Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1135 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1126 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany wskaźnika U.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1118 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1115 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1114 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1113 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1112 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1106 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1105 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1104 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1997 nr 161 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 161 poz. 1102 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1101 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1099 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1098 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1097 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1095 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1093 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1092 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1089 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1088 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1087 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1086 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1085 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1084 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1083 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1082 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1081 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1080 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1079 obowiązujący Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1078 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1077 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 2/97.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1076 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1075 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1997 Nr 159, poz. 1074 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1072 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z krajów i regionów rozwijających się.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1071 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1070 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1069 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1068 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1067 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1066 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1065 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1064 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1063 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1062 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1059 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1057 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Rumunii.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1056 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1053 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1052 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1051 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1050 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1049 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1047 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1046 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1045 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1044 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1043 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1042 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1040 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1039 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1997 r. - sygn. akt K 13/97.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1037 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1036 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1035 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1034 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1033 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1032 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.
Dz. 1997 nr 157 poz. 1031 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1030 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1029 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1027 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1025 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1024 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1022 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1021 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1020 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1019 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Leśnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1997 nr 155 poz. 1018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy.
Dz.U. 1997 nr 155 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1016 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1015 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1010 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1008 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1007 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej.
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1006 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1997 r. w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi.
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska.
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".
Dz.U. 1997 nr 153 poz. 1003 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 152 poz. 1002 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
Dz.U. 1997 nr 152 poz. 1001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 998 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie sposobu podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 150 poz. 997 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania rejonowych i granicznych lekarzy weterynarii.
Dz.U. 1997 nr 150 poz. 996 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.
Dz.U. 1997 nr 149 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 994 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 993 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 992 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 991 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji.
Dz.U. 1997 nr 148 poz. 990 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie dodatkowych warunków do udzielenia zezwolenia krajowym przedsiębiorcom na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, przewozów wahadłowych i okazjonalnych.
Dz.U. 1997 nr 147 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 988 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1997 r. - sygn. akt K. 1/97.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 987 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 986 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 985 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.
Dz.U. 1997 nr 146 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 983 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 11/97.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 982 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/96.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 981 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/97.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 980 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 978 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 977 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej oraz ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 976 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 975 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 974 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie składu liczbowego i szczegółowego trybu tworzenia komisji dyscyplinarnych I instancji oraz ustanawiania rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, wykonywania i zacierania kar dyscyplinarnych oraz ponoszenia kosztów obrońcy, biegłych i ekspertyz w postępowaniu dyscyplinarnym.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 971 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 969 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Dz.U. 1997 nt 144 poz. 968 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 967 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 966 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 965 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 963 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 961 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 957 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 955 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 952 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 951 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 950 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1997 nr 142 poz. 949 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od cła, oraz ograniczenia uprawnień do korzystania ze zwolnień od cła na niektóre towary przywożone przez osoby przekraczające wielokrotnie granicę państwową.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 947 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 946 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 945 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 944 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 942 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 941 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r. - sygn. akt K. 22/97.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 937 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 936 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 935 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 933 uchylony Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 932 uchylony Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 931 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 3/97.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 930 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 929 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 928 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 921 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 920 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 października 1997 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 917 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 916 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 915 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 914 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 913 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 912 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 909 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 907 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 906 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 905 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 904 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 903 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 902 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 899 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 898 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 897 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 896 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 895 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 893 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 892 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 891 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 889 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 887 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1997 r. w sprawie określenia reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 885 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 881 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 880 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie sposobu dystrybucji komórek, tkanek i narządów.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 878 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 876 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 131 poz. 875 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
Dz.U. 1997 nr 131 poz. 874 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 873 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 866 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 865 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 863 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 862 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 861 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 860 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 858 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 857 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 854 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 853 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 852 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 851 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 850 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 849 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 848 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 846 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 845 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzania do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 843 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 842 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 841 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 840 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 838 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 837 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 831 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 830 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 828 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 827 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzona w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 826 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 825 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 824 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 823 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu polskiej drogi krajowej 274 i niemieckiej drogi federalnej B97 oraz o budowie mostu granicznego w rejonie Gubinka i Guben, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 821 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz o budowie i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 820 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzonego w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 819 obowiązujący Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzone w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 818 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Manili dnia 9 września 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 817 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Manili dnia 9 września 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 127 poz. 815 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 813 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 805 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 804 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 802 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 801 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 800 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 798 uchylony Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 797 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu refundacji, a także sposobu przekazywania przez aptekę danych dotyczących obrotu lekami refundowanymi oraz ich zakresu.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 794 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zmiany składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektora generalnego urzędu.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 787 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 785 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 783 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 782 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 781 uchylony Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 780 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 778 uchylony Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 777 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 774 uchylony Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 773 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1997 nr 122 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Morza", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770 obowiązujący Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 765 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 762 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 761 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 760 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 759 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
Dz.U. 1997 nr 120 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.
Dz.U. 1997 nr 119 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 uchylony Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 752 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 751 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 750 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 748 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 746 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie udzielenia wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 745 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania w zakresie ochrony gospodarki narodowej między Urzędem Ochrony Państwa a Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 742 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 736 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 735 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 734 obowiązujący Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 733 obowiązujący Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 732 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 731 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1997 r. w sprawie określenia mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach w służbie cywilnej oraz do ustalenia stawek dodatku służby cywilnej.
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie określenia zasad tworzenia sekcji w ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej i uzupełniania ich składu.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 obowiązujący Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 725 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 723 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 722 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 721 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 września 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 720 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1997 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 715 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 714 uchylony Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U.1997 nr 109 poz. 713 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 710 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 709 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątków od tej zasady.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1997 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 705 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 703 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 702 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 700 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 108 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 694 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 693 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 692 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 691 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 688 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 686 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 684 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 683 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 682 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 680 uchylony Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 677 uchylony Ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 676 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 675 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 674 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 673 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 670 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi, używkami lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi oraz zasad uzyskiwania takich kwalifikacji.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów, szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków.
Dz.U. 1997 nr 105 poz. 665 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 663 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisanego w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 662 wygaśnięcie aktu Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisane w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661 obowiązujący Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadań i obowiązków dyrektorów tych szkół w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.
Dz.U..1997 nr 103 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opłat sądowych.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 658 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 656 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 655 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 654 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 653 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1997.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 652 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 651 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 650 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 644 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 642 obowiązujący Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 637 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 636 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 631 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 630 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 629 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 627 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 625 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 623 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 622 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 621 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół medycznych.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 615 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 613 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 608 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 607 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 606 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 603 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów celnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 600 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 598 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 591 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 589 obowiązujący Ustawa z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy na terenach dotkniętych powodzią.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 587 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 586 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia ewidencji mienia, jej udostępniania i wydawania z niej wyciągów przez Agencję Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 584 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby realizacji programu zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 581 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 580 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 579 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 578 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego, sposobu sporządzania spisów osób uprawnionych do odbioru powszechnych świadectw udziałowych, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania oraz sposobu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1997 nr 94 poz. 573 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań.
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzoru kwestionariusza.
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 570 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.
Dz.U. 1997 nr 93 poz. 569 obowiązujący Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 92 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 566 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wysokości odpisu na ten fundusz.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 564 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 561 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Jezioranach.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 556 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 551 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 550 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 546 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.
Dz.U. 1997 nr 86 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych przy produkcji i w obrocie naturalnych wód mineralnych, mineralnych wód mieszanych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki i położnej.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 538 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1997 nr 84 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie określenia wzorów umundurowania, oznak służby, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zasad i sposobów noszenia umundurowania i orderów, odznaczeń, medali, odznak oraz znaków indentyfikacyjnych.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposobu ich ewidencjonowania.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 533 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 531 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie systemu rozliczeń wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 529 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 526 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 525 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 524 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 522 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 521 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 518 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 517 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 516 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 513 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 512 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 511 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 510 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1997.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 509 uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 508 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 507 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 506 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 80. poz. 505 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 504 akt objęty tekstem jednolitym