Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1886 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1884 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1882 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1881 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1880 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1879 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1878 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1876 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1875 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1874 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1873 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1872 obowiązujący Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1869 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1868 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1867 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badanie diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1864 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1863 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie połączenia Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1862 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1861 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1860 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1857 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1856 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1855 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1854 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1853 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1852 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1851 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1850 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1849 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1848 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1847 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
Dz.U. 2007 nr 248 poz. 1846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1845 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 39/06
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1844 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1842 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1841 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1840 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1839 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1838 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1837 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1836 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI)
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1829 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1827 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1826 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1825 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1824 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1822 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1821 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1819 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym
Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1817 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1816 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt K 52/05
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1815 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 54/05
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1812 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1809 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1808 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1806 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1805 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1802 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1801 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1798 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1797 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1793 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1792 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1790 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1786 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1785 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1783 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1782 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zachowaniem techniki górniczej
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1780 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1779 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 37/06
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1776 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1775 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, którego zakup jest objęty obowiązkiem zawarcia umowy offsetowej
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1774 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Biszcza w województwie lubelskim
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1773 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1771 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1767 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1766 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1765 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1764 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1763 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1762 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1761 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1760 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1759 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1757 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1752 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1751 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków
Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1750 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim
Dz.U. 2007 nr 238 poz. 1749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1748 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żurawica w województwie podkarpackim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1747 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1746 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim
Dz.U. 2007 nr 237 poz. 1745 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Głubczyc w województwie opolskim
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1743 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1741 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1740 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1738 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1737 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r.
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1736 obowiązujący Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r.
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1735 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1734 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r. sygn. akt P 43/07
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1729 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1728 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1727 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1724 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1723 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1719 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1718 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1717 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1713 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1712 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kunice w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1711 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1710 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1709 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1708 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1707 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1706 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1705 obowiązujący Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1704 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. sygn. akt K 36/06
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1703 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn. akt K 26/05
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1702 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1701 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1700 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1699 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 45/06
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1698 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. akt K 39/07
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1697 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1696 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1692 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalistycznych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1691 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1690 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1689 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Santiago dnia 13 października 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1688 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisana w Santiago dnia 13 października 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1687 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1686 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1685 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1684 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1683 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1682 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu
Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1681 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1680 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1679 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1678 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1677 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządów
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1676 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1674 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1673 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 39/06
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1672 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 18/05
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1671 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. sygn. akt P 24/06
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1670 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2007 r. sygn. akt SK 57/05
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1666 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1665 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1664 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1662 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1661 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1660 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1659 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisanej w Warszawie dnia 8 marca 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1658 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1657 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2007 nr 224 poz. 1656 obowiązujący Międzynarodowa Umowa dotycząca drewna tropikalnego, sporządzona w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.
Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1652 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2007 nr 222 poz. 1651 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1650 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SK 16/05
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1649 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. akt P 42/06
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1648 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1647 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1644 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1643 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1642 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1641 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1640 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1639 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Libiąża w województwie małopolskim
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1638 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeska w województwie małopolskim
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1634 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2007 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1632 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1628 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1627 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1626 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1625 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1624 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1623 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1622 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Żółkiewka w województwie lubelskim
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1621 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kożuchowa w województwie lubuskim
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1620 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1619 obowiązujący Porozumienie Administracyjne, podpisane w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1618 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 2007 nr 218 poz. 1617 obowiązujący Porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczące wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1613 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1611 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1610 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1609 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1607 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1604 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1603 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1602 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1601 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1600 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1598 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1597 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1596 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1595 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1594 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1593 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministrów Finansów
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1591 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1590 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziaka
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1589 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1587 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1586 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 20 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1585 obowiązujący Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1584 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Dodatkowego protokołu z dnia 13 października 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1583 obowiązujący Dodatkowy Protokół z dnia 13 października 1995 r. do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1581 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1579 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1578 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1577 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1576 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1575 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1574 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1572 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1571 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 213 poz. 1569 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1567 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1566 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1565 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1564 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1563 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1562 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1561 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1560 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1559 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1556 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1555 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1554 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1553 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1551 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1550 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1549 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt K 18/06
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1548 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 r. sygn. akt U 8/05
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1542 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1541 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1538 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1533 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1532 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokością tych stypendiów
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1529 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1527 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łagów w województwie lubuskim
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1526 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1525 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1524 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1523 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1522 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1521 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1520 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 36/06
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1519 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 28/06
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1518 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1517 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1516 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1515 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1512 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1510 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionych ze służby
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1508 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1507 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1503 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1502 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1496 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494 obowiązujący Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1493 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1492 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1491 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Elektrotechniki oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej "METROL"
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1487 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie połączenia Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz "Poltegor-Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1486 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1484 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1482 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. sygn. akt SK 7/06
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1481 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 22 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1480 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1479 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1478 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1477 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1472 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1471 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1470 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2007 nr 204 poz. 1468 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1464 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka
Dz.U. 2007 nr 202 poz. 1463 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1462 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1461 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1460 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1458 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1457 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1454 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1453 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1452 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1451 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1450 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1449 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1447 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1446 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 28/07
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1445 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1444 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania " Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1443 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1442 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1439 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 198 poz. 1438 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1431 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1427 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych
Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1426 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1423 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1422 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1418 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem", Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil" oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1417 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenie Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1414 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt SK 63/06
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1413 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt K 28/06
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1409 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1407 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1406 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1402 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania
Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1401 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1397 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 193 poz. 1396 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1395 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2007 r. sygn. akt SK 70/06
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1394 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1391 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wzoru protokołu pobrania prób materiału siewnego
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1387 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1384 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1383 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1382 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1380 uchylony Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1377 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1375 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1374 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1371 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1370 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1369 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1368 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1367 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1366 uchylony Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1365 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1363 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1362 uchylony Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1361 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2007 nr 190 poz. 1360 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1355 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1354 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1353 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności
Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1352 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1351 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1350 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1349 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1348 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1346 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2007 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, hormonalne lub psychotropowe
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1341 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1337 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1334 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1333 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1331 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1329 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1328 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1327 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek prokuratury
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1323 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1321 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1320 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1316 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1315 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1312 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"
Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1310 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 184 poz. 1309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych
Dz.U. 2007 nr 183 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1307 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1306 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1305 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1301 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1298 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1293 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1292 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1291 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1290 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1289 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1286 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1285 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1284 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1279 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r. sygn. akt SK 4/06
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1278 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2007 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1272 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1267 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1266 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1265 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zwalczania zarazy płucnej bydła
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1260 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich
Dz.U