Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2098 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2097 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2096 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2095 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2092 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2091 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2089 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2088 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2087 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie systemów znakowania mięsa i etykietowania mięsa wołowego.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2086 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2085 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2083 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2082 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2081 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2080 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2079 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2078 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2076 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2073 uchylony Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2072 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2071 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2070 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2069 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2068 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2067 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2066 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2065 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2064 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2063 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2062 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2061 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2058 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2057 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2056 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2055 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2054 uznany za uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2053 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2051 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2050 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2049 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2048 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2047 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2046 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2045 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2044 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2043 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2042 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2041 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2040 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2037 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2036 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2035 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2034 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2033 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2031 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2030 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2029 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2028 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2027 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2026 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2024 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2023 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2022 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2021 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2020 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2019 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2017 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2016 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2015 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2014 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2013 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2010 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2009 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2008 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2007 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2003 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2002 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2001 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 2000 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1999 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1997 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1996 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1995 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1994 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1993 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1992 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1991 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1990 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1987 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1986 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1985 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1984 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1983 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1982 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów.
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1981 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1980 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1979 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1978 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1977 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1976 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1975 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1973 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1972 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1971 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1969 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1967 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1966 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1965 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1964 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1963 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1961 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1959 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1958 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1957 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1956 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1954 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 2002 nr 232 poz. 1953 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1952 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1951 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1950 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1949 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1945 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1943 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1942 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1941 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1940 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1939 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1938 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska.
Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1937 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1936 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1935 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1933 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1932 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1931 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1930 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1929 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1927 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1926 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1925 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1924 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1923 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1922 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1921 uchylony Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1920 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1919 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1918 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych.
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1917 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1916 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1915 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2002 nr 229 poz. 1914 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1912 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1907 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1905 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1904 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1903 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1902 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o zaliczonej ilości lub wartości towarów na poczet plafonu taryfowego oraz sposobu rejestrowania towarów objętych plafonem taryfowym.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu rejestrowania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji o tych wnioskach oraz o dokonaniu zaliczenia na poczet kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1900 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1897 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1893 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1892 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izraela.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1891 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1890 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1885 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2002 nr 225 poz. 1884 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 225 poz. 1883 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz, świń oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, paszportów koni, prowadzenia rejestru i ksiąg rejestracji.
Dz.U. 2002 nr 224 poz. 1882 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1880 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1879 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1877 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1876 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1875 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1874 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1873 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1870 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1869 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1867 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1865 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1864 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1862 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1861 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1860 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2002 nr 221 poz. 1859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1857 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1856 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1855 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1854 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1853 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1850 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1849 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 27/01.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1848 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1845 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1844 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1843 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1842 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1841 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1840 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1838 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1837 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1836 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Dz.U. 2002 nr 218 poz. 1835 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1834 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych.
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1831 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1830 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1829 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1828 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1827 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1825 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1824 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1822 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1821 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1820 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1819 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1816 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1815 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1813 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1811 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1810 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1808 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1805 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1803 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1801 obowiązujący Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1798 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności.
Dz.U. 2002 nr 211 poz. 1797 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.
Dz.U. 2002 nr 211 poz. 1796 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1794 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1793 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1790 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1789 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1787 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1785 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1783 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie organów opiniodawczo-doradczych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1781 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany.
Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1778 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1775 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1774 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1773 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1772 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1769 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów i zakresów przeglądów statków morskich.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1764 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalenia oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1763 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1762 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1761 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1759 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1756 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1755 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1754 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1752 uchylony Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1751 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzonej w Warszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1750 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oczasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej iczłonków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa, sporządzona wWarszawie dnia 23 sierpnia 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1749 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1748 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzona w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1747 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1746 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1745 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1744 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1743 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 206 poz. 1742 wygaśnięcie aktu Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1741 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt. P. 13/02.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1739 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1738 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Ochrony Rządu.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1736 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego p przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1733 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1732 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1731 uchylony Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.
Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1730 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1729 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1726 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1723 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.
Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1721 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1719 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1716 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1714 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1713 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.
Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1712 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1711 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1710 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1709 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1708 wygaśnięcie aktu Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1707 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1706 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1705 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1704 obowiązujący Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1701 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1700 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1699 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1698 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1697 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1695 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1690 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1689 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1687 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1686 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1685 uchylony Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1684 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1681 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1680 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1678 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1677 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1676 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1672 uchylony Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 uchylony Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1670 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości wynagradzania za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych.
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1669 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2002 nr 198 poz. 1668 obowiązujący Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1667 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1665 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1664 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1663 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1661 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1660 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1659 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1658 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1657 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1656 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1655 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1653 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.
Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1652 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1651 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1650 obowiązujący Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1649 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1648 obowiązujący Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1647 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym dotyczącym warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonym w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1646 obowiązujący Porozumienie Administracyjne dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1645 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1644 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1643 Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1642 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1641 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1640 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1630 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1629 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1628 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1627 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1626 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1623 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1622 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1621 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1619 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1616 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1615 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1614 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych oraz składowaniu i transporcie przetworów z tego mięsa.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1609 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1608 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1607 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1605 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1604 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1603 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1602 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1601 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1599 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1598 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1597 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1594 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1593 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1591 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1590 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1585 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1584 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1583 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1580 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1579 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1573 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1572 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1571 uchylony Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1570 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1569 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1568 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1567 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1562 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1560 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1554 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1553 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1551 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1550 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1549 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1548 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1541 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1540 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1539 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzonej w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1538 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, sporządzona w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1537 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1536 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1535 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 185 poz. 1534 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.
Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1533 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532 obowiązujący Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1529 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1528 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1527 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1526 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1525 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1524 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1523 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1522 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1521 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1520 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.
Dz.U. 2002 nr 182 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.
Dz.U. 2002 nr 182 poz. 1518 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności.
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1516 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1515 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Dz.U. 2002 nr 181 poz. 1514 uchylony Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1512 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1511 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1510 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1508 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1506 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1504 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1501 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1500 uchylony Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1499 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1495 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1493 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1491 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1488 obowiązujący Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1487 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01.
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1486 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2002 r. sygn. akt SK. 6/02.
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1485 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01.
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1480 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1479 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty".
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1477 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1476 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1475 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1474 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1473 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1472 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1471 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1470 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1469 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1468 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.