Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 grudnia 1974 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie równoważnych norm czasu pracy w żegludze przybrzeżnej.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 325 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany wysokości podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych i wysokości niektórych opłat.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 321 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 320 Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 319 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 318 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 317 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o notariacie.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 316 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i Kolumbii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów powiatowych oraz Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie utworzenia i ustalenia siedzib okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 293 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1975 z dnia 17 grudnia 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 listopada 1974 r. w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Zduńskiej Woli oraz powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie uznania "Polskiego Związku Niewidomych" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach i ich związkach.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1974 nr 46 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunków pracy, w których pracodawcą jest osoba fizyczna.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 266 obowiązujący Protokół Dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 października 1974 r. w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 264 uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniająca ustawę o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1974 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu niektórych materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie zatrudnienia osób, które nie ukończyły 15 lat, oraz zwalniania młodocianych od obowiązku przygotowania zawodowego i od obowiązku dokształcania się.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Federalnej Niemiec do konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy podstawowej o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisanej w Caracas dnia 14 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 252 obowiązujący Umowa Podstawowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisana w Caracas dnia 14 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 250 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bahama i Gwineę-Bissau Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną i Socjalistyczną Republikę Rumunii Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności wynikającej ze zderzenia statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 marca 1960 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie wypowiedzenia przez Włochy Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 234 obowiązujący Porozumienie o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 września 1974 r. w sprawie uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia spraw, które przechodzą do właściwości Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Żeglugi.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 228 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 października 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. dotyczące przystąpienia Algierii i Japonii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na Hongkong.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Grecji do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 221 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1974 r. w sprawie określenia rodzajów spraw z zakresu administracji państwowej, które z upoważnienia wojewodów i naczelników powiatów mogą być załatwiane przez kierowników terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz do Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali i Tunezji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisanej w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 202 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie przyznania statkom rybackim Niemieckiej Republiki Demokratycznej prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, podpisana w Szczecinie dnia 19 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 201 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w Politechnikę Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 200 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 199 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę Białostocką.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 34 poz. 197 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 33 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności.
Dz.U. 1974 nr 33 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Irak Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 188 uchylony Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzona w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 187 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1974 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1974 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1974 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz przystąpienia Fidżi do Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokości składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 sierpnia 1974 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektóre osoby objęte przepisami o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 178 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 177 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Siedlcach i Słupsku w Wyższe Szkoły Pedagogiczne.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1974 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, z jakich praw związanych ze stosunkiem pracy korzystają osoby umieszczone w ośrodku przystosowania społecznego.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1974 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Omanu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii i Oman Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Arabię Saudyjską Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołami podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Etiopii i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1974 r. w sprawie realizacji niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego.
Dz.U. 1974 nr 28 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 156 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1974 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospodarki wodnej i melioracji podporządkowanej terenowym organom administracji państwowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 150 Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie składania ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisanej w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 146 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisana w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Zmian do tekstu Załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonego w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 143 obowiązujący Porozumienie o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzone w Moskwie dnia 12 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 137 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisanej w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 136 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisana w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu ze względów zdrowotnych.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1974 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisanej w Akrze dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 129 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisana w Akrze dnia 1 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad ustalania dodatku do renty za kooperację w produkcji rolnej.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 125 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 121 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 118 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 116 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 115 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie uczestnictwa Lesotho w Konwencji o morzu pełnym oraz w Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bangladesz i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Powszechnej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 108 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 9 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 106 obowiązujący Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 19 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 19 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 97 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 95 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 r. w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą uważa się za pracowników w rozumieniu ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1974 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 15 poz. 87 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii, podpisana w Bukareszcie dnia 24 marca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1974 r. w sprawie zasad sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzania.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ustanowieniu Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1974 nr 13 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 marca 1974 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach rozrywkowych, linowych i linowo-terenowych.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych.
Dz.U. 1974 nr 12 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych przy produkcji antybiotyków w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa".
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia Bahama, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 66 uchylony Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Helsinkach dnia 13 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 65 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lutego 1974 r. w sprawie pomocy w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej za zameldowanie.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 59 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzona w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. dotyczące przystąpienia Nigerii do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencji A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Socjalistycznej Republiki Rumunii i Finlandii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 51 obowiązujący Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Środkowoafrykańską Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 47 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1974 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół morskich podległych Ministrowi Żeglugi.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie zasad obliczania wartości lasów i gruntów leśnych w hektarach przeliczeniowych użytków rolnych.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Federalną Niemiec Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 37 wygaśnięcie aktu Konwencja o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisana w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 36 uchylony Dekret z dnia 7 lutego 1974 r. o ustanowieniu Medalu 30-lecia Polski Ludowej.
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., i Protokołu dodatkowego do tej Umowy, podpisanego w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 34 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r., podpisany w Wiedniu dnia 25 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 6 poz. 33 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 16 stycznia 1974 r. w sprawie gruntów przeznaczonych do zalesiania.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 31 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1974 r. w sprawie przeprowadzenia w 1974 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach państwowych.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 5 poz. 28 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 27 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie wejścia w życie Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw z dnia 5 lutego 1970 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 stycznia 1974 r. w sprawie nagród wypłacanych pracownikom sezonowym z zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego.
Dz.U. 1974 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie uznania Towarzystwa Urbanistów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1974 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 22 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 31 maja 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 20 obowiązujący Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) z dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisanej w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 18 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisana w Warszawie dnia 11 lutego 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1974 r. w sprawie zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności państwa.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1974 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych.
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1974 nr 2 poz. 13 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kataru do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie uznania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieruchomości włączonych do terenów budowlanych w miastach.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1974 r. w sprawie niezawieszenia prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym w niektórych rodzajach usług, w handlu i w gastronomii.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu działalności twórczej i artystycznej.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.