Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmian w klasyfikacji miejscowości odnośnie do wysokości opłat od patentów akcyzowych.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie likwidacji podległych Ministrowi Aprowizacji urzędów.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia ulgi celnej dla masła i sera.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 grudnia 1921 r. o sposobie obliczania opłat za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych na wąskotorowych kolejach państwowych okręgu dyrekcji kolei państwowych w Radomiu.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1921 r. w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno-Płock.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. o zniesieniu podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. o zniesieniu podatku od środków do oświetlania na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 108 poz. 786 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany brzmienia art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1921 r. celem wykonania ustawy z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1921 r. w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 25 listopada 1919 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów 1831 i 1863 r.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 782 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozwiązania rad miejskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 781 Dekret z dnia 7 grudnia 1921 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Szańcu.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 780 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzeń Rady Ministrów o podwyższeniu akcyzy od zapałek.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1921 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia płatnych blankietów telegraficznych nadawczych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 776 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 775 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 774 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie przekazania czynności Ministerstwa Aprowizacji.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 773 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie zezwolenia na zbycie lub zamianę nieruchomości, należących do masy likwidacyjnej Krajowego Urzędu Odbudowy w likwidacji we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 772 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 771 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o wypuszczeniu serji III biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 770 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. zmieniająca przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 769 Ustawa z dnia 14 grudnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływających z wydania obligacji komunalnych, obligacji kolejowych i z tytułu wkładek oszczędności.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 768 Ustawa z dnia 14 grudnia 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 1.000.000.000 mk. p. celem podwyższenia kapitału zakładowego tegoż Banku.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 767 Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o umowach nabycia nieruchomości, sporządzonych na imię osób podstawionych, oraz o wykupie majątków, sprzedanych z powodu ograniczeń narodowości polskiej.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1921 r. o rozszerzeniu mocy obowiązującej ustawy niemieckiej o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1908 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej, położony poza byłą linją demarkacyjną.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1921 r. w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 763 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich.
Dz.U. 1921 nr 105 poz. 762 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 761 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1921 r. w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1921 r. o zmianie i uzupełnieniu taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 759 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1921 r. o wykonywaniu w nocy oraz w niedzielę i dni świąteczne robót, poprzedzających produkcję w piekarstwie.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 grudnia 1921 r. o podwyższeniu i zmianie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 grudnia 1921 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1921 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 grudnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 14 maja 1920 roku, w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych i z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 750 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 16 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmniejszenia ilości władz, urzędów i zakładów państwowych oraz personelu w nich zatrudnionego.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 749 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 16 grudnia 1921 r. w przedmiocie uchwał sejmowych, powodujących wydatki ze Skarbu Państwa.
Dz.U. 1921 nr 104 poz. 748 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1921 r. w przedmiocie wydawania pozwoleń na ustawianie, przenoszenie i używanie kotłów parowych.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1921 r. w przedmiocie zastosowania postanowień o państwowym podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 744 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych, używanych na lądzie.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów weterynaryjno-sanitarnych na województwa: wołyńskie, poleskie i nowogródzkie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 742 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu wszystkich spraw, związanych z marynarką handlową.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 741 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. o środkach naprawy państwowej gospodarki skarbowej.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 740 Ustawa z dnia 6 grudnia 1921 r. o dostarczaniu lokalów dla sądów pokoju.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1921 r. o taksie aptekarskiej oraz wydawaniu środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 738 Rozporządzenie wykonawcze Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 19 listopada 1921 r. w przedmiocie uregulowania podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 737 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 19 listopada 1921 r. o uregulowaniu podatku od papierosów.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 102 poz. 735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 734 Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłki w ustawie z dnia 1 lipca 1921 roku w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów miar na obszarze b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1921 r. w sprawie opłat za rozpatrzenie film kinematograficznych.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 731 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany kompetencji terytorjalnej niektórych powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie ulgi celnej dla masła i sera.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 729 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1921 r. o podwyższeniu dopłaty (agio) do cła.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 728 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie poboru na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatków: gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i budynkowego.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 727 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 31 października 1921 r. o zniesieniu ograniczeń w obrocie smoły.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 726 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 725 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1921 r. o czasowem przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji w Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 724 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 września 1921 r. w przedmiocie organizacji władz i urzędów skarbowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1921 r. w przedmiocie wykonywania kary śmierci na obszarze b. dzielnicy pruskiej, położonym poza byłą linją demarkacyjną.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 722 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. w przedmiocie włączenia folwarku Młodzieniaszek, folwarku Pabjanice, wsi Pabjanice, wsi Jutrzkowice Poduchowne i części wsi Nowo-Karniszewic do miasta Pabjanic.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 721 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy opłat, ustanowionej niemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 r. dla urzędów stanu cywilnego b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 720 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw sanitarnych, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu i sposobie pobierania podatku od zapałek na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od oleju skalnego na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 100 poz. 715 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1921 r. o dobrach rodzinnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 99 poz. 714 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 2 grudnia 1921 r. zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy pruskiej do ustawy z dnia 20 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1921 nr 99 poz. 713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów z zakresu administracji technicznej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 99 poz. 712 Ustawa z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 1178 Ustawy Lekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 98 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 24 listopada 1921 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 97 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1921 r. o uzupełnieniu postanowień rozporządzenia o organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 97 poz. 709 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1921 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia wykonawczego z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 97 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1921 r. w przedmiocie Taryfy osobowej i bagażowej na kolejach normalno- i szerokotorowych.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 707 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 22 listopada 1921 r. o obsadzaniu wolnych miejsc pracy w zakładach samorządowych oraz prywatnych, subwencjonowanych i koncesjonowanych przez Państwo.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 706 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 listopada 1921 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 października 1921 r. o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego na linji Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1921 nr 96 poz. 703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia dotyczącego swobodnego odpływu wody i rozporządzenia dotyczącego stowarzyszeń wodnych na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 95 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 listopada 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ważności i zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1921 nr 95 poz. 701 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wynagrodzenia lekarzy powiatowych i chemików za czynności sądowe oraz sanitarno-policyjne.
Dz.U. 1921 nr 95 poz. 700 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 15 listopada 1921 r. o obowiązku zatrudniania ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 listopada 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Rypina.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 696 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1921 r. o utworzeniu wydziału VII w izbie skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 695 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 694 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie djet i kosztów podróży lekarzy weterynaryjnych i rozjemców powołanych do szacowania bydła z powodu chorób zakaźnych.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie zmiany w przepisach prawnych o organizacji władz administracyjnych I instancji, obowiązujących na obszarze województwa: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 692 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1921 r. o Skarbie Narodowym.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1921 r. w przedmiocie urzędowych ogłoszeń sądowych w okręgach Sądów Apelacyjnych Krakowskiego i Lwowskiego.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 690 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie i Radomiu.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 listopada 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 687 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 14 października 1921 r. o Państwowych urzędach pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 686 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 685 Ustawa z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie sprzedaży państwowych majątków górniczych, położonych w Ziemi Radomskiej.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 684 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1921 r. - Statut Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. celem wykonania rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych, oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku, na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy w zakładach handlowych w dni targowe i jarmarczne.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 680 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 października 1921 r. o zmianie taryfy opłat dla lekarzy aprobowanych.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 24 października 1919 roku o zmianie nazwisk.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wstrzymania terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 676 Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 675 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 października 1921 r. do ustawy w sprawie powołania państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w przedmiocie ustalania i wypłaty dzierżawcom i administratorom poręczającym odszkodowań za poczynione w b. dobrach donacyjnych nakłady i inwestycje.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 671 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 670 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1921 r. w przedmiocie regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego Polsko-Niemieckiego, ustanowionego na mocy art. 304 traktatu wersalskiego.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 669 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie opłat za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej pruskiej ustawy z dnia 4 lipca 1919 r., zmieniającej pruską ustawę o kosztach sądowych z dnia 25 lipca 1910 r. na cały obszar b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 667 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 października 1921 r. o przedłużeniu terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 665 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. o przedłużeniu terminu przeprowadzenia wyborów do rad miejskich, do sejmików wojewódzkich i do sejmików powiatowych.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 września 1921 r. w przedmiocie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1921/22 r.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 marca 1920 r. na obszar gmin: Lubstynek, Napromek i Groszki.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1921 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w cukrowniach w r. 1921-1922.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1921 r. w sprawie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw i przepisów o opodatkowaniu wyrobów tytoniowych, obowiązujących na obszarze b. Królestwa Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 658 Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o zmianie opłaty stemplowej od pisemnych zobowiązań dłużnych (skryptów dłużnych) na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 657 Ustawa z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 656 uchylony Ustawa z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 listopada 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach "T-wa Akc. Budowy i Eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem".
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 654 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 października 1921 r. w przedmiocie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Białej i Limanowej i włączenia: powiatu Biała do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Żywcu, powiatu Oświęcim - do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Wadowicach, powiatu Limanowa i Nowy Targ oraz Spisza i Orawy - do kompetencji urzędu ziemskiego w Nowym Sączu.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 652 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 października 1921 r. w przedmiocie zmiany taryfy opłat dla lekarzy dentystów.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 651 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Sprawiedliwości zarządu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie przekazania pewnych uprawnień urzędu walki z lichwą powiatowym władzom administracyjnym.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie utworzenia komisji do badania cen i zysków.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla urzędników sprawujących zastępczo funkcje na stanowiskach reprezentacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 647 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 646 uchylony Ustawa z dnia 14 października 1921 r. o udzieleniu koncesji na koleje żelazne prywatne.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 645 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 644 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 października 1921 r. o zniesieniu niektórych ograniczeń gospodarki mięsem.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 643 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 27 września 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 642 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 27 września 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki i składy materjałów aptecznych regestracji personelu fachowego.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 639 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 21 września 1921 r. o ubezpieczeniu w zakładzie ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie w Poznaniu.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1921 r. celem wykonania ustawy z dnia 14 czerwca 1921 r. w przedmiocie unormowania podstaw wymiaru państwowego podatku dochodowego i podatku majątkowego na rok podatkowy 1921.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 637 Ustawa z dnia 18 października 1921 r. zmieniająca ustawę z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie adnotacji hipotecznej zamiaru pozbycia nieruchomości drogą parcelacji.
Dz.U. 1921 nr 87 poz. 635 Ustawa z dnia 18 października 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 3 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 października 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 633 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 24 października 1921 r. uzupełniające rozporządzenie o aplikacji sądowej.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie zmiany § 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1921 r. o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1921 r. w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 629 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1920 r., wydanego w porozumieniu z tymiż Ministrami w sprawie zasiłków dla rodzin pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 628 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 627 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie utrzymywania na składzie przez apteki surowic i szczepionek.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1921 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia: a) opłat za przewóz kolejami normalnotorowemi bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek i b) odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 623 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 października 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. o zniesieniu monopolu handlu względnie sekwestru cukru i wprowadzeniu jednolitego podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie zmiany przepisów o odbieraniu i nadawania sądowych przesyłek pocztowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki na terenie b. zaboru austrjackiego ksiąg receptowych.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 620 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie utworzenia okręgowej izby kontroli w Poznaniu.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 619 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie ustawy o urzędach rozjemczych.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 618 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia przymusowej gospodarki drzewem opałowem i cen maksymalnych na drzewo opałowe.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 616 Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 października 1921 r. do ustawy z dnia 8 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości i ograniczenia praw własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. o zmianie niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty za karty statystyczne, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 608 uchylony Ustawa z dnia 18 października 1921 r. zmieniająca art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 607 Obwieszczenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 29 września 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Siedlec.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w sprawie opłat za filmy kinematograficzne.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 601 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 października 1921 r. w sprawie opłat za rewizje kotłów parowych wykonywane na podstawie zlecenia władz przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1921 r. w przedmiocie podjęcia ruchu paczkowego między Polską a Szwajcarią.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 599 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 września 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, w przedmiocie dokonywania rachunków pomiędzy kasami chorych b. dzielnicy pruskiej a Skarbem Państwa.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 598 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń, wymagających nadzoru technicznego.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 597 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 września 1921 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. o zniesieniu akcyzy od gilz i bibułek papierosowych.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 594 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie obciążeń hipotecznych w walucie zagranicznej polskich statków handlowych morskich.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień przepisów przewozowych, stanowiących część I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 592 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów o notarjacie w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 października 1921 r. w sprawie zmiany opłat pocztowych za paczki do Czechosłowacji i do Austrji.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 590 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1921 r. w sprawie przekazania komisarjatów Ministerstwa Aprowizacji przy magistratach m. st. Warszawy i m. Łodzi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 588 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 września 1921 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia sędziów i podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych oraz zastępców podprokuratorów przy sądach powiatowych.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 585 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 31 października 1918 roku o opiece nad zabytkami sztuki i kultury.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. w sprawie zniesienia monopolu handlu względnie sekwestru cukru i zaprowadzenia jednolitego podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 583 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie zobowiązań, wypływających z wydawania obligacji komunalnych Polskiego Banku Krajowego.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 582 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 120.001.000 mk.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1921 r. o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień w ogólnej taryfie towarowej.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 578 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 28 września 1921 r. o uiszczaniu gotówką opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Radomiu i Wilnie.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei państwowych w Warszawie.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego z dnia 18 września 1921 r. w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie likwidacji "Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji".
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach towarowych w Polsce.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 572 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w sprawie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w ogrodnictwie.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia izby obrachunkowej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej i przekazania jej agend Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w sprawie zniesienia urzędu elektryfikacyjnego.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zaliczek na poczet podatku obrotowego, obowiązującego w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 września 1921 r. w przedmiocie odwołania zawieszenia odpowiedzialności za całość przesyłek na kolejach okręgów wileńskiego i rówieńskiego.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 września 1921 r. o zmianie rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1873 r. o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych i rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 września 1921 r. w sprawie dniowego i wyjezdnego sędziów niezawodowych i ławników w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1921 r. w przedmiocie wykonywania nadzoru państwowego nad kasami chorych w zakresie lecznictwa.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1921 r. w przedmiocie oznaczenia części Państwa, w których nadwyżki gruntu ponad 60 ha i 400 ha podlegają przymusowemu wykupowi na cele przeprowadzenia reformy rolnej.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1921 r. o ustaleniu opłaty za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych, w gmachach państwowych lub przez Państwo wynajęte.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 557 wygaśnięcie aktu Konwencja o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 556 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisanej w Bukareszcie dnia 3 marca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu zawartych w taryfie osobowej i bagażowej opłat za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na kolejach normalnotorowych.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zgłoszenia i złożenia kart do gry celem dodatkowego opodatkowania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 września 1921 r. o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 550 Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 7 września 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1921 r. w przedmiocie wyboru rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenie b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Nowego Sącza.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przekazania starostom w Brześciu Litewskim, w Pińsku i w Łunińcu przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast: Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tychże gminach.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Białegostoku.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 544 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 sierpnia 1921 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku ubezpieczenia urzędników prywatnych.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1921 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r. zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 lipca 1921 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 7 maja 1920 roku o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przepisów, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 września 1921 r. w przedmiocie zmian i podwyższenia taryfy osobowej.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaboru rosyjskiego i zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 września 1921 r. w sprawie podwyższenia taryf na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 sierpnia 1921 r. o utworzeniu okręgu szkolnego łódzkiego.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1920 r. o reorganizacji zarządu dóbr państwowych.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w sprawie ochrony granic na województwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiat grodzieński, województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminu ważności i zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1921 r. o zawieraniu umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Kutna.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 24 sierpnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1921 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych austrjacką ustawą z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. o ubezpieczeniu pensyjnem.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1921 r. w przedmiocie reorganizacji Zakładu Pensyjnego dla funkcjonarjuszy.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 523 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1921 r. w sprawie przyznania szoferom uposażenia stopni płac niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie przy parowozie.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 520 Dekret z dnia 22 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz Polskiej Kolei Państwowej gruntów dla celów eksploatacji żwirowni Słomków gminy Skierniewki powiatu Skierniewickiego.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia świadectw dla przywozu i wywozu przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, obszaru działalności, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowych i odwoławczych na obszar b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie przekazania Ministrowi Kolei Żelaznych niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 515 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. w sprawie utworzenia kordonu sanitarno policyjnego wzdłuż linji rzek: Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowaniu zobowiązań rublowych na marki polskie.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 513 Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1920 r. o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użytków rolnych.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 512 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów pełnomocnictwa do wprowadzenia zmian do statutów (ustaw) instytucji kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej przez b. władze zaborcze.
Dz.U. 1921 nr 75 poz. 511 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 508 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 507 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 20 sierpnia 1921 r. o utworzeniu izby okręgowej kontroli w Kowlu.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o rozkładzie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie wykonania postanowień art. 7 ustawy z dnia 28 października 1920 r. w przedmiocie przeprowadzenia wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1921 r. o wypuszczeniu 3% renty państwowej z 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu taksy egzaminacyjnej dla egzaminów aptekarskich w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 73 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1921 r. o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 73 poz. 500 Ustawa z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.
Dz.U. 1921 nr 72 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 498 Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 497 Obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku w ustawie z dnia 7 czerwca 1921 r. o opłacaniu nadzwyczajnych kar za zwłokę od wymierzonych, a nie zapłaconych w terminie podatków i opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), tudzież taks, oraz o kosztach przymusowego ściągania tychże należności skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej oraz zmiany dotychczasowego sposobu obliczania opłat bagażowych na państwowych kolejach wąskotorowych warszawskiej dyrekcji kolei państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu opłat za przewóz osób i bagażu na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 492 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sejmików Powiatowych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 491 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sejmików Wojewódzkich.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 490 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zniesienia rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką).
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 485 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany przepisów ustawy o urzędach rozjemczych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 roku o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 29 lipca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Królestwa Polskiego i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 lipca 1921 r. w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej komunikacji bezpośredniej z kolejami W. M. Gdańska.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1921 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r. dotyczącej przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz . 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych użytków rolnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn z dnia 2 czerwca 1920 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, mocy rozporządzeń, dotyczących organizacji zarządu dóbr i lasów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego mocy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o dodatkach dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów budownictwa państwowego Ministerstwa Robót Publicznych, za pracę przy budowie na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 470 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 sierpnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Państwowemu Bankowi Rolnemu przyjmowania i ściągania należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych na pomoc rolną.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych i b. Dzielnicy Pruskiej oraz z Prezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w przedmiocie dokonania rejestracji i stemplowania tytułów długu przedwojennego Austrji i Węgier.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w sprawie wprowadzenia niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszar b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 466 Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 465 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. na miejscowości: Chodecz, Goline, Rychwał i Ślesin.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 464 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1921 r. o częściowej zmianie rozporządzenia w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Grodziska.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 461 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 lipca 1921 r. o dalszem podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 460 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 lipca 1921 r. o zmianie ogólnego rozporządzenia b. pruskiego Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1914 r. w przedmiocie wykonania ustawy depozytowej z dnia 21 kwietnia 1913 r.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uchylenia w b. zaborze rosyjskim postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o opodatkowaniu miodu do picia.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. o organizacji urzędów ochrony lasów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 453 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza w mieście Płocku.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 452 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntu pod budowę ulicy.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 451 Dekret z dnia 28 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Warszawy gruntów pod urządzenie targowiska dla hurtowego handlu warzywami.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 450 Dekret z dnia 19 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntów pod budowę ulic oraz urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 449 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. o uzupełnieniu art. 40 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 448 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 447 Ustawa z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich.
Dz.U. 1921 nr 68 poz. 446 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 27 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1921 nr 68 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1921 r. w przedmiocie terminu wymiany oraz zwrotu Urzędowi pożyczek państwowych świadectw tymczasowych i obligacji 5% pożyczki państwowej z roku 1920 przez placówki subskrybcyjne.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1921 r. w przedmiocie wcielenia państwowej organizacji wykonawczej służby bezpieczeństwa we Lwowie i Krakowie do policji państwowej.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1921 roku w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian taryfy opłat dla lekarzy dentystów.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 435 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1920 r. o wykonaniu ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień artykułu 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 433 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie uposażenia osób wojskowych.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 432 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 431 Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. o zwiększeniu emisji serji II biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uregulowania wywozu ropy naftowej oraz przetworów ropy naftowej.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych o wprowadzeniu wolnego handlu węglem kamiennym, koksem, węglem brunatnym i brykietami węglowemi.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uchylenia w b. zaborze austrjackim ustawy o opodatkowaniu mięsa i rządowego podatku linjowego w miastach zamkniętych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 427 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie i powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy ustawy o ludowych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą i na jej zasadzie wydanych rozporządzeń na obszar województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 425 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie włączenia do miasta Białej Podlaskiej folwarku Białka oraz miejscowości Zofja Las.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów celnych i taryfy celnej na obszary województw wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego przepisów prasowych, o zakładach drukarskich, składach druków, widowiskach i zmianie nazwisk.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie zabezpieczenia przy wykonywaniu ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej praw osób internowanych i wywiezionych przez obce władze oraz osób, powracających do swych siedzib po dniu 1 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1921 r. o odroczeniu terminu ubezpieczenia na wypadek choroby robotników i pracowników rolnych i służby domowej wiejskiej w kasach chorych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen przetworów naftowych.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1921 r. o częściowem rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna, oraz rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy na województwa: Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie, oraz na powiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowyski, województwa Białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 lipca 1921 r. w przedmiocie urządzenia i utrzymywania zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie "Przepisów Przewozowych obowiązujących na kolejach polskich", stanowiących część I Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 413 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 lipca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Ogólnej Taryfy towarowej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1921 r. w przedmiocie utworzenia urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 407 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 lipca 1921 r. o przekazaniu właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny w Berlinie Senatowi Administracyjnemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych dla województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1921 r. w przedmiocie sądownictwa doraźnego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. o utworzeniu Państwowej Rady Emigracyjnej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 402 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 401 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 399 Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do zmiany niektórych przepisów, dotyczących ustawy o podatku dochodowym, przemysłowym i domokrążnym, obowiązującym na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 398 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1921 r. wprowadzająca dodatki drożyźniane do rent, ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, oraz zmieniająca niektóre postanowienia tychże ustaw.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 397 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 396 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 395 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 392 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1921 r. w sprawie przyznania woźnym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. o unieważnienie zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 listopada 1919 r. w sprawie nadania Spółce Akcyjnej "Len Kresowy" wyłącznego prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrębu Ziem Wschodnich.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie unieważnienia umów zawartych przez b. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich ze spółką akcyjną "Polski Eksport Drzewny".
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 389 Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. o zniesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami oraz o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 388 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej ustawy.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 387 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia sieci dróg państwowych.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1921 r. o przymusowym wykupie majątków ziemskich, znajdujących się w promieniu 15 kilometrów od centrum m. st. Warszawy, na cele przewidziane w art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1921 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 383 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami.
Dz.U. 1921 nr 61 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1921 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920-1921 na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, oraz w przedmiocie zniesienia ograniczeń w obrocie towarowym z powiatami wschodniemi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie uproszczonego rozliczania podwyżek opłat dodatkowych, należnych od lokatorów w myśl art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1921 r. o obliczaniu strat, spowodowanych przez przechowywanie, przewóz i oczyszczanie spirytusu na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego na zasadzie art. VI traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego dwóch rozporządzeń Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca i 11 sierpnia 1920 r. o poborze roczników od 1894 do 1885.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 373 Ustawa z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie rewizji likwidacji serwitutów pastwiskowych w dobrach b. Komory arcyksiążęcej na Śląsku Cieszyńskim.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 372 Ustawa z dnia 17 czerwca 1921 r. o poborze na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatków: gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i budynkowego, oraz unormowaniu poboru podatku gruntowego na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego jakoteż powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 371 Ustawa z dnia 14 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany postanowień ust. 2 § 42, ust. 1 § 48, § 54, ust. 2 § 62 i § 85 statutu gminnego dla st. król. miasta Krakowa.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 370 Ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem cesarskiem z dnia 25 czerwca 1914 r. o ubezpieczeniu pensyjnem.
Dz.U. 1921 nr 59 poz. 369 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1921 nr 58 poz. 368 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 kwietnia 1921 r. o podwyższeniu opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b. Przepisów o kolejowych agencjach celnych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia rodzajów towarów, przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie przekazania starostom w Kielcach i Będzinie przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tych gminach.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1921 r. w przedmiocie pracy nocnej w drukarniach i zakładach graficznych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 361 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie wypłaty zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie podjęcia wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Austrją.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas, spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych).
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 358 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy depozytowej z dnia 21 kwietnia 1913 r.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 357 Ustawa z dnia 7 czerwca 1921 r. o opłacaniu nadzwyczajnych kar za zwłokę od wymierzonych, a nie zapłaconych w terminie podatków i opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), tudzież taks, oraz o kosztach przymusowego ściągania tychże należności skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 czerwca 1921 r. w przedmiocie obniżenia ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane w wagonach osobowych (plackart).
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia wykonawczego z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1921 r. w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt Kas Chorych i wydawania tych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie tymczasowego rozszerzenia okręgu terytorjalnego oddziału Prokuratorji Generalnej w Krakowie na ziemie Śląska Cieszyńskiego, wchodzące w skład Państwa Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 351 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1919 r. w sprawie zmiany terytorjum okręgu Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w sprawie przekazania temuż Zakładowi tymczasowo wykonywania ubezpieczenia górników w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 10 czerwca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie utrzymania porządku w domach na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie terytorjalnego podziału województw Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1921 r. o zmianie rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1873 r. o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 54 poz. 341 Ustawa z dnia 14 czerwca 1921 r. w przedmiocie unormowania podstaw wymiaru państwowego podatku dochodowego i podatku majątkowego na rok podatkowy 1921.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1921 r. w przedmiocie przesunięcia na obszarze b. zaboru austrjackiego terminu, wyznaczonego w art. 50 i 137 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1921 r. o czasowem skróceniu sędziowskiej służby przygotowawczej.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 337 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 336 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 335 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 334 Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 roku "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 18 czerwca 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa oraz rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1920 r., uzupełniającego rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 12 maja 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 czerwca 1921 r. w sprawie zmian w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1921 r. w sprawie wykonywania w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1921 r. o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 325 Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 324 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 czerwca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1921 roku o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 14 czerwca 1921 r. w sprawie zwiększenia przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 czerwca 1921 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowań na t. zw. śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 14 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1921 r. w przedmiocie zniesienia ulgi celnej na tokarki do metalu o wysokości centrów 250 mm. i mniej.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 2 maja 1921 r. w przedmiocie walki z księgosuszem.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 2 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 317 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 313 uchylony Obwieszczenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w tekście rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 stycznia 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 czerwca 1921 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych, na obszarze b. zaboru rosyjskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 maja 1921 r. w sprawie przesunięcia terminu podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych".
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 maja 1921 r. w sprawie stosowania rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1921 r. o zaokrągleniu należności pobieranych według taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na kolejach wąskotorowych państwowych oraz na niektórych kolejach wąskotorowych prywatnych.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 maja 1921 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze byłego zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 303 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 302 Ustawa z dnia 31 maja 1921 r. o ulgach co do kwalifikacji na urząd sędziowski i prokuratorski.
Dz.U. 1921 nr 49 poz. 301 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 49 poz. 300 wygaśnięcie aktu Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.
Dz.U. 1921 nr 49 poz. 299 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. o ratyfikacji Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.
Dz.U. 1921 nr 48 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1921 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 297 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w przedmiocie rozciągnięcia kontroli sanitarnej nad osobami, przybywającemi ze wschodu.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 31 maja 1921 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1921 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 294 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1921 r. w przedmiocie przepisów o postępowaniu co do ściągania kar w sprawach opałowych.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 maja 1921 r. w sprawie zmiany postanowień wykonawczych do art. 13 i 25 przepisów przewozowych, stanowiących część I taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia Powiatowych Urzędów Ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 291 uchylony Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1921 r. o czasie pracy w zakładach handlowych, do ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ustalenia tymczasowych opłat od patentów na wyrób trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych oraz drożdży, tudzież na sprzedaż trunków na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 288 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1921 r. zmieniające częściowo rozporządzenie z dnia 21 października 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 287 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1921 r. o tymczasowym poborze państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 286 Obwieszczenie z dnia 6 maja 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 285 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 24 września 1920 roku o uchylaniu uchwał spółek drobnych rolników, utworzonych na podstawie statutu Banku Włościańskiego.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkowym.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze tej dzielnicy.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie przynależne do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze w dniu 12 października 1920 r., mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 280 Ustawa z dnia 20 maja 1921 r. w przedmiocie zniesienia ograniczeń dla gruntów włościańskich, wchodzących w obręb miast.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 279 Ustawa z dnia 18 maja 1921 r. o uwolnieniu aktów pomocy dla żołnierzy wojska polskiego od opłat skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 278 Ustawa z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie oznaczenia okresu organizacji sądownictwa.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 277 Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 maja 1921 r. o stosowaniu w roku 1921 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1921 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Zdrowia Publicznego w przedmiocie uprawnień przewodniczących Urzędów Rozjemczych dla spraw najmu.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1921 r. w przedmiocie utworzenia w Sosnowcu i Zawierciu urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i kas skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 kwietnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 2 września 1920 r. w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres 5 letni od 1920/21 do 1924/25 r.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie wojskowej służby kolejowej.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw i przepisów o zaopatrzeniu ludności, obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej, na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie, przynależne do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w przyległych dzielnicach.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 269 Ustawa z dnia 10 maja 1921 r. o rejestracji i stemplowaniu tytułów długu przedwojennego Austrji i Węgier.
Dz.U. 1921 nr 44 poz. 268 Ustawa przechodnia z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie czasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 maja 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 264 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie postępowania przy parcelacji posiadłości ziemskich, prowadzonej przez osoby prywatne.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w przedmiocie oznaczenia terminów do sprzedaży z licytacji w b. zaborze rosyjskim majątków nieruchomych.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1921 nr 42 poz. 261 Ustawa z dnia 24 maja 1921 r. w przedmiocie amnestji z powodu uchwalenia Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 maja 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy przewozowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 maja 1921 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach, na obszarze województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego oraz m. st. Warszawy.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 2 maja 1921 r. w sprawie podwyższenia zawartych w taryfie osobowej i bagażowej opłat za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 kwietnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b) "Przepisów o kolejowych ajencjach celnych".
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustalenia terminów dla załadowania i wyładowania wagonów 30-tonnowych.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie rozciągnięcia na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. mocy obowiązujących ustaw i przepisów o opodatkowaniu wódki.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 250 Ustawa z dnia 10 maja 1921 r. o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 249 Ustawa z dnia 10 maja 1921 r. o ukończeniu budowy kolei Czersk-Liniewo, zaczętej przez b. rząd pruski na Pomorzu.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 248 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 40 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 245 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 30 kwietnia 1921 r. o dalszych ulgach w spłacaniu zaległych procentów od intabulowanych wierzytelności tudzież zaległych podatków i danin publicznych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz i urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 kwietnia 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia art. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przyłączenia powiatów: Grodzieńskiego, Wołkowyskiego i Białowieskiego do okręgu Izby skarbowej w Białymstoku i utworzenia w nich urzędów skarbowych.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taryf na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie trybu postępowania w Komisjach Odwoławczych, utworzonych w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie obrotu drożdżami między poszczególnemi obszarami Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozwiązania Zachodniej Straży Obywatelskiej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany postanowień artykułów 12, 27, 37 i 38 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 kwietnia 1921 r. w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pomocy rolnej w roku 1921.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ruchu granicznego między Polską a Gdańskiem.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru pruskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 229 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Aprowizacji w przedmiocie uposażenia kierowników (czek) i nauczycieli (ek) publicznych ludowych szkół rolniczych oraz ustanowienia opłat uczniów i uczennic publicznych ludowych szkół rolniczych za koszty utrzymania w internatach szkolnych.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania felczerów do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 227 Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. o zmianie artykułów 10 i 12 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 226 Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1921 nr 37 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 kwietnia 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r. w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.
Dz.U. 1921 nr 37 poz. 224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 37 poz. 223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przepisów karno-sądowych na ziemiach przynależnych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie strawnego i drogowego dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 5 kwietnia 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1921 r. w przedmiocie przekazania staroście we Włocławku przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia statutu Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia statutu Polskiego Banku Krajowego we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ograniczenia właściwości sądów wojskowych.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemie Wschodnie mocy ustaw o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg i mostów i o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 1921 r. w przedmiocie wymiaru i uiszczania należytości ryczałtowej za postępowanie spadkowe w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie przepisów wyborczych dla kas chorych.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia przepisów wykonawczych z dnia 1 lipca 1920 r. do ustawy z dnia 29 marca 1920 r. o tymczasowych emeryturach wojskowych.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 marca 1921 r. o podwyższeniu opłat za przewóz osób oraz bagażu na kolejach wąskotorowych państwowych, oraz znajdujących się pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 marca 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach T-wa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Czecho-Słowacją.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie, przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., ustaw o państwowym podatku dochodowym i majątkowym, i podatku od kapitałów i rent i ustawy o podatku przemysłowym w części, dotyczącej zasadniczego podatku przemysłowego oraz w sprawie uchylenia, pobieranego w powiatach wołyńskich na rzecz Skarbu, podatku od widowisk.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 204 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1921 nr 34 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1921 r. w przedmiocie Statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 202 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie zmiany taryfy kwaterunkowej.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 201 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie częściowej zmiany niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z dnia 13 czerwca 1873 r.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy o podatku od kapitałów i rent.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowania na grypę połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie ograniczenia przywozu fasoli.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie zgłaszania kursów sanitarnych i regestracji osób, które ukończyły kursy sanitarne i wykonywują zawód sanitarjuszy.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 194 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. zmieniająca przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uregulowania ruchu ulicznego.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego oraz Ministrów Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom W. P.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1921 r. w przedmiocie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 marca 1921 r. uzupełniające rozporządzenia z dnia 29 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem i z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie nadzoru sanitarno weterynaryjnego na linji kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia o ograniczeniu urządzania przedstawień kinematograficznych.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie zaokrąglenia należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie ograniczenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 12 maja 1920 r. o rozciągnięciu na obszarze b. zaboru rosyjskiego działania dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych z dnia 5 lutego 1919 r. na zyski względnie dochody osiągnięte w latach 1919 i 1920.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 marca 1921 r. w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1920 r., tyczącego się walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Warszawskiego.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 lutego 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 183 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 182 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie nadzwyczajnego kredytu na zakup zagranicznego zboża siewnego.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 181 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów o wymiarze grzywien, nawiązek i wynagrodnego w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 180 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia inwalidów z powodów starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rz. Niem. z dnia 19 lipca 1919 r.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 179 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. w przedmiocie przyznania ponownego nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych i kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jakoteż dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów, w końcu dla emerytów wojskowych b. państw zaborczych, tudzież wdów i sierot po nich.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 178 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich oraz ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 176 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 175 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 174 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolną.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 173 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o wynagrodzeniu ławników sądów pokoju.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 172 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w b. Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 171 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. o wzniesieniu w Warszawie przez Państwo "Domu Ludowego Rzeczypospolitej".
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 170 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. o wykonaniu ślubu uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem "Opatrzności Bożej".
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 169 Ustawa z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 168 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. o utworzeniu przy Głównym Urzędzie Likwidacyjnym Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie używania domieszek do mąki i chleba.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach prawnych, obowiązujących na Ziemiach Wschodnich.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do stałej pensji dla weteranów 1831, 1848 i 1863 roku.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 163 Ustawa z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie amnestji.
Dz.U. 1921 nr 28 poz. 162 Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 28 poz. 161 wygaśnięcie aktu Umowa o preliminaryjnym pokoju i rozejmie między Rzecząpospolitą Polską z jednej a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej strony, podpisana w Rydze dnia 12 października 1920 roku.
Dz.U. 1921 nr 27 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skreśleniu przędzy bawełnianej z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń.
Dz.U. 1921 nr 27 poz. 159