Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1346 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1344 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1342 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1337 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1336 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1335 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1324 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1322 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1320 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1318 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1317 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1316 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1315 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1314 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1313 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1312 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1311 uchylony Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1310 obowiązujący Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1307 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzygnięciu wniosku.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1306 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1298 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1296 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1293 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1292 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1289 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1286 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1282 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1279 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1278 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1274 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1264 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1263 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1261 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1260 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1259 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1251 uchylony Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1249 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin.
Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1246 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1245 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1239 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1238 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Polityki Regionalnej Państwa.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1234 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1231 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1229 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1226 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1222 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1217 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1215 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1214 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1213 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1211 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1210 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznych i półrocznych informacji o funduszach tworzonych w związku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1203 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1201 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1200 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1199 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1196 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 10/2000.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1194 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1193 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1192 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1189 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1188 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1187 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorących udział w rozprawach sądowych.
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1184 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1183 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.
Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2000 r. sygn. akt SK. 9/2000.
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1180 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 2000 nr 111 poz. 1179 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1178 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2000 r. sygn. akt U. 2/2000.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1174 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sposobu i trybu ich podziału między właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1172 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1167 uchylony Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1166 uchylony Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1165 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1164 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 9/2000.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1162 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1159 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej wojewodów i starostów w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw lub powiatów.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1154 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1151 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1147 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1146 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie recept lekarskich.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1145 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1137 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1134 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do i składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1133 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1132 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźnika.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1129 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1128 obowiązujący Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1125 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1124 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1123 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1122 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1121 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1120 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1119 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla koksowego pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1115 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1114 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2001 r. do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1112 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1110 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1108 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1107 uchylony Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1106 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1105 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1998 r.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1104 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 104 poz. 1103 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1102 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Pokrzywnica.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1101 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1100 uchylony Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1098 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków.
Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1097 uchylony Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1096 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1095 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1094 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kolejnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 2000 nr 102 poz. 1093 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1092 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1091 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SK. 18/99.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1090 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1089 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1088 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1087 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. sygn. akt P. 12/99
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1084 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 r.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1083 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniające w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1080 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1078 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1077 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1076 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1075 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1074 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1073 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.
Dz.U. 2000 nr 99 poz. 1072 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1070 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1069 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1068 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1066 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1065 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1064 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1063 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1062 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1061 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1059 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1056 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2000 r. sygn. akt K. 16/2000.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.
Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1052 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego dnia 8 października 2000 r.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1051 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie podatku od gier.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zasad ewidencjonowania napiwków w kasynach gry.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie warunków urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1046 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1045 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1044 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1043 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1042 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1040 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "INTERSPUTNIK", przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1039 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od gier.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1038 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1036 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1035 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1034 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1033 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1032 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1031 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1030 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1029 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1028 obowiązujący Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1027 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1026 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1025 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt K. 12/2000.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1024 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt SK. 7/2000.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1023 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2000 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1020 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1019 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1018 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1016 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1013 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1012 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1011 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1010 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 obowiązujący Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1008 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1005 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1003 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1002 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1001 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 998 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 997 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 996 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 995 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 994 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 993 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia.
Dz.U. 2000 nr 89 poz. 992 uchylony Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 990 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt SK. 5/99.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 989 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt K. 16/99.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 988 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000 r. sygn. akt P. 8/99.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 987 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 986 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie.
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 982 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 981 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 980 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 979 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 978 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 977 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 976 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 975 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 974 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 973 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 972 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 971 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970 obowiązujący Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 969 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 968 obowiązujący Konwencja o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 967 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 963 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Wydminy.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 961 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960 uchylony Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 958 obowiązujący Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 957 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 956 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 955 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 954 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2000 nr 85 poz. 952 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2000 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 951 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 950 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 949 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokość kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 947 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2000 r. sygn. akt P. 8/2000.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 946 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000 r. sygn. akt K. 33/99.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 945 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 944 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 943 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 942 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 941 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 939 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 938 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 936 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uznania miasta Gołdap za uzdrowisko.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 935 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 931 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 930 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 929 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 928 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 927 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 926 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Morągu.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.
Dz.U. 2000 nr 82 poz. 922 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 921 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2000 r. sygn. akt P. 11/99.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 920 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2000 r. sygn. akt K. 26/99.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 917 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 916 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 914 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 913 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 912 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 907 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 906 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 905 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2000 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dz.U. 2000 nr 80 poz. 899 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 897 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 896 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 895 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 894 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. w sprawie trybu pracy Rady Polityki Regionalnej Państwa.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 893 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych paliw płynnych.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 892 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 891 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 889 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice.
Dz.U. 2000 nr 79 poz. 888 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.
Dz.U. 2000 nr 78 poz. 887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 886 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 885 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 884 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 883 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 882 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 881 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 879 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowanych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 875 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 874 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. sygn. akt K. 1/2000.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 873 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 872 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 870 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 869 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dąbie.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 867 uznany za uchylony Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r.
Dz.U. 2000 nr 75 poz. 866 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.
Dz.U. 2000 nr 75 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 864 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające w sprawie homologacji pojazdów.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 862 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 861 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 860 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 859 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 858 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 857 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 856 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki.
Dz.U. 2000 nr 74 poz. 855 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 854 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 853 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852 uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 851 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 850 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 849 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 847 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 845 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 843 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 842 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 841 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 840 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 839 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 837 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 834 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 833 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 832 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 831 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 830 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 828 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 827 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 826 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 825 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 824 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 823 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 822 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 821 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 820 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 819 uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 818 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 817 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 816 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 814 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 812 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 69 poz. 811 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą a Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicielstwa partnerów społecznych i gospodarczych.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 67 poz. 804 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.
Dz.U. 2000 nr 67 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji i odznaki służbowej inspektora rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 802 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 799 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej i wielkości mnożników dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich i pośrednich.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 789 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 788 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 787 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 785 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 783 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 779 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 777 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 775 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 769 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 765 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w roku 2000 osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 763 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 762 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na żyto przywożone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenicę przywożoną z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego wartościowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 756 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 755 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych i obsługi granicznej.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 749 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 746 obowiązujący Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 745 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 744 obowiązujący Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzona w Paryżu dnia 21 września 1960 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 743 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 742 obowiązujący Umowa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzona w Brukseli dnia 19 października 1970 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 741 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 740 obowiązujący Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 739 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 738 obowiązujący Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 737 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 736 obowiązujący Umowa dotycząca statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzona w Ottawie dnia 20 września 1951 r.
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 726 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 723 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 722 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 721 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 720 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 719 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718