Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1926 nr 131 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie wykonania postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 786 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1926 r. w sprawie przystąpienia Bułgarji do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 785 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1926 r. w sprawie przystąpienia Rumunji do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. a zmienionej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. oraz do Protokółu dodatkowego do powyższej konwencji z 20 marca 1914 r.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 784 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski dwóch Konwencyj Pracy (przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 25 października-19 listopada 1921 r.).
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. o właściwościach sądów do orzecznictwa w sprawach o przekroczenia, przewidziane w ustawie austrjackiej z dnia 19 sierpnia 1865 r. o określaniu stopnia czystości towarów złotych i srebrnych i przestrzeganiu próby.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych i wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-jugosławiańskiej.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 781 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1926 r. w sprawie opłat za kontrolę stałą nad nieurzędowemi składami celnemi.
Dz.U. 1926 nr 130 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1926 r. wydane co do §§8-12 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, celem wykonania w zakresie opłat stemplowych rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. w sprawie pobierania w roku 1927 nadzwyczajnego 10%-owego dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowego ściągania zaległości wyżej wymienionych danin.
Dz.U. 1926 nr 129 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wydaniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1926 nr 129 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 129 poz. 777 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o tymczasowem przewozie towarów, należących do osób prywatnych, będącą w budowie linją normalnotorową kolei państwowej Kalety-Podzamcze.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 776 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1926 r. o zmianie brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 6 listopada 1925 r. o przeniesieniu na okręgowe urzędy ziemskie w Grudziądzu, Katowicach i Poznaniu uprawnień, przysługujących Ministrowi Reform Rolnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1926 r. o opłatach archiwalnych w Archiwach Państwowych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 774 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie kompetencyj kuratorów okręgów szkolnych: białostockiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego w zakresie mianowania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną z dnia 14 grudnia 1926 r. o rozciągnięciu mocy rozporządzenia z dnia 25 października 1920 r. w przedmiocie budowy i utrzymania studni na obszar województw: wołyńskiego, polskiego, nowogródzkiego, wileńskiego i części województwa białostockiego.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych o zastosowaniu do gmin wiejskich Mołodeczno i Postawy w województwie wileńskiem oraz gminy wiejskiej Kamień Koszyrski w województwie poleskiem uprawnień finansowych gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia samodzielnej gminy wiejskiej "Letnisko Brwinów" w powiecie błońskim województwie warszawskiem i o zastosowaniu do niej przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. o opłatach za świadectwa złotnicze.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 769 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 grudnia 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 767 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. o zmianach w taryfie opłat za prace wykonywane przez Zarząd Katastralny na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o obniżeniu stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, oraz o dodatkowem opodatkowaniu zapasów.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 764 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o rozszerzeniu granic miasta Buska w powiecie stopnickim w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Nowogródku.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. w sprawie oznaczenia granic powiatu morskiego.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 758 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 757 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 756 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. zawierające postanowienia przejściowe w zakresie naruszeń przepisów o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 755 Ustawa z dnia 15 grudnia 1926 r. w przedmiocie uchylenia mocy prawnej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 17 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 753 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 752 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Umowy handlowej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 751 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 750 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Jugosławją, podpisanej w Warszawie dnia 23 października 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 749 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pławno w powiecie radomskim w województwie łódzkiem i zastosowaniu do tej gminy przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 748 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Łaskarzew Osada" w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 747 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 grudnia 1926 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1926 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1926 r. w sprawie opłat stemplowych od weksli.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1926 r. o komisji szacunkowej dla ustalenia ceny wykupu przedmiotów, służących do wyrobu zapałek.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1926 r. o organizacji Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1926 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 741 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. o ustanowieniu Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany § 51 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1924 r. o reorganizacji Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 739 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 738 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. uzupełniające przepisy o obrońcach z urzędu w postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 marca 1925 r. o Państwowej Radzie Rolniczej.
Dz.U. 1926 nr 126 poz. 736 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie 2 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 126 poz. 735 obowiązujący Konwencja, dotycząca Procedury Cywilnej, podpisana w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1926 nr 126 poz. 734 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji o Procedurze Cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 733 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Holandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 maja 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 732 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Szwajcarią, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 730 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego pomiędzy Polską a Królestwem Belgji i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 729 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Tymczasowego Układu handlowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej, podpisanego w Waszyngtonie dnia 10 lutego 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 728 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1926 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wizna w powiecie Łomżyńskim, w województwie białostockiem.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 r. o podziale powiatu będzińskiego i utworzeniu nowego powiatu zawierciańskiego z siedzibą władz powiatowych w Zawierciu.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 726 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 r. o zaliczeniu w poczet miast osady Koniecpol w powiecie radomskowskim w województwie łódzkim.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 725 Ustawa z dnia 18 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1926 r. w sprawie zmian w przepisach o budowie i ruchu na kolejach żelaznych.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 723 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądów pokoju w sądach powiatowych w Lesznie, Nakle, Wolsztynie i Żninie.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Chełmży.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydanego w celu wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o uiszczaniu podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 grudnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczące zmiany załącznika nr 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych Ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu z dnia 17 grudnia 1926 r. o dietach dziennych dla członków komisyj rozjemczych, powołanych, - w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami rolnymi, - na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie najwyższej normy zarobku robotnika, stanowiącej podstawę do obliczenia wkładek na rzecz funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich prywatnych i państwowych.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 714 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych, oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego.
Dz.U. 1926 nr 123 poz. 713 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. wydane: co do §§ 54-64, 68-73, 78-80, 96 i 97 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do § 102 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do §§ 107 i 175 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do § 122 w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej; co do §§ 123, 124, 167 i 168 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 99-101 oraz 103-106 w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych; co do §§ 163, 171 i 178 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych - a zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 712 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób i bagażu koleją Marecką Towarzystwa budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób i bagażu koleją podjazdową Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o podwyższeniu taryfy osobowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcyj kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karno-skarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorjalnej właściwości.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1926 r. o sposobie przerachowania i konwersji obligacyj pożyczek państwowych z lat 1918-1920, podpadających pod postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1926 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Siworogi" w powiecie Przemyślany w Województwie Tarnopolskiem.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 705 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11-go grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 13 lutego 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 122 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o ustanowieniu Biura Badania Cen.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1926 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1926/27 r.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. w sprawie umundurowania funkcjonarjuszów straży celnej.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1926 r. o przyznawaniu nagród za przyczynianie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 699 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1926 r. o sposobie powoływania sekretarza Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1926 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 697 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. w sprawie pobierania w roku 1927 nadzwyczajnego 10%-go dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 696 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. w przedmiocie rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 695 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. o utworzeniu Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu.
Dz.U. 1926 nr 121 poz. 694 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 marca 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 120 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1926 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 692 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1926 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 691 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1926 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na Terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 689 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 119 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 1926 r. o wykonaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 118 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1926 nr 118 poz. 683 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1926 r. o zawieszeniu wykonania kar za przestępstwa leśne w okręgach apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 682 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 października 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu tychże Ministrów z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 r. do 30-go września 1927 r.
Dz.U. 1926 nr 11 poz. 681 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1926 r. o wykonaniu art. 2 p. b ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych linjami Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 679 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 listopada 1926 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1926 nr 117 poz. 678 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1926 r. w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznaniu za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 listopada 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmiany w załączniku do rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1926 r. o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w taryfie polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1926 r. w sprawie zmian w przepisach o budowie i ruchu na kolejach żelaznych, obowiązujących w okręgach dyrekcji kolei państwowych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 672 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 19 listopada 1926 r. w sprawie zmiany § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1926 r., tyczącego się kosztów w sprawach przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1926 nr 116 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1926 r. w sprawie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 670 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1926 r. o rozmieszczeniu sądów pokoju w powiatach: prużańskim i słonimskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie, baranowickim, nieświeskim, nowogródzkim i stołpeckim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku, tudzież brasławskim, dziśnieńskim, lidzkim, mołodeczańskim, oszmiańskim, postawskim, święciańskim, wilejskim, wileńsko-trockim i wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie, oraz o zmianie okręgów sądu pokoju w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku i w Hancewiczach w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Toruniu.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1926 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży "Kolekcji papierosów".
Dz.U. 1926 nr 115 poz. 666 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1926 r. w sprawie wykonania art. 99 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 października 1926 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 663 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1926 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Arbitrażowego z Niemcami, sporządzonego w dniu 16 października 1925 r. w Locarno i podpisanego w dniu 1 grudnia 1925 r. w Londynie.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 662 wygaśnięcie aktu Traktat arbitrażowy pomiędzy Polską a Niemcami, podpisany w Londynie dnia 1 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 661 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1926 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Gwarancyjnego z Francją, sporządzonego w dniu 16 października 1925 r. w Locarno i podpisanego w dniu 1 grudnia 1925 r. w Londynie.
Dz.U. 1926 nr 114 poz. 660 wygaśnięcie aktu Traktat Gwarancyjny pomiędzy Polską a Francją, podpisany w Londynie dnia 1 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 658 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1920 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych, obowiązujących na tym obszarze.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 listopada 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1926 r. o wzbronieniu tranzakcyj listami zastawnemi b. rosyjskich banków ziemskich: Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego i Połtawskiego oraz obligacjami b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie płońskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1926 nr 113 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1926 r. o unieważnieniu tytułów na okaziciela, do których prawa zostały zabezpieczone na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zabezpieczeniu praw z tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1926 r. w sprawie upoważnienia Komisarza Rządu na m.st. Warszawę do orzekania o przestępstwach, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.
Dz.U. 1926 nr 112 poz. 650 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 października 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 11 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych II Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 21 kwietnia 1926 r., wraz z Protokółami końcowym i z ostatniego posiedzenia.
Dz.U. 1926 nr 111 poz. 648 wygaśnięcie aktu II Protokół dodatkowy do Konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 21 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 111 poz. 647 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 3 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 111 poz. 646 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do Konwencji handlowej, z dnia 23 kwietnia 1925 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 3 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 111 poz. 645 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. z dołączonemi do niej załącznikami A, B, C, D, E, F i Protokółem końcowym z tej samej daty.
Dz.U. 1926 nr 111 poz. 644 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 110 poz. 643 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1926 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych.
Dz.U. 1926 nr 110 poz. 642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych i osób wojskowych.
Dz.U. 1926 nr 110 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. w sprawie regulowania kolejowych transportów węgla, koksu i brykietów węglowych.
Dz.U. 1926 nr 110 poz. 640 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.
Dz.U. 1926 nr 109 poz. 639 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1926 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1926 nr 109 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 4 października 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 109 poz. 637 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1926 r. o zamianie, sprzedaży i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1926 r. w sprawie wyborów członków Rady Zakładu Ubezpieczenia Urzędników Prywatnych w Poznaniu i ławników dla spraw ubezpieczenia urzędników prywatnych Wyższych Urzędów Ubezpieczeń w Poznaniu i Toruniu i Trybunału dla spraw ubezpieczeń społecznych w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 635 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Prowizorycznej pomiędzy Polską a Holandją, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 4 listopada 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 634 wygaśnięcie aktu Konwencja prowizoryczna pomiędzy Polską a Holandją, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 4 listopada 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 108 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1926 r. o utworzeniu Komitetu Obrony Państwa.
Dz.U. 1926 nr 107 poz. 632 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Marokka do Międzynarodowej Konwencji z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.
Dz.U. 1926 nr 107 poz. 631 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandję Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.
Dz.U. 1926 nr 107 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 5 września 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 107 poz. 629 wygaśnięcie aktu Konwencja sanitarna pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisana w Pradze dnia 5 września 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 628 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1926 r. o ratyfikacji przez Japonję Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w r. 1919.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 627 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 626 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1926 r. w sprawie złożenia przez Rząd Szwajcarski dokumentu ratyfikacyjnego, dotyczącego Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1926 r. w sprawie złożenia przez Rząd Francuski dokumentu ratyfikacyjnego, dotyczącego Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 624 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalję Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 623 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. w sprawie przystąpienia wysp St. Pierre i Miquelon oraz Terytorjów mandatowych francuskich Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 622 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Republiki Nicaragua do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w taryfie towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach w rozporządzeniach Ministra Kolei z dnia 12 października 1925 r. i z dnia 15 lutego 1926 r. w sprawie przewozu przesyłek kolejowych od i do stacyj państwowej normalnotorowej linji Kutno-Strzałkowo.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 618 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 października 1926 r. w sprawie otwarcia ruchu tymczasowego na linji Kalety-Podzamcze.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołkowyskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie krzemienieckim w okręgu sądu okręgowego w Równem.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1926 r. w sprawie wypuszczenia serji XIII biletów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1926 r. w sprawie detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1926 r. o ustanowieniu ceny "Machorki Przedniej" w detalicznej sprzedaży.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 612 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę przystanku Kadzidło państwowej kolei wąskotorowej Grabowo-Ostrołęka-Myszyniec.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 611 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów przy stacji Chełm dla potrzeb Kolei Państwowych.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. w sprawie uregulowania obrotu pieniężnego.
Dz.U. 1926 nr 105 poz. 609 uchylony Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 104 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 października 1926 r. w sprawie rejestracji klaczy zarodowych.
Dz.U. 1926 nr 104 poz. 607 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1926 nr 104 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Stanami Zjednoczonemi Ameryki z drugiej strony o konsolidacji długów, podpisanego w Waszyngtonie dnia 14 listopada 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 104 poz. 605 wygaśnięcie aktu Układ, podpisany w Waszyngtonie dnia 14 listopada 1924 r., pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Belgijski pięciu Konwencyj Pracy (przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku).
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lubawie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 602 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Wiśniowczyku i Mikulińcach w okręgach sądów okręgowych w Brzeżanach i Tarnopolu.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 7 października 1926 r. o uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 599 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Świętomarzy, powiatu iłżeckiego.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz spółek akcyjnych.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 597 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. o ratyfikacji przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. o ratyfikacji przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 595 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji Międzynarodowej, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji pomiędzy stacjami kolei polskich z jednej a stacjami kolei włoskich Trieste i Fiume z drugiej strony.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 590 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1926 r. o zmianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 589 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 41 z dnia 1 maja 1926 r. poz. 256 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1926 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wykonaniu § 11, pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne oraz niektórych innych paragrafów tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1926 r. w sprawie skrócenia terminu, wyznaczonego do wyrównania należności celnych, omyłkowo niedobranych w swoim czasie, względnie nadmiernie pobranych.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 585 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 września 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie karbidu, azotniaku oraz azotanu amonu.
Dz.U. 1926 nr 101 nr 584 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 3 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu Państwowego Banku Rolnego przy likwidacji wierzytelności b. rosyjskich Państwowych Banków Ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 583 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Łukowej, pow. jędrzejowskiego.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 582 Ustawa z dnia 28 września 1926 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułów 103 i 104 ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 19 maja 1920 r.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 581 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 580 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych wewnętrznych.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 września 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1924 r. w sprawie ryczałtowania opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych oraz samorządowych.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie oznaczenia terminów do sprzedaży przez licytację majątków nieruchomych na obszarze st. m. Warszawy i województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1925 r., dotyczącego wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1926 r. o rejestracji i ostemplowaniu obligacyj kolei Herby-Kielce.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1926 r. o wypuszczeniu nowych odcinków 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 574 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 września 1926 r. o zmianie stawek opłat stemplowych od spółek i podatku giełdowego.
Dz.U. 1926 nr 100 poz. 573 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o zmianie brzmienia uwagi 5 do pozycji 140 taryfy celnej.
Dz.U. 1926 nr 99 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1926 r. w sprawie zmian organizacji ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1926 nr 99 poz. 571 Ustawa z dnia 30 września 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o Głównej Inspekcji Komunikacji.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 566 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. zmieniające przepis art. 54 kodeksu karnego z 1903 r.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 565 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. o udzieleniu poręki państwowej za dopełnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązań wypływających z wydania obligacyj komunalnych i bankowych, z przyjmowania wkładek oszczędnościowych w kraju i zagranicą oraz z tytułu udzielania gwarancji za wkładki w innych instytucjach kredytowych.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 562 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 561 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. w sprawie ustalenia wysokości emisji i przeznaczenia 5% pożyczki konwersyjnej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 560 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. w sprawie uzupełnienia postanowień o przerachowaniu i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920.
Dz.U. 1926 nr 96 poz. 559 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dz.U. 1926 nr 95 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 września 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1926 nr 95 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 września 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie i Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1926 nr 95 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1926 nr 95 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie instrukcji o wymiarze i poborze podatku wojskowego.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1926 r. Regulamin Rady Prawniczej.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ligota w powiecie ostrzeszowskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Ligota w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. o zaopatrzeniu emerytalnem nieetatowych pracowników Polskich Kolei Państwowych i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 550 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 549 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Chiny Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 548 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 547 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Chili Konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Strzałkowo w powiecie wrzesińskim województwie poznańskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei, Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1924 r. o obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 540 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 539 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod rozbudowę stacji granicznej Stołpce.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 538 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1926 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 537 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu publikacjami pornograficznemi i dołączonego do niej aktu końcowego, podpisanych w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 536 uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. zmieniająca art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1926.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie ustalenia wykazu powiatów górskich.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 531 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 września 1926 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Banku Polskiego.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 530 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 30 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Chili Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w 1919 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandję Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w 1920 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji robotników rolnych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 521 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 520 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję Konwencji o używaniu bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie złożenia przez Chiny w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądów pokoju w sądach powiatowych: w Chodzieży, Grodzisku, Jutrosinie, Kcyni, Kępnie, Koronowie, Kościanie, Koźminie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Ostrowie, Pleszewie, Środzie i Szamotułach.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1926 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarach województw: białostockiego, lubelskiego, krakowskiego, śląskiego, warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1926 nr 90 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 515 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 1926 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla kas chorych.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w 1920 r. Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w r. 1920 Konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, otwartej do podpisania w Genewie od dnia 30 września 1921 do dnia 31 marca 1922 r. oraz deklaracji z dnia 23 czerwca 1925 r., dotyczącej tego samego przedmiotu.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1926 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Olsztyn i Potok-Złoty w powiecie częstochowskim w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Skolimów - Konstancin w powiecie i województwie warszawskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Kolei z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie wymiany obligacyj kolejowych zabezpieczonych na kolejach państwowych w b. dzielnicy austrjackiej lub powstałych z wykupna tych kolei na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. Kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie przerachowania i konwersji obligacyj, emitowanych przez terytorjalne związki samorządowe.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 1926 r. w sprawie zwalniania od opłat celnych przedmiotów, przeznaczonych dla osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również przeznaczonych do użytku służbowego przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, misyj zagranicznych oraz obcych zawodowych urzędów konsularnych.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w celu wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o uiszczaniu podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III. kategorji w zarządzie centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 503 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Żabno w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie niektórych zmian granic powiatów: sochaczewskiego i łowickiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 501 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji umowy tymczasowej handlowej i nawigacyjnej między Polską a Bułgarją, podpisanej w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 500 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji konwencji sanitarnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 5 września 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 499 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o przesyłaniu pism sądowych oraz rekwizycyj w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 498 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 497 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 496 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 roku.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w r. 1921.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 494 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarję Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 sierpnia 1926 r. o przyznaniu VI-tym Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1926 r. włącznie, ulg dotyczących ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1926 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w r. 1920.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 487 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Waszyngtonie w dniu 28 listopada 1919 r. Konwencji w sprawie bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wolne Państwo Irlandji Konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w roku 1921.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 485 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie w dniu 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Estonję Konwencji i Statutu w sprawie wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1926 nr 86 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych o rejestracji zamieszkałych zagranicą obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających stopnie oficerskie.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądach powiatowych w Mogilnie i Rogoźnie.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 sierpnia 1926 r. o czasie trwania służby przygotowawczej kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 478 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji II protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze wraz z odnośnemi protokółami końcowym i z ostatniego posiedzenia dnia 21 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 85 poz. 477 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zaciągnięciu pożyczki państwowej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję przystąpienia do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1926 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., na terytorjum Osad Cieśninowych (Straits Settlements).
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1926 r. w sprawie przystąpienia Związku Szwajcarskiego do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu w dniu 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie zmiany przepisów § 13 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 11 sierpnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 471 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Nieśwież w powiecie nieświeskim w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyłubie Polskie w powiecie bydgoskim i wcieleniu go do gminy miejskiej Solec w tymże powiecie.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 468 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisanej w Wiedniu dnia 19 marca 1924 r. (ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 467 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisana w Wiedniu dnia 19 marca 1924 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 1925 r.).
Dz.U. 1926 nr 83 poz. 466 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1926 r. o utworzeniu Rady Prawniczej.
Dz.U. 1926 nr 83 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1926 nr 83 poz. 464 Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1926 nr 83 poz. 463 Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami w brzmieniu, nadanem jej ustawami: z dnia 23 czerwca 1923 r., z dnia 20 marca 1924 r. i z dnia 31 marca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 83 poz. 462 Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zatwierdzeniu zgłoszonego przez rząd Polski w dniu 28 czerwca 1919 r. przystąpienia Rzeczypospolitej do międzynarodowej konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 6 lipca 1906 r.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w mieście st. Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Trzemesznie.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wągrowcu.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Śremie.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1926 r. dotyczące zmian niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonariuszy.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 456 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1926 r. o zniesieniu gmin: Bukowsko Miasto i Bukowsko Wieś w powiecie sanockim w województwie lwowskiem i utworzeniu w granicach dotychczasowych terytorjów tych gmin nowej gminy "Bukowsko".
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1926 r. o organizacji urzędów śledczych.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie rozporządzeń, dotyczących podziału na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 453 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 r. do 30-go września 1927 r.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1926 nr 82 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie i Wileńskiego Banku Ziemskiego w Wilnie przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1926 nr 81 poz. 450 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia Prowizorycznego, regulującego stosunki ekonomiczne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 7 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 80 poz. 449 wygaśnięcie aktu Porozumienie prowizoryczne regulujące stosunki ekonomiczne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Czeskosłowacką, podpisane w Warszawie dnia 7 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 80 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1926 nr 80 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 80 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 czerwca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 79 poz. 445 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnemi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora sił zbrojnych.
Dz.U. 1926 nr 79 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o wydawaniu dekretów w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa sił zbrojnych Państwa.
Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.
Dz.U. 1926 nr 78 poz. 442 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 77 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 5 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami, położonemi na obszarze W.M. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W.M. Gdańska.
Dz.U. 1926 nr 77 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskiem o przepisach finansowych dla włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, które działały na obszarze, należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Rzymie dnia 22 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 77 poz. 439 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskiem, dotycząca uregulowania stosunków finansowych włoskich towarzystw ubezpieczeń, które działały na obszarze, należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 76 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 21 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych za przewóz osób bydgoskiemi wąskotorowemi kolejami powiatowemi.
Dz.U. 1926 nr 76 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych za przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1926 nr 76 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych za załatwianie formalności celnych.
Dz.U. 1926 nr 76 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 lipca 1926 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1926 nr 75 poz. 434 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1926 r. o rejestracji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich Petersbursko-Tulskiego, Moskiewskiego, Kijowskiego, Połtawskiego, oraz obligacji b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1926 nr 75 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania § 11 punkt b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne oraz niektórych innych paragrafów tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1926 r. w sprawie przystąpienia Republiki Equador do Międzynarodowej Unji Telegraficznej.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1926 r. o wykonaniu art. 2 p. b. ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 430 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 429 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 lipca 1926 r. dotyczące częściowej zmiany rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 3 lipca 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 428 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 lipca 1926 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1926 r. w sprawie opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów zarządu ceł poza obrębem miejsca urzędowego lub w czasie poza godzinami urzędowemi oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 425 Rozporządzenie I Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania § 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1926 r. celem wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1926 r. o obniżeniu miar przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu zaległych czynszów od dziedzicznego prawa zabudowy w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 74 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1926 r. o obniżeniu miar przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych akademickim instytucjom samopomocowym na budowę domów akademickich.
Dz.U. 1926 nr 73 poz. 421 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską a Szwecją, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Sztokholmie dnia 1 października 1925 r.(zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 1926 r.)
Dz.U. 1926 nr 73 poz. 420 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Szwecją, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Sztokholmie dnia 1 października 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczenie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 418 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 lipca 1926 r. w sprawie zniesienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Mołodeczno, w powiecie wilejskim, województwie wileńskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowaniu do gminy wiejskiej Postawy, w powiecie postawskim, województwie wileńskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1926 r. o wyłączeniu gminy Suchopolskiej z powiatu bielskiego województwa białostockiego i włączeniu jej do powiatu prużańskiego województwa poleskiego.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 414 Ustawa z dnia 5 lipca 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy notarjalnej, obowiązującej w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 413 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o aktach (metrykach) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 71 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 411 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lipca 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Czechosłowacją.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1926 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1926 r. o niektórych zmianach powszechnej austrjackiej ustawy górniczej z dnia 23 maja 1854 r.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 8 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1926 r. w sprawie wypuszczenia serji XII 8% biletów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1926 r. w sprawie uzupełnienia § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 406 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. o wyrobie i obrocie specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1926 r. o rewizji aptek.
Dz.U. 1926 nr 69 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 403 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 stycznia 1923 r. do ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin, oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową, tudzież do ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin, oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. w sprawie wydawania z aptek środków leczniczych i określenia ich ceny.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 400 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1926 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1926 nr 68 poz. 399 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1926 r. w sprawie terminu egzaminów urzędniczych.
Dz.U. 1926 nr 67 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1926 r. celem wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 67 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1926 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze województwa lwowskiego.
Dz.U. 1926 nr 67 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Nowem.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 395 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie statutu Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 394 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 czerwca 1926 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojsk polskich.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 12 czerwca 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej rozporządzeń w sprawie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 392 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewice.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o wyłączeniu gminy Lelików z powiatu kamień-koszyrskiego, a gmin Lubieszów i Uhrynicze z powiatu pińskiego i włączeniu gminy Lelików do powiatu kobryńskiego, a gmin Lubieszów i Uhrynicze do powiatu kamień-koszyrskiego.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o wyłączeniu z gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim miejscowości: Karolin-Dobrowolszczyzna, Karolin-Piaski i Fiszki-Tyrkina a włączeniu do gminy Hornica w powiecie grodzieńskim.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o wyłączeniu wsi Smoligów z gminy Kisielin w powiecie horochowskim i włączeniu jej do gminy Torczyn w powiecie łuckim.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 388 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu, dotyczącego stosunków naukowych, literackich i szkolnych, pomiędzy Polską a Belgją, podpisanego w Warszawie dnia 1 września 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 387 wygaśnięcie aktu Układ w sprawie stosunków naukowych, literackich i szkolnych między Polską a Belgją, podpisany w Warszawie dnia 1 września 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 386 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Szwajcarją, podpisanego w Bernie dnia 7 marca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 66 poz. 385 wygaśnięcie aktu Traktat Koncyljacyjny i Arbitrażowy między Polską a Szwajcarią podpisany w Bernie dnia 7 marca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 65 poz. 383 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 czerwca 1926 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1926 r. zmieniające § 2 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1926 r. o ustanowieniu ceny sprzedaży soli.
Dz.U. 1926 nr 64 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 63 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminu do składania podań w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych w instytucjach na tem terytorjum.
Dz.U. 1926 nr 63 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Kamień Koszyrski, tegoż powiatu, województwa poleskiego, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r., dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1926 nr 63 poz. 376 Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 374 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 26 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 373 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 maja 1926 r. w sprawie uposażenia dyrektora i prelegentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Dz.U. 1926 nr 62 poz. 372 Ustawa z dnia 30 czerwca 1926 r. dotycząca przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1926 r. w sprawie paczek pilnych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu prekluzyjnego do zgłoszenia wniosków o zarządzenie rejestracji obligacyj przedsiębiorstw prywatnych.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1926 r. o zmianie wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1926 r. w sprawie sposobu rozrachunku związków wspierania ubogich w województwach: poznańskiem i pomorskiem ze związkami samorządowemi innych województw z tytułu świadczeń na opiekę nad ubogimi.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1926 r. o przekazaniu spraw karnych, wszczętych przez nadleśnictwo Kumialskie, sądowi pokoju I okręgu w Sokółce w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 365 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1926 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Busku i Kamionce Strumiłowej w okręgu sądu okręgowego w Złoczowie.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w mieście Brześciu n/B. w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kolneńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wieleniu.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 361 akt jednorazowy Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 czerwca 1926 r. w sprawie wstrzymania działania rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r. o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 360 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 maja 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o egzaminie państwowym na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 359 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przyłączeniu do gminy st. kr. miasta Krakowa parcel gruntowych L. k. 132/1, 135 i 136 L. wh. 136 księgi gruntowej gminy katastralnej Wola Duchacka w powiecie krakowskim.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 356 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tuszewo w powiecie lubawskim w województwie pomorskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Tynwałd w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 355 Ustawa z dnia 10 czerwca 1926 r. o sprzedaży gruntu i budynku kolejowego w Turce nad Stryjem.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 354 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1926 r. o warunkowem zawieszeniu wykonania kary na obszarze mocy obowiązującej ustawy postępowania karnego z dnia 23 maja 1873 r.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1926 r. o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa, tudzież przywożonego z zagranicy, oraz z obszarów, na które ustawa o monopolu spirytusowym nie rozciąga się, cen sprzedaży spirytusu i wódek monopolowych, oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o otwarciu prawidłowego ruchu osobowego i bagażowego na normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 351 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 350 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Murowana Goślina w powiecie obornickim w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 349 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Mogielnica w powiecie grójeckim w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1926 r. w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 347 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa oraz w sprawie zmian zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej Warszawa Młociny-Łomianki i zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 346 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 czerwca 1926 r. w sprawie zwrotu nadpłaconego cła od maszyn i aparatów, korzystających z ulg celnych.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 czerwca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
Dz.U. 1926 nr 59 poz. 343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 342 Obwieszczenie Ministra Kolei z dnia 7 czerwca 1926 r. w sprawie listy linij kolei żelaznych, do których stosuje się konwencję międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1926 r. o przekazaniu wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, kieleckiemu, lubelskiemu i białostockiemu orzekania w ostatniej instancji w sprawach administracyjno-karnych.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie określenia pasa granicznego, przewidzianego w art. 1 Konwencji polsko-czeskosłowackiej o ułatwieniach w małym ruchu granicznym.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądach powiatowych w Czarnkowie i Ostrzeszowie.
Dz.U. 1926 nr 58 poz. 338 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych lekarzy do nauczania higjeny i anatomji w seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1926 r. o przyznaniu Wystawie Wynalazków, mającej się odbyć w Warszawie w czerwcu 1926 r. ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie wykluczenia od prawa do świadczeń zabezpieczających osób zabezpieczonych na wypadek bezrobocia, pozostających bez pracy na skutek choroby, inwalidztwa, strajku lub też przewinień, które na mocy obowiązujących ustaw powodują wydalenie z pracy.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o wysokości kar pieniężnych przewidzianych dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 334 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Turystycznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 333 wygaśnięcie aktu Konwencja Turystyczna pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisana dnia 30 maja 1925 r. w Pradze.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 332 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 331 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisana w Warszawie dnia 23 września 1922 r.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach: łowickim, skierniewickim i sochaczewskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krężoły w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Złotniki Kujawskie w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Rajgród w powiecie szczuczyńskim w województwie białostockiem.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 327 Protokół przekazania władzy przez Marszałka Sejmu Macieja Rataja Prezydentowi Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 28 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie podwyższenia opłaty monopolowej od wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z zagranicy przez osoby prywatne.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grupa w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Stare Marzy w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Wesołówka" i włączeniu jej do powiatu tarnopolskiego.
Dz.U. 1926 nr 55 poz. 322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zmianie organizacji ubezpieczenia urzędników prywatnych w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1926 nr 54 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
Dz.U. 1926 nr 54 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 319 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1926 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1925 r. o rozwiązaniu gmin wiejskich: olkowickiej i rzeczkowskiej oraz zmianie granic gmin wiejskich: dołhinowskiej, ilskiej, kurzenieckiej, kościeniewickiej i krzywickiej w powiecie wilejskim w ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 maja 1926 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1926 r. w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Marjanka" w powiecie i województwie tarnopolskim.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1926 r. zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu oraz trybu postępowania obwodowych komisyj odwoławczych.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1926 r. zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1926 r. w sprawie terminu zgłaszania przez pracowników umysłowych prawa do świadczeń z funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany względnie uzupełnienia niektórych postanowień niemieckich rozporządzeń, dotyczących demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1926 r. w sprawie kursu listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego przy przyjmowaniu na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1926 r. w sprawie zmiany w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1926 r. o doraźnych mandatach karnych w postępowaniu karno-administracyjnem.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 52 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu, ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 51 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 1926 r. w sprawie sprostowania w polskim tekście ust. 3 art. 11 Konwencji Konsularnej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 51 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w sprawie wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1926 nr 51 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1926 r. o wypuszczeniu Serji XI biletów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 50 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Kolei, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu o zmianach i sprostowaniach rozporządzenia wykonawczego z dnia 21 marca 1925 r. do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 50 poz. 301 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej w sprawie uregulowania niektórych spraw, wynikających z wykonania ustaw waloryzacyjnych, obowiązujących w obu Państwach.
Dz.U. 1926 nr 50 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o uregulowaniu niektórych spraw, wynikających z wykonania ustaw waloryzacyjnych, obowiązujących w obu Państwach, podpisanej w Warszawie wraz z Protokółem podpisania w dniu 3 października 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1926 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Baligrodzie i Ustrzykach Dolnych w okręgu sądu okręgowego w Sanoku.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Borowica w powiecie dobromilskim w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Ostrów Nowy" w powiecie rudeckim, w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 maja 1926 r. o uzupełnieniu § 140 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1926 r. o ustanowieniu cennika sprzedaży pyłu tytoniowego.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1926 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 12 maja 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 292 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1926 r. o popieraniu przemysłu cynkowego.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 291 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 1926 r. o podatku wojskowym.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Monasterzyska w powiecie buczackim w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o zezwoleniu gminie wiejskiej Czersk w powiecie chojnickim w województwie pomorskiem na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu prowincyj wschodnich z dnia 30 maja 1853 r.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Brodziszewo w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1926 nr 48 poz. 286 Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem.
Dz.U. 1926 nr 47 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1926 nr 47 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 47 poz. 283 wygaśnięcie aktu Traktat Koncyljacyjny i Arbitrażowy między Polską a Czechosłowacją, podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 47 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 maja 1926 r. o komisji kwalifikacyjnej, powołanej do orzekania o nienadawaniu się oficerów Korpusu Kontrolerów i oficerów tego korpusu awansowanych na generałów do służby w tym korpusie.
Dz.U. 1926 nr 46 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 280 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu i zmianach taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 4 maja 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 maja 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Spraw Wojskowych, Kolei i Robót Publicznych o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1926 r. o niektórych zmianach granic województwa wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 maja 1926 r. o urządzeniu i utrzymaniu publicznych zakładów kąpielowych.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 23 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1925 r. o Głównej Inspekcji Kolejowej.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla kas chorych.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uposażeń dyrektorów i nauczycieli Państwowych Konserwatorjów Muzycznych.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 marca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie udzielania pomocy państwowej przy wykonywaniu postanowień i dekretów kościelnych.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. w sprawie czasowego zawieszenia art. 12 ust. 2 ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym w brzmieniu nadanem jej ustawą z dnia 25 marca 1926 r. na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie przyłączenia gmin wiejskich, wchodzących w skład powiatu jednego województwa, do przyległego powiatu województwa drugiego.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 268 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1926 r. określająca właściwość sądów w sprawach o przestępstwo, przewidziane w art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie czekowem.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Jurkowice w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jurancice w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w sprawach opiekuńczych, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 265 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki w sprawach opiekuńczych, podpisany w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 263 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1926 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Katowicach, Rybniku, Pszczynie i Lublińcu oraz utworzeniu powiatowych urzędów ziemskich w Tarnowskich Górach i Mikołajowie.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1926 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1926 r. o przesunięciu terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Buczaczu oraz zmian kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Stanisławowie, Czortkowie, Rawie Ruskiej, Lwowie, Brzeżanach i Kamionce Strumiłowej.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. w sprawie zniesienia Zarządu Stadnin państwowych.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 258 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 41 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 41 poz. 256 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie janowskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych oraz rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego z dnia 13 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie uzupełnienia § 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego Urzędu Ubezpieczeń.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1926 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Ninino w powiecie obornickim, w województwie poznańskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1926 r. o przerachowaniu długów rentowych.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 247 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei górniczo-przemysłowej normalno-torowej Sosnowiec-Jęzor.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 246 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 kwietnia 1926 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 14 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Części I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami żelaznemi w Polsce, obowiązującej od dnia 1 maja 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 13 marca 1926 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie znajduje się w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 242 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu i czasowem zajęciu gruntów do przebudowy części szlaku kolei Skarżysko-Sobów i do budowy mostu kolejowego na Wiśle pod Sandomierzem.
Dz.U. 1926 nr 38 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1926 r. o cenniku detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 38 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1926 nr 37 poz. 239 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 kwietnia 1926 r. o uchyleniu rozporządzeń tychże Ministrów z dnia 10 lipca i 10 października 1925 r. dotyczących § 5 rozporządzenia z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1926 nr 37 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1926 nr 37 poz. 237 Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 236 Obwieszczenie z dnia 26 marca 1926 r. o zmianie obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1925 r., dotyczącego Konwencji Handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1926 r. o przyznaniu Międzynarodowemu Targowi, mającemu się odbyć w Poznaniu w dniach od 2 do 9 maja 1926 włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorców i znaków towarowych.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r. o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 marca 1926 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. dotyczącego egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1926 r. o zwinięciu sądów pokoju w sądach powiatowych w Grudziądzu, Łobżenicy i Pniewach.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądach powiatowych w Chojnicach, Gostyniu, Łabiszynie i Wronkach.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1926 r. w sprawie zwinięcia sądów pokoju w sądach powiatowych w Katowicach, Królewskiej Hucie, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Rybniku, Tarnowskich Górach i Wodzisławiu.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń o wynagrodzeniu funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowych wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze m. Warszawy.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie asygnowania dodatków pieniężnych dla starostów powiatowych względnie ich zastępców za czynności spełniane przez nich jako przewodniczących wydziałów powiatowych.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 226 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Suponin w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kozielec w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 225 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Owczarki w powiecie tczewskim w województwie pomorskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Lubiszewo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pasieki w powiecie brodnickim w województwie pomorskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Małki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Białebłota w powiecie szubińskim w województwie poznańskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Złotniczki w powiecie poznańskim gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 221 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Kępa w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem, gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 220 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej prywatnej użytku publicznego z Dąbrowy przez Będzin do Sosnowca.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 219 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Siedlcach.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego o obrocie prawnym, podpisanego w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 217 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki o obrocie prawnym podpisany w Warszawie dnia 5 marca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 216 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjnego i arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwajcarią, podpisanego w Bernie dnia 7 marca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 215 Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o zamianie gruntu państwowego z nadleśnictwa Hajnówki na grunty mieszkańców wsi Hajnówki w powiecie bielskim województwie białostockiem.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 214 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpitalach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 213 Ustawa z dnia 27 marca 1926 r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej art. V ustawy wprowadczej do austr. procedury cywilnej z dnia 1 sierpnia 1895 r. i dekretu nadwornego z dnia 4 października 1833 r.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 212 Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o uiszczeniu podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.
Dz.U. 1926 nr 35 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 35 poz. 210 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisana w Moskwie dnia 18 lipca 1924 r.
Dz.U. 1926 nr 34 poz. 209 Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o poborze rekruta w 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 34 poz. 208 Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 9 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o pobieraniu opłaty dodatkowej od biletów na przejazd kolejami państwowemi oraz prywatnemi, znajdującemi się pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1926 r. w sprawie wypuszczenia X serji biletów skarbowych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 205 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 8 kwietnia 1926 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia nieetatowych nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Reform Rolnych do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1926 r. o podatku wojskowym.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1926 r. w sprawie umundurowania urzędników służby dyplomatycznej i konsularnej.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 kwietnia 1926 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa b. Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Inowrocławiu, Gnieźnie, Zbąszyniu i Jarocinie oraz zmian kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Poznaniu.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Katowicach, Rybniku, Pszczynie i Lublińcu oraz utworzeniu powiatowych urzędów ziemskich w Tarnowskich Górach i Mikołajewie.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1926 r. w sprawie zmiany statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1926 r. w sprawie cen detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1926 nr 32 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1926 r. w sprawie utworzenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych i kasy skarbowej w Stolinie oraz zmian w organizacji komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Brześciu.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 192 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Śmiglu.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1926 nr 31 poz. 189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1926 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowem, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1926 r. o ustaleniu wymagań od kandydatów na stanowiska urzędników kategorji I-ej w państwowej służbie weterynaryjnej.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 185 Ustawa z dnia 27 marca 1926 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 184 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1926 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, dotyczącej przepisów finansowych dla włoskich towarzystw ubezpieczeń, które działały na obszarze, należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej, - podpisanej w Rzymie dnia 22 lipca 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 183 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 3 grudnia 1924 r. o zwolnieniu od podatków i opłat publicznych, państwowych i samorządowych osób, korzystających z prawa eksterytorjalności, oraz szefów zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych w Polsce.
Dz.U. 1926 nr 29 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1926 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1926 nr 29 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 17 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 16 marca 1926 r. o warunkach należenia do giełd towarowych.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 178 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Buczaczu oraz zmian kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Stanisławowie, Czortkowie, Rawie-Ruskiej, Lwowie, Brzeżanach i Kamionce-Strumiłowej.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 177 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie łukowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądach powiatowych w Bojanowie, Obornikach, Wrześni i Kartuzach.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 2 czerwca 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 172 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wielka-Posądza.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 171 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. zmieniająca art. 5 ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 170 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. w sprawie zamiany gruntów państwowych, znajdujących się w Zambrowie w województwie białostockiem w powiecie łomżyńskim w gminie Zambrowie, na grunty prywatne, należące do Aleksandra Gregorka, położone tamże.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 169 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. o niektórych zmianach powszechnej austrjackiej ustawy górniczej z dnia 23 maja 1854 r.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 168 Ustawa z dnia 3 marca 1926 r. o zaliczeniu gminy Lanckorony do rzędu miejscowości, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 167 Ustawa z dnia 25 lutego 1926 r. o zmianie art. 7 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. i zmianie art. 4 ustawy o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie z dnia 19 lipca 1919 r.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1926 r. w sprawie zwrotu i zmiany adresu przesyłek pocztowych oraz zmiany pobrania lub zlecenia.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Nadzwyczajnego Naczelnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 13 marca 1926 r. w sprawie dezynsekcji hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w celu wykonania art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia duszpasterzy za udzielanie nauki religji w publicznych szkołach powszechnych.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1925 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmian w załączniku 1 (wykaz szkół) do rozporządzenia z dnia 24 marca 1925 r. o wykonaniu artykułu 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1926 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze powiatu kostopolskiego województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1926 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1924 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych, oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 159 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów prywatnych pod budowę linji kolejowej "Łomianka - Palmira".
Dz.U. 1926 nr 26 poz. 158 akt jednorazowy