Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1837 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1836 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1835 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1829 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1828 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1827 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1826 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1824 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1822 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1821 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1819 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1818 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1816 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1815 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1812 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1811 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1810 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1809 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2009 nr 225 poz. 1808 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1807 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1806 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1805 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1803 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1802 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1797 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1796 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1795 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1793 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1792 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1791 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1790 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1785 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1780 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1779 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1777 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776 obowiązujący Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1775 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1774 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1772 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1771 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1769 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1768 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1767 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1765 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1764 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1759 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1756 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1754 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1753 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1752 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1750 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1749 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1747 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1746 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i środków szkoleniowych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1739 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1738 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1737 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1736 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1735 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1734 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K 49/07
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1727 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1726 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1724 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1723 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1719 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1717 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1716 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1715 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1713 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1710 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1709 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1707 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1705 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1703 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt P 105/08
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1702 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. sygn. akt K 55/07
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1701 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1700 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1698 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1694 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1693 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1692 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1691 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1687 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1686 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1685 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1684 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1683 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1682 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1681 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1680 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1678 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1677 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1676 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1675 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1674 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt K 7/08
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1673 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1670 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1668 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1667 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1666 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1665 uchylony Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664 obowiązujący Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1663 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1661 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1660 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1659 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów"
Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1658 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1657 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1656 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1655 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1652 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1651 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1650 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1649 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1648 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1647 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2009 nr 212 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1644 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1642 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1635 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1633 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1632 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1631 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1630 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1629 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1628 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1625 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1624 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1622 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1621 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1620 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1619 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1615 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1611 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1608 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1607 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzona w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1606 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.)
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1605 obowiązujący Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporządzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.)
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1604 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2009 nr 208 poz. 1603 obowiązujący Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzony w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1602 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt SK 36/07
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1601 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1599 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1598 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportu bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za prowadzenie centralnej bazy danych
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1596 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich
Dz.U. 2009 nr 207 poz. 1595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1594 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1593 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1588 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1587 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1586 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zamieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1582 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1578 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1576 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1574 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1573 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1572 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej
Dz.U. 2009 nr 204 poz. 1571 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1570 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569 obowiązujący Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1568 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2009 r. sygn. akt P 61/08
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1567 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. akt K 62/07
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1566 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1565 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1564 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1560 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1559 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1557 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1556 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1553 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1552 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1551 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1550 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1549 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1548 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1547 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1544 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1542 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1541 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1539 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1538 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 200 poz. 1537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1536 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka
Dz.U. 2009 nr 199 poz. 1532 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1531 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1530 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisana w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1529 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1528 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1527 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1526 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzony w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1525 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonej w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1524 obowiązujący Poprawka Do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzona w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1523 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
Dz.U. 2009 nr 198 poz. 1522 obowiązujący Akt Genewski Porozumienia Haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
Dz.U. 2009 nr 197 poz. 1521 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1518 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1517 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1516 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1515 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1514 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego
Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1510 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt SK 64/08
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet"
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1508 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1507 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1506 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1504 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1503 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1502 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o Policji
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1501 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 194 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1494 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1493 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2009/2010
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2009 nr 193 poz. 1491 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1488 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1487 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1486 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1485 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt U 1/09
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1484 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. sygn. akt P 88/08
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych
Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę doradców inwestycyjnych
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1479 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1478 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1476 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1475 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1474 uchylony Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1473 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1472 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1470 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczanie obiektów produkcyjnych oraz oznaczeń
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1469 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej "Bene merito", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1468 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1467 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1465 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1464 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1463 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1462 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1461 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej
Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1457 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1456 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1454 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1453 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1452 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1451 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1449 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1447 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1443 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1442 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1441 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1440 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1438 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1431 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1430 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1429 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1428 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1427 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1426 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1423 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1409 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie znaku graficznego Służby Celnej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1401 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1395 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 6/09
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1394 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 15/08
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1391 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1389 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1388 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1387 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1386 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1385 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1384 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1383 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1382 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1381 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1378 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1377 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1374 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1373 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1372 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1369 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1368 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1367 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1363 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1360 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1359 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1357 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1356 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1352 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1351 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1350 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1349 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1348 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1346 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1345 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011"
Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1344 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)"
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1343 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1340 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1338 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Dz.U. 2009 nr 171 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1334 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1333 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2009 nr 170 poz. 1332 uchylony Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1329 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1327 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1319 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1318 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)
Dz.U. 2009 nr 166 poz. 1317 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1315 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1314 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1313 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1312 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1309 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1300 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1298 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1297 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1296 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1295 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1294 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1290 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1289 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych
Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1288 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1287 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2009 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1286 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1285 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013"
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1284 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1283 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1281 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1280 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1277 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1276 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1275 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2009 r. sygn. akt P 33/07
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1273 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1270 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1269 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1266 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1262 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1261 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt P 46/07
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1259 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1258 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1257 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 159 poz. 1255 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1250 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1248 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1247 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1246 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1245 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1244 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1243 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2009 nr 158 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1239 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1238 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności
Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1234 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1233 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1232 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1231 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1230 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1229 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1228 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1225 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych
Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1221 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żerkowa w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1219 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1217 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych