Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2889 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2887 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2886 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2885 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2004/2005
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2883 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2882 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi na wydatki związane z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2880 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2878 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2877 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2876 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda -Huta w województwie lubelskim
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2875 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2874 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2873 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2872 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2871 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2870 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2869 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2868 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2866 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2864 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2863 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2862 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2861 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2860 uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2859 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2857 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2856 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2855 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2854 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2853 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2851 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2850 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2849 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2848 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2847 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2846 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2845 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2844 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 284 poz. 2843 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2841 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2840 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2839 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2838 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2837 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2836 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2834 uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2831 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2830 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2828 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2827 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2826 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2825 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2824 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2822 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2821 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2820 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2818 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2817 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2816 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2815 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2814 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2813 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2811 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2810 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2809 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2808 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2807 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2805 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2803 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2802 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2801 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2800 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2797 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2796 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2795 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2793 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2792 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2790 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2788 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2787 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2786 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2785 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2783 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2782 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2781 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2780 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2779 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2778 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2777 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2776 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2775 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2774 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2773 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2772 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2770 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2769 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2768 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2767 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2766 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2765 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2764 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2762 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2761 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2760 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2759 uchylony Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN)
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2758 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2756 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
Dz.U. 2004 nr 278 poz. 2755 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2754 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2753 uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2752 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku Białej
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2750 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2746 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2745 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2743 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2742 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2737 uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu elektronicznego zlecenia płatniczego
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2736 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2735 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2733 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
Dz.U. 2004 nr 275 poz. 2730 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2727 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2726 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2725 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U. 2004 nr 274 poz. 2723 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2722 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2721 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2720 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2718 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2717 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2715 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2714 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2713 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2712 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2711 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2710 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2709 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2708 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2707 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2706 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2705 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2704 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 obowiązujący Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2701 uchylony Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2700 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2699 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r., oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2698 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2697 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2695 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2694 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2693 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2692 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2691 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
Dz.U. 2004 nr 272 poz. 2690 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2689 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2688 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2687 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2686 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2685 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+"
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2684 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2683 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 270 poz. 2682 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2681 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2680 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2679 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2678 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2677 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2676 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacenia gleby
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2674 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2673 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2671 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2670 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2668 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Teresin w województwie mazowieckim
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2667 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2666 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2664 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2662 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2659 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2658 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2657 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2656 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2655 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2654 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2653 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2652 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2651 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2650 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2649 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2648 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2647 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Dz.U. 2004 nr 266 poz. 2646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
Dz.U. 2004 nr 266 poz. 2645 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2643 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2641 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2640 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem"
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadających zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2637 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2635 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2634 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2632 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2630 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2628 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2627 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2626 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2004 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2624 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2623 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 1 września 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2622 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2621 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2620 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2619 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2618 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2617 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wypadków i okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2616 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2615 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie warunków i terminu przekazywania przez organizacje producentów lub wstępnie uznane grupy producentów należności uzyskanych z tytułu dostawy pomidorów dla przetwórstwa
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2613 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2611 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którymi powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2609 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2606 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząsteczek stałych przez te silniki
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2605 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2604 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2599 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2598 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2597 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2004 r. sygn. akt SK 31/04
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2596 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2004 r. sygn. akt K 7/04
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2595 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2594 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2592 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2591 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2590 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2589 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
Dz.U. 2004 nr 259 poz. 2588 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 259 poz. 2587 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2586 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2585 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2584 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2581 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 258 poz. 2580 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2579 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2578 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2576 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2575 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2574 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2569 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2568 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt SK 64/03
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2567 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2566 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2565 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2564 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2563 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2562 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2560 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2558 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2556 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2555 obowiązujący Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2553 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2552 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2551 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko=Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2550 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2549 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2548 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2546 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2537 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobów i trybu postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2536 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2535 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2534 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2533 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2530 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2529 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2527 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2526 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2525 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2524 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2522 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2521 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2520 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2519 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2518 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2517 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2516 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2514 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2513 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2510 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Jeziora Wielkie w województwie kujawsko-pomorskim
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2509 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2508 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 251 poz. 2507 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2506 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2505 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2504 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2004 r. sygn. akt P 19/03
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2503 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2501 uchylony Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2496 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2495 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2491 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2490 obowiązujący Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2489 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2488 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2487 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisanej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2486 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, podpisana we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2485 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2484 obowiązujący Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2483 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2480 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2479 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot" w Radomiu
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2478 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2477 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2476 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2475 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2005 r.
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2474 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2473 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2472 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2004 r. sygn. akt K 38/03
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom wczynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2467 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej
Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2466 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 oraz w województwie śląskim w okręgach wyborczych: nr 26, nr 30 i nr 31
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2465 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2462 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2461 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2458 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2457 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2456 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2455 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2454 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2453 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2452 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisanej w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2451 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r., podpisana w Berlinie dnia 17 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2450 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2449 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 obowiązujący Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2446 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2445 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2444 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2443 obowiązujący Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2442 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. sygn. akt K 18/03
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2437 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2435 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2434 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2431 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2430 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2429 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2428 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2427 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2424 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania "Złomowanie statków rybackich" z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2423 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2422 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2419 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielania działalności maklerskiej banku
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2415 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 241 poz. 2414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2411 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2410 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2409 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2408 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2405 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 239 poz. 2404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Dz.U. 2004 nr 239 poz. 2403 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2402 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2004 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2401 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2400 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2398 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2391 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 uchylony Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2389 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2388 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2387 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2386 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2385 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2384 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2004 r. sygn. akt SK 1/04
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2383 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2004 r. sygn. akt SK 7/04
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2382 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2004 r. sygn. akt SK 33/03
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2381 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2379 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2374 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2373 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2372 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2371 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2369 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2367 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2366 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2364 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2363 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2362 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2361 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2360 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2357 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2356 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2355 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2354 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2353 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2352 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2351 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 235 poz. 2350 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2349 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2348 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2347 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2346 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2345 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2343 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2342 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2341 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2340 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 233 poz. 2339 obowiązujący Konwencja o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2338 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2004 r. sygn. akt P 8/04
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2336 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2333 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2331 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2329 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt P 22/03
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2328 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. sygn. akt K 31/02
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2324 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2323 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2322 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2004 r. w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa"
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2317 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2004 nr 230 poz. 2316 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2315 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2314 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2311 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2310 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2309 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2308 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2307 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2305 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2304 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2303 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2302 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2301 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2300 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2299 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2298 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2296 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r. sygn. akt SK 23/02
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2294 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2290 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2289 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2288 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Chmielnik w województwie podkarpackim
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2287 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Buska- Zdroju w województwie świętokrzyskim
Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2286 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 225 poz. 2285 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2284 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2283 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2282 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2279 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upadłości
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2278 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2274 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2269 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt U 2/04
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2267 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2266