Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 561 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 559 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad organizowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 536 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1991 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 530 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 528 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 18 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991.
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 obowiązujący Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 524 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie trybu i zasad przekształcenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz przejęcia przez tę spółkę zobowiązań z tytułu zawartych ubezpieczeń.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 521 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 518 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517 obowiązujący Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515 obowiązujący Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 514 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 513 uchylony Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1991 nr 118 poz. 512 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
Dz.U. 1991 nr 117 poz. 508 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 507 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 listopada 1991 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 499 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 498 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 494 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 486 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 485 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów banków zagranicznych.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Płocku.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 474 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 108 poz. 468 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ilości leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 462 obowiązujący Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o kolejach i ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 461 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 460 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 458 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 456 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 454 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 453 uchylony Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 104 poz. 450 uchylony Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej.
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 448 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 447 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Dz.U. 1991 nr 103 poz. 446 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 102 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów.
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 99 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1991 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których prywatyzacja wymaga zgody Rady Ministrów.
Dz.U. 1991 nr 99 poz. 440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 439 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 438 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1991 nr 97 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 426 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 423 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422 uchylony Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 421 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 418 uchylony Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawniania turystyki w strefie nadgranicznej.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 415 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 414 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 uchylony Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 407 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wykładni art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych lub umysłowych, ograniczających zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 404 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 399 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 397 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 395 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 125 w związku z art. 122 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1991 r. w sprawie wykonywania czynności weterynaryjnych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 391 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 388 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1991 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysoko-prężnych.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1991 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1991 r. w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 373 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 372 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 370 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 365 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1991 r. w sprawie zasad wykorzystywania dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 364 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 sierpnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 8 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 79 poz. 349 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 345 uchylony Ustawa z dnia 2 maja 1991 r. o zmianie ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Policji oraz zasad i trybu składania egzaminów oficerskich, podoficerskich i aspiranckich.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków pracodawców.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 337 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 336 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o ratyfikacji Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 331 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o zmianie ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 330 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 328 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 323 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 320 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1991 r. w sprawie zwolnień od podatku od płac.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 303 obowiązujący Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia w Pile Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 289 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 286 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1991 nr 65 poz.. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 284 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie zasad realizacji wydatków budżetowych na finansowanie rozwoju rolnictwa w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1991 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu dodatku kombatanckiego oraz emerytur i rent, w drodze wyjątku, kombatantom i innym osobom uprawnionym.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli uprawnionych do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru fundacji.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 273 obowiązujący Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 271 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 266 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie wykładni art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów działalności kombatanckiej i okresów działalności równorzędnej z działalnością kombatancką do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 260 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 259 obowiązujący Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258 uchylony Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 255 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 254 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1991 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1991 nr 59 poz. 252 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 246 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinien odpowiadać statut uczelni państwowej nie spełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1991 nr 57 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1991 nr 56 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie dodatków do emerytur i rent dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 237 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 231 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa i napojów winnych.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niewykonanie tego obowiązku.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1991 nr 53 poz. 226 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 52 poz. 224 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Ankarze dnia 9 stycznia 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 221 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1991 r. dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie zmian stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 217 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów.
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.
Dz.U. 1991 nr 48 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 3 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przewóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 48 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 200 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 199 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 197 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie niektórych banków państwowych w spółki akcyjne.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1991 r. w sprawie opisu odznak niektórych orderów.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 188 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 177 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r. o zmianie nazw niektórych szkół wyższych.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania oraz zasad pokrywania kosztów czynności dotyczących stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie wymiaru, zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów płatnych dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki zdrowotnej oraz finansowania tej działalności.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.
Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 151 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie typów domów pomocy społecznej, zasad ich funkcjonowania, zasad ustalania opłat za pobyt w tych domach oraz sposobu i trybu pobierania odpłatności.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad przeprowadzania wywiadu rodzinnego (środowiskowego) oraz wzoru kwestionariusza.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę całości lub części wydatków poniesionych z tytułu przyznawania zasiłku.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz z Kuwejtem.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów leczniczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów opiekuńczo-rehabilitacyjnych i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 132 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu skapitalizowania w 1991 r. odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 116 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 114 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112 obowiązujący Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 106 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na kwiecień i maj 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach.
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 80 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 79 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 71 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 67 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 58 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych, sporządzona w Wiedniu dnia 19 kwietnia 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 53 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 52 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 48 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 47 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 46 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 36 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 30 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 29 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 28 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
Dz.U. 1991 nr 8 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1991 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1991 nr 6 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie zasad finansowania udostępniania akcji Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa spółki ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 9 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 8 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 7 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 6 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.