Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1776 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1775 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1773 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1772 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1771 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1770 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1768 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1767 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1766 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1765 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1764 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1763 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1762 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1760 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1759 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1758 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1756 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1754 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1753 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1752 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1751 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1750 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1749 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1748 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1744 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1742 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1741 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1740 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2011
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1739 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1738 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1737 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1736 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1735 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1734 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1732 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1728 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1727 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1724 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1723 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin
Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1717 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1716 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1714 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1713 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 255 poz. 1712 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1711 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1710 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1709 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1708 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1707 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1705 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1704 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1703 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1702 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1701 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2010 nr 253 poz. 1699 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1696 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1694 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1690 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1689 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1687 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1686 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1685 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1684 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1681 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1680 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1679 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1678 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1677 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1676 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1672 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1670 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1667 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1662 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1659 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1658 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2010 nr 248 poz. 1654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1653 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. uzupełniające obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudniu 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1651 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskiego Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1650 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2010 nr 246 poz. 1649 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1647 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1644 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1642 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1640 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1638 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1637 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1636 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt K 20/08
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1633 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1630 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1629 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1628 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1627 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1625 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1621 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1620 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1619 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1616 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1615 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1614 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1613 obowiązujący Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1612 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1610 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1608 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1607 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1606 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1605 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1604 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1603 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1602 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1601 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1599 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1598 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1596 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1595 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1594 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1593 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1592 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1590 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1589 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1587 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1584 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1582 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1581 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1580 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1577 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1576 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1574 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1573 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1572 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1571 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1569 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1568 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień
Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1567 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1566 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1565 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1564 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1562 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1560 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1558 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1557 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1554 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1553 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1552 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1551 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt K 41/07
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1550 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1549 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1546 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1542 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1540 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1538 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1537 obowiązujący Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1535 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1534 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1533 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt K 27/09
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1532 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1530 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1528 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1526 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju
Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2010 nr 231 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1521 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1519 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1518 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1517 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1510 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1509 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1508 uchylony Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1507 uchylony Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1506 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt K 32/09
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1505 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt P 23/10
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1504 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1503 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt P 28/08
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1502 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1496 uchylony Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1495 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1494 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1493 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1492 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1491 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1488 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1484 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1482 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1478 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1477 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1476 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1473 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1472 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1468 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1467 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1465 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1464 uchylony Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1463 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1462 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1461 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1457 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt P 86/08
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1456 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1455 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1454 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1453 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1452 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1451 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1450 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1449 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń
Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1446 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1445 uchylony Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1444 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1442 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1438 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1437 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1436 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1435 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1434 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1432 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1431 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1430 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1429 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1428 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1424 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1421 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1420 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1419 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1418 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1417 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1413 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1411 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń
Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1406 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1403 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1402 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności obszarowej za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1401 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1400 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1399 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1395 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1394 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1392 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1390 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1389 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1388 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną
Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1385 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2010 nr 210 poz. 1383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1381 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1380 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1377 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1375 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2010 nr 208 poz. 1374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1373 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. sygn. akt P 34/08
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1371 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1369 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyposażenia statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu
Dz.U. 2010 nr 206 poz. 1367 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1366 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1364 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt K 58/07
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1361 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1359 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1358 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1357 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1356 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1354 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1353 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2010 nr 204 poz. 1352 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1350 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Skopje dnia 24 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1349 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Skopje dnia 24 listopada 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1348 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1347 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1346 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1345 obowiązujący Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjęty w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1344 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1343 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1340 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1339 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1337 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym
Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1335 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1333 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1328 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1327 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1325 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1323 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1322 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
Dz.U. 2010 nr 199 poz. 1321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1310 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1309 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1308 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1306 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1305 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2010 r. sygn. akt K 17/07
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1304 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1303 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1302 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1299 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1298 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1297 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1295 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1293 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1292 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej
Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1288 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2010 nr 192 poz. 1286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U. 2010 nr 192 poz. 1285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1284 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1279 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1278 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1276 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1275 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1273 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt SK 26/08
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1272 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt K 16/08
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1269 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1267 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowego komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1266 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1264 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1263 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1261 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1256 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1255 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania
Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1253 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1250 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1244 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1238 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta"
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1235 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grunwald - Pole Bitwy"
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1233 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1231 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1227 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1226 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1224 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1223 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1222 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1219 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1217 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1216 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1214 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1213 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1211 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1210 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1208 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1207 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków
Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1203 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1201 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1200 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1199 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1196 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1195 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1194 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
Dz.U. 2010 nr 177 poz. 1192 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1191 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1189 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1187 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009
Dz.U. 2010 nr 175 poz. 1185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1184 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1182 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1181 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2010 nr 174 poz. 1180 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1177 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1176 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1175 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1174 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1173 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1171 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1169 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1168 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1164 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1163 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1162 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1161 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1160 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1158 obowiązujący Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1154 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowemu Centrum Nauki
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1153 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców
Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1151 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1150 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2010 r. sygn. akt P 44/09
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1149 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1147 wygaśnięcie aktu