Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2342 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2341 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzać posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2340 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2335 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2334 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2332 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2323 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji i Sportu
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2322 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2320 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2319 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2318 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 23
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2314 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2311 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2310 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2309 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2301 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2300 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2299 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2298 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2297 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2292 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2290 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2289 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2285 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2278 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2276 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2274 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2272 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2271 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2263 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2262 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2261 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2259 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2258 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2257 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2253 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2252 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2251 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2250 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2246 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2245 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2244 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie plafonów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Czeskiej, z Republiki Estońskiej i z Republiki Słowackiej
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z Wysp Owczych
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Bułgarii i Republiki Chorwacji
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael
Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2233 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2231 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2230 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2228 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2227 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2225 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2224 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2220 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2219 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2218 uchylony Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2217 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2216 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2215 obowiązujący Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2214 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2212 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kątowników i kształtowników, ze stali niestopowej
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2201 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2200 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2199 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Siemianowice" - Zakładu Górniczego "Rozalia" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2195 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2194 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2193 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2191 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 15/02
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2190 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2003 r. sygn. akt SK 34/03
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2189 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2188 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2185 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2184 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa epizootycznego i epidemiologicznego dla laboratoriów pracujących z materiałem zakaźnym
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2182 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2180 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2173 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2172 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2169 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2165 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2163 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2160 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2157 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2155 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2151 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r. sygn. akt P 9/02
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2150 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. sygn. akt K 3/02
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminów ich przedstawiania organowi nadzoru
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2147 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności i stanu majątkowego podmiotów prowadzących działalność brokerską
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2143 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2140 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2139 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2135 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2134 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2132 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2130 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2127 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2126 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE-RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2125 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2123 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2122 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisania we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2121 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 216 poz. 2120 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2117 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego" w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2115 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2114 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2112 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2110 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2109 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2108 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2107 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2106 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2104 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2103 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2102 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2101 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2100 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2099 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2098 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2097 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2096 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2095 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2094 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2093 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2092 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2091 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie warunków wynagradzania i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez organ Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu działania dowódców jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji w razie zderzenia się tych jednostek z innymi statkami
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2087 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i sposobów kalkulacji kosztów przez operatora telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2086 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2085 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat portowych
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2084 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2083 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2082 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2081 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2080 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2079 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2078 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi 1/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2077 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. sygn. akt K 5/02
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2076 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2074 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2073 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2071 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2070 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2069 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie elektrod grafitowych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2068 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2067 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2066 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2064 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2063 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2062 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2060 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2059 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polska Izbę Ubezpieczeń
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2056 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2054 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2052 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2051 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2050 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2049 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2048 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2047 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2046 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Transportu Kolejowego
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2043 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2042 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2041 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2040 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2039 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2038 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2035 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2034 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2033 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2032 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2031 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2030 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2029 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2028 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2027 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2025 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2024 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielających pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2022 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2021 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2020 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2019 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2018 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2017 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2015 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2014 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wejścia w życie korekty (Corrigendum 2) do dokumentu ECE/TRANS/160, Vol. I II stanowiącego jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz z załącznikami A i B
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2013 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2012 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt SK 22/02
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2011 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2003 r. sygn. akt P 6/03
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2010 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2003 r. sygn. akt K 32/02
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2009 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2008 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2006 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2005 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2003 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2002 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2000 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1999 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1998 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1997 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielania ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1996 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1995 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Frampola w województwie lubelskim
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1994 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1993 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2003 r. sygn. akt K 4/02
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1992 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1991 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1990 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1989 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1988 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1986 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1985 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1984 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1983 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie regulaminów przewoźników lotniczych
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1982 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1981 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1980 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1979 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1978 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1977 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1976 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1975 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości jaj kurzych
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1970 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1969 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1967 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wskaźników przyrostu miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1964 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1963 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1962 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1961 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1959 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1958 obowiązujący Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1957 obowiązujący Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1956 obowiązujący Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych
Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1954 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wypadków, w których nie powstaje dług celny
Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1952 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2003 r. sygn. akt K 51/02
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1951 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1950 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1949 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1948 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1947 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1946 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2003 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1945 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z łączeniem sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1944 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1943 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobu kalkulacji współczynnika kwoty 50% przyszłych zysków oraz współczynnika określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do środków własnych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1941 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1940 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1939 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1938 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1936 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1935 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1934 uchylony Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1933 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1932 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1931 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1930 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1929 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1928 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1927 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1926 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1925 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych
Dz.U. 2003 nr 198 poz. 1924 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2500 w Aichi
Dz.U. 2003 nr 197 poz. 1923 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U. 2003 nr 197 poz. 1922 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1921 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisanym w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1920 obowiązujący Program Współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1919 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 15 listopada 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o zmianie artykułu 3 ustęp 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1918 obowiązujący Porozumienie z dnia 15 listopada 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o zmianie artykułu 3 ust 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1917 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1916 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisana w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1915 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczącego planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzonego w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1914 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące planu międzynarodowej obserwacji naukowej prowadzonej przez Komisję do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, sporządzone w Londynie dnia 28 maja 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1913 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1912 obowiązujący Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej, sporządzona w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2003 nr 195 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1907 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. sygn. akt K 1/03
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1906 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. sygn. akt SK 30/02
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1905 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1904 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia poziomu leczenia na jednostkach pływających
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1903 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1899 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1897 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1896 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych
Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1894 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1893 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1892 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1891 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1889 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1886 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1885 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1884 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1882 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1881 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1880 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1879 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1875 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1874 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1873 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o Policji
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1870 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1869 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Dz.U. 2003 nr 191 poz. 1868 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1865 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1864 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1862 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1860 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu ryb i skorupiaków oraz przetwórstwie, wprowadzaniu na rynek, sposobie znakowania ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1857 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1855 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1854 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1853 uchylony Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852 obowiązujący Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1851 uchylony Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1850 uchylony Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1849 uchylony Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1845 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2003 r. w sprawie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1844 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1843 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1841 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1840 obowiązujący Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1839 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1838 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1837 uchylony Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1836 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1835 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1834 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1831 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1830 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2003 r. w sprawie procedur kontroli oraz listy portów morskich, w których mogą być rozładowane świeże ryby lub świeże produkty rybne pochodzące bezpośrednio z połowów, ze statków pod banderą innego kraju
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1828 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1827 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1826 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1825 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1824 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1823 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1822 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1821 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1820 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1819 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1816 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1815 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1814 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie powinny spełniać zboża objęte zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego, oraz metod oceny jakości tych zbóż
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których uprawę, wytwarzanie lub obrót mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru producentów roślin, terminu składania wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz limitów ilości lub powierzchni
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1811 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1810 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1808 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1806 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1805 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1804 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1803 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1802 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przewozu i wywozu produktów GMO
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1801 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1800 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1799 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1798 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1797 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2003 r. sygn. akt U 2/02
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1796 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii materiałów paszowych
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1793 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych skutkuje zakazem zwrotu należności celnych przywozowych
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1789 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sztutowo w województwie pomorskim
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1788 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1787 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1786 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 sierpnia 2003 r. o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1785 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1783 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1781 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1780 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru
Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1779 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1778 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1775 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz sposobu prowadzenia książki leczenia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1771 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych, wzorów mundurów górniczych i honorowej szpady górniczej
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1770 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1769 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1768 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1764 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1763 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1762 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1761 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1760 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1759 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1758 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1757 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1756 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1753 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1752 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1751 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750 uchylony Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1748 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1746 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1744 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać beczki
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1743 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1742 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1738 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wykazu chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1736 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1735 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wzorów i warunków stosowania pieczęci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1727 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1726 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1725 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1724 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2003 r. sygn. akt K 5/03
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1723 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1722 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1716 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1714 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1713 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1712 uchylony