Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1858 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1857 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1856 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1855 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1854 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1853 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1852 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1850 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1849 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1848 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1847 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1846 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1845 uchylony Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1844 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1843 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1842 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1841 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 250 poz. 1840 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1839 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1838 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1837 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1836 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1835 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1833 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1831 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1829 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1828 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1827 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1826 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1825 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1824 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1823 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1822 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1821 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Dz.U. 2006 nr 248 poz. 1820 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1818 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1816 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1815 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1813 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1811 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1810 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1808 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1804 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1802 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1799 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1798 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1797 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1796 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1795 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1794 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1793 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1792 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1791 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1789 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1788 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1786 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1785 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1784 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1783 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1781 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1780 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U)
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1779 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1778 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1775 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1774 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1773 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanym w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1772 obowiązujący Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1771 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 2006 nr 244 poz. 1770 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Teheranie dnia 2 października 1998 r.
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1765 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1762 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Dz.U. 2006 nr 243 poz. 1758 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
Dz.U. 2006 nr 242 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
Dz.U. 2006 nr 242 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1753 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1752 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1751 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1750 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1748 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1747 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1746 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1745 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1742 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1740 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1738 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1732 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1730 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1727 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1726 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1725 obowiązujący Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1724 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 2006 nr 238 poz. 1723 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalenia, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1719 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1715 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1714 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1713 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1712 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1711 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1710 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1709 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1708 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1706 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 236 poz. 1704 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1698 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1697 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1696 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1695 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1694 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1693 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 234 poz. 1692 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 233 poz. 1691 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 232 poz. 1690 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 232 poz. 1689 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1688 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1687 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1686 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego
Dz.U. 2006 nr 231 poz. 1685 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1684 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1683 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1682 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1681 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1680 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1679 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1677 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1676 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1675 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 25/05
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1674 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencję płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1673 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 229 poz. 1672 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1671 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1670 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1669 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1668 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1667 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1666 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1665 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2006 r. sygn. akt P 35/05
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1663 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1662 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1657 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1656 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt SK 19/05
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1655 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1649 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1648 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1647 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1646 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1645 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1644 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1642 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1641 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1640 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1639 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1637 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1636 uznany za uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dz.U. 2006 nr 224 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
Dz.U. 2006 nr 223 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1631 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1630 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2006 nr 222 poz. 1629 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1628 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1627 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1626 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1625 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1623 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1622 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1621 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1619 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1616 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1614 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt P 31/05
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1613 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1612 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2006 r. sygn. akt SK 66/06
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1605 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1603 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1602 uchylony Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1601 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2006 nr 219 poz. 1599 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1598 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1596 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1595 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1594 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1593 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1591 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1589 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1586 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1585 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
Dz.U. 2006 nr 216 poz. 1584 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1583 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1579 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1578 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1573 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1572 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1571 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórym przedsiębiorcom, będącym dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonywania umów poręczenia lub gwarancji, pomocy na restrukturyzację
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1569 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt SK 41/04
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1567 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1566 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1564 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1563 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1562 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatków na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1558 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1556 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Dz.U. 2006 nr 211 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1554 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1553 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału
Dz.U. 2006 nr 210 poz. 1551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1550 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2006 r. sygn. akt P 23/05
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1549 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1548 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1545 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2006 nr 209 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1543 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1541 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1538 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1535 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1534 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1533 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1532 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1531 uchylony Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1530 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1529 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1528 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1527 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie rodzajów roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objętych dopłatami do upraw tych roślin
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1526 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1525 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1524 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1523 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1522 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1521 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1520 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1515 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1511 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorczości
Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1509 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1508 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1507 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1506 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2006 nr 204 poz. 1504 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1503 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1502 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1501 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1498 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1495 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 203 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1493 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1492 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 10/06
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1491 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1489 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1487 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1486 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1485 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1484 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1483 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1482 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1481 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego
Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1480 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1479 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1478 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1474 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1473 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1472 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 obowiązujący Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1469 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1468 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1467 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1466 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji
Dz.U. 2006 nr 199 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1464 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2006 r. sygn. akt SK 41/05
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1463 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2006 r. sygn. akt SK 42/04
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1462 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1458 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1457 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1455 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1454 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1453 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1452 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1451 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2006/2007
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1450 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009, podpisanym w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1449 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006-2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1448 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1447 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 197 poz. 1446 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 196 poz. 1445 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1444 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1443 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1442 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1440 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1439 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1438 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1437 obowiązujący Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1436 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1434 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1433 obowiązujący Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1432 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1431 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1430 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1429 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt P 38/05
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1428 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt K 25/05
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1427 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe"
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1426 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1422 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1420 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych
Dz.U. 2006 nr 192 poz. 1418 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1415 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1414 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1412 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1411 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1409 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1408 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1404 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1402 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1401 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1397 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1395 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków
Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1390 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1389 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt K 12/06
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1388 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1387 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1384 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1383 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1382 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1380 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1379 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1377 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1374 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1373 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1371 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1370 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1369 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1367 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą
Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 185 poz. 1365 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia
Dz.U. 2006 nr 184 poz. 1364 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1360 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1359 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1357 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1356 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1355 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1352 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1351 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1349 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1348 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1347 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1346 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1345 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1343 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1342 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1338 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1337 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2006 r. sygn. akt K 1/06
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1330 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz Spójności
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1329 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie
Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1323 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1322 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1319 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 21 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1315 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1311 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1309 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1307 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 177 poz. 1305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1303 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1301 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1300 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1299 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1298 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1297 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1295 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1293 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1291 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1290 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1289 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1286 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego do dyspozycji
Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1285 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1283 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1282 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1281 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1280 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1278 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1277 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1274 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1273 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1272 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1269 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1267 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1265 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1264 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1263 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1262 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1259 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1258 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1255 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1252 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1251 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1250 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1249 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1247 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1246 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1245 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1244 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1243 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1242 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1241 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1239 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1238 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1236 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1234 wygaśnięcie aktu