Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2260 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2259 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2257 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2255 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2254 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2250 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2248 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2247 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2246 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2245 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2244 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2243 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2241 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2236 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2235 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2234 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2231 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2230 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2223 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo-profilaktycznych
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2220 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2219 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2217 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2215 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2214 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2211 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2208 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2206 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2205 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2204 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2199 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2197 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2195 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2194 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2193 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast"
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2191 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2190 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2188 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Służby Materiałów Pędnych i Smarów
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2184 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 10/05
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2183 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 68/03
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2182 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2005 r. sygn. akt U 7/04
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2180 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2178 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2177 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (CN)
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin radcowski
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin adwokacki
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2160 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2158 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2156 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2005 nr 257 poz. 2154 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2151 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2150 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2149 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2148 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2147 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 " w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2145 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2144 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2143 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach żywienia zwierząt
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej
Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2140 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2139 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 22/05
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2138 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 61/03
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2137 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Dz.U. 2005 nr 254 poz. 2132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2131 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt K 45/05
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. 2005 nr 253 poz. 2129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2128 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2127 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2123 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2122 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2005 r. uzupełniające Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2121 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2120 obowiązujący Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2118 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2117 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 20/04
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2116 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt K 32/04
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2114 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2112 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2111 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2110 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania zapobiegających rozprzestrzenianiu się Anoplophora glabripennis
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2109 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2108 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2105 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego w Braniewie
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2103 uchylony Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2102 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 33/04
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2101 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2100 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2099 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2098 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2097 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2096 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2095 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2094 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Tiranie dnia 21 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 247 poz. 2093 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Tiranie dnia 21 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2092 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 7/05
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2091 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 26/05
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2090 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego
Dz.U. 2005 nr 246 poz. 2089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2088 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2087 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2085 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerską
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2083 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2082 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2081 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2080 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2079 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2078 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2077 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2076 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2074 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2073 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2072 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2071 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2070 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2069 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2068 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2067 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2066 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krzyżanów w województwie łódzkim
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2065 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2064 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2062 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2061 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2060 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2059 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2058 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2057 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2056 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2055 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2054 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2053 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2052 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2051 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2050 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2049 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2048 obowiązujący Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2047 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2046 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopad 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2045 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2044 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2043 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2042 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2041 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2040 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2039 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2038 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2037 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt P 16/04
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2035 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2034 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2033 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2032 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2031 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2030 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2029 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2028 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2025 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2024 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2021 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2020 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2005 r. sygn. akt K 22/05
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2017 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2016 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2015 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2014 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2013 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2012 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2011 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 238 poz. 2010 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
Dz.U. 2005 nr 237 poz. 2009 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2006 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2005 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2004 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2003 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2002 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2001 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1999 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1996 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1995 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zembrzyce w województwie małopolskim
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1994 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2005 r. sygn. akt P 3/05
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1993 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt P 11/05
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1992 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imion i nazwisk
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1991 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1990 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1987 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1986 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1985 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1984 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1983 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1982 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1981 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek dopłat do powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) w 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1980 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2005 r. sygn. akt SK 8/05
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1979 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 2005 r. sygn. akt P 10/03
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1978 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2005 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1977 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1976 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1975 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1974 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1973 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1971 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1969 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski banków prowadzących działalność maklerską o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1967 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1966 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1964 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1962 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1961 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1959 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1957 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1956 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1955 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1952 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1949 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1948 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 227 poz. 1946 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli
Dz.U. 2005 nr 227 poz. 1945 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1944 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1943 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1941 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Szczecinek w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1940 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolonowskiego w województwie opolskim
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1939 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1938 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1937 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1936 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1935 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1933 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1932 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1931 obowiązujący Europejskie Porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1930 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1929 obowiązujący Europejskie Porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1928 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1926 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1925 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1924 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1923 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1922 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1921 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1920 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1919 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1918 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1917 obowiązujący Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1916 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 223 poz. 1915 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1914 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt k 31/04
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1912 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1911 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., sporządzona w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1910 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1909 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1908 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1907 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1906 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1905 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1904 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1903 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1902 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1901 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1900 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1897 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1896 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1895 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1894 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1893 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1891 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1890 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1886 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Edukacji i Nauki
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1885 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1884 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1883 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1882 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1881 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1879 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Informatyzacji
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1878 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1877 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1876 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1875 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1874 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1873 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1870 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1869 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1867 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1865 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1862 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1861 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1860 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1857 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1856 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1855 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1854 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1853 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Korytnica w województwie mazowieckim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dąbrowice w województwie łódzkim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1851 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1850 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej w województwie podkarpackim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1848 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1847 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1845 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1844 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1842 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1841 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1840 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1838 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1837 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1833 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2005 r. sygn. akt P 13/04
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1832 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1831 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1830 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1827 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1826 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1825 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1822 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1821 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2005 nr 215 poz. 1820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1817 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1816 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1815 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2006
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1813 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1810 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1808 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1807 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1805 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1804 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Raba Wyżna w województwie małopolskim
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1802 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1801 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub innych narodowości
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1800 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1798 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1797 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1796 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1795 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1794 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1793 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1792 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1791 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1790 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1788 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1786 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1785 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1783 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1782 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1781 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1779 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1778 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1777 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1776 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu
Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1775 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1772 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczania do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1771 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1770 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1767 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1765 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1764 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1761 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych
Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1759 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1758 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt SK 48/03
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1757 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1756 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1754 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1752 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1750 uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1749 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1745 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1742 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1741 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1740 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska
Dz.U. 2005 nr 208 poz. 1739 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1738 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1737 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1736 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1734 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1733 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wynagrodzeń i premii uznaniowych pracowników urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców
Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1725 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1723 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1722 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1721 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1720 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1719 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1716 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 -2006
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ewidencji instrumentów finansowych
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1713 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1710 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Solec-Zdrój w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1709 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Pątnów w województwie łódzkim
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1708 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1707 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1706 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1705 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1704 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2005 r. sygn. akt SK 39/05
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1703 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w gospodarce rybnej składanych przez organizacje producentów rybnych oraz dokumentów, które dołącza się do wniosku
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1700 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1697 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1696 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1695 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1694 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1693 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1691 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1690 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2005 nr 204 poz. 1689 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1688 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1687 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1686 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzona w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1685 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684 obowiązujący Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1682 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1681 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1680 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej przyjętego w Londynie dnia 26 września 1997 r., Protokółu wprowadzającego Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r. zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (MARPOL 73/78) - przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych
Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1679 obowiązujący Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej protokółem z 1978 r.
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1678 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt K 36/03
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1677 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2005 r. sygn. akt K 43/04
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1676 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1675 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1672 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym powierza się przeprowadzanie kontroli
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1670 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1668 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1665 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1664 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1663 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1662 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1661 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1660 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1659 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1658 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1657 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1656 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1655 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1652 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1650 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1649 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1648 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1647 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007
Dz.U. 2005 nr 199 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Dz.U. 2005 nr 198 poz. 1644 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1641 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1639 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1636 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1635 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1631 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych