Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 821 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 820 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 819 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 818 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 817 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 816 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 815 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 813 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 811 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 810 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 809 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 808 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 807 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 805 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 801 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 800 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 799 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 798 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 795 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia na 1997 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 794 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 791 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji i udziałów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 790 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 789 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie listy jednostek badawczo-rozwojowych, nad którymi sprawowanie nadzoru przejmują organy utworzone w ramach reformy funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 787 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 785 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 783 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 781 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 780 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 779 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 777 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 776 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 774 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 772 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 762 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 759 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 757 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 756 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 751 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 748 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 745 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 738 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 733 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 732 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1997 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 726 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 724 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 721 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 720 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 719 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 718 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie warunków pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposobu stwierdzania spełniania tych warunków.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 715 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 714 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 713 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1996 nr 150 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1996 nr 150 poz. 711 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 704 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 702 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 700 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 693 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 691 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 690 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 689 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie równorzędności pod względem uposażenia prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wynagrodzeń prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 687 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 686 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 684 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 683 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1996 nr 146 oz. 680 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 679 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 678 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 677 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 676 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 675 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz pokrywania kosztów tej rehabilitacji.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 671 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 669 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie sposobu i warunków tworzenia krajowych i regionalnych banków komórek i tkanek przeznaczonych do przeszczepiania oraz ich zadań.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie wymogów, jakim powinna odpowiadać dokumentacja medyczna dotycząca pobierania komórek, tkanek i narządów, ich przechowywania i przeszczepiania.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 665 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 664 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 663 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 662 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.
Dz.U. 1996 nr 143 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1996 nr 142 poz. 660 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
Dz.U. 1996 nr 141 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 657 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 656 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 654 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 652 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 651 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych banków.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 649 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Komarowie Osadzie.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 648 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 647 uchylony Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 644 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 643 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 642 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 641 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 640 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 639 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 638 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 637 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie.
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 632 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 631 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 630 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 628 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 134 poz. 626 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.
Dz.U. 1996 nr 133 poz. 625 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1996 nr 133 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 621 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 620 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1996 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 616 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast.
Dz.U. 1996 nr 131 poz. 615 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji.
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 613 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 607 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 603 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1996 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1996 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla pracowników górnictwa.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 596 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji budżetowej na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1996 nr 126 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.
Dz.U. 1996 nr 125 poz. 590 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 16 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 125 poz. 589 obowiązujący Konwencja o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa, sporządzona w Waszyngtonie dnia 16 czerwca 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 587 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Biskupicach.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 586 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 585 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 583 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunku funduszu gwarancyjnego miejskiej strefy usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 581 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 580 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ramowego statutu urzędu wojewódzkiego.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 579 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 578 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1996 r. w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 577 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 575 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód dotyczących zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie liczby członków Rady Służby Cywilnej i ich wynagradzania.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 573 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 572 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 571 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
Dz.U. 1996 nr 121 poz. 569 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dotacji celowych na finansowanie w 1996 r. inwestycji jednostek oraz modernizacji i budowy dróg, przekazanych niektórym gminom.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 567 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od róż ciętych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 566 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na niektóre paliwa przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej), sporządzonej w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 564 obowiązujący Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 119 poz. 563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania z budżetu państwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za I i II półrocze 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 119 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 558 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 557 obowiązujący Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
M.P. 1996 nr 116 poz. 555 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 553 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 549 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 548 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 546 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek artystycznych.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 543 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 538 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Dz.U. 1996 nr 112 poz. 535 obowiązujący Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Londynie dnia 6 maja 1969 r.
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 111 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 531 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Techniki i Technologii.
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 530 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Rabacie dnia 24 października 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 529 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Rabacie dnia 24 października 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 110 poz. 527 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 526 obowiązujący Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 524 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 521 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzone w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Techniki i Technologii, sposobów ich realizacji oraz warunków udzielania pożyczek i poręczeń, w tym także preferencyjnych.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 513 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 512 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 508 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 505 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 503 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 500 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 495 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 493 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 490 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 489 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 488 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 484 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki papieru przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 474 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 473 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie zasad współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach płockim i suwalskim.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 468 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 464 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o nadaniu Akademii Rolniczej w Poznaniu nazwy "Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego" w Poznaniu.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 463 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 462 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 461 obowiązujący Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 460 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 459 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 99 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.
Dz.U. 1996 nr 99 poz. 457 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Dz.U. 1996 nr 98 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1996 nr 98 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1996 nr 97 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Chojnowie.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 443 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach stołecznym warszawskim, jeleniogórskim, płockim, radomskim i szczecińskim.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 438 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bialskopodlaskim, chełmskim, kaliskim, konińskim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, olsztyńskim, opolskim, słupskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 436 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1996 nr 95 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 426 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie książeczek usług medycznych.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 414 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji określonych prawem łowieckim.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 410 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 409 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 407 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 406 obowiązujący Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 401 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.
Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 395 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
Dz.U. 1996 nr 86 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 387 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1996 nr 84 poz. 386 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum gminnym.
Dz.U. 1996 nr 83 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 r.
Dz.U. 1996 nr 83 poz. 384 obowiązujący Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzone w Strasburgu dnia 25 października 1967 r.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1996 nr 80 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu upoważnienia niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1996 nr 78 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 78 poz. 370 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 19 października 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 368 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 367 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 365 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 363 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 362 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 356 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 1996 nr 74 poz. 352 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 351 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy warszawskie.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 349 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 348 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U. 1996 nr 72 poz. 347 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zmian w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie przyznania bezrobotnym, zamieszkałym w niektórych województwach i gminach objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, prawa do zasiłku i stypendium, przysługującego bezrobotnym zamieszkałym w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1996 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 1996 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego "Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy.
Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie miejskich stref usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 66 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie określenia warunków zatrudniania i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w ramach usług artystycznych.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 315 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 86 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 314 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 307 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 304 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 1993 r.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 303 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie słupskim.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 292 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 289 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 280 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 276 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 275 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 269 obowiązujący Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 268 obowiązujący Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1996 nr 59 poz. 267 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263 obowiązujący Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 262 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1996 nr 58 poz. 261 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 257 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 39 ust. 2 pkt 2-4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 252 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 250 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o stosunkach prawnych i współpracy na wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 248 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 55 poz. 246 uchylony Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 245 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń między budżetami wojewodów z tytułu zwrotu wydatków na refundację za leki dla osób uprawnionych, które zrealizowały receptę poza województwem, w którym zameldowane są na pobyt stały.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 17 maja 1994 r., zmieniającego Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 240 obowiązujący Protokół sporządzony w Warszawie dnia 17 maja 1994 r. zmieniający Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r.
Dz.U. 1996 nr 53 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238 obowiązujący Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 237 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 236 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 235 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 24 ust. 3 i art. 28 w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 234 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre paliwa przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 226 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzony w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 225 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lutego 1996 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 223 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 218 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie ważności referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r., oraz referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 1996 r. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków.
Dz.U. 1996 nr 49 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r.
Dz.U. 1996 nr 48 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania.
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma Państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 209 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 207 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 46 poz. 205 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzona w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 198 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 197 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Inspekcji Nasiennej.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 193 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy w Paradyżu.
Dz.U. 1996 nr 44 poz. 190 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 188