Wyszukiwanie

opłaty administracyjne

Liczba znalezionych aktów: 655. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1220 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2020 poz. 805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2019 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2017 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2016 poz. 1888 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2014 poz. 851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2013 poz. 1381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2013 poz. 916 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2012 poz. 1209 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2012 poz. 931 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2618 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych
Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1664 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 870 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 885 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 42 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 804 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 773 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 656 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 601 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 93 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 418 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 395 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 76 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 41 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Dz.U. 1994 nr 40 poz.154 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1993 nr 133 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 1993 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1993 nr 87 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 248 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 212 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 1993 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych.
Dz.U. 1993 nr 36 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1993 nr 26 poz. 117 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynalazczości.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1993 nr 4 poz. 14 uchylony Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.
Dz.U. 1992 nr 79 poz. 400 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1992 nr 26 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1991 r. w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1990 nr 33 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną na cele domowe.
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 79 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 72 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1989 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 295 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 15 listopada 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub za pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1988 nr 23 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 109 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 19 kwietnia 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za usługi telekomunikacyjne.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 kwietnia 1988 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Dz.U. 1988 nr 11 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1987 nr 31 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1987 r. o nasiennictwie.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej uiszczania.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1987 r. w sprawie opłat wnoszonych przez jednostki gospodarcze z tytułu nieprzestrzegania normatywów zużycia surowców i materiałów, a także zakazów produkcji wyrobów i stosowania materiałów, paliw oraz technologii wyrobów i świadczenia usług.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie opłat za korzystanie z lotnisk cywilnych oraz lotniczych urządzeń i służb naziemnych w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1986 nr 9 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 274 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1985 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 256 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz terminów płatności łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania płatniczego.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1985 nr 5 poz. 17 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 71 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1983 nr 53 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 199 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1982 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1982 nr 21 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1981 nr 23 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1979 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie opłat za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1976 r. w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 33 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej za zameldowanie.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1972 nr 54 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1970 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.
Dz.U. 1970 nr 22 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1970 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzonej wraz z protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 31 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym sporządzona wraz w protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 29 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 27 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1966 nr 23 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 października 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 859 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 października 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. co do przyznania ulgowej opłaty pocztowej paczkom z podręcznikami szkolnemi.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 października 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 852 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 824 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 15 października 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1923 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz Sądu Okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747 uchylony Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1923 r. o podwyższeniu opłat, pobieranych od pracodawców przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy za dokonywane zapośredniczenia do pracy tytułem zwrotu kosztów kancelaryjnych.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 709 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 sierpnia 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 690 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 615 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł poza obrębem miejsca urzędowego lub w czasie poza godzinami urzędowemi oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. o podwyższaniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 maja 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 58 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 maja 1923 r. w przedmiocie ryczałtowania opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych.
Dz.U. 1923 nr 57 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 maja 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
Dz.U. 1923 nr 56 poz. 401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1923 r. w przedmiocie zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych ustalonych w rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 23 października i 21 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 54 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie stemplowania kart do gry.
Dz.U. 1923 nr 53 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1923 r. w sprawie podwyższenia opłaty za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.
Dz.U. 1923 nr 52 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1923 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 maja 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.U. 1923 nr 51 poz. 359 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1923 r. o znawcach, powołanych do oceniania przedmiotów majątkowych celem wymiaru opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków giełdowego oraz spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1923 nr 47 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej przepisu o opłacie stemplowej od wyciągów z ksiąg metrykalnych.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1923 r. celem wykonania art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych z dnia 24 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat stemplowych od dokumentów przewozowych.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat stemplowych od pełnomocnictw.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, oraz Poczt i Telegrafów z dnia 24 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat stemplowych od podań oraz świadectw urzędowych.
Dz.U. 1923 nr 44 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1923 r. w przedmiocie utworzenia kas skarbowych we Lwowie i w Krakowie, oraz w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 1922 r. o opłacie stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 189 Ustawa z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych.
Dz.U. 1923 nr 30 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 marca 1923 r. w przedmiocie ulgowej opłaty od paczek, zawierających urzędowe wydawnictwa polskie i zagraniczne.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 177 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 27 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 16 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 16 poz. 104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty za wypełnione karty statystyczne, dotyczące ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1923 nr 13 poz. 85 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie uchylenia podatków (opłat) od przyrostu wartości oraz o pobieraniu przez ciała samorządne opłat od umów o przejście własności nieruchomości.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.
Dz.U. 1923 nr 5 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od poświadczeń odbioru, zamieszczanych na asygnacjach władz i urzędów państwowych.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 807 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie ustalania wartości celem wymiaru opłat stemplowych.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej niektórych przepisów z dziedziny opłat stemplowych.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie uwolnienia od opłaty stemplowej aktów przelewu papierów wartościowych imiennych, będących obligami Państwa Polskiego.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień austrjackiej ustawy należytościowej.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień rosyjskiego Zbioru ustaw o opłatach.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 751 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1922 r. o wysokości opłat za dozór nad kotłami parowemi właścicieli prywatnych, wykonywany przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1922 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia z dnia 31 października 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustaw o opłacie stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 czerwca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić zagraniczne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne od kapitału przeznaczonego do działalności w Państwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 czerwca 1922 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 27 poz. 218 Ustawa z dnia 30 marca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat stemplowych na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej od akcji, względnie zawarcia spółek akcyjnych.
Dz.U. 1922 nr 24 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1922 r. celem wykonania - na obszarze b. dzielnicy pruskiej - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1922 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie wodomierzy i przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu, dokonywane przez Urzędy Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 marca 1922 r. o częściowej zmianie art. 18 rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r., w przedmiocie regulaminu nauki i służby w państwowych szkołach położonych na obszarach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 lutego 1922 r. o częściowem podwyższeniu opłat telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. o przyznaniu ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z podręcznikami szkolnymi.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lutego 1922 r. w sprawie uwolnienia od opłat pocztowych reklamacji gazetowych.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 89 Ustawa z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 66 Ustawa z dnia 17 stycznia 1922 r. w przedmiocie poboru należytości ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austrjackiej za rok 1922.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 grudnia 1921 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmian w klasyfikacji miejscowości odnośnie do wysokości opłat od patentów akcyzowych.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1921 r. celem wykonania ustawy z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1921 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów miar na obszarze b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 726 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 721 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy opłat, ustanowionej niemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 r. dla urzędów stanu cywilnego b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. celem wykonania rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych, oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku, na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 676 Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 658 Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o zmianie opłaty stemplowej od pisemnych zobowiązań dłużnych (skryptów dłużnych) na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zgłoszenia i złożenia kart do gry celem dodatkowego opodatkowania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 61 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 357 Ustawa z dnia 7 czerwca 1921 r. o opłacaniu nadzwyczajnych kar za zwłokę od wymierzonych, a nie zapłaconych w terminie podatków i opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), tudzież taks, oraz o kosztach przymusowego ściągania tychże należności skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 czerwca 1921 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych, na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ustalenia tymczasowych opłat od patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży, tudzież na sprzedaż trunków na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 279 Ustawa z dnia 18 maja 1921 r. o uwolnieniu aktów pomocy dla żołnierzy wojska polskiego od opłat skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 204 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 lutego 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 27 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1921 r. w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów celnych, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 143 Ustawa z dnia 1 marca 1921 r. o podwyższeniu opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1921 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 10 poz. 57 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień niektórych postanowień rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 741 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 września 1920 r. celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 731 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie terminu dodatkowego ostemplowania kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminu dodatkowego stemplowania kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 104 poz. 691 Rozporządzenie Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej rozciągające moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry na b. dzielnicę pruską.
Dz.U. 1920 nr 104 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej - ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 683 Ustawa z dnia 26 października 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 6 galicyjskiej krajowej ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. o obowiązku właścicieli domów w stołecznem królewskiem mieście Krakowie wybudowania kanałów domowych, połączenia tychże z miejskiemi kanałami ulicznemi oraz o opłatach gminnych za to połączenie.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 666 Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie wyłączenia niektórych gmin powiatów Częstochowskiego i Wieluńskiego z okręgu Urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Radomsku i przyłączenia ich do okręgu Urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w Częstochowie i Wieluniu.
Dz.U. 1920 nr 93 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 562 Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 79 poz. 528 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 509 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1920 nr 73 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie opłat za przydział mieszkań i pomieszczeń w gminie miasta Rzeszowa.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie opłat pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wydawania paszportów zagranicznych i przepustek osobom, udającym się zagranicę celem pracy zarobkowej.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przywozu kart do gry do obszaru b. okupacji niemieckiej i sposobu uiszczania od nich opłaty stemplowej.
Dz.U. 1920 nr 15 poz. 81 uchylony Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o organizacji Władz i Urzędów skarbowych na obszarze województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego, wydane na zasadzie art. 12, 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r.
Dz.U. 1920 nr 14 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem uzgodnienia przepisów o należytościach stemplowych i bezpośrednich (opłatach stemplowych) z postanowieniami ustawy z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 517 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o państwowych podatkach i opłatach stemplowych, obowiązujących na terenie b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 78 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie zniesienia wolności od opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 41 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie opłat skarbowych od umów ubezpieczenia.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie opłat od podań, wnoszonych w drodze telegraficznej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 19 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 191 Dekret w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o podatkach bezpośrednich, opłatach skarbowych oraz podatku od spadków i darowizn.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 145 Dekret w przedmiocie opłat od podań oraz świadectw urzędowych.
M.P. 2015 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 1995 nr 29 poz. 343 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1995 nr 19 poz. 237 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1995 nr 19 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.
M.P. 1995 nr 15 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
M.P. 1995 nr 14 poz. 171 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1995/1996.