ich jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 647 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 645 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 642 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 640 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie zasad podziału nieruchomości i innego mienia, pozostających w zarządzie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości oraz jednostek podległych i nadzorowanych, a także zasad, trybu i terminów przejęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji majątku i spraw przechodzących do ich właściwości.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 629 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 626 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 622 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 621 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 617 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 615 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 614 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 613 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre tworzywa sztuczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi.
Dz.U. 1993 nr 129 poz.607 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 605 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 603 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 602 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 601 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 599 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 598 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 592 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 590 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1993 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez te apteki leków i materiałów medycznych.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 587 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji średnim szkołom artystycznym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 585 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 583 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 582 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1993 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1994 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 578 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 575 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 573 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 571 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 569 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 567 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyny w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Buenos Aires dnia 31 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 565 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz.563 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 561 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1993 nr 124 poz. 559 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 555 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 553 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 552 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 551 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 549 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 548 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 547 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 545 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 122 poz. 543 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 28 września 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 541 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 538 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 536 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 534 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 119 poz. 531 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 530 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 529 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 527 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 525 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 523 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 117 poz. 521 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 116 poz.520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie powołania członków Komisji Selekcyjnej.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu dotyczącego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, podpisanego w Brukseli dnia 17 października 1953 r.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 518 obowiązujący Protokół dotyczący Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, sporządzony w Brukseli dnia 17 października 1953 r.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie wejścia w życie Aktu końcowego Paryskiej Konferencji w sprawie Kambodży, Porozumienia w sprawie wszechstronnego politycznego rozwiązania konfliktu w Kambodży wraz z załącznikami (I, II, III, IV i V) oraz Porozumienia dotyczącego suwerenności, niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorialnej i jedności narodowej Kambodży, sporządzonych w Paryżu w dniach 23 i 31 października 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 516 obowiązujący Akt końcowy Paryskiej Konferencji w sprawie Kambodży, Porozumienie w sprawie wszechstronnego politycznego rozwiązania konfliktu w Kambodży wraz z załącznikami (I, II, III, IV i V) oraz Porozumienie dotyczące suwerenności, niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorialnej i jedności narodowej Kambodży, sporządzone w Paryżu w dniach 23 i 31 października 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.
Dz.U. 1993 nr 116 poz. 514 obowiązujący Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 115 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 509 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 508 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 507 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1993 nr 114 poz.506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Selekcyjnej.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 505 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzonej w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 504 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 503 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 502 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 501 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 500 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzona w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 497 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 112 poz. 494 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 111 poz. 493 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.
Dz.U. 1993 nr 110 poz. 492 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 488 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 listopada 1993 r. o terminach przedłożenia projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych gmin na rok 1994.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 487 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 listopada 1993 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1993.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 480 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 104 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1993 nr 104 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 475 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 473 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1993 r. w sprawie ogólnych warunków urządzania gier losowych i zakładów wzajemnych, warunków dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów losowych i innych urządzeń do gier losowych oraz warunków produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX".
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 466 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie typów aptek kolejowych, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia tych aptek.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 457 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 25 ust. 4 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 454 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1993 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 98 poz. 449 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektoratów sanitarnych.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1993 r. w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych dla potrzeb własnych.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie utworzenia Agencji do Spraw Prywatyzacji i nadania jej statutu.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 441 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 440 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1993 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.
Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 1993 nr 93 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1993 nr 93 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 1993 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustalenia stanowisk prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, równorzędnych pod względem uposażeń w stosunku do odpowiednich stanowisk w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 415 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1993 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 411 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek publicznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie objęcia przepisami prawa górniczego prowadzenia niektórych robót podziemnych oraz bezzbiornikowego magazynowania kopalin w górotworze.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.
Dz.U. 1993 nr 88 poz 405 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 404 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 87 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie książek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1993 nr 87 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Selekcyjnej.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 399 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 85 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 396 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Miejskiej w Chmielniku.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1993 r. w sprawie typu aptek w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargu w celu wyłonienia firm zarządzających majątkiem narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 390 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 389 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1993 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1993 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 383 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1993 nr 81 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 373 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1993 r. zmieniające Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego dotyczących obszarów Republiki Chorwackiej, będących pod ochroną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz obszarów Republiki Bośni i Hercegowiny, będących pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 366 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1993 nr 77 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1993 nr 77 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 357 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 356 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Antymonopolowym Departamentu Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 353 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Miejskiej w Rypinie.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach.
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 346 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 336 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 335 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.
Dz.U. 1993 nr 69 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.
Dz.U. 1993 nr 67 poz 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 81 ust. 5 pkt 4 tejże ustawy w związku z art. 189 k.k.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywania zatrzymania i aresztu w celu wydalenia cudzoziemców oraz warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki, a także regulaminu pobytu w tych ośrodkach.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych ponadpodstawowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia terminu, w jakim banki, którym zostaną przekazane środki finansowe na podstawie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, są zobowiązane sprzedać nie zaspokojone wierzytelności.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 66 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w trzecim kwartale 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 308 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie wykładni art. 114 ust. 2 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie trybu udzielania poręczeń wypłaty odszkodowania ze środków budżetu państwa za zniszczony, uszkodzony lub skradziony eksponat składający się na zagraniczną wystawę artystyczną.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 291 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r, oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 289 obowiązujący Protokół sporządzony w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 287 obowiązujący Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284 obowiązujący Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 280 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 maja 1993 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 279 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 27a Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego nad wytwarzaniem, obrotem i importem niektórych wyrobów oraz podatku akcyzowego od tych wyrobów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 267 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania ze środków budżetowych na rok 1993 r. pomocy w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego do dnia 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 57 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 263 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i terytorialnego zakresu działania.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzania dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 248 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar.
Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 53 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 240 uchylony Ustawa z dnia 12 maja 1993 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1993 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2, art. 3 i art. 1 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 227 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 226 obowiązujący Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o nadaniu Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej imienia Georgi Dymitrowa w Siedlcach nazwy "Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach".
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia warunków i trybu oraz jednostek i zasad ich współdziałania z Policją w zakresie usuwania blokad i blokowania pojazdów oraz pilotowania pojazdów nienormatywnych.
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1993 r, w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów kontroli skarbowej utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie uchylenia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Luksemburgu dnia 19 marca 1990.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 216 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzona w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993 r.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 212 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydłużenia okresu pobierania zasiłków w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 200 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1993 nr 43 poz. 199 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1993 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz warunków psychofizycznych dla osób podejmujących pracę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych szkół medycznych oraz przechodzenia z nich do innych typów szkół.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 182 obowiązujący Ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie zasad i warunków oraz trybu i sposobu odliczania od podatku od towarów i usług kwot wydatkowanych przez podatników przy nabyciu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 173 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 kwietnia 1993 r. o głoszeniu Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1993 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji badania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie typów aptek w zakładach karnych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie wyznaczenia pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych.
Dz.U. 1993 nr 37 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie białostockim.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 1993 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 159 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lutego 1993 r. zmieniająca ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1993 nr 32 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz ich kontroli seryjnej.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 137 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu -Instytutowi Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 133 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 126 obowiązujący Uchwała Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 118 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynalazczości.
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1993 r. w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1993 nr 25 poz 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania substancji trujących.
Dz.U. 1993 nr poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.
Dz.U. 1993 nr 25 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie udzielania zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stawek dopłat do produkcji rolniczej, rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego, zasad obliczania, trybu przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 105 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 104 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 41 w związku z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz art. 23a Kodeksu karnego.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie określenia organów wojskowych i organów wojskowych wyższego stopnia, właściwych w sprawach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w ustawie o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 93 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 92 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r.
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 20 poz. 88 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.
Dz.U. 1993 nr 20 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania osób cywilnych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji i studiów oraz zasad i trybu zwalniania i wydalania z tych szkół słuchaczy będących osobami cywilnymi.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie trybu i zasad nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
Dz.U. 1993 nr 18 poz. 82 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie zawieszenia od dnia 31 grudnia 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69 uchylony Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 68 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 67 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 14 poz. 64 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 61 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznania zasiłku.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 59 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1993 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie nadania statutu Radzie do Spraw Atomistyki.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 53 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 52 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 47 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Dz.U. 1993 nr 10 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 39 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 38 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 33 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 29 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1993 r. w sprawie wykładni art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 27 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 25 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1993 r. w sprawie zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 23 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym