Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznej oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1319 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1318 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1317 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1315 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1314 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu przekazania z urzędów morskich składników majątkowych służących do wykonywania zadań przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1309 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1306 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych za granicą u pracodawców zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1303 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2000.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1298 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1289 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1285 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1283 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1281 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1280 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1279 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1275 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1267 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1260 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1257 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1256 obowiązujący Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1255 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1254 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed organami.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1252 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1251 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1249 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1245 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1243 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1236 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1235 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1234 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1232 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1230 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1229 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1228 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1227 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1999 nr 108 poz. 1226 obowiązujący Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1221 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1216 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1215 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1214 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1212 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1211 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1208 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1205 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1204 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1199 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1197 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedur uproszczonych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1193 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1192 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1191 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzonej w Genewie dnia 21 października 1982 r.
Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1190 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzona w Genewie dnia 21 października 1982 r.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1189 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1188 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1187 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1185 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1184 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1183 obowiązujący Porozumienie Europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporządzone w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1182 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 10/99.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 14/98.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie organizacji i zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1177 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1172 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.
Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1170 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1999 r. sygn. akt SK. 19/99.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1169 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 6/99.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków do udzielenia zezwolenia krajowym przedsiębiorcom na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej, przewozów wahadłowych i okazjonalnych.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1166 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1165 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1164 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1163 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1162 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1158 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1157 obowiązujący Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1156 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1155 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1153 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kyrgyską, sporządzona w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1152 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1151 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1150 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1149 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1148 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1145 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1142 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzoną działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1140 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1139 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzecząpospolitą Polską Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzonej w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1138 obowiązujący Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzona w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1136 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1134 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla geodezji i kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1133 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1132 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1131 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1129 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1122 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1121 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1120 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1117 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1116 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1114 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1113 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1112 obowiązujący Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1111 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1110 obowiązujący Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1109 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1108 obowiązujący Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1107 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1106 uchylony Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1105 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wartości stopy dyskonta na 2000 rok do obliczania zdyskontowanej wartości netto dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła, lokalnych źródłach ciepła oraz w przypadku zamiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1102 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1101 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1999 nr 95 poz. 1100 uchylony Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1099 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1098 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1097 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1096 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1095 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1093 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1092 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1089 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1088 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1087 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1086 obowiązujący Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1085 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1084 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1083 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1082 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1081 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1080 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1079 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1077 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1076 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1075 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1074 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1073 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1072 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1071 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1070 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1069 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1068 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1067 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1066 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1065 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1064 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1063 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1062 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K. 28/98.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1059 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1057 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie rejestru głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1056 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 1999 r. w sprawie wzruszenia prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1052 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1051 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzeniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1050 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie trybu i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1048 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1047 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1046 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1045 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1044 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1043 uchylony Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 1999 r. sygn. akt K. 33/98.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1042 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. sygn. akt K. 12/99.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1040 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1039 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1037 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1036 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1035 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1034 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1033 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1032 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1031 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1030 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1029 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1028 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1027 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1026 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1025 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1024 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1023 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1022 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Łączności.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1019 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1018 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1016 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1014 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1012 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1010 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1009 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1008 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1005 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1004 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1003 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1002 obowiązujący Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1001 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1000 uchylony Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 998 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 997 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 995 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 994 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 993 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 992 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 991 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 990 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 987 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 986 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 985 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 984 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 983 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 982 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 981 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 980 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 979 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 978 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 977 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 976 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 975 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 969 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 968 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 967 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt SK. 4/99.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 966 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 1999 r. sygn. akt K. 6/98.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 965 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 964 akt objęty tekstem jednolitym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 963 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 33/98.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 961 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny"
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 958 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 957 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 956 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 954 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 953 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 952 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 951 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 950 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 949 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 948 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 947 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 946 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 945 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 943 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 940 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 939 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 938 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych.
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 937 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 936 uchylony Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego.
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 935 uchylony Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1999 nr 84 poz. 934 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 933 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 932 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 931 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 929 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 926 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 925 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 922 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 921 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 920 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 919 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 918 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.
Dz.U. 1999 nr 81 poz. 917 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 916 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 914 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 913 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 910 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 908 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 907 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 906 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 905 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 904 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 903 uchylony Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 902 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 899 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 898 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 896 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 895 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 894 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 893 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 892 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 891 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 890 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 889 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 888 obowiązujący Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 887 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 886 obowiązujący Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 885 uchylony Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 884 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 883 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 880 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 879 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 877 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 876 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 875 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 874 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 872 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 870 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 869 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 867 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 866 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 863 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 862 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 861 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 860 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 859 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Rabacie dnia 24 października 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 858 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzona w Rabacie dnia 24 października 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 857 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., sporządzonej w Warszawie dnia 25 marca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 856 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. sporządzona w Warszawie dnia 25 marca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 855 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1999 nr 76 poz. 854 obowiązujący Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 853 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 852 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 850 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 849 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 848 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 847 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 845 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 843 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 841 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 840 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 839 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 838 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 837 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 833 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 830 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 829 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 828 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 827 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 826 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 825 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 824 uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 822 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 821 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 819 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 817 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 816 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 811 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 810 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 809 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 808 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków wspierania środkami budżetu państwa na 1999 r. lokalnych programów restrukturyzacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 807 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 805 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 804 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 803 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 801 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 797 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1999 nr 71 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 795 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 794 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 793 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 792 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 790 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 789 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 786 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 781 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 780 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 779 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 777 uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 776 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 775 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 774 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 773 uznany za uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 766 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 764 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 69 poz. 762 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Dz.U. 1999 nr 68 poz. 761 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków.
Dz.U. 1999 nr 68 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrażania reform w ochronie zdrowia.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 759 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 757 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 756 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
Dz.U. 1999 nr 67 poz. 753 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 752 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 751 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin uprawnych.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
Dz.U. 1999 nr 66 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 746 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 745 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 743 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 742 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 740 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 739 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 737 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 734 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 729 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 728 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 727 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 723 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 719 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 718 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 715 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z " Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 714 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego " Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 713 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 712 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 711 obowiązujący Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 710 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 709 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 708 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 707 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 706 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 705 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 704 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 703 obowiązujący Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 702 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 701 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 700 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 694 uchylony