Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 335 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 331 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 330 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie trybu działania Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 326 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 325 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 322 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 317 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie organizacji sądów honorowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Protokół w sprawie wykonywania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 311 obowiązujący Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), sporządzonej w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 309 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) sporządzona w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijska Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną, podpisanej w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 307 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną podpisana w Trypolisie dnia 16 czerwca 1982 r.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją żywych zwierząt.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją zwłok i szczątków zwłok ludzkich.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania nadzoru nad sądami i sędziami oraz nad państwowymi biurami notarialnymi.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 301 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. z tytułu realizacji zadań rzeczowych przy odbudowie bloku energetycznego nr 10 o mocy 500 MW w Elektrowni Kozienice.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 298 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Dz.U. 1985 nr 58 poz. 295 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 listopada 1985 r. w sprawie warunków przewozu przesyłek towarowych koleją.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1985 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 289 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie obowiązku zawierania przez jednostki gospodarki uspołecznionej umów ubezpieczenia walutowego w zakresie handlu zagranicznego, gospodarki morskiej, transportu i komunikacji międzynarodowej.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie emisji obligacji przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 54 poz. 276 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1985 nr 53 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1985 r. w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 274 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kary pieniężnej za pobór wody w ilości większej niż ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1985 r. w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 261 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa przemysłu węglowego.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 256 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1985 r. w sprawie zasad przysposobienia zawodowego osób uprawnionych do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 253 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1985 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego przysługującego sędziom, okresów zatrudnienia w innych organach państwowych niż sąd i prokuratura.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakładach drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245 obowiązujący Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1985 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie przez organizacje społeczne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia, trybu rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasad i trybu likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez strażników Państwowej Straży Rybackiej.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania placówek leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 223 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zwolnienia od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1985 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad uprawami maku i konopi, szczegółowych zasad niszczenia upraw maku i konopi oraz słomy makowej lub przejęcia jej na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 220 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie przeprowadzenia w 1986 r. spisu ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie korzystania z zasobów pracy przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym działające w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi oraz określenia jednostek gospodarki uspołecznionej uprawnionych do zawierania umów kontraktacji i obrotu słomą makową.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz terminów płatności łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania płatniczego.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 210 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów paszportów i dokumentów podróży.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza systemem rad narodowych.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie współdziałania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 202 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 200 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 41 poz. 198 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Demokratyczną Republiką Afganistanu, podpisana w Kabulu dnia 11 czerwca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 197 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie organów właściwych do dokonywania oceny urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz zasad i trybu opiniowania tych urządzeń i sprzętu.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zasad i form udzielania przez zakłady pracy pomocy materialnej stowarzyszeniom kultury fizycznej.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej trenerów i instruktorów oraz określenia organów orzekających i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1985 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących usługi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji w stosunku do osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz ośrodkach przystosowania społecznego.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji w stosunku do niektórych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, umieszczonych w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie ustanowienia nadzoru urzędów górniczych nad przedsiębiorstwami prowadzącymi roboty podziemne przy budowie szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kuźniach i odlewniach uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem azbestu.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 175 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 174 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o dostosowaniu przepisów niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki do uwarunkowań i potrzeb dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 172 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 169 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i zasad działania oraz organizacji Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 160 uchylony Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzona w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 158 obowiązujący Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kampuczańskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 sierpnia 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 156 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kampuczańskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 6 sierpnia 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Vientiane dnia 18 września 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 154 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Vientiane dnia 18 września 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1985 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzonego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 152 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzony w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedażą nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 144 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. zmieniająca ustawę o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 141 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1985 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania za granicą.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach wojskowych w związku w wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 30 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie przewozu przesyłek ekspresowych koleją.
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie szczególnych warunków przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kolejowo-żeglugowej.
Dz.U. 1985 nr 29 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie zapewnienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyspieszonym.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie wyznaczania sędziów i ławników do orzekania w sądach pracy oraz w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie komisji pojednawczych przy sądach pracy.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin czynności sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach cywilnych i karnych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 117 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przyrostu wynagrodzeń z tytułu wzrostu zatrudnienia robotników grupy przemysłowej w niektórych stoczniach w latach 1985 i 1986.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 114 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej.
Dz.U. 1985 nr 27 poz. 113 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 26 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 111 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1985 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1985 r. w sprawie majątku byłych związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz pracownicy terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1985 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie przekazania do właściwości Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń spraw należących dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 90 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ustanowieniu "Medalu Rodła".
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 87 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 19 poz. 84 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 83 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1985 nr 18 poz. 77 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 71 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, dzielenia oraz likwidacji instytucji artystycznych.
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1985 nr 16 poz. 67 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 66 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1985 r. w sprawie likwidacji archiwów państwowych w Skierniewicach i Tarnobrzegu.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie szkolenia osób kierujących tramwajami.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie dodatkowych znaków i sygnałów dla kierujących tramwajami i trolejbusami.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 59 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o ustanowieniu Krzyża Oświęcimskiego.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rodzajów szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji państwowej do spraw gospodarki energetycznej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i zakresu działania Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród z nadwyżki bilansowej w niektórych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.
Dz.U. 1985 nr 10 poz. 35 obowiązujący Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1985 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji artystycznych.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 31 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie trybu wyboru i zasad działania rad załogi w państwowej jednostce organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu zmieniającego Międzynarodową Konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r., zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzonego w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 26 obowiązujący Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 8 poz. 24 obowiązujący Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej podpisana w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1985 nr 6 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz funduszu gminnego i funduszu miejskiego.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 stycznia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej, warunków wpisu do rejestru oraz zasad udostępniania rejestrów.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.