Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1866 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1865 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1864 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1863 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1862 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1861 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1860 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1858 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1857 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1855 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1854 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1853 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1852 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie izb zatrzymań.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1850 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1849 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1848 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1847 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1846 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1845 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1844 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1843 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1840 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1839 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1838 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1837 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1836 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1835 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1831 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1830 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1827 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1826 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1825 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1824 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1823 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1822 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1821 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1819 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1818 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1816 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1815 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone.
Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1812 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1811 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1810 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1809 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1808 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1807 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1806 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1805 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1804 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1803 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1801 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1799 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1798 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1797 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1796 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1795 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1794 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1793 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1791 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1790 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1789 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1788 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1787 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1786 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1785 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1784 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1781 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1780 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1778 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1777 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1776 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1775 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1774 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1771 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1770 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1769 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1765 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1764 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1763 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1755 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1754 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1750 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1749 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1746 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1745 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1742 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1741 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1738 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1737 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1733 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1732 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1726 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1724 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1723 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1722 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1721 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1720 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1715 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1713 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1710 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1709 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1707 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1706 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1704 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1703 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1702 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1701 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1700 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1699 uznany za uchylony Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1695 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1693 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1692 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1691 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1690 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1689 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1688 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1686 obowiązujący Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1685 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1684 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1683 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1682 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1681 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1680 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Dz.U. 2001 nr 150 poz. 1679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1678 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1677 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1676 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1672 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1671 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1670 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1669 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1668 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1667 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1666 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1665 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.
Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1664 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1662 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1661 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1659 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1658 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1657 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1656 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1654 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1653 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1648 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1647 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1645 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1644 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1643 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1641 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1639 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1638 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1634 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1633 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1632 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1631 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1628 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1627 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1626 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1625 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1623 obowiązujący Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1622 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1621 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1619 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1618 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1617 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1616 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1615 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1614 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002-2006.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1611 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1610 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1609 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1608 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1607 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską,wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1606 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1605 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomień składanych na podstawie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1984 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1604 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1603 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1602 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2001 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych umów międzynarodowych.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1601 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1600 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 9 marca 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1599 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1598 obowiązujący Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1597 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzonej w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1596 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1595 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1594 obowiązujący Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1588 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki"
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1587 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1585 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1584 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1583 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1581 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1580 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1578 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1576 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1575 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1574 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1573 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1571 akt jednorazowy Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1569 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1567 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1566 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1565 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1564 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1563 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1561 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1558 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1555 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1553 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1552 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1551 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1550 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1549 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1548 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1547 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1544 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia badań opryskiwaczy.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1543 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1542 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1540 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1538 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1537 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1536 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1535 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1534 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1533 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1532 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1531 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1530 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1529 uchylony Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1528 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1527 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 2001 nr 136 poz. 1526 uchylony Protokół sporządzony w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych właściwych do przejęcia uprawnień organu założycielskiego.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1521 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1520 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1519 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1518 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1517 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1513 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1512 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1509 obowiązujący Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1508 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 .
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1507 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r. sygn. akt P. 2/2001.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1506 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1505 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1503 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1499 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1497 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1495 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwości przełożonych w tych sprawach.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1493 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1492 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1491 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1489 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie świadectwa służby w Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1487 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1486 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1483 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1480 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1478 akt objęty tekstem jednolitym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1477 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1476 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1475 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1474 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1473 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1470 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1469 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1468 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1464 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1463 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1462 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1460 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1459 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1458 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1457 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1455 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1454 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1453 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1451 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1449 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1448 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2001 r. sygn. akt K. 33/2000.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1447 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2001 r. sygn. akt SK. 22/2001.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1446 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1445 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1443 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1442 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1441 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1440 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1438 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1436 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1435 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1434 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1432 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1431 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1428 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1427 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1426 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu" w Żyrardowie.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych" w Stalowej Woli.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1424 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1423 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustanowienia opłaty dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1421 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1420 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1418 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1417 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1413 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1411 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1410 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1409 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1407 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1406 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1404 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1397 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej i wzoru karty skierowania do służby zastępczej.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1396 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1392 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1388 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1386 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1385 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1383 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1380 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1379 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1378 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 r. sygn. akt K. 22/2001.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1377 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1375 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1374 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1370 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1369 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1367 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1365 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1364 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1363 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1362 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1357 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1356 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1350 uchylony Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1349 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1348 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1347 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1346 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1344 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1343 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1340 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1339 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1337 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1336 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1334 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1330 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1325 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1324 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1322 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1321 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320 uchylony Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1318 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1317 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1314 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1313 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1312 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1311 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1310 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1305 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1303 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1299 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1290 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1289 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1288 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1285 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1278 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych w zakresie efektywności energetycznej dla sprzętu chłodniczego.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1275 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych.
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1273 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1272 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2001 r. sygn. akt SK. 8/2000.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1271 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2001 r. sygn. akt K.11/2001
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1268 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalnych, jakimi powinny dysponować te ośrodki.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1265 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłożenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1258 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1257 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1253 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewniania osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1251 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1246 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1245 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1244 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1242 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1236 uznany za uchylony