Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1666 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1662 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1661 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1660 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1659 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1658 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1657 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1651 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1650 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1647 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1645 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1644 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1641 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1639 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1637 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1636 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1633 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1632 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1629 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1628 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1627 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1626 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1625 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1624 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1623 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1622 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1621 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1620 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1619 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1618 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1617 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1616 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1615 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1613 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1610 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1609 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1606 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1605 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1604 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1603 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1599 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1595 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach zagranicą
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1594 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1591 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1590 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2008 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1589 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1588 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1587 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1586 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1585 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1578 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1576 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1575 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1572 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1571 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.U. 2008 nr 233 poz. 1569 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1567 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1566 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1565 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy"
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1564 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1563 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1562 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1561 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1560 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1559 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1558 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1557 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1556 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1555 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1554 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1553 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1552 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1551 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1550 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1549 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
Dz.U. 2008 nr 231 poz. 1547 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 231 poz. 1546 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1545 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1544 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1541 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1540 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1539 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1537 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1536 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1534 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1533 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1530 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1529 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1528 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1526 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1525 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1524 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 17/07
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze weryfikacji danych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo - prokuratorskich
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1521 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1517 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1516 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1515 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1508 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1506 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2008 nr 226 poz. 1504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1503 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1502 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1497 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1496 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1495 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1493 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1492 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1491 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1490 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1489 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1488 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1487 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1485 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1480 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1479 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1476 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 43/07
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1475 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1473 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1469 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1468 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1466 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1465 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1457 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1456 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1455 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1454 obowiązujący Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1453 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1452 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1451 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1450 obowiązujący Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1449 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1448 obowiązujący Konwencja Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1447 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1446 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1444 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1443 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1442 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1440 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1439 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1438 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1437 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1435 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1433 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1432 obowiązujący Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1431 obowiązujący Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1430 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1428 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1427 uchylony Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1425 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1424 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1423 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1422 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1421 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1420 uchylony Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1419 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1418 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1417 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1415 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1410 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1409 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1408 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 208 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1401 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1400 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1397 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1396 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1395 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1394 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1393 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1392 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1390 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1389 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1385 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1384 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1383 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1382 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1381 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1380 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1378 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1376 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1375 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1374 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1373 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1372 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1371 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1369 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1363 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1360 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1358 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1356 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo dysponowania częstotliwością
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1355 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1354 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt K 66/07
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1352 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1350 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1349 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1348 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1347 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1345 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1344 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1343 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1341 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1340 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia
Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1339 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2008 nr 212 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 %
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1329 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %
Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1326 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1324 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1322 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1319 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1318 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1317 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1316 obowiązujący Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1314 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt P 47/07
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1312 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1307 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1306 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1305 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1300 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1299 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1297 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1295 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1294 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1293 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1292 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1289 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1288 uchylony Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1286 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1285 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1281 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1276 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1274 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1273 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1272 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1267 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1266 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1265 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1264 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1263 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1262 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1261 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1260 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1259 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1258 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1257 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1256 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1255 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1254 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1253 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1251 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1250 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1244 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1243 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1242 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1234 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1233 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1232 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1231 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2008 nr 198 poz. 1226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1223 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 197 poz. 1222 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1221 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2008 r. sygn. akt U 4/08
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1220 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1219 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1218 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2008 r. w sprawie podwyższania kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1216 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1215 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1214 uchylony Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1213 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1211 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1210 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1209 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1208 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1206 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1203 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1202 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1201 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1200 uchylony Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1198 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 194 poz. 1197 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1196 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1195 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt SK 51/04
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1193 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1192 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1191 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1190 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1189 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1188 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1183 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1182 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1181 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1180 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1179 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1178 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1176 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1175 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1174 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1173 obowiązujący Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1172 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1171 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1170 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1169 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1168 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1166 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1160 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1159 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1156 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1155 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1154 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dz.U. 2008 nr 188 poz. 1153 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1152 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1150 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym
Dz.U. 2008 nr 186 poz. 1149 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1148 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1147 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1146 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zgierz w województwie łódzkim
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1145 Oświadczenie rządowe z dnia 4 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 185 poz. 1144 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 184 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1141 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1137 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1135 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające
Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1134 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1133 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1130 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1122 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1121 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2008 nr 181 poz. 1120 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisanej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 181 poz. 1119 obowiązujący Umowa zmieniająca Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisana w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1118 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1114 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1111 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1110 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1109 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1108 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej
Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1104 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1103 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008 r. sygn. akt SK 52/05
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1099 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1098 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1097 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1096 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1095 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt K 44/07
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1093 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1092 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1090 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1089 obowiązujący Protokół z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzony w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1088 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.
Dz.U. 2008 nr 176 poz. 1087 obowiązujący Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1086 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1085 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1084 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1083 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.
Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1082 obowiązujący Protokół sporządzony na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzony w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.
Dz.U. 2008 nr 174 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1080 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt K 5/07
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1077 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1076 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1075 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1074 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1073 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1071 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1070 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1069 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1068 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2008 nr 172 poz. 1066 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1065 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1064 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1062 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1059 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1057 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1054 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt U 5/08
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1053 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt SK 76/06
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1052 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2008 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1051 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2008 nr 170 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1049 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1048 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1047 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1046 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1045 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy
Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1043 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu"
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1042 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Dz.U. 2008 nr 168 poz. 1041 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1040 uchylony Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1039 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1038 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura ochrony rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1037 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1036 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1034 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1033 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1032 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.
Dz.U. 2008 nr 166 poz. 1031 obowiązujący